Parenteel Aelbert Hendricks

Het verhaal over deze, van oorsprong Veluwse, familie Alberts - Aalberts - Aalbers - Albers begint - vooralsnog - in 1731 bij het huwelijk van Aelbert Hendricks en Jenneke Jansen Schut te Oosterbeek. Het jonge stel vestigde zich in Doorwerth, alwaar Aelbert als jager werkte ‘op den Doornweert' en dus voor de adelijke Heren van Doorwerth. Ook één van hun zoons en enkele kleinzonen zouden als jager de kost verdienen te Oosterbeek, Loenen en weer terug in Doorwerth. Kan het nog meer echt Veluws worden?

Dankzij nieuw ontsloten - gevonden - bronnen weten we nu (april 2011) dat zowel 'onze' Aelbert en zijn vrouw Jenneke beiden 'geboortig' van Beekbergen waren. Van Jenneke wisten we al - dankzij de Trouwaantekening uit Oosterbeek - en een zéér bekwame en hulpvaardige archiefmedewerkster bij het Gelders Archief in Arnhem - dat zij een telg was uit het bekende papiermakersgeslacht SCHUT. Hierin werd Aelbert genoemd als 'Jongeman woonachtig onder de Heerlijckheit Doorneweert'.

In het Lidmatenregister der Hervormde kerk Renkum - Heelsum, waar Doorwerth toebehoorde, zien we dat op 'Den 13 Maij 1725, ene Albert Hindriks hier lidmaat werd met attestatie van L. Coopsen, Predikant te Beekbergen'. Onzeker was of deze Albert dezelfde persoon is als 'onze' Aelbert Hendricks.
Het Trouwboek van Beekbergen vermeldt z'n Ondertrouw te Beekbergen op 30 maart 1731 als volgt: "Aelbert Hendrix jager op den Doornweert met Jenneken Janzen Schuts, beijde geboortig van Beekbergen". Dus lijkt het zéér waarschijnlijk dat het om dezelfde persoon ging. Als Albert reeds Lidmaat was in Beekbergen, wil dat zeggen dat hij toen al minstens 19 jaar oud moet zijn geweest, de leeftijd waarop jongens toentertijd Lidmaat werden. Dus geboren vóór 1706!

In het Doopboek van Apeldoorn - Beekbergen vonden we, tussen 1680 en 1710, slechts één doopinschrijving van een Albert cq Aelbert in combinatie met de naam Hendri(c)ks en wel op zondag 2 november 1704, als zoon van Papiermaker en eigenaar van 'de Kleine Bazemolen' aan de Ugchelsebeek te Ugchelen, genaamd Barende Henderiks en Jenneken Jansen. Deze Barend zou op zondag 25 april 1706 in Heerde hertrouwen als: "weduwnaar Berent Henrix, pampiermaker wonende tot Apeldoorn met Hilligje Teunis j.d. onder Heerde". Uit dit huwelijk drie zonen, die zich via het patroniem Berend, Berends noemden en ook papiermakers werden.

Was 'onze' Aelbert werkelijk een zoon van deze Berend, dan zou de connectie met de collega papiermakers familie Schut, gelegd zijn. Vooralsnog zijn hier echter géén bewijzen voor gevonden. Evenmin als een logische vernoeming van een kind, naar z'n mogelijke vader Berend. Alhoewel een kleinzoon wel die naam kreeg...

Het blijkt ook dat het Hervormde Doopboek van Beekbergen toentertijd niet / of nauwelijks werd bijgehouden. In januari 1708 treffen we daar wel een doopinschrijving van Henderijn / Henderikjen, als dochter van Hendrik Willems(en) en Hendrikjen Hendrix. Zijn zij ook de ouders van 'onze' Aelbert? Hij noemde zijn tweede zoon in elk geval Willem en z'n oudste dochter Hendrikje. Zijn derde zoon heette Caarl. Deze naam komt niet voor bij de voorouders Schut, dus je zou zeggen dat er een Karel onder Aelbert's grootouders moet voor komen. Wie weet komen we die ooit nog eens tegen...

Stamvader Aelbert 

I Aelbert Hendricks, hij is geboren vóór 1706 ws. te Beekbergen. Hij is overleden in Doorwerth. Hij is begraven op zaterdag 26 juni 1773 te Heelsum.
Beroep: jager op den Heerlickheid Doornweerdt [Doorwerth].
Hij trouwde op woensdag 18 april 1731 in Oosterbeek [bron: DTB Oosterbeek RBS 1333 blz.105-1] met Jenneke Jansen Schut, 22 jaar oud. Zij is geboren in 1709 in Beekbergen, dochter van Jan Aarts Jochems Schut en Luitje Hendriks van Amersfoort. Zij is gedoopt op woensdag 26 juni 1709 in Beekbergen. Zij is overleden in Doorwerth, 47 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 9 februari 1757 te Heelsum. Den 9e Februarij De Huisvrouw van de Jager Albert Hendriks begraven.

Den 18e April Aelbert Hendricks Jm woonachtig onder de Heerlijckheit Doorneweert en Jennetgen Janssen Schut Jd van Beeckbergen met attestatie van Aelbert Hanssen V.D.M. [dominee] te Rencum en te Heelsum en J. van Otterloo, custos [koster] van Beeckbergen bij Vacature van deze plaatse [er was geen dominee].

Jenneke is geboren in 1709 te Beekbergen, dochter van papiermaker Jan Schut en Luitje van Amersfoort. Zij is gedoopt op woensdag 26 juni 1709 in BeekbergenJenne op wonsedag op S. Jans ... kind van Jan Scut en Luijtjen van Amesvoort. Sint Jansdag valt op 24 juni, dus is zij de woensdag daaropvolgend gedoopt, zijnde de 26e juni!

Haar vader erfde rond 1715 'de Oude papiermolen Altena' aan de Ugchelsebeek, die vijf generaties eerder door haar betovergrootvader Jacob Jacobs [zoon van Geertje Schut], in 1613 was gelegd. Jacob pachtte deze grond in 1613 voor 30 gulden per jaar. In 1639 legde hij pal naast de molen Altena, de bovenste nieuwe molen genaamd de Hamermolen, ook aan de Ugchelsebeek, nog geen km ten zuiden van het dorp Ugchelen. Hiervoor had hij het water in pacht.

Ook via moeder's kant was betovergrootvader Jan van Amersfoort, papiermaker. Hij kocht in 1638 de Ruitersmolen aan de Beekbergsebeek, nu bekend als Tullekensmolenweg 47 te Beekbergen van eerder genoemde Geertje Schut, die de molen sinds 1629 in gebruik had.

De tussenliggende generaties verworven zich nog enkele papiermolens, zoals 'de Ruitersmolen II' [1671], 'de Tullekensmolen I' [1704] beide in Beekbergen, 'de Grote Winnemolen' [1671] aan de Ugchelsebeek aan de dorpsrand van Ugchelen en de papiermolen 'de Veentjes' aan de Wolfhezerbeek te Heelsum.

Kinderen van Aelbert en Jenneke:

Mogelijk werden er tussen half april 1731 [de trouwdatum] en half april 1734 nog kinderen geboren en elders gedoopt.  

1 Jan Alberts, geboren in Doorwerth. Hij is gedoopt op zondag 25 april 1734 in Heelsum. Veerman van het Doorwerthse Voetvheer. Hij is ongehuwd overleden, 58 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 8 november 1792 te Heelsum.
2 Willem Alberts, geboren in Doorwerth. Hij is gedoopt op zondag 4 september 1735 in Oosterbeek. Volgt II-a.
3 Caarl Alberts, geboren in Doorwerth. Hij is gedoopt op maandag 1 oktober 1736 in Renkum. Hij is overleden, 1 maand oud. Hij is begraven op dinsdag 13 november 1736 te Heelsum.
4 Hendrikje Alberts, geboren in Doorwerth. Volgt II-b.
5 Luijtje Alberts, 
geboren in Doorwerth. Volgt II-c.
6 Reijnder Alberts, 
geboren in Doorwerth. Volgt II-d.
7 Derk Alberts, 
geboren in Doorwerth. Hij is gedoopt op zondag 21 januari 1748 in Heelsum. Hij is overleden, 19 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 10 november 1767 in Heelsum.

[pentekening: de Galerij]

Aelbert werkte al voor zijn trouwen, vanaf 1725 als jager ‘op den Doornweert' en dus voor de Heer van Doorwerth. Zijn huisje 'waar den Jager in woont' wordt in de belastinglijst direct genoemd na de rentmeesterswoning. De laatste maakt(e) deel uit van de stenen bebouwing, rechts van de toegangspoort van het kasteel. Zeer waarschijnlijk woonde Aelbert met zijn jonge gezin in een van de huisjes aan ‘de Galerij', echter wel op het terrein van het kasteel. Niet te verwarren met het later gebouwde Jagershuis aan de Fonteinallee.

Volgens de Lijst van Cedulle van 1749 betaalt hij hiervoor geen pacht, evenals de rentmeester valt zijn huisje onder de verantwoording van de Heer van Doorwerth.

Jenneke en Aelbert kregen er zeven kinderen, vijf zoons en twee dochters, allen geboren in het, grotendeels houten huisje en gedoopt in Heelsum, meer dan één uur gaans te voet over het zandpad door de Heelsumsche Enk, dat naast het Nederlands Hervormde kerkje uitkwam. In de buurtschap Doorwerth zelf was geen kerk.

Het gezin leefde in goede doen, slechts één zoontje overleed als 1 maand oude baby. Weinig kindersterfte is o.a. indirect een aanwijzing van welvaart! In 1749 wordt Aelbert dan ook omschreven als Jager en Capitalist!

In het huisgezin van Aelbert en Jenneke stond natuurlijk regelmatig wild op het menu! Moeder Jenneke bakte zelf ‘t brood en boven de haard hingen de hammen en worsten van eigen slacht. Wat kool of bonen erbij, aangevuld met brood, zelfgemaakte kaas, zelf gekarnde boter en gruttepap met stroop. Meer zal er niet op tafel verschenen zijn.

Bij de enkele armen, die ook op de bevolkingslijst uit 1749 voorkwamen [hoofdzakelijk dagloners], kwam er nooit zuivel noch vlees aan te pas. Of het moest een gestroopte haas zijn, een feestmenu met een hachelijk tintje, want stropen werd zwaar gestraft.

Aelbert jaagde in de uitgestrekte bossen, akkers en heidevelden van ‘de Heerlijckheit' o.a. op groot wild zoals herten en wilde zwijnen. Hij zal op zijn jachtrondes beslist regelmatig zijn jonge zoons hebben meegenomen. Een opwindend en spannend bestaan dus voor die jonge knullen!
Daarnaast ligt het voor de hand dat hij de wildstand in de Heerlijckheit bijhield en de jachtpartijen van de Heren van ‘t kasteel organiseerde en begeleidde.

Op zaterdag 20 november 1734 wordt Jenneke's vader, Jan Aart Jochems Schut begraven te Beekbergen. Zijn boedel, waaronder zijn papiermolen ‘de Oude Molen' aan de Ugchelse Beek te Ugchelen, werd op 15 april 1735 verdeeld tussen de vier in leven zijnde kinderen [van de 10], genaamd Jacobje, Daniel, Geertje en Jenneken gehuwd met Aelbert Hendriks, jager op Doorwerth.

Jongste dochter Geertje en haar man kregen o.a. 10 huizen en diverse landerijen, maar de papiermolen bleef 'in 't gemeen'. De verdere verdeling, die later plaats vond is niet bekend, maar in 1739 vinden we haar broer Daniel op ‘de Oude Molen Altena', volgens de lijst van Cedule Haardgeld in 1749 werkend met zes meiden en knechts, zonder echtgenote.

In januari 1759 verkocht Geertje Schut [nagelaten weduwe van Willem Jansen Luijtjes] en jongere zus van Jenneke haar 1/4 part in 'de Oude Molen' later genoemd Altena, in gebruik door Arent Schut, voor 1265 gld. aan haar zwager Albert Henrix, weduwnaar van haar zuster.

Jacobje Schut, oudste zus van Jenneke, en haar echtgenoot Berend Capel verkochten hun 1/4 part in mei 1768 voor 1200 gld. aan bovengenoemde Arent Schut.

Albert Henrix, die 1/4 part van zijn schoonvader had geërfd en het 1/4 part van zijn schoonzuster Geertje Schut had gekocht, zag in 1773 aan zijn bezit gepeind [geveild] wegens schulden. Kort daarna is hij overleden en begraven op zaterdag 26 juni 1773 te Heelsum. Zijn erfgenamen hebben de halve molen verkocht aan Arent Klaas Daniels Schut, voor 1750 gld. [Bron: De papiermolens in de provincie Gelderland, H. Voorn, 1985 - blz. 412]

 Beknopte geschiedenis van Doorwerth


De herkomst van de naam van het dorpje Doorwerth is waarschijnlijk af te leiden van waterrijk of bosrijk oord, beide gaan op voor dit dorp. ‘Doorn' betekent bos of water en ‘weerd' is oord. In de loop der tijd werd de naam op verschillende wijzen gespeld: Doorenwert, Doirenwerdt, Doerenwerde, Dorenwaard, etc. Pas in het begin van de negentiende eeuw werd 't met de huidige naam als 'Doorwerth' geschreven.

Het dorp ligt op en onderlangs de Stuwwal van Arnhem. Deze stuwwal is tijdens de eerste fase van de voorlaatste ijstijd opgestuwd. In de laatste ijstijd is een deel weer geërodeerd. Daardoor is een heuvelachtig gebied ontstaan met een hoogte die varieert van 23 tot 63 m boven NAP. Na de laatste ijstijd, ongeveer 10.000 jaar geleden verlegde de Rijn zijn loop via de IJsselvallei naar het westen. Waar de Rijn langs de stuwwal schuurde ontstonden steile wanden. In de flanken ontspringen, al dan niet verder uitgegraven, beekjes die uiteindelijk in de Rijn uitstromen.

Doorwerth maakte oorspronkelijk deel uit van het omvangrijke domeinbezit tussen Wageningen en Arnhem, in eigendom bij de hertogen van Gelre. Na het afzweren van Philips II als laatste hertog van Gelre in 1581 kwam het gebied tot in de 19de eeuw onder beheer van de Rekenkamer te Arnhem.

Kasteel Huijs te Doorwerth werd in de 13e eeuw gebouwd op een eilandje in de Rijn [nu prachtig in de uiterwaarden], zodat het moeilijk te veroveren was. De kasteelheren waren heer en meester in het gebied en het kasteel was dan ook het centrum van het bestuur.

Vanuit het kasteel kon men de druk bevaren Rijn goed in de gaten houden en tol heffen voor de kasteelheer. Ook koning-stadhouder Willem III kwam graag op de Dorenweerd om in de omgeving te jagen.

Het kasteel werd tijdens de Slag om Arnhem in 1944 vrijwel geheel vernield. Wat overbleef was niet veel meer dan een trieste puinhoop. Uiteindelijk kwam het in bezit van de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen. Na een restauratieperiode van ruim 37 jaar werd het kasteel in 1983, officieel heropend door prinses Juliana.

Thans zijn het Museum voor Natuur- en Wildbeheer en Museum Veluwezoom de belangrijkste 'bewoners' van het kasteel. Daarnaast zijn de voormalige balzalen Anno 2007 in gebruik door de Bilderberg Hotelgroep en is het ook een officiële trouwlocatie van de gemeente Doorwerth. Opnieuw worden hier stijlvolle bruiloften en exclusieve diners gehouden. Het voormalige zandpad ‘de Galerij' tussen het kasteel en de arbeidershuisjes, is allang geleden verhard en herbenoemd in Fonteinallee.

Omstreeks 1700 bestond de buurtschap Doorwerth hoofdzakelijk rondom en langs de doorgaande zandweg tussen Arnhem en Utrecht, ter plekke 'de Gallerij' of ook wel 'de Galderij' genoemd. Hier voltrok zich het eenvoudige leven van onze voorouders.

Volgens de 'Lijst van Cedulle' [soort belastinglijst] van 1749 woonden er verspreid door de Heerlijkheid, inclusief de buurtschap Doorwerth en de dorpjes Heelsum en Wolfheze nog geen 200 zielen, waaronder zegge en schrijven negen boeren en ook één jager ‘onze' Aelbert.

Daarnaast keuterboertjes en arbeiders, voor het grootste deel werkzaam op ‘het kasteel'. Dus ook allemaal afhankelijk van de grillen en fratsen van de Heren of Vrouwe van Dorenweerd. De kleine gemeenschap voorzag grotendeels in eigen behoeften. Het inwonertal bleef honderden jaren gelijk, er was doodgewoon te weinig cultuurgrond.

In het Register van verpachtingen van huisperceelen in de Heerlijkheid Doorwerth, 1738-1782, helaas is het eerdere register zeer incompleet, treffen we vier verschillende pachtovereenkomsten aan onder de naam Hendricks - Hendriks - Henrix.

Huisnummers bestonden nog lang niet en de woningen hadden al dan niet logische namen zoals 't Soete Huijs, 't Hondenhuijs, de Oosterbouwing en het Poele Huijs, allen gelegen aan of bij de Galerij te Doorwerth en bewoond door een Hendricks.

Onze eerdere aanname dat onze Aelbert Hendricks mogelijk een broer zou zijn van Gijsbert, Otto en Hermannis Hendricks (Hendriks - Henrix) allen boeren te Doorwerth, die we vonden in het voornoemd register lijkt te vervallen. LEES MEER...

 

Dagelijks leven in Doorwerth

De eerder genoemde negen boeren, waaronder Gijsbert en Otto Hendricks, hielden natuurlijk koeien en iedereen had wel wat schapen, die rondzwierven op de wijde heidevelden tot aan Wolfheze. De gemeenschap kon niet zonder de schaapskuddes, ze leverden wol en bemestten de hei [heideplaggen vermengd met mest leverde humus], broodnodig om de arme zandige akkers te verbeteren.

Vrijwel elk gezin had één of meer varkens in het kot en voorzag zo in de behoefte aan vlees en vet. Paarden waren natuurlijk onmisbaar voor het werk en vervoer. Moest een paard echter naar de hoefsmid, dan moest men naar het nabij gelegen Renkum. Werd men ziek en hielpen de huis, tuin en keukenkruiden niet meer, dan bezocht men ook daar de chirurgijn. Zelfs voor het met noestige vlijt gesponnen wolgaren, moest men naar de wever aldaar. Het gehucht had daarentegen weer wel een eigen kleermaker.

In Renkum woonde ook de enige schoenmaker, maar geen klompenmaker. Hieruit mag je concluderen dat men in die tijd meer op leren schoenen dan op klompen liep. Niet zo gek, met die droge zandgrond.
Als de roggeoogst binnen was, liet men hun koren malen in de windmolen. Dat was een verplichting, als één van de rechten van de heer om belasting op te innen. Verder voorzagen de rondscharrelende kippen voor wat eieren.

II-a Alberts, Willem is geboren in Doorwerth, zoon van Aelbert Hendricks (zie 1) en Jenneke Jansen Schut. Hij is gedoopt op zondag 4 september 1735 in Oosterbeek. Den 4 September is tot Oosterbeek gedoopt een zoon van Albert Hendriks en Janneke Janse Schut, Echtelieden, genaamd Willem.
Beroep: landbouwer
Hij trouwde, ten hoogste 31 jaar oud, vóór 1766 [huwelijk niet gevonden te Heelsum, Renkum, Oosterbeek] met Jantjen Koenders van den Berg. Zij is overleden op woensdag 1 juli 1795. Zij is begraven op donderdag 9 juli 1795 in Oosterbeek. Gestorven de weduwe van Willem Aalbertsen, Begraven den 9e; Kinderen overig.

Kinderen van Willem en Jantjen:

1 Albers [Alberts], Engelbert Jan, geboren in Doorwerth. Hij is gedoopt op zondag 1 juni 1766 in Heelsum. Vader als Willem Albers, moeder als Jane Koenders van den Berg.
2 Alberts [Albers], Derk, geboren in Doorwerth. Volgt III-a.
3 Alberts, Koendert
, geboren in Doorwerth. Hij is gedoopt op zondag 9 december 1770 in Heelsum. Hij is overleden, 6 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 23 april 1777 in Heelsum. 
4 Alberts, Jenneken, geboren in Doorwerth. Zij is gedoopt op zondag 9 juli 1775 in Heelsum. Zij is overleden, 5 maanden oud. Zij is begraven op dinsdag 19 december 1775 in Renkum. 
5 Alberts [Aalbers], Koendert Jochems, geboren in Doorwerth. Volgt III-b.
6 Alberts, Johanna
, geboren in Doorwerth. Zij is gedoopt op zondag 18 maart 1781 in Heelsum. Zij is overleden na dinsdag 1 juni 1824, minstens 43 jaar oud. 16-10-1817 Renkum - Johanna Alberts, ten overstaan van eene commissie uit de kerkenraad na belijdenis te Heelsum tot Lidmaat aangenomen. Vertrokken met att. naar Beekbergen per 1 juni 1824. 
7 Alberts, kind, geboren omstreeks 1782 in Doorwerth. Hij of zij is overleden op maandag 17 november 1783, bijna 1 jaar oud (oorzaak: Verbrand), begraven dezelfde dag te Renkum. Kind van Willem Alberts, verbrand door het afbranden van zijn huis.
8 Albartsen, Albert, geboren op maandag 7 maart 1785 in Doorwerth. Hij is gedoopt op zondag 13 maart 1785 in OosterbeekDen 13 Maart 1785 gedoopt een soon van Willem Albartsen en Jantije Coendertsen genaamt Albart, gebooren den 7 dito. Hij is overleden, 10 jaar oud. Hij is begraven op zondag 5 juli 1795 in Oosterbeek
9 Alberts [Aalber(t)s], Jan, geboren in Doorwerth. Hij is gedoopt op zondag 28 januari 1787 in Oosterbeek. 02-06-1805 Lidmaat der Hervormde Gemeente Oosterbeek, op belijdenis aangenomen als Jan Aalberts. Hij is overleden op donderdag 7 april 1853 in Oosterbeek, 66 jaar oud. Als Jan Aalbers, zonder beroep, ongehuwde zoon van Willem Aalbers en Jantje Koenders. 
 
Willem werkte als landbouwer te Doorwerth. Het gezin kerkte in Heelsum tot in 1785. Op maandag 17 november 1783 trof een uitslaande brand hun huisje, waarbij hun jongste, nog een baby, verbrandde. 
In het Lidmatenboek der Nederduitsch Hervormde Gemeente te Oosterbeek, lezen we dat Willem met zijn gezin vanaf 10 augustus 1785 in Oosterbeek woonde en ook weer werkte als landbouwer. Hij werd aldaar ingeschreven als Willem Alberts, Den 10 Aug. aangekoomen met attestatie getekend te Heelsum den 1 Julij 1785. Over zijn vrouw, geen aantekening gevonden.


III-a Alberts, Derk is geboren in Doorwerth, zoon van Alberts, Willem (zie 2) en van den Berg, Jantjen Koenders. Hij is gedoopt op zondag 21 februari 1768 in Heelsum.
Beroep: slachter, slager, tapper in Den Haag
Hij (1) trouwde, ten hoogste 40 jaar oud, vóór 1808 met Jacoba Baerendsen. Jacoba is overleden vóór 1813.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op woensdag 28 april 1813 in Den Haag [bron: BS Den Haag Akte nr. 78] met Geertje van den Berg, 23 of 24 jaar oud. Zij is geboren in 1789 in Doorneweerd, dochter van Willem Gerrits en Hendrikje Berruwe.

Derk was vanaf 20 maart 1789 Lidmaat der Nederduitsch Hervormde Gemeente te Oosterbeek, ingeschreven als Dirk Alberts. Derk woonde tot 9 mei 1808 in Den Haag, vanaf 9 mei 1808 te Oosterbeek, ingeschreven als Derk Alberts en Jacoba Berentze, Den 9 Mei zijn met attestatie ingekomen van 's Hage. Op 8 september 1809, vertrokken beiden met attestatie terug naar 's Gravenhage, als Derk Albers en Jacoba Berentze. Zover bekend had Derk geen kinderen. 


 
III-b Alberts [Aalbers], Koendert Jochems is geboren in Doorwerth, zoon van Alberts, Willem (zie 2) en Jantjen Koenders van den Berg. Hij is gedoopt op zondag 2 november 1777 in Heelsum. Hij is overleden op zondag 30 juli 1848 in Oosterbeek, 70 jaar oud. Overledene als Coendert Jochems Aalbers, vader als Willem Aalberts, moeder als Jantje Coenders.
Beroep: boerenknecht, landbouwer
Hij trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 7 oktober 1808 in Oosterbeek [bron: DTB Oosterbeek blz. 65] met Jacoba Hooijer. Jacoba is een dochter van Brand Jansen Hooijer en Catharina Budding. Zij is gedoopt op zondag 16 maart 1777 in Oosterbeek. Zij is overleden op vrijdag 10 februari 1865 in Oosterbeek, 87 jaar oud. Overledene Jakoba Hooijer, 88 jaar, weduwe van Coenraad Aalbers, vader als Brand Hooijer, moeder als Catharina Budding.

Kinderen van Koendert en Jacoba:

1 Aalbers, Brand Jan, gedoopt op dinsdag 13 december 1809 in Oosterbeek. Landbouwer, voerman. Hij is overleden op vrijdag 10 augustus 1894 in Renkum, 85 jaar oud.
2 Aalbers, Catharina
, geboren op woensdag 12 februari 1812 in Oosterbeek. Zij is overleden op donderdag 15 december 1892 in Renkum, 80 jaar oud. 
3 Aalbers, Willem, geboren in 1814 in Oosterbeek. Landbouwer, karvoerman. Hij is overleden op donderdag 25 juli 1895 in Bemmel, 80 of 81 jaar oud.
4 Aalbers, Jan
, geboren in 1817 in Oosterbeek. Landbouwer, tuinman. Hij is overleden op zondag 21 februari 1886 in Oosterbeek, 68 of 69 jaar oud.
5 Aalbers, Engelbart
, geboren in 1821 in Oosterbeek. Landbouwer. Hij is overleden op zondag 26 april 1891 in Oosterbeek, 69 of 70 jaar oud.

 Volg de nazaten van Willem Alberts en Jantje Koenders van den Berg, die zich voortaan AALBERS noemden HIER...

II-b Alberts, Hendrikje, dochter van Hendricks, Aelbert en Schut, Jenneke Jansen. Zij is gedoopt op zondag 6 november 1740 in Heelsum. Zij is overleden in 1792 in Heelsum, 52 jaar oud.
Zij trouwde, 21 jaar oud, op maandag 31 mei 1762 in Heelsum [bron: Genealogie Site Jeroen en Gerdien Nikkels] met Schut, Reinder Pouwels, 24 jaar oud. Hij is geboren op donderdag 12 december 1737 in Oosterbeek, zoon van Schut, Pouwels [Paul] Martens en Lubbers, Elisabeth.
Beroep: papiermaker

Reinder Schut Jm van Oosterbeek met Hendrikje Alberts J.D. van Doorwerth.

Reinder was sinds 1757 pachter en papiermaker op papiermolen 'de Veentjes' aan de Wolfhezerbeek te Heelsum, eigenaar was Mr. Engelbert van Eck. Hij kocht de molen De Veentjes op 30 september 1772 voor 3000 gld van van Eck. Hij moest een gedeelte van deze zeer hoge koopsom, te weten 1800 gld onder hypothecair verband van zijn molen lenen bij van Eck tegen 3,5 % rente.

Deze lening was in 1786 terugbetaald, maar er werd direct een nieuwe hypothecaire lening afgesloten, ditmaal 2000 gld. Deze werd verstrekt door Willem Adriaan van Enschut. Reinder moest ditmaal borgen stellen en daarvoor bleken Marten Schut en zijn vrouw bereid. De aflossing van de lening stagneerde blijkbaar want, in 1791 werd deze lening vervangen door een lening met de molen als onderpand ter waarde van 2500 gld. en werd 860 gld. verstrekt door Marten Schut [zijn broer] en Jan ter Hoeven.

Een lening van 500 gld., door de vrouwe van Doorwerth aan zijn minderjarige zoon Paul werd verstrekt in 1784, stond ook nog steeds als onvoldaan te boek. Deze zoon Paul slijt z'n verdere leven als papiermakersknecht.

´t Is duidelijk dat Reinder in 1791 financieel aan de grond zat. Toen in 1792 zijn vrouw Hendrikje overleed, werd door de kinderen de erfenis gerepudieerd [niet aanvaard]. Daarop verkocht Reinder op 24 mei 1792 de molen voor 3900 gld. aan Paul Schut.

Deze Paul, gedoopt te Heelsum 23 maart 1760 was niet Reinders´s zoon, maar zijn neef, zoon van zijn broer Marten Schut en Geertruij van den Wiltenberg. Deze Paul trouwde in 1793 met Annigje van Ronselen, zij overleed in het kraambed in april 1795. In oktober 1797 hertrouwde Paul met Willemina Labots. Deze Paul redde het wel op molen 'de Veentjes' en werkte er met 5 knechten en een meid.

[papiermolen 'de Veentjes' in Heelsum. Uitsnede van een schoolkaart 'Landschap Veluwezoon' - B.Beuninck]

Nadat de molen was afgebrand in 1895 en er een moderne fabriek herbouwd was, richtte Paul's enige kleinzoon Marten Schut rond 1910 de firma G. Schut & Zonen op en kreeg hij ook de leiding over de firma.

In de tweede wereldoorlog werden zijn zoon Gerrit Jan samen met zijn neef Ben Schut benoemd tot directeuren van de fabriek. Gerrit Jan was uiteindelijk de laatste Schut in het bedrijf.

In 1948 werd de firma omgezet in de N.V. Papierfabriek v/h G. Schut en Zn. In 1952 werd het waterrad definitief stilgezet. Later fuseerde de N.V. Papierfabriek met van Gelder Papier Bedrijven. [Bron: De papiermolens in de provincie Gelderland, H. Voorn, 1985 - blz. 263, 264]

Kinderen van Alberts, Hendrikje en Schut, Reinder Pouwels:

1 Schut, Jenneken. Zij is gedoopt op zondag 13 maart 1763 in Heelsum. Volgt III-a.
2 Schut, Pouwel [Paul].
Hij is gedoopt op zondag 6 oktober 1765 in Heelsum. Papiermakersknecht.
3 Schut, Elisabeth. Zij is gedoopt op dinsdag 20 oktober 1767 in Heelsum. Volgt III-c.
4 Schut, Albert
. Hij is gedoopt op zondag 6 mei 1770 in Heelsum. Volgt III-d.
5 Schut, Derkje
. Zij is gedoopt op zondag 15 november 1772 in Heelsum. Zij is overleden, 2 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 9 mei 1775 te Heelsum.
6 Schut, Derkje. Zij is gedoopt op zondag 2 april 1775 in Heelsum. Volgt III-e.
7 Schut, Hendrik
. Hij is gedoopt op zondag 27 juli 1777 in Heelsum.

 

III-a Schut, Jenneken, dochter van Schut, Reinder Pouwels en Alberts, Hendrikje. Zij is gedoopt op zondag 13 maart 1763 in Heelsum. Zij trouwde, 25 jaar oud, op zondag 27 juli 1788 in Heelsum met Verhage, Anthoon, nadat zij op vrijdag 4 juli 1788 in Renkum in ondertrouw zijn gegaan. Hij is geboren in Grave N.B.

Kinderen van Schut, Jenneken en Verhage, Anthoon:

1 Verhagen, Jacomina, geboren in 1788, gedoopt in Arnhem. Zij is overleden op dinsdag 2 december 1851 in Renkum, 63 jaar oud.
2 Verhagen, Johanna Petronella, geboren in 1792 in Nijmegen. Zij is overleden op vrijdag 14 februari 1823 in Arnhem, 31 jaar oud.

 

III-b Schut, Elisabeth, dochter van Schut, Reinder Pouwels en Alberts, Hendrikje. Zij is gedoopt op dinsdag 20 oktober 1767 in Heelsum.
Beroep: spinster
Zij trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 24 februari 1792 in Oosterbeek [bron: DTB Oosterbeek blz. 24.4] met Maassen, Aart. Hij is geboren in Bennekom.
Beroep: landbouwer

Kinderen van Schut, Elisabeth en Maassen, Aart:

1 Maassen, Reinder, geboren in 1784 in Bennekom. 
2 Maassen, Rijkske, geboren in 1788 in Heelsum. 
3 Maassen, Maas, geboren in 1803 in Bennekom. Hij is overleden op donderdag 22 november 1888 in Ede, 85 jaar oud.

 

III-d Schut, Albert, zoon van Schut, Reinder Pouwels en Alberts, Hendrikje. Hij is gedoopt op zondag 6 mei 1770 in Heelsum. Hij is overleden op zaterdag 28 juli 1855 in Oldebroek, 85 jaar oud.
Beroep: papiermakersknegt
Hij trouwde, 27 jaar oud, op zondag 8 april 1798 in Renkum met van Asselt, Gerbrecht, 21 jaar oud. Zij is geboren op zaterdag 17 augustus 1776 in Apeldoorn, dochter van van Asselt, Hendrik en Ebbink, Harmina. Zij is overleden op zondag 29 november 1829 in Heerde, 53 jaar oud.

Kinderen van Schut, Albert en van Asselt, Gerbrecht:

1 Schut, Reijnder Pauwel. Hij is gedoopt op zondag 13 januari 1799 in Apeldoorn.
2 Schut, Hermina. Zij is gedoopt op maandag 4 mei 1801 in Apeldoorn.
3 Schut, Hendrikus. Hij is gedoopt op maandag 12 december 1803 in Apeldoorn.
4 Schut, Hendrikje [Heintje]. Zij is gedoopt op zondag 1 december 1805 in Apeldoorn.
5 Schut, Hendrika
. Zij is gedoopt omstreeks 1812 in Renkum.
6 Schut, Hendrik, geboren omstreeks 1813 in Renkum. 
7 Schut, Neeltje, geboren omstreeks 1815 in Renkum.

 

III-e Schut, Derkje, dochter van Schut, Reinder Pouwels en Alberts, Hendrikje. Zij is gedoopt op zondag 2 april 1775 in Heelsum. Zij is overleden op zaterdag 13 juli 1833 in Arnhem, 58 jaar oud. Zij trouwde met Bemener, Christoffel Franciscus. Hij is geboren in 1776 in Willemstad NB. Hij is overleden op vrijdag 28 april 1848 in Arnhem, 72 jaar oud.
Beroep: kleermaker

Kinderen van Schut, Derkje en Bemener, Christoffel Franciscus:

1 Bemener, Johan Georg, geboren in 1810. Hij is overleden op dinsdag 12 mei 1818 in Arnhem, 8 jaar oud.
2 Bemener, Reijnder, geboren in 1813 in Arnhem. Hij is overleden op zaterdag 8 mei 1858 in Arnhem, 45 jaar oud.

 Volg de nazaten van Hendrikje Alberts en Reinder Pouwels Schut HIER...

 

II-c Alberts, Luijtje, dochter van Hendricks, Aelbert en Schut, Jenneke Jansen. Zij is gedoopt op zondag 29 juli 1742 in Heelsum. Zij is overleden op zaterdag 4 september 1790 in Renkum, 48 jaar oud.
Beroep: papiermaakster
Zij trouwde, 22 jaar oud, op maandag 11 februari 1765 in Heelsum [bron: RBS Heelsum 1325 blz.4-1] met Schut, Cornelis Pouwels, 24 jaar oud. Hij is een zoon van Schut, Pouwel Martens en Lubberts, Lijsbeth. Hij is gedoopt op zondag 4 december 1740 in Oosterbeek.
Beroep: Meester papiermaker

20 Febrarij 1765 - Cornelis Schut Jm van Oosterbeek met Luitje Alberts J.D. van Doorwerth.

Luitje trouwde met de jongere broer van haar zwager Reinder Schut, getrouwd met haar oudere zus Hendrikje.

[tekening: Watermolen met op de achtergrond het NH kerkje van Renkum]

Cornelis pachtte sinds 1767 als Meester Papiermaker de Papiermolen bij de oude kerk te Renkum, aan de Renkumsebeek van eigenaresse Baronesse van Gendt. Cornelis bleef tot rond 1800 op de molen werken. Hij was de laatste papiermaker hier, de molen werd in 1800 gesloopt.

De jongste zoon Paulus werkte als papiermakersknecht bij Paul Brouwer, eigenaar van de Molen op de Hemelse Berg aan de Gielenbeek te Oosterbeek en waarschijnlijk vanaf 1807 in de molen Goedgedacht aan de Soerense beek bij Laag-Soeren. [bron: Genealogie Site Jeroen en Gerdien Nikkels]

Kinderen van Alberts, Luijtje en Schut, Cornelis Pouwels:

1 Schut, Pauwelina. Zij is gedoopt op vrijdag 15 oktober 1773 in Renkum.
2 Schut, Pauwelina. Zij is gedoopt op zaterdag 13 januari 1776 in Renkum.
3 Schut, Paulus Albertus. Hij is gedoopt op zaterdag 6 september 1777 in Renkum.
4 Schut, Derkje. Zij is gedoopt op zaterdag 3 maart 1781 in Renkum.
5 Schut, Paulus Albertus. Hij is gedoopt op zaterdag 15 maart 1783 in Renkum. 

 

II-d Alberts, Rijnder, zoon van Hendricks, Aelbert en Schut, Jenneke Jansen. Hij is geboren in Doorwerth. Hij is gedoopt op zondag 23 februari 1744 in Heelsum [bron: RBS Heelsum 1322 blz.13-1]. Hij is overleden op zaterdag 25 mei 1822 in Oosterbeek, 78 jaar oud.
Beroep: herbergier, olijslager
Hij (1) trouwde, 21 jaar oud, op zondag 6 oktober 1765 in Heelsum [bron: RBS Heelsum 1325 blz.1-36] met Jansen, Johanna [Janna], ongeveer 22 jaar oud. Zij is geboren omstreeks 1743 in Heelsum. Zij is overleden op donderdag 28 april 1803 in Arnhem, ongeveer 60 jaar oud.
Hij (2) trouwde, 63 jaar oud, op zondag 18 oktober 1807 in Oosterbeek [bron: DTB NG Oosterbeek] met Hopmans, Susanna. Zij was weduwe van Willem Teunissen.

6 October 1765 - Reinder Alberts Jm van Doorwerth met Johanna Janssen Jd van Heelsum.


Reinder pacht in 1765 voor een periode van zes jaren ‘den ouden herberg van Doorwerth', ingaande op Sint Petri [22 februari] 1765 en eindigend op Sint Petri 1771. De pacht bedraagt 90 gulden per jaar. In de pachtovereenkomst lezen we de volgende bepaling:

Transcript:

En speciaal onder beding dat hij daarin sullen houden bequame Herberg, En ten dien eijnde maaken dat se altoos voorsien sijn van goeden drank, paerdsvoeder en genoegsame meubelen, om de passanten en andere daar mede te konnen gerijven, en ijmant ook te konnen logeeren. En dat sij sigh meede in staat sullen stellen, om de domestiguen van sijn Excellentie, als die op Doorwerth of in dese landen is, En andere tegens redelijke betaalinge van kostgeld te konnen spijsen. [bron: Register van verpachtingen van huisperceelen in de Heerlijkheid Doorwerth - 1738-1782, Gelders Archief 0383 Inventarisnr. 16]

[herberg 'Thoons Huijs' gezien in westelijke richting]

Deze herberg wordt al in 1689 omschreven als ‘Brouwhuis'. Sinds 1719 werd de herberg, vernoemd naar de eigenaar Anton, Graaf van Aldenburg, het ‘Thoons-huis' genoemd. Aan de gevel hing een uithangbord waarop afgebeeld 't Oldenburger Peert' [het paard uit het familiewapen van Aldenburg].

Naast de functie van herberg werd het ook gebruikt als richterslogement en werd er recht gesproken door de schout en schepenen. Ook op de oudste kaarten van Doorwerth is de herberg al ingetekend, ongeveer aan de kruising van de Galerij en Hollewegh richting Arnhem, de Galerij liep toen nog onder de herberg langs.

Rond 1875 kreeg de herberg de naam de Twee Zalmen, later de Zalmen. Het logement is bij de Slag om Arnhem helaas totaal verwoest en daarna afgebroken.

Het gezin woont, tot de pacht afliep op Sint Petri 1771, ook in de herberg alwaar de eerste vier kinderen ter wereld komen. Zij kerkten in het Nederlands Hervormde kerkje te Heelsum, behorend tot de Heerlijkheid Doorwerth. De buurtschap rondom kasteel Doorwerth had geen eigen kerk. 

Het gezin liep op die zondagen, samen met de andere bewoners van de buurtschap aan de Galerij via een zandpad door de ‘Heelsumsche Enk' dat vlak naast het Heelsumse kerkje uitkwam.

 

[NH kerkje van Heelsum, gelegen op een heuvel]

Op 13 juni 1784 vertrekken ze met attestatie van Heelsum naar Oosterbeek, alwaar drie kinderen geboren worden.

Rond de geboorte van het negende kind, in 1780 verhuist het gezin naar Arnhem. Hier zien nog drie kinderen het levenslicht en werkt vader Reinder wederom als Reinder als molenaar [olijslager] op een door water aangedreven oliemolen. Moeder Johanna overlijdt in Arnhem, waarna Reinder met de nog ongetrouwde kinderen terug keert naar Oosterbeek. Hij zal mogelijk hardhorend geweest zijn tegen die tijd, vanwege het enorme lawaai in de molens, doofheid was een bekende beroepsziekte onder olieslagers.

Kinderen van Alberts, Reijnder en Jansen, Johanna [Janna]:

1 Aalberts, Albert. Hij is gedoopt op zondag 21 december 1766 in Doorwerth.Volgt III-e.
2 Alberts, Jenneken
. Zij is gedoopt op zondag 10 april 1768 in Oosterbeek [bron: RBS Oosterbeek 131 blz.3-3]. Zij is overleden vóór 1773 in Oosterbeek, ten hoogste 5 jaar oud.
3 Alberts, Catharina. Zij is gedoopt op zondag 13 november 1768 in Heelsum.Volgt III-f.
4 Alberts, Jan
, geboren in 1770 in Doorwerth. Hij is gedoopt op maandag 4 juni 1770 in Heelsum. Volgt III-g.
5 Alberts, 
levenloos geboren kind. Hij of zij is begraven op maandag 9 maart 1772 te Heelsum.
6 Aalberts, Jenneke. Zij is gedoopt op zondag 7 maart 1773 in Oosterbeek. Volgt III-h.
7 Alberts, Barend
. Hij is gedoopt op zondag 29 oktober 1775 in Oosterbeek. Volgt III-i.
8 Alberts, Benjamin
. Hij is gedoopt op zondag 5 april 1778 in Oosterbeek [bron: RBS Oosterbeek 131 blz.14-3]. Hij is ongehuwd overleden op dinsdag 27 juli 1819, 41 jaar oud.
9 Alberts, Egbert Gerrit. Hij is gedoopt op zondag 19 maart 1780 in Arnhem. Volgt III-j.
10 Alberts, Derk
. Hij is gedoopt op zondag 16 juni 1782 in Arnhem. Volgt III-k.
11 Aalbers, Egberta
. Zij is gedoopt op zondag 18 september 1785 in Arnhem. Volgt III-l.

 

III-e Aalberts, Albert, zoon van Alberts, Reijnder en Jansen, Johanna [Janna]. Hij is gedoopt op zondag 21 december 1766 in Doorwerth. Hij is overleden op maandag 23 december 1844 in Oosterbeek, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 december 1844 [bron: BS Renkum Akte nr.81]. Notitie: Ook genaamd Albert Aalbers
Beroep: landbouwer, broodbakker
Hij trouwde, ongeveer 32 jaar oud, omstreeks 1798 in Oosterbeek met Corries, Willemina [Willemke], ongeveer 28 jaar oud. Zij is geboren omstreeks 1770 in Dieren?. Notitie: Ook genaamd Corri, Corrie, Korrij
Beroep: landbouwster

Kinderen van Aalberts, Albert en Corries, Willemina [Willemke]:

1 Aalbers, Reinder(t), geboren in 1799. 
2 Aalberts, Grada, geboren in 1802. Zij is gedoopt in Oosterbeek. Zij is overleden op zondag 19 januari 1823 in Oosterbeek, 21 jaar oud.
3 Aalberts, Jan, geboren in 1803 in Oosterbeek. 
4 Aalberts, Marinus, geboren in 1807 in Oosterbeek. 
5 Aalberts, Berendina, geboren in 1809. Zij is gedoopt in Oosterbeek. Zij is overleden op vrijdag 17 januari 1823 in Oosterbeek, 14 jaar oud.

We zien hier we nog een duidelijk verband tussen de takken Alberts en Aalberts / Aalbers. De  broers en zussen van Albert, treden in meerdere geboorteakten op als aangevers. De familie Aalbers is zeer honkvast en woont tot begin 20e eeuw en ook daarna volgens het telefoonboek, in Oosterbeek, Renkum en Ede.

 Volg de nazaten van Albert Aalberts / Aalbers HIER...

 

III-f Alberts, Catharina, dochter van Alberts, Reijnder en Jansen, Johanna [Janna]. Zij is gedoopt op zondag 13 november 1768 in Heelsum. Zij is overleden op dinsdag 29 juni 1813 in Arnhem, 44 jaar oud.
Zij trouwde met van Embden, Jan Hendrik. Hij is geboren in 1762 in Arnhem, zoon van van Embden, Johannes en Engele, Petronella. Hij is overleden op vrijdag 29 juni 1849 in Arnhem, 87 jaar oud.
Notitie: Ook wedn.v. Janna Willems ook genaamd Harms; wedn.v. Maria Cornelia Petri.
Beroep: baardscheerder, barbier


Kinderen van Alberts, Catharina en van Embden, Jan Hendrik:  

1 van Embden, Reijntje, geboren in 1796 in Arnhem. 
2 van Embden, Petronella, geboren in 1799 in Arnhem. Zij is overleden op dinsdag 12 december 1843 in Twello, 44 jaar oud. 
3 van Emden, Benjamin, geboren in 1811 in Arnhem. Hij is overleden op donderdag 15 februari 1883 in Arnhem, 72 jaar oud.

 Volg de nazaten van Catharina Alberts en Jan Hendrik van Embden, HIER...

III-g Jan Alberts is geboren in 1770 in Doorwerth, zoon van Reijnder Alberts en Johanna [Janna] Jansen. Hij is gedoopt op maandag 4 juni 1770 in Heelsum [bron: RBS Heelsum 1322 blz.23-16]. Hij is overleden op maandag 12 februari 1844 in Gorinchem, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 februari 1844. Notitie: Jan Alberts 75 jaar, Vader als Rijnder Alberts, Moeder als Janna Janssens, weduwnaar van Anna Theodora te Vreede.
Beroep: 1822 - olijslager, timmerman
Hij trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 7 september 1796 in Arnhem [bron: Trouwboek NG kerk Arnhem (RBS143-148)] met Anna Theodora de Vreede, 29 jaar oud, nadat zij op vrijdag 19 augustus 1796 in Arnhem in ondertrouw zijn gegaan. Zij is geboren in 1767 in Maastricht, dochter van Nicolaus [Nicolaas] en Maria Gerharda [Ma Gertrudis] Aurich [Olderickx, Olderix]. Zij is overleden op zaterdag 21 oktober 1837 in Bennekom, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23 oktober 1837 [bron: BS Ede Aktenummer: 157].

Aankondiging van het huwelijk:

Compareerde voor A. Goedhart en J.H. Moeleman, commissarissen van huwelijkszaken op 19 augustus 1796:
Bruidegom: Jan Aalbers, jongeman, gebooren te Oosterbeek wonende alhier; de ouders van de bruidegom present, consenteren in dit huwelijk.
Bruid: Anna Theodora de Vreede, jonge dochter, gebooren te Mastricht en wonende alhier
Getuige: Hendrik Jan van Embden, alhier present, getuigd van de aflijvigheid van bruids ouders (beide overleden).
Afkondigingen: 21 augustus, 28 augustus en 4 september

Opmerking:

Geschied, blijkens attest in dato 7e sept. ´96 van A. van den Berg, Pred. alhier.

Op attest van onverhinderd gegeven proclamatiën van het stadhuis dezer stad zijn hier getrouwd in den N.G. kerk d. 7 sept. 1796 Jan Aalberts, j.m. geb. te Dorenweerd en wonende alhier Anna Theodora den Vrede, j.d. geb. te Mastricht en wonende alhier.

Anna was het 6e kind van de zeven van het Maastrichtse echtpaar Nicolaus en Maria Gerharda Aurich. Deze van oorsprong Maastrichtse laarzenmaker, verkreeg zeer waarschijnlijk z'n nering hoofdzakelijk van militairen. Ze vertrokken tenminste vanuit Maastricht naar andere garnizoensplaatsen, zoals Geertruidenberg en Arnhem.

Jan begint zijn werkzame leven als olijslager evenals zijn vader en jongere broer. Echter bij de geboorte van zoon Jan is hij timmerman en dat beroep oefent hij jarenlang uit. Echter in 1822, zo vertelt ons één van de huwelijkse bijlagen van oudste dochter Sophia, leggen Jan Aalberts Olieslagersknegt en sijne huisvrouw Johanna Theodora te Freede, wonende in de buurtschap Harken onder de gemeente Renkum, een verklaring af voor openbaar notaris Dirk Beek te Wageningen, ter goedkeuring van het huwelijk. Hij ondertekend als J. Alberts, zij als J. T. te Freede.

Na hun jaren in Arnhem, woonden zij tussen 1820 en 1828 in de buurtschap Harken onder de gemeente Renkum. Verhuisden in de loop van 1828 naar Bennekom, evenals jongste zoon Reinder die daar trouwde en een timmerbedrijf- annex wagenmakerij begon. Dat later tot een soort aannemersbedrijf zou uitgroeien.

Kinderen van Jan en Anna Theodora:  

1 A(a)lberts, Johanna Sophia. Zij is gedoopt op zondag 10 december 1797 in Arnhem. Volgt IV-h.
2 A(a)lberts, Reiniera
. Zij is gedoopt op donderdag 6 november 1800 in Arnhem.
3 Alberts, Jan. Hij is gedoopt op zondag 31 januari 1802 in Arnhem. Hij is overleden vóór 1803 in Arnhem, ten hoogste 1 jaar oud.
4 Alberts, Jan, geboren op woensdag 16 maart 1803 in Arnhem. Volgt IV-i.
5 Aalberts, Petronella
. Zij is gedoopt op zondag 1 december 1805 in Arnhem.
6 Aalbers, Reinder, geboren op zondag 13 maart 1808 in Arnhem. Volgt IV-j.

IV-h A(a)lberts, Johanna Sophia, dochter van Alberts, Jan en de Vreede, Anna Theodora. Zij is gedoopt op zondag 10 december 1797 in Arnhem. Zij is overleden na 1845, minstens 48 jaar oud.
Beroep: dienstmeid 
Zij trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 17 mei 1822 in Gorinchem [bron: BS Gorinchem Aktenr. 27] met Bridé, Appolonius Jacob, 19 jaar oud. Hij is geboren op donderdag 20 januari 1803 in Gorinchem, zoon van Bridé, Johannes en Bol, Johanna. Hij is overleden in 1895 in Gorinchem, 91 of 92 jaar oud. Hij is begraven in Gorinchem, Oude Alg. Begraafplaats.
Beroep: kledermaker 

Kinderen Johanna Sophia en Appolonius Jacob:

1 Briedé [Bride], Johanna, geboren op zondag 2 maart 1823 in Gorinchem.
2 Briedé, Anna Theodora, geboren op donderdag 8 april 1824 in Gorinchem. Zij is overleden op maandag 21 februari 1859 in Gorinchem, 34 jaar oud.
3 Briedé, Jacob, geboren op vrijdag 9 april 1824 in Gorinchem.
4 Briedé, Johanna Elisabeth Cornelia, geboren op dinsdag 25 april 1826 in Gorinchem [bron: BS Gorinchem Aktenr. 94]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 april 1826. Zij trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 3 augustus 1850 in Den Bosch [bron: BS Den Bosch Aktenr. 127] met Riepsamen, Frederik Johannes, 31 jaar oud. Hij is geboren op donderdag 3 september 1818 in Den Bosch, zoon van Riepsamen, Georg Konrad Friderich en Knoppers, Wilhelmina.
5 Briedé [Bridee], Appolonia, geboren op zondag 20 januari 1828 in Gorinchem [bron: BS Gorinchem Aktenr. 21]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 januari 1828. Zij trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 24 november 1864 in Gorinchem [bron: BS Gorinchem Aktenr. 77] met van der [aan de] Wiel, Adriaan, 26 of 27 jaar oud. Hij is geboren in 1837 in Hardinxveld, zoon van van der Wiel, Cornelis en Nederveen, Flora.
6 Briedé, Anna, geboren op zondag 5 september 1830 in Gorinchem [bron: BS Gorinchem Aktenr. 196]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 september 1830. Zij is overleden in 1925 in Gorinchem, 94 of 95 jaar oud. Zij is begraven in Gorinchem, Oude Alg. Begraafplaats. Zij trouwde, 35 jaar oud, op zaterdag 25 november 1865 in Gorinchem [bron: BS Gorinchem Aktenr. 89] met van Wagensveld, Gerard, 32 of 33 jaar oud. Hij is geboren in 1832 in Renswoude, zoon van van Wagensveld, Jacob en Donkervoort, Hendrikje. Kastelein. Hij is overleden in 1919 in Gorinchem, 86 of 87 jaar oud.
7 Briedé [Bride], Jan, geboren op vrijdag 9 november 1832 in Gorinchem [bron: BS Gorinchem Aktenr. 209]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 november 1832.
8 Briedé, Johannis, geboren op zondag 11 januari 1835 in Gorinchem [bron: BS Gorinchem Aktenr. 7]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 12 januari 1835. Hij is overleden op zondag 8 april 1917 in Loosduinen, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 april 1917 [bron: Hist.Archief Westland - Loosduinen aktenr.65]. Hij trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 6 oktober 1859 in Giessen Nieuwkerk [bron: BS Giessen Nieuwkerk Aktenr. 6] met van de Koppel, Huibertje, 24 jaar oud. Zij is geboren op donderdag 6 november 1834 in Giessen Nieuwkerk, ZH, dochter van van de Koppel, Pieter en Aanen, Dora. Zij is overleden na zondag 8 april 1917, minstens 82 jaar oud.
9 Bridé [van ’t Hoog], Sijgje, geboren op zaterdag 16 januari 1836 in Giessendam. Zij trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 19 september 1857 in Hardinxveld [bron: BS Hardinxveld aktenr. 21] met Blokland, Willem, 23 jaar oud. Vader bruid Apholonius Jacobus Bride, Moeder bruid Johanna Aalben. Hij is geboren op vrijdag 11 april 1834 in Hardinxveld, zoon van Blokland, Adrianus en van Rees, Alida.
10 Briedé, Jan Rijnder(t) alias Jan Rijnier, geboren op zaterdag 29 oktober 1836 in Gorinchem [bron: BS Gorinchem Aktenr. 238]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 30 oktober 1836. Hij is overleden op donderdag 21 november 1912 in Streefkerk, 76 jaar oud.
Hij (1) trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 25 januari 1873 in Streefkerk [bron: BS Streefkerk - Dordrecht Akte nr. 1] met Broer, Willempje, 22 of 23 jaar oud. Zij is geboren in 1850 in Streefkerk, dochter van Broer, Dirk en van Genderen, Sijgje. Zij is overleden op maandag 29 januari 1877 in Streefkerk, 26 of 27 jaar oud.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op zaterdag 19 oktober 1878 in Streefkerk [bron: BS Streefkerk - Dordrecht Akte nr. 12] met Broer, Ariaantje, 26 of 27 jaar oud. Zij is geboren in 1851 in Streefkerk, dochter van Broer, Dirk en van Genderen, Sijgje. Zij is overleden op zaterdag 25 februari 1893 in Streefkerk, 41 of 42 jaar oud.
(3) trouwde, 57 jaar oud, op vrijdag 24 november 1893 in Streefkerk [bron: BS Streefkerk - Dordrecht Akte nr. 10] met Broer, Dirkje, 29 of 30 jaar oud. Zij is geboren in 1863 in Streefkerk, dochter van Broer, Dirk en van Genderen, Sijgje.
11 Briedé, Alberdina Apolonia, geboren op dinsdag 4 september 1838 in Gorinchem [bron: BS Gorinchem Aktenr. 217]. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 september 1838. Zij is overleden op maandag 8 december 1919 in Andel, 81 jaar oud [bron: BS Andel Akte nr. 20]. Zij trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 9 mei 1867 in Gorinchem met Kramer, Abraham Jan, 30 jaar oud. Hij is geboren op dinsdag 5 juli 1836 in Woudrichem, zoon van Kramer, Willem en van der Bell, Catharina Jacoba [Anna Catharina]. Hij is overleden op zondag 2 juni 1895 in Andel, 58 jaar oud.
12 Briedé, Egberta, geboren op maandag 19 oktober 1840 in Gorinchem [bron: BS Gorinchem Aktenr. 276]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 31 oktober 1840.
13 Briedé, Janna Sophia, geboren op zondag 5 januari 1845 in Gorinchem
 

De familie Bridé, Bridee, Briedé, Briede woonde in Gorinchem, Giessendam en Goudriaan bij Nijmegen en later in Den Haag, Rijswijk, Rotterdam. Huidige nazaten wonen zelfs in de VS en Canada.

Alberdina Apolonia Briedé met haar dochter en
haar twee kleindochters Dien en Annie [rechts] Naaijen.
Annie zou de leeftijd der sterken bereiken. Zij werd 100 jaar!
 Volg de nazaten van Johanna Sophia Aalberts en Appolonius Jacob Bride, Bridee, Briedé, Briede HIER...

 

IV-i Alberts, Jan is geboren op woensdag 16 maart 1803 in Arnhem, zoon van Alberts, Jan en de Vreede, Anna Theodora. Hij is overleden op zondag 2 oktober 1881 in Leersum, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 oktober 1881.
Beroep: Militair, gepensioneerde

(1) Trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 14 januari 1835 in Zutphen met van Hooijlandt, Wilhelmina Elisabeteh Odile, 40 jaar oud. Zij is geboren in 1795 in Zonhoven, dochter van Hooijlandt, Augustinus en ten Haen, Maria. Zij is overleden vóór zaterdag 7 november 1846, ten hoogste 51 jaar oud.

Getuigen bij het huwelijk zijn z'n vader Jan Alberts, 65 jaren timmerman te Bennekom en haar vader Augustinus van Hooijlandt, oud 80 jaren wonende te Zutphen. Daarnaast Joseph Philip Smit, oud 46 jaren; Gerrit Masson oud 43 jaren, beiden gepensioneerde militairen; Derk Jan Jansen, leerlooijer oud 52 jaren en Gerrit Jan Pasman, timmerman oud 47 jaren, allen wonende te Zutphen en niet aan de contractanten verwant.

Jan werd voor de Ligting van den Jare 1822 voor de Nationale Militie ingeschreven binnen de gemeente van Renkum. Bij loting viel hem nommer 181 ten deele, hetwelk hem tot geene dienst heeft verpligt. Desondanks nam Jan als 21 jarige jongeman op 16 november 1824 vrijwillig dienst, als huzaar, in het 6e Regiment Huzaren van Boreel, in de volksmond de ‘Blauwe Huzaren’ genoemd o.a. door het blauwe veldtenue. Hij tekende voor 6 jaar,´zonder handgeld´. 

Het militaire stamboek geeft Jan’s signalement: lengte: 1 meter 69, rond aangezicht, rond voorhoofd, bruine oogen, gewone neus, kleine mond, ronde kin, ligtbruin haar, ligtbruine wenkbrauwen en geene merkbare teekenen.

Na 5 jaar werd Jan op 21 augustus 1829 bevorderd tot korporaal en verlengde blijkbaar ook zijn dienstverband. Volgens familieverhalen vocht hij mee in de Brusselse Vlaanderenstraat, bij de mislukte poging van koning Willem I der Nederlanden om met wapengeweld de Belgische opstand van 1830, zijn eerdere gezag over de Zuidelijke Nederlanden te herstellen 

Jan zou bij deze schermutselingen gif in zijn ogen hebben gekregen en als gevolg daarvan blind zijn geworden. Desondanks zou Jan tussen 2 en 12 augustus 1831 nog meegetrokken zijn in de Tiendaagse Veldtocht Het huidige België en Nederland toen het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden genoemd en dat bestond van 1815 tot 1830.

In de vroege ochtend van 2 augustus 1831 trokken de Huzaren van Boreel de Noord-Brabantse grens bij Poppel over. LEES MEER...

Achteraf kreeg Jan in elk geval een Metalen Kruis 1830-1831, ook wel bekend als het Hasselt Kruis. Overigens uitgereikt aan allen, die aan de krijgsverrichtingen in de jaren 1830 en 1831 hebben deelgenomen. Het brons voor het kruis werd gehaald uit een tweetal veroverde kanonnen die buit waren genomen tijdens de Slag om Hasselt, een Nederlandse overwinning op 8 augustus 1831.

In 1835 trouwt hij, 32 jaar oud, in garnizoensstad Zutphen met toestemming van Boreel met de 40 jarige weduwe Wilhelmina, die hem voor haar overlijden één dochter schenkt.

Op de trouwakte staat vermeld dat Jan 'vanwege gemis van het gezicht buiten staat is zijn naam te schrijven.' Zijn vader en naamgenoot zette een mooie, stevige handtekening [zie bij III-d.] en had ook onder de omstandigheid van het huwelijk van zijn zoon een stevige hand.

Na 15 jaar trouwe dienst werd hij in 1839 eervol uit de dienst ontslagen. Hij kreeg een jaargeld van 150 gulden mee, een soort pensioen dus. Niet zo verwonderlijk, want zijn onderdeel speelde een nogal dramatische rol in de Belgische onafhankelijkheidsoorlog en hij raakte er zijn gezichtsvermogen kwijt!

Zeven jaar later vinden we hem terug in Lunteren, gemeente Ede waar hij als gepensioneerd militair, op z'n 43e trouwt met de 12 jaar jongere Jannigje. Na de geboorte van hun enige dochtertje dat slechts 1 dag oud overleed, verkassen ze naar Leersum, waar in rap tempo nog zes zoons geboren worden. Twee daarvan komen levenloos ter wereld.

Het verhaal over de twee aan elkaar gerelateerde 'Leersumse families Alberts' begint bij het echtpaar Derk [Dirk] Alberts en Gerrigje van Appeldoorn. Zij vestigen zich rond 1830 te Leersum, krijgen er voor zover bekend twee zoons die samen voor een uitgebreid nageslacht zorgen.

Deze Dirk, houtzager van beroep, was de oom [12 jaar jongere broer van Jan Alberts, timmerman] van de gepensioneerde Huzaar Jan Alberts getrouwd met Jannigje van Ginkel. Zij volgen in 1848 en zijn daarmee de stamouders van vijf generaties ‘Leersummers'. De nazaten van Dirk en Gerrigje zijn uitgezocht door Henk Nijman.

Anderhalve eeuw eerder, treffen we in Leersum al de eerste familie Alberts. In de nabij gelegen plaatsen Amerongen en Rhenen zelfs nog ruim 50 jaar eerder. We hebben geen verband kunnen leggen tussen deze families.

Beknopte geschiedenis van Leersum

Leersum ligt op de Utrechtse Heuvelrug, in het zuidoosten van de provincie Utrecht. De naam Leersum komt als "Hlarasheim" voor het eerst voor in de 11e eeuw. Later lezen we vaker de vormen "Laresheim" of "Laresheem". De betekenis van de naam heeft betrekking op de ligging in de bossen. Bij "leer" of "laar" moeten we denken aan een bos dat door de bewoners die er dichtbij woonden gebruikt werd om er bijvoorbeeld varkens en schapen te hoeden of om er strooisel voor de stal te halen en om er loof te snijden als wintervoer voor de dieren, terwijl "heim" woonplaats betekent.

De bevolking woonde voornamelijk rond het kruispunt van Rijksstraatweg, Kerkweg en de Scherpenzeelseweg en in een aantal verspreid liggende boerderijen. Eeuwenlang was de tabaksteelt, meer nog dan akkerbouw hoofdmiddel van bestaan. Rond 1830 stonden er maar liefst 46 grote tabaksschuren in de omgeving. Daarnaast was het verwerken van wilgentenen uit de nabij liggende uiterwaarden van de Neder Rijn, tot manden en andere gebruiksvoorwerpen eeuwenlang een nevenmiddel van bestaan.

[Rijksstraatweg, Leersum ook Dorpsstraat genoemd]

IV-i Jan Alberts trouwde (2), ongeveer 42 jaar oud, op zaterdag 7 november 1846 in Ede met van Ginkel, Jannigje, 31 jaar oud. Zij is geboren op zaterdag 11 maart 1815 in Amerongen, dochter van van Ginkel, Willem Willemse en Broekhuisen, Neeltje Jans(se). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 11 maart 1815. Getuigen bij de geboorteaangifte door haar vader en Lukas van den Haan oud 28 jaar, daghuurder en Peter Schouten oud 72 jaar, Tabaksplanter.
De Akte is ondertekend door Willem van Ginkel [vader] en Peter Schouten, Lukas de Haan heeft aangegeven niet te kunnen schrijven.
Zij is overleden op donderdag 11 juli 1878 in Leersum, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 juli 1878.

Getuigen bij het huwelijk zijn Theodorus Prins, wijnkooper oud 40 jaren; Reinier Burggraaf, heelmeester oud 67 jaren; Derk van der Craals, bode oud 46 jaren en Hendrikus Schick, logementhouder oud 33 jaren allen wonende te Ede en geene van dezelven aan de comparanten in bloed of aanverwantschap bestaande. Na voorlezing van de akte door de getuigen ondertekend, hebbende de eerste comparant verklaard wegens blindheid niet te kunnen schrijven ende tweede comparante verklaard hebbende geen schrijven geleerd te hebben.

Kind van Alberts, Jan en van Hooijlandt, Wilhelmina Elisabeteh Odile:

1. Alberts, Maria Theodora, geboren in 1836 in Zutphen Volgt V-ad.


Kinderen van Alberts, Jan en van Ginkel, Jannigje:

1 Alberts, Jannigje, geboren op maandag 9 augustus 1847 in Ede. Zij is overleden op dinsdag 10 augustus 1847 in Ede, 1 dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 augustus 1847 [bron: BS Ede Overlijdensakte nr: 126].
2 Alberts, Jan, geboren op vrijdag 5 januari 1849 in Leersum. Volgt V-ae.
3 Alberts, Willem
, geboren op vrijdag 8 februari 1850 in Leersum. Volgt V-af.
4 Alberts, 
levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 22 februari 1851 in Leersum. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 februari 1851 [bron: BS Leersum Overlijdensakte nr.4].
5 Alberts, Dirk Reinder, geboren op zaterdag 17 april 1852 in Leersum. Volgt V-ag.
6 Alberts, Augustinus
, geboren op maandag 19 juni 1854 in Leersum. Volgt V-ah.
7 Alberts, 
levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 2 april 1856 in Leersum. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 2 april 1856 [bron: BS Leersum Overlijdensakte nr.2].

Het gezin woont in dit boerderijtje [net buiten Leersum, richting Amerongen], aan de Rijksstraatweg 22 met een varken in het kot en zijn Hasselt kruis en een afbeelding van Jan de Huzaar, een geschilderd of getekend portret van hem te paard, aan de muur.

Jan werd begraven in zijn familiegraf op de oude begraafplaats, naast de NH kerk in het centrum van Leersum.

Na zijn dood in 1881, hebben deze herinneringen aan zijn ‘roemrijk’ verleden, meerdere generaties lang in het Leersumse huisje gehangen, tot een nichtje het huis uiteindelijk in 1989 moest leegruimen en de hele boel weggooide, omdat ze het allemaal oude troep vond... Zo ging het familieverhaal! Echter in 2011 kwam een en ander toch nog boven water bij een achterkleindochter en via haar in dit verhaal. 

V-ad Alberts, Maria Theodora is geboren in 1836 in Zutphen, dochter van Alberts, Jan en van Hooijlandt, Wilhelmina Elisabeteh Odile.
Trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 29 september 1859 in Leersum met van de Wacht, Pieter, 25 jaar oud. Hij is geboren in 1834 in Linschoten, zoon van van de Wacht, Cornelis en van Kooten, Neeltje.
Beroep: broodbakker

Kinderen van Alberts, Maria Theodora en van de Wacht, Pieter:

1 van de Wacht, Neeltje, geboren op donderdag 13 oktober 1859 in Leersum.
2 van de Wacht, Martinus, geboren in 1867. Hij is overleden op maandag 16 december 1867 in Utrecht, geen jaar oud. 
 

Het gezin van Marie en Pieter woont ten tijde van hun huwelijk, slechts 2 weken voor de geboorte van hun dochter, in Oudewater. Alwaar hij werkt als broodbakker.  

 

 

V-ae Alberts, Jan is geboren op vrijdag 5 januari 1849 in Leersum, zoon van Alberts, Jan en van Ginkel, Jannigje. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 6 januari 1849. Hij is overleden op vrijdag 29 augustus 1919 in Leersum, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 mei 1924.
Beroep: arbeider

Hij trouwde, 41 jaar oud, op donderdag 6 november 1890 in Leersum met Veenendaal, IJda, 25 jaar oud. Zij is geboren op donderdag 24 augustus 1865 in Leersum, dochter van Veenendaal, Hendrik en Ederveen, Elisse.
Beroep: baker

 


Kinderen van Alberts, Jan en Veenendaal, IJda:

 

1 Alberts, Jan, geboren op vrijdag 31 juli 1891 in Leersum. Volgt VI-ao.
2 Alberts, Elisje Hendrika [Heintje]
, geboren op dinsdag 27 september 1892 in Leersum. Volgt VI-ap.
3 Alberts, Jannigje
, geboren op dinsdag 24 april 1894 in Leersum. Volgt VI-aq.
4 Alberts, Antonie Christiaan [Chris]
, geboren op maandag 9 maart 1896 in Leersum. Hij is ongehuwd overleden op vrijdag 26 februari 1971 in Rhenen, 74 jaar oud.
Beroep: landarbeider, grondwerker, metselaar, tuinarbeider

5 Alberts, Hendrik [Henk], geboren op zondag 25 juli 1897 in Leersum. Hij is ongehuwd overleden op dinsdag 17 januari 1989 in Leersum, 91 jaar oud.
Beroep: landarbeider

6 Alberts, Johannes Jozephus Antonius, geboren in 1899 in Leersum. Hij is overleden op zaterdag 24 november 1900 in Leersum, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 november 1900.
7 Alberts, Willem, geboren op vrijdag 1 maart 1901 in Leersum. Volgt VI-ar.
8 Alberts, Yda
, geboren op dinsdag 12 juli 1904 in Leersum. Zij is ongehuwd overleden op maandag 29 april 1985 in Rhenen, 80 jaar oud.
Beroep: werkster, hulp in de huishouding

9 Alberts, Marinus [Ries], geboren op zondag 20 januari 1907 in Leersum. Volgt VI-as.

 

Jan en IJda bewoonden met hun grote gezin ook het boerderijtje van zijn ouders aan de Rijksstraatweg 22, eerder bekend als B 22, gelegen aan de dorpsrand, langs de weg richting Amerongen. Hier gefotografeerd van de achterzijde. Het huisje is afgebroken, maar de kleinere buurhuisjes staan er nog.

Moeder IJda was baker en heeft half Leersum op de wereld gezet. Alle 9 kinderen bleven in Leersum wonen, behalve oudste dochter Heintje die in 1928 met man en kinderen naar Maartensdijk vertrok.

De 3 kinderen Yda, Henk en Chris bleven ongetrouwd en woonden bij elkaar in het huis van hun ouders en grootouders. Het kleine boerderijtje in Leersum met een varken in het kot en het IJzeren kruis en een afbeelding van grootvader Jan de Huzaar, aan de muur werd pas na het overlijden van de 91 jarige Henk in 1989 ontruimd en daarna niet meer door familie bewoond.

Henk en Yda delen hun graf, zoals ze ook hun leven gedeeld hebben.

[Middelweg te Leersum]

VI-ao Alberts, Jan is geboren op vrijdag 31 juli 1891 in Leersum, zoon van Alberts, Jan en Veenendaal, IJda. Hij is overleden op maandag 4 oktober 1971 in Rhenen, 80 jaar oud.
Beroep:metselaar
Hij trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 24 februari 1921 in Leersum met Zaal, Annigje, 30 jaar oud. Zij is geboren op maandag 24 maart 1890 in Ouder-Amstel, dochter van Zaal, Cornelis en Brouwer, Macheltje. Zij is overleden op vrijdag 23 oktober 1970 in Utrecht, 80 jaar oud.

Kinderen van Alberts, Jan en Zaal, Annigje:

1. Alberts, Ida, geboren op zondag 2 juli 1922 in Leersum Volgt VII-g.
2. Alberts, Machteltje
, geboren op donderdag 20 september 1923 in Leersum. Volgt VII-h
3. Alberts, Cornelia
, geboren op zondag 19 juli 1925 in Leersum Volgt VII-i.
4. Alberts, Jan
, geboren op maandag 12 december 1927 in Leersum Volgt VII-j.
5. Alberts, Cornelis
, geboren op woensdag 6 februari 1929 in Leersum Volgt VII-k.

Jan en Annigje woonden vanaf hun huwelijk aan de Middelweg 56 te Leersum, voor 1949 bekend als A 195, gelegen aan de rivierkant van het dorp. Het huisje heeft plaats gemaakt voor nieuwbouw, maar het landelijke weggetje ademt op sommige stukken nog de sfeer van toen.

Hier werden ook hun 5 kinderen geboren. Op 16 november 1959 verhuisden zij naar de Englaan 45, 10 jaar later gevolgd door een bejaardenhuis ? op het adres aan de Driftweg 18 te Rhenen Elst, alwaar Jan op 80 jarige leeftijd overleed. Zij werden beiden begraven op de nieuwe begraafplaats van Leersum.

 

VII-g Alberts, Ida is geboren op zondag 2 juli 1922 in Leersum, dochter van Alberts, Jan en Zaal, Annigje. Zij is overleden op zaterdag 1 december 2001 in Steenwijk, 79 jaar oud.
Zij trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 21 augustus 1941 in Leersum met Hofsommer, Antonie, 25 jaar oud. Hij is geboren op vrijdag 22 oktober 1915 in Hamborn, Duitsland, zoon van Hofsommer, Antonie en van Veenendaal, Jannigje. Hij is overleden op woensdag 5 december 1973 in De Bilt, 58 jaar oud.
Beroep: sigarenmaker, textielarbeider, wolkammer, fabrieksarbeider, dierenverzorger, ambtenaar TNO

 

VII-h Alberts, Machteltje is geboren op donderdag 20 september 1923 in Leersum, dochter van Alberts, Jan en Zaal, Annigje.
Zij trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 5 juni 1947 in Leersum met van Silfhout, Dirk Jan, 24 jaar oud. Hij is geboren op donderdag 31 augustus 1922 in Wijk bij Duurstede, zoon van van Silfhout, Dirk Jan en van den Brandhof, Everijntje Johanna.
Beroep: bakker te Veenendaal en Hilversum

Kinderen van Machteltje en Dirk Jan:

1 van Silfhout, Machteld Anna Everijntje, geboren op maandag 14 juni 1948 in Hilversum.
2 van Silfhout, Ida Aletta, geboren op zaterdag 5 augustus 1950 in Hilversum.
3 van Silfhout, Anja Henderika Catharina, geboren op maandag 11 augustus 1952 in Hilversum.
4 van Silfhout, Dirk Jan, geboren op zondag 26 juni 1955 in Hilversum.

 

VII-i Alberts, Cornelia is geboren op zondag 19 juli 1925 in Leersum, dochter van Alberts, Jan en Zaal, Annigje.
Zij trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 23 september 1948 met Vierveijzer, C.C.

 

VII-j Alberts, Jan is geboren op maandag 12 december 1927 in Leersum, zoon van Alberts, Jan en Zaal, Annigje. Hij is overleden op dinsdag 3 februari 1987 in Leersum, 59 jaar oud.
Beroep: leerling monteur, landarbeider, metselaar, kabelmonteur
Hij trouwde, 29 jaar oud, op dinsdag 12 november 1957 in Leersum met van Ruler, Hendrika, 20 jaar oud. Zij is geboren op dinsdag 13 april 1937 in Leersum, dochter van van Ruler, Dirk en van Berneveld, Bertha. Zij is overleden op zondag 21 mei 1995 in Leersum, 58 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 24 mei 1995 te Leersum.

Kinderen van Jan en Hendrika:

1 Alberts, Aartje Maria, geboren op donderdag 3 mei 1956 in Utrecht.
2 Alberts, Annigje, geboren op zaterdag 17 mei 1958 in Leersum.
3 Alberts, Jan, geboren op zaterdag 20 juni 1959 in Leersum.
4 Alberts, Ida, geboren op donderdag 27 oktober 1960 in Utrecht.
5 Alberts, Hans, geboren op woensdag 19 september 1962 in Leersum.

Het gezin van Jan en Hendrika betrekt op 7 maart 1966 een huis aan de Middelweg 52. Vlakbij zijn geboortehuis op nr. 56. Voor zover bekend woonden zij hier tot aan hun dood. Zij zijn beiden begraven op de nieuwe begraafplaats van Leersum.

 

VII-k Alberts, Cornelis [Cees] is geboren op woensdag 6 februari 1929 in Leersum, zoon van Alberts, Jan en Zaal, Annigje. Hij is overleden op dinsdag 14 november 1995 in Leersum, 66 jaar oud.
Hij trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 31 maart 1955 te Leersum [bron: Persoonkaart CBG] met de Moes, Gerarda Johanna [Grada], 18 jaar oud. Zij is geboren op donderdag 22 oktober 1936 in Koog aan de Zaan, dochter van de Moes, Dirk en Molenaar, Gerharda Johanna. Zij is overleden op dinsdag 25 mei 1999 in Leersum, 62 jaar oud.

Kind van Alberts, Cornelis [Cees] en de Moes, Gerarda Johanna [Grada]:

1 Alberts, Cornelis, geboren op donderdag 19 januari 1961 in Doorn.

Cees en Grada zijn beiden begraven op de nieuwe begraafplaats van Leersum.VI-ap Alberts, Elisje Hendrika [Heintje] is geboren op dinsdag 27 september 1892 in Leersum, dochter van Alberts, Jan en Veenendaal, IJda. Zij is overleden op dinsdag 28 februari 1939 in Utrecht, 46 jaar oud.
Zij trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 20 februari 1919 in Leersum [bron: Utrechts Archief] met Veenendaal, Hendrik, 24 jaar oud. Hij is geboren op vrijdag 6 juli 1894 in Langbroek, zoon van Veenendaal, Hendrik en van Rhee, Sophia. Hij is overleden op maandag 7 september 1942 in Kommando Oranienburg-Nauen (Duitsland), een subkamp van Concentratiekamp Sachsenhausen, 48 jaar oud. Hij is later begraven te Oranienburg, Städt. Friedhof Gedenkstätte für die Auslandischen Kriegsopfer. 
Beroep: grondwerker
 

Heintje en Hendrik wonen de eerste 9 jaar van hun trouwen in Leersum, alwaar ook de eerste 7 kinderen ter wereld komen. Vanaf 20 november 1928 wonen ze aan de Voordorpschedijk 61 in Maartensdijk. Vier jaar later verhuizen ze naar Haverland 7. Vanaf 18 november 1934 vinden we hen terug in de Bollenhofsche straat 16 in Utrecht, waar ze tot 2 februari 1937 woonden. Vervolgens betrokken zij een woning aan de Vlietstraat 9, Utrecht.

 Kinderen van Alberts, Elisje Hendrika en Veenendaal, Hendrik:

1. Veenendaal, Ida, geboren op donderdag 6 november 1919 in Leersum.
2. Veenendaal, Sophia, geboren op donderdag 9 juni 1921 in Leersum.
3. Veenendaal, Jansje, geboren op donderdag 20 november 1924 in Leersum.
4. Veenendaal, Hendrik, geboren op woensdag 30 december 1925 in Leersum.
5. Veenendaal, Elisje Hendrika, geboren op woensdag 23 februari 1927 in Leersum.
6. Veenendaal, Jan, geboren op zaterdag 1 september 1928 in Leersum.
7. Veenendaal, Antje, geboren op maandag 31 maart 1930 in Maartensdijk.
8. Veenendaal, Christiaan, geboren op woensdag 23 mei 1934 in Maartensdijk.
 

 

VI-aq Alberts, Jannigje is geboren op dinsdag 24 april 1894 in Leersum, dochter van Alberts, Jan en Veenendaal, IJda. Zij is overleden op vrijdag 25 juni 1965 in Rhenen, 71 jaar oud.
Zij trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 5 maart 1925 in Leersum met Deen, Willem, 29 jaar oud. Hij is geboren op donderdag 30 januari 1896 in Emmen Roswinkel, zoon van Deen, Willem en Withaar, Willemina. Hij is overleden op zaterdag 21 mei 1994 in Leersum, 98 jaar oud.
Beroep: Kern luchtbescherming, tuinknecht

 

 

Kinderen van Alberts, Jannigje en Deen, Willem:

1 Deen, Willem, geboren op zaterdag 12 februari 1927 in Roermond. Volgt VII-k.
2 Deen, Ida, geboren op vrijdag 14 augustus 1931 in Leersum. Volgt VII-l.

 

Jannigje en Willem woonden na de geboorte van zoon Willem in Roermond, vrijwel hun hele leven aan de M.C. Verloopweg te Leersum, alwaar hij werkte als tuinknecht. Zoon Willem mocht, heel bijzonder voor die tijd, studeren in Utrecht.

VII-k Deen, Willem is geboren op zaterdag 12 februari 1927 in Roermond, zoon van Deen, Willem en Alberts, Jannigje. Hij is overleden op zondag 11 april 2010 in Boekelo, 83 jaar oud.
Beroep: Anorganisch chemicus
Hij trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 16 september 1955 met Gussekloo, Wilhelmina Petronella, 25 jaar oud. Zij is geboren op vrijdag 21 februari 1930 in Schönfelds, Luxemburg.

Kinderen van Willem en Wilhelmina Petronella:

1 Deen, Jan-Willem, geboren op woensdag 10 oktober 1956 in Maastricht.
2 Deen, Pieter Cornelis, geboren op dinsdag 19 augustus 1958 in Maastricht.
3 Deen, Mathijs Herman, geboren op vrijdag 14 september 1962 in Hengelo.

Willem studeerde in Utrecht, anorganische chemie. Hij werkte vervolgens bij de Sfinx, in Maastricht en KNZ dat later overging in Akzo. In deze Maastrichtse jaren werden de oudste twee kinderen geboren. Later werkte hij bij Akzo Nobel te Hengelo, alwaar hun jongste zoon ter wereld kwam.

VII-l Deen, Ida is geboren op vrijdag 14 augustus 1931 in Leersum, dochter van Deen, Willem en Alberts, Jannigje.
Zij trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 25 april 1962 met de Muinck, A.J.

 

VI-ar Alberts, Willem is geboren op vrijdag 1 maart 1901 in Leersum, zoon van Alberts, Jan en Veenendaal, IJda. Hij is overleden op zondag 8 februari 1976 in Leersum, 74 jaar oud.
Beroep: meelknecht

Hij (1) trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 9 juli 1925 in Leersum met Willemse, Aaltje, 20 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd uitgesproken op donderdag 1 mei 1952 in Leersum (scheiding). Zij is geboren op woensdag 17 mei 1905 in Leersum, dochter van Willemse, Cornelis en Klomp, Hilligje. Zij is overleden op zondag 17 maart 2002 in Leersum, 96 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 22 maart 2002 te Leersum.
(2) trouwde, 52 jaar oud, op zaterdag 1 augustus 1953 in Leersum met Verreijk, Cornelia Maria, 45 jaar oud. Zij is geboren op zaterdag 31 augustus 1907 in Haarlem, dochter van Verreijk, Johannes en Smit, Jansje Francijntje.  Zij is overleden op dinsdag 11 december 1973 in Leersum, 66 jaar oud.

Kinderen van Alberts, Willem en Willemse, Aaltje: 
 

1 Alberts, Hilligje, geboren op zaterdag 13 februari 1926 in Leersum. Volgt VII-m.
2 Alberts, Jan, geboren op zondag 27 maart 1927 in Leersum. Volgt VII-n.
3 Alberts, Cornelia, geboren op donderdag 22 november 1928 in Leersum. Volgt VII-o.
4 Alberts, Willem, geboren op zaterdag 13 december 1930 in Leersum. Volgt V-p.
5 Alberts, Aaltje, geboren op vrijdag 4 maart 1932 in Leersum. Volgt V-q.

 

 

Kinderen van Alberts, Willem en Verreijk, Cornelia Maria:  

1 Alberts, Wilhelmina Cornelia [Willy], geboren op dinsdag 21 februari 1950 in Leersum.
2 Alberts, Johannes [Hans], geboren op vrijdag 11 juli 1952 in Leersum. Hij is overleden op vrijdag 29 februari 2008 in Amsterdam, 55 jaar oud. Hij is begraven op maandag 10 maart 2008 in Amsterdam, Nieuwe Oosterbegraafplaats.

Het gezin van Willem en Aaltje woont tot 1948 op het adres B 233 te Leersum. Dochter Corrie emigreert als eerste van de kinderen op 18 december 1947 naar Canada en trouwde er een paar maanden later met haar Canadees.

Op 15 april 1948 verhuist het gezin met de nog thuis wonende kinderen naar B 230 te Leersum, op 10 oktober 1949 omgenummerd tot Scherpenzeelseweg 5. Vader Willem kreeg in die naoorlogse jaren een buitenechtelijke relatie met de ook nog gehuwde Cornelia. Uit deze relatie werden twee kinderen geboren.

Een moeilijke situatie voor alle betrokkenen, dat moge duidelijk zijn. De kinderen werden niet erkend door Cornelia's echtgenoot van den Hove en kregen daarom haar achternaam; Verreijk. Na de scheiding in 1952, verliet Willem het huis en betrok op 15 mei 1952 samen met Cornelia en hun nog zeer jonge kinderen een woning aan de Rijksstraatweg 208 te Leersum. Bij hun huwelijk in 1953 werden de kinderen als stiefkinderen van Willem aangenomen, hoewel hij de natuurlijke vader was en verkregen beiden alsnog zijn achternaam.
Het gezin woonde hier tot 10 juli 1961 en vervolgens 10 jaar lang op de Schermlaan 18. Op 25 maart 1971 gevolgd door een huis aan de Englaan 49a en ruim een jaar later aan de Englaan 57.

[ansichtskaart - Scherpenzeelseweg]

Het feit dat vader Willem een buitenechtelijke relatie aanging stond niet op zichzelf. Moeder Aaltje had namelijk ook al geruime tijd ‘iets' met een vriend van Willem, Dirk Schuurman, met wie zij later dan ook trouwde en gelukkig werd. Al deze relatie perikelen speelden zich af in de, tot romantiek uitnodigende, bossen aan de Scherpenzeelseweg...

 

In de tussenliggende jaren waren er nog drie kinderen uit het eerste huwelijk, hun zus Corrie gevolgd naar Canada. Hilly trouwde, 19 jaar oud vlak na de bevrijding in 1945 te Leersum met de 24 jarige Marius Stolk. Na de geboorte van hun 2e kind emigreren zij voor 1953 ook naar Canada. Broer Willem volgt en trouwt er in 1957 in Sherbrooke, Quebec. Jongste dochter Alie emigreerde ook, maar keerde na een paar jaar als spijtoptant terug naar Nederland.

Moeder Aaltje woonde omstreeks 1962 aan de Rijksstraatweg naast een groothandel in meel en zaad. Niet lang daarna verhuisde ze samen met haar Dirk naar een klein rijtjeshuis tegenover het oude arbeidersboerderijtje aan de Rijksstraatweg, alwaar ome Henk en tante IJ [zo werd IJda genoemd] nog woonden.

Aaltje onderhield via vele brieven het contact met haar drie geëmigreerde kinderen en 7 kleinkinderen in dat verre Canada. De laatste jaren van haar leven speelden zich af in het bejaarden / verzorgingstehuis te Leersum. Ze werd er dikwijls bezocht en vertroeteld door haar jongste dochter Alie. Inmiddels ligt zij al jaren in hetzelfde graf als haar Dirk, op de begraafplaats van Leersum.

 

VII-m Alberts, Hilligje [Hilly] is geboren op zaterdag 13 februari 1926 in Leersum, dochter van Alberts, Willem en Willemse, Aaltje. Zij trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 17 mei 1945 in Leersum met Stolk, Marius, 24 jaar oud. Hij is geboren op zaterdag 18 september 1920 in Den Haag, zoon van Stolk, Arie en de Koning, Neeltje. Hij is overleden op zondag 10 februari 1991 in Sherbrooke, Qc, Canada, 70 jaar oud.

Kinderen van Alberts, Hilligje en Stolk, Marius: 
 

1 Stolk, Nelly, geboren op zondag 29 juli 1945 in Rhenen. Zij is overleden op dinsdag 15 april 2008 in Beaconsfield, Qc, Canada, 62 jaar oud. 
2 Stolk, Willem [Bill], geboren op zaterdag 21 juli 1951 in Rhenen. Hij is overleden op zaterdag 21 april 1990 in Beaconsfield, Qc, Canada, 38 jaar oud.
3 Stolk, Sally, geboren op zondag 5 april 1953 in Sherbrooke, Qc, Canada.


 

VII-n Alberts, Jan is geboren op zondag 27 maart 1927 in Leersum, zoon van Alberts, Willem en Willemse, Aaltje. Hij is overleden op dinsdag 23 oktober 1979 in Elst, 52 jaar oud.

Beroep: monteur, huzaar van Boreel, militair

Hij trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 23 augustus 1951 in Rhenen met Flipse, Wilhelmina Roelofina [Willie], 21 jaar oud. Zij is geboren op maandag 28 oktober 1929 in Elst.

 

Kinderen van Alberts, Jan en Flipse, Wilhelmina Roelofina:

1 Alberts, Hendrikus [Dick], geboren op vrijdag 15 februari 1952 in Elst. Volgt VIII-e.
2 Alberts, Jan Willem
, geboren op vrijdag 21 augustus 1959 in Elst. Volgt VIII-f.
3 Alberts, Willeke
, geboren op vrijdag 21 augustus 1959 in Elst. Volgt VIII-g.

 

 

VIII-e Alberts, Hendrikus [Dick] is geboren op vrijdag 15 februari 1952 in Elst, zoon van Alberts, Jan en Flipse, Wilhelmina Roelofina [Willie].
Beroep: Radiotherapeutisch Laborant, Hoofd facilitair / medische administratie en MT-lid  
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 22 februari 1974 met de Kievid, Carla, 22 jaar oud. Zij is geboren op zaterdag 4 augustus 1951 in Beverwijk.
Beroep: Beeldend kunstenaar 

Kind van Dick en Carla:
 

1 Alberts, Koen, geboren op vrijdag 25 juli 1980. Volgt IX-c


IX-c Alberts, Koen
is geboren op vrijdag 25 juli 1980 in Amstelveen, zoon van Alberts, Hendrikus [Dick] en de Kievid, Carla. Hij trouwde, 30 jaar oud, op dinsdag 10 augustus 2010 in Boarnsterhim, Grou in Friesland met Jorritsma, Wendy Maritza Margreet, 30 jaar oud. Zij is geboren op woensdag 30 juli 1980 in Leeuwarden.

Kind van Koen en Wendy:

1 Alberts, Silke, geboren op zaterdag 18 december 2010 om 01:29 in Wergea, Friesland. Bij de geboorte woog zij 4045 gram en was zij 53,5 cm lang.

 

VIII-f Alberts, Jan Willem is geboren op vrijdag 21 augustus 1959 in Elst, zoon van Alberts, Jan en Flipse, Wilhelmina Roelofina [Willie]. Hij trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 29 augustus 1980 met van der Hoofd, Willemijntje [Willy], 18 jaar oud. Zij is geboren op vrijdag 19 januari 1962 in Tiel.

Kind van Alberts, Jan Willem en van der Hoofd, Willemijntje [Willy]: 

1 Alberts, Jan, geboren op maandag 18 juni 1984.

 

VIII-g Alberts, Willeke is geboren op vrijdag 21 augustus 1959 in Elst, dochter van Alberts, Jan en Flipse, Wilhelmina Roelofina [Willie]. Zij trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 3 april 1980 met van Kesteren, Barend, 27 jaar oud. Hij is geboren op zondag 8 maart 1953 in Veenendaal.
Kind van Alberts, Willeke en van Kesteren, Barend: 
 

1 van Kesteren, Piet Jan, geboren op dinsdag 2 september 1980.  

 

VII-o Alberts, Cornelia [Corrie] is geboren op donderdag 22 november 1928 in Leersum, dochter van Alberts, Willem en Willemse, Aaltje. Zij is overleden op zaterdag 23 juli 2005 in Sherbrooke, Qc, Canada, 76 jaar oud. Zij trouwde, 19 jaar oud, op zondag 11 januari 1948 in Sherbrooke, Qc, Canada met Labbé, Valere, 25 jaar oud. Hij is geboren op maandag 27 maart 1922 in Sherbrooke, Qc, Canada, zoon van Labbé, Jean en Lemelin, Rosa. Hij is overleden op dinsdag 6 maart 1984 in Sherbrooke, Qc, Canada, 61 jaar oud.
Beroep: militair

Kind van Alberts, Cornelia en Labbé, Valere:

1 Labbé, Elsa Emma, geboren op donderdag 15 juni 1949 in Quebec, Canada.

 

VII-p Alberts, Willem is geboren op zaterdag 13 december 1930 in Leersum, zoon van Alberts, Willem en Willemse, Aaltje. Hij trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1957 in Sherbrooke, Qc, Canada met Charland, Georgeline, 16 jaar oud. Zij is geboren op woensdag 15 mei 1940 in Compton, QC, Canada.

Kinderen van Alberts, Willem en Charland, Georgeline:

1 Alberts, Robert, geboren op maandag 27 oktober 1958 in Ottawa, Ontario Canada.
2 Alberts, David Wayne, geboren op donderdag 1 februari 1962 in Sherbrooke, Qc, Canada.
3 Alberts, Danny, geboren op donderdag 14 april 1966 in Sherbrooke, Qc, Canada.

 

VII-q Alberts, Aaltje [Alie] is geboren op vrijdag 4 maart 1932 in Leersum, dochter van Alberts, Willem en Willemse, Aaltje. Zij is overleden op dinsdag 11 september 2007 te Amerongen. Zij is zaterdag 15 september begraven in Leersum.
Zij trouwde, 28 jaar oud, op dinsdag 24 mei 1960 in Utrecht met van de Steen, Jos, 35 jaar oud. Hij is geboren op maandag 9 juni 1924. Hij is overleden in Nieuwegein.

 

VI-as Alberts, Marinus [Ries] is geboren op zondag 20 januari 1907 in Leersum, zoon van Alberts, Jan en Veenendaal, IJda. Hij is overleden op dinsdag 5 december 1972 in Utrecht, 65 jaar oud.
Beroep: electriciën
Hij trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 16 april 1936 in Leersum met Meerbeek, Margaretha, 20 jaar oud. Zij is geboren op vrijdag 1 oktober 1915 in Leersum.

 

 

V-af Alberts, Willem is geboren op zaterdag 8 februari 1851 in Leersum, zoon van Alberts, Jan en van Ginkel, Jannigje. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 9 februari 1851 [bron: BS Leersum, Geboorte aktenummer 6]. Hij is overleden op zaterdag 20 mei 1922 in Arnhem, 71 jaar oud.
Beroep: boerenknecht, arbeider, pakhuisknecht

Hij trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 9 februari 1876 in Nijkerk [bron: BS Nijkerk Huwelijksakte nr. 7] met Ruitenbeek, Wijmpje [Wendelina], 20 jaar oud. Zij is geboren op donderdag 5 juli 1855 in Nijkerk, dochter van Ruitenbeek, Pieter en Geurts, Geurtje. Zij is overleden op maandag 9 juni 1890 in Arnhem, 34 jaar oud.

Uit de Huwelijksakte:  Willem Alberts jongman oud 26 jaren van beroep boerenknecht geboren te Leersum en wonende te Doorn met Wijmpje Ruitenbeek jongedochter oud 20 jaren van beroep dienstmeid geboren te Nijkerk en wonende te Nijkerk.

Getuigen zijn Jacob van der Beest oud 50 jaren, bezembinder niet aan de echtgenooten verwant; Mattthijs Ruitenbeek oud 46 jaren; Jacob Ruitenbeek oud 42 jaren ooms der echtgenoote; en Willem Ruitenbeek oud 23 jaren, broeder der echtgenoote; arbeiders allen te Nijkerk wonende. Allen niet kunnende schrijven.

(2) trouwde, 44 jaar oud, op woensdag 16 mei 1894 in Arnhem [bron: BS Arnhem Inventarisnr: 179 Aktenr.130] met Peijer, Elisabeth, 36 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd uitgesproken op zondag 21 juni 1914 in Arnhem (scheiding). Zij is geboren in 1858 in Arnhem, dochter van Peijer, Jacob en Meijer, Margaretha.

Kinderen van Alberts, Willem en Ruitenbeek, Wijmpje:

1. Alberts, Jan, geboren op zaterdag 3 maart 1877 in Nijkerk Volgt VI-at.
2. Alberts, NN, levenloos geboren kind, geboren op zondag 27 april 1879 in Arnhem.
3. Alberts, Gijsbertus, geboren in 1880 in Arnhem. Hij is overleden op dinsdag 20 december 1904 in Arnhem, 24 jaar oud.
4. Alberts, Jannetje, geboren in 1880 in Arnhem Volgt VI-au.
5. Alberts, Willem
, geboren op vrijdag 10 oktober 1884 in Arnhem Volgt VI-av.
6. Alberts, Jacob, geboren op zaterdag 12 maart 1887 in Arnhem Volgt VI-aw.           7. Alberts, Wendelina, geboren op zaterdag 10 augustus 1889 in Arnhem. Volgt VI-dt.

[Agnietenstraat, gezien richting Noordpad]

Willem begon na de lagere school zijn werkzame leven als boerenknecht, wellicht eerst in de tabaksteelt te Leersum, later in Doorn. Ten tijde van zijn huwelijk met de Nijkerkse Wijmpje is hij arbeider.

Ze vestigen zich voor korte tijd in Nijkerk, maar na de geboorte van hun eerste zoon, Jan [vernoemd naar groot- en overgrootvader] verhuizen ze begin 1879 naar Arnhem, alwaar hij beter betaald werk vindt als pakhuisknecht. Vlak na de verhuizing bevalt Wijmpje van een levenloos kindje. Een jaar later wordt er een tweeling geboren, Gijs en Jannetje. Ze zullen hier hun handen mee vol gehad hebben en daardoor zich ingehouden hebben, want hun volgende kind komt 4 jaar later ter wereld in de Hovenierstraat 8. De jongste zoon, weer 3 jaar daarna. 

Moeder Wijmpje sterft op 34 jarige leeftijd. Willem blijft achter met de vijf jonge kinderen onder de 12. Hij gaat snel op zoek naar een nieuwe vrouw en moeder voor zijn kinderen en trouwt in 1894 met Elisabeth. Zoon Jan moet in 1897 trouwen. In 1901 verhuist hij met de nog thuis wonende kinderen naar het Noordpad 36. Dochter Jannetje trouwt in 1903 en verhuist naar Nijmegen. Op 20 december 1904 slaat het noodlot opnieuw toe, zoon Gijsbert overlijdt op 24 jarige leeftijd. Zoon Willem trouwt in 1910 en verhuist in 1912 naar Loosdrecht. Gelukkig voor Willem sr. woont Jannetje dan weer in Arnhem aan het Noordpad 12, waar hij dan vlakbij woont. In 1914 komt er een einde aan z'n 2e huwelijk. Hij trekt in bij dochter Jannetje, tot z’n overlijden op 71 jarige leeftijd. Een zwaar leven! 

 

VI-at Alberts, Jan is geboren op zaterdag 3 maart 1877 in Nijkerk, zoon van Alberts, Willem en Ruitenbeek, Wijmpje. Hij is overleden op donderdag 17 januari 1963 in Arnhem, 85 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 22 januari 1963 te Arnhem, Moscowa begraafplaats.
Beroep:
magazijnknecht, magazijnmeester, werkmeester
Trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 30 juni 1897 in Arnhem met Ho(o)genkamp Anna, 29 jaar oud. Zij is geboren op maandag 18 mei 1868 in Arnhem, dochter van Hogenkamp, Gerrit en Hendriks (ook genaamd Modderkolk), Elsken.
Zij is overleden op dinsdag 28 augustus 1945 in Arnhem, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 augustus 1945. Zij is begraven te Arnhem, Moscowa begraafplaats.  

 

Kinderen van Alberts, Jan en Ho(o)genkamp Anna:

1. Alberts, Willem, geboren op vrijdag 5 maart 1897 in Arnhem Volgt VII-s.
2. Alberts, NN, levenloos geboren kind, geboren in 1897 in Arnhem.
3. Alberts, Anna Geertruida, geboren op woensdag 24 augustus 1898 in Arnhem Volgt VII-t.
4. Alberts, Wendelina Gerdina, geboren op dinsdag 13 november 1900 in Arnhem Volgt VII-u. 5. Alberts, Elza Hendrika, geboren op woensdag 1 oktober 1902 in Arnhem. Zij is, ongehuwd, overleden op zaterdag 30 juli 1988 in Rheden, 85 jaar oud.
6. Alberts, Jansje, geboren op vrijdag 4 maart 1904 in Arnhem Volgt VII-v.
7. Alberts, Gerdina Willemina [Geertje], geboren op zondag 15 oktober 1905 in Arnhem.
8. Alberts, Petronella Johanna, geboren op maandag 13 mei 1907 in Arnhem Volgt VII-w. 

[Steenstraat met op de achtergrond de St. Martinuskerk]

Jan wordt geboren als oudste kind van de vijf, in Nijkerk. Als hij 1 jaar oud is, verhuist het gezin naar Arnhem alwaar zijn vader beter betaald werk heeft gevonden als pakhuisknecht. Hier worden nog vijf broertjes en zusjes geboren.  

Anna wordt geboren in Arnhem, als 2e kind van de zes. Het arbeidersgezin woont enige tijd in Enschede. Als Anna 11 jaar oud is, keren ze terug naar Arnhem.  

Anna is al 28 als ze verkering krijgt met de 21 jarige Jan, magazijnknecht van beroep. Ze raakt zwanger en hun zoon wordt 3 maanden voor hun huwelijk geboren. Hij wordt dan erkend en gewettigd. Nog geen 7 maanden later wordt een levenloos zoontje geboren. Daarna volgen nog zes gezonde dochters.

Het grote gezin woont vanaf 1901 in de Fredrik Hendrikstraat 11. In 1914 verhuizen ze naar de Nassaustraat 15 en vervolgens decennia lang in de Steenstraat 17 in Arnhem. Jan klimt op tot magazijnmeester en op latere leeftijd tot werkmeester. Jan overleeft zijn echtgenote 18 jaar. De 6 zussen zijn erg op elkaar gesteld en dragen hun enige en oudste broer Wim op handen. Dochter Elza blijft als enige ongetrouwd bij vader wonen en verdient de kost als bontwerkster.

 

VII-s Alberts, Willem is geboren op vrijdag 5 maart 1897 in Arnhem, zoon van Alberts, Jan en Ho(o)genkamp Anna. Hij is overleden op woensdag 13 oktober 1976 in Amsterdam, 79 jaar oud. Hij is gecremeerd op maandag 18 oktober 1976 te Amsterdam-Osdorp, crematorium Westgaarde.
Beroep: bank kantoorbediende, accountant
Trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 10 juli 1924 in Amsterdam met Poulisse, Antonia Maria Anna, 23 jaar oud.
Zij is geboren op woensdag 3 oktober 1900 om 12:00 in Borgerhout, België, dochter van Poulisse, Henricus Joannes Fredericus en Oomens, Antonia. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 5 oktober 1900. Zij is overleden op maandag 1 april 1974 in Amsterdam, 73 jaar oud (oorzaak: longkanker). Zij is begraven op vrijdag 5 april 1974 te Amsterdam, Zorgvlied aan de Amsteldijk.
Beroep: dienstbode, kantoorbediende

Notitie bij het huwelijk: Antonia kreeg op 16 jarige leeftijd een buitenechtelijke dochter. Dit kind werd bij het huwelijk niet erkend.

Kinderen van Alberts, Willem en Poulisse, Antonia Maria Anna:

1. Alberts, Anna Antonia, geboren op woensdag 16 juli 1924 in Amsterdam Volgt VIII-j.
2. Alberts, Willy Johanna, geboren op zondag 15 december 1929 om 19:00 in Amsterdam Volgt VIII-k. 
 

 

Willem [Wim] werd geboren als oudste kind, vóór het huwelijk van zijn ouders. Zij trouwden 3 maanden na zijn geboorte. Na hem werden er nog zes zussen en één levenloos broertje geboren. Hij werd binnen het gezin, als enige jongen, op handen gedragen. Hij groeide op in de Steenstraat 17 te Arnhem. Wim mocht als enige doorleren en werd aanvankelijk kantoorbediende bij een bank. In 1920 vestigde hij zich in Amsterdam en leerde daar zijn aanstaande vrouw Antonia kennen.  

Antonia werd geboren als 2e kind van de vier, in de Schapenstraat 13 te Borgerhout, België. Haar ouders wisselen zeer regelmatig van woonplaats. ’t Ging van Amsterdam naar Borgerhout, vandaar naar Leuven, opnieuw een paar jaar in Amsterdam, in 1905 woonden ze in Luik, gevolgd door 11 jaar op verschillende adressen in de Amsterdamse Albert Cuijpstraat.  

Wim en Antonia wonen bij hun huwelijk in de Jan Lievensestraat 34 / 1 hoog, alwaar hun 1e dochter Annie geboren wordt. In 1929 wonen ze aan de Amstelkade 18. Hier ziet 2e dochter Willy ’t levenslicht. In 1931 is hun adres Hunzestraat 19 / 2 hoog en vanaf 10 april 1933 de Czaar Peterstraat 13 / 3 hoog. Slechts een jaar later verhuizen ze naar de Deurloostraat 60 / 1 hoog, in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Ze wonen hier meer dan 30 jaar, tot aan hun dood.

Wim is dan opgeklommen tot boekhouder van een’ taartjesfabriek’ en mag zich jaren later accountant noemen. Het gezinnetje wordt regelmatig verrast met overgebleven gebak. 

   

Antonia gaat, ondanks haar dominante echtgenoot, haar eigen gang. Zei ja, nee en amen en deed onderhand haar eigen zin. Ze moest als vrouw van een echte boekhouder, een huishoudboekje bijhouden waarin exact tot op de cent nauwkeurig alle uitgaven genoteerd dienden te worden. Eenmaal per week controleerde Wim dit boekje… ’t Laat zich raden, dat Antonia zomaar wat invulde!

Zo zette ze ook regelmatig de pot met boenwas open op tafel, als ze er een dagje tussenuit ging. Bij thuiskomst rook het huis alsof er hard gewerkt was… 

Na de verhuizing in 1962 van hun dochter Annie naar Zandvoort, pasten Wim en Antonia winterslang, soms maandenlang op hun 3 kleinzoons. Antonia of Ma, zoals ze genoemd werd, bracht dan ook regelmatig bezoekjes aan haar buitenechtelijke dochter Hannie, die ook in Zandvoort woonde.

In december 1973 bleek Antonia longkanker te hebben waaraan ze, op vreselijke wijze, 4 maanden later overlijdt. Wim overleeft haar ruim twee jaar en overlijdt aan de maagkwaal, die hij zijn leven lang had. 

  

 

VIII-j Alberts, Anna Antonia [Annie] is geboren op woensdag 16 juli 1924 in Amsterdam, dochter van Alberts, Willem en Poulisse, Antonia Maria Anna. Zij is overleden op dinsdag 7 september 1993 in Amsterdam (wonende in Zandvoort), 69 jaar oud. Oorzaak: schildklierkanker.
Beroep: Scheikundig laborant
Trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 16 mei 1947 in Amsterdam met Weilers, Robert [Bob], 25 jaar oud. Hij is geboren op maandag 26 september 1921 in Amsterdam, zoon van Weilers, Louis [Lou] en Veul, Alida. Hij is overleden op dinsdag 16 januari 2007 in Zandvoort, 85 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 19 januari 2007 te Zandvoort.
Beroep: pattisier, hotelier

Kinderen van Alberts, Anna Antonia en Weilers, Robert [Bob]:

1. Weilers, Ronald, geboren op dinsdag 16 november 1948 in Amsterdam Volgt IX-c.
2. Weilers, Robert Louis Willem [Rob], geboren op donderdag 9 maart 1950 in Amsterdam.
3. Weilers Jean Louis Bertram [Bert], geboren op donderdag 21 oktober 1954 in Amsterdam.  

Annie groeide op in de rivierenbuurt in Amsterdam-Zuid. Annie groeide op in de rivierenbuurt in Amsterdam-Zuid, in de Deurlostraat en ging naar de Dintelschool. Ze was de oudste van de twee dochters Alberts. Ze had echter nog een ouder halfzusje, dat als favoriet 'nichtje' van haar moeder, veelvuldig bij hen thuis komt. Zonder dat de familierelatie bij Annie haar en jongere zus Willie ook maar enigszins bekend is. Haar vader was boekhouder / accountant bij o.a. een ‘taartjesfabriek'.

Ze was een serieus meisje, dat goed kon leren en technisch tekenen. Ze volgde vanaf 1937 aanvankelijk het Gemeentelijk Lyceum voor meisjes afdeling gymnasium. De 1e klas doubleert ze en vanaf 1940 deed ze de HBS, behorende tot dezelfde school. In 1945 behaalt ze cum laude het HBS-B diploma. Gevolgd door een opleiding tot chemisch analist, welk beroep ze slechts kort uit oefende.

Tijdens de bevrijdingsfeesten, direct na de oorlog, leerde zij haar aanstaande man Bob kennen, een goede partij. Zoon van de Amsterdamse Horeca gigant en miljonair Lou Weilers. Bob werkte als bedrijfsleider in één van de 7 bedrijven, gelegen in een straal van 200 m. rond en op het Leidseplein.

Op 16 mei 1947 werd een grootse bruiloft gevierd. Ze gingen met koetsjes naar het stadhuis en vervolgens naar de Hugenotenkerk. Vrijwel alle Amsterdamse notabelen waren hierbij aanwezig.

[Hotel 'Huis ter Duin' Scheveningen - 1947]

Het jonge stel woont na hun huwelijk anderhalf jaar in Scheveningen, waar Bob bedrijfsleider is van een nieuwe loot aan de reeks van zijn vaders bedrijven, genaamd Hotel ‘Huis ter Duin'. Fijne jaren, voor hen beiden!

Vervolgens wonen ze aan het Kleine Gartmanplantsoen 5, op zolder boven HCR ‘de Bock'. Waar Bob dan de 'baas' is van alle daar gevestigde bedrijven.
In 1951 verhuizen ze naar de Minervalaan, alwaar ze ‘op stand' wonen. Tot groot plezier van Annie, die wel erg op een luxe leven gesteld was. Ze is geen echte huisvrouw en heeft naar haar zoontjes toe, een vooral verzorgende instelling. De drie zoons worden allen in de luxe kraamkliniek ‘Minerva paviljoen' geboren. Gelukkig voor haar en de kinderen wordt ze in Amsterdam, vrijwel dagelijks, bijgestaan door haar moeder, een warme vrouw.

In 1962 vlak voor de strenge winter, waarbij ook de Noordzee bevriest, trekken Bob en Annie met de kinderen in Hotel ‘Zuiderbad', aan de Boulevard Paulus Loot 5 te Zandvoort. Eigenaar is Otto Boxhoorn, aangetrouwde neef van Bob. Het bedrijf maakt dan nog deel uit van de WEMA [Weilers Exploitatie Maatschappij]. Deze wordt in de loop van 1968 opgeheven.

Het gezin woont tot in de jaren "80 in het souterrain van het hotel. Die eerste jaren wordt er keihard gewerkt om het hotel, café en restaurant een moderner en verzorgder aanzien te geven. Tevens was het zeer noodzakelijk om de hotelkamers aan te passen aan de eisen van deze tijd. Soms was het zakelijk wel heel moeilijk. Een redelijk grote prijs in de Duitse loterij, komt op een wel heel cruciaal en gelukkig moment, en blijkt een positieve ommekeer voor het bedrijf en hun levensstandaard! Annie doet met hulp van haar vader de boekhouding.

Het familiehotel draait seizoenen van 1 maart tot 1 november. In de wintermaanden worden de kinderen toevertrouwd aan opa en oma Alberts [Wim en Ma genoemd] of bij ‘bekenden' uitbesteed. Annie en Bob bereizen heel Zuid-Europa en brengen daarna jarenlang hun vakanties door in Florida. In de zomermaanden brengen ze hun vrije dagen door aan boord van hun zeewaardige zeiljacht.

In '82 loopt de pachtovereenkomst af, en koopt Bob het hotelpand en het appartement van neef Otto en nicht Mientje Boxhoorn. Het bedrijf gaat verder onder de officiële naam VOF R.Weilers & zoon. Bob en Annie verhuizen naar het appartement pal naast het hotel en zij doen precies hetzelfde als wat Otto ooit deed en houden via het zijraam zicht op het bedrijf.

Vanaf 1983 werken alle zoons mee en bouwt Bob langzaam af. Jongste zoon Bert heeft dan een kokopleiding gevolgd in Groningen en neemt de keuken voor zijn rekening. Zijn hobby's zijn klassieke muziek en Engelstalige literatuur. Rob neemt, na een studie economie en rechten, het receptie- reserveringsdeel onder zijn hoede en Ronald de financiële zaken, personeel en het onderhoud.
In 1991 wordt bij Annie schildklierkanker geconstateerd, waaraan zij in '93 overlijdt. Bob blijft aanvankelijk z'n gebruikelijke jaarlijkse reizen naar Amerika maken en heeft z'n dagelijkse aanspraak in het hotel.
Ook hij krijgt na een paar jaar te maken met de gevreesde familiekwaal, dementie. Na een aantal jaren verzorgd te zijn door de zoons, wat aanvankelijk goed gaat, hij woont immers naast het bedrijf, wordt hij begin 2006 opgenomen in het Zandvoortse verpleeghuis ‘Huis in de Duinen', alwaar hij begin 2007 overleed.

 

IX-c Weilers, Ronald is geboren op dinsdag 16 november 1948 in Amsterdam, zoon van Weilers, Robert [Bob] en Alberts, Anna Antonia.
Beroep: hotelier
Trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 22 januari 1976 in Zandvoort met Henriëtte Anna, 21 jaar oud. Zij is geboren op vrijdag 6 augustus 1954 in Amsterdam, dochter van Leo Eugenius [Leo] en van Wereld, Anna Hermina [An].
Beroep: contentmanager, directeur non-profit organisatie, auteur
 
Kinderen van Ronald en Henriëtte:
 

1 David Floris, geboren op zondag 14 augustus 1977 in Heemstede. Volgt X-a.
2 Renée Paula, geboren op zondag 2 december 1979 in Haarlem. 
3 Marijn Aafke (Marijntje), geboren op donderdag 31 maart 1983 in Haarlem. Volgt X-c.
4 Joleen Anne, geboren op dinsdag 4 februari 1986 in Haarlem. 

 

[Foto gemaakt in Australië bij de 12 Apostles, Victoria op 5 februari 2006]

Ter ere van hun 30 jarig huwelijk maakten Ronald en Henriëtte een schitterende reis met hun vier kinderen en twee schoondochters via een tussenstop in Kuala Lumpur, vanuit Melbourne door de staat Victoria.

Ronald bracht zijn kinderjaren door in het luxe deel van Amsterdam-Zuid, aan de Minervalaan. Hij bezocht hier de Montessorischool, waar veel aandacht was voor cultuur en expressie. Voor de strenge winter van 1962-63 verhuisde het gezin naar Zandvoort, alwaar zij bij het familiebedrijf, Hotel Zuiderbad gingen wonen.

 

Ronald studeerde informatica aan de HTS. In 1973, brak zijn vader vlak voor het hotelseizoen z’n been en Ronald sprong in. Hij is ook daarna hier blijven werken en volgde diverse noodzakelijke opleidingen om het bedrijf Hotel Zuiderbad van zijn vader over te kunnen nemen. Zijn hobby’s; fotografie, hockey, zeilen en golf.

Henriëtte werd geboren in Amsterdamse Rivierenbuurt. Toen zij een peuter was verhuisden haar ouders naar Zandvoort, alwaar nog twee broertjes geboren werden. Zij studeerde achtereenvolgens aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding, de Pedagogische Academie en Nederlands en Communicatie Wetenschappen.

Zij trouwden op een zwaar bewolkte januaridag, in het mooie Zandvoortse gemeentehuis. De trappen versiert met erebogen, vastgehouden door zo’n 60 schoolkinderen. Na de geboorte van hun 3e kind, wordt Henriëtte voorzitter van een landelijke non-profit organisatie. Volgt een deeltijdstudie Communicatie Wetenschappen en zit een aantal jaren in de Raad van Advies van Unicef en schrijft twee informatieve boeken, op verzoek van uitgeverij Kosmos. Inmiddels is ook het 4e kindje geboren.

Ronald heeft dan al, samen met zijn broers, het hotel overgenomen van zijn vader en is zeer actief in het Zandvoortse bedrijfsleven, de Ondernemersvereniging, de VVV en is o.a. voorzitter van de KHN afd. Zandvoort. 

X-a Weilers, David Floris is geboren op zondag 14 augustus 1977 in Heemstede, zoon van Ronald en Henriëtte Anna.
Beroep: IT programmeur - analist, directeur, DGO BV IT bedrijf Lionhead 
Hij ging samenwonen, 28 jaar oud, op dinsdag 27 december 2005 in Haarlem. Een samenlevingscontract werd in augustus 2009 in Haarlem getekend. Met Mulder, Linda Marjolein, 26 jaar oud. Zij is geboren op donderdag 22 februari 1979 in Alkmaar, dochter van Berend Frederick Harm [Bert] en van Schie, Regina Reiniera [Ina].
Beroep: bioloog

Kinderen van David en Linda:

1 Weilers, Jelte Martijn, geboren op zondag 27 juli 2009 om 13:15 in Haarlem. Bij de geboorte woog Jelte 3235 gram.
2 Weilers, Iris Rosalie, geboren op zondag 10 april 2011 om 02:55 in Haarlem. Bij de geboorte woog Iris 3800 gram.

X-d Weilers, Marijn Aafke [Marijntje] is geboren op donderdag 31 maart 1983 in Haarlem, dochter van Ronald en Henriëtte Anna.
Beroep: apothekersassistente 
Zij ging een geregistreerd partnerschap aan, 25 jaar oud, op maandag 9 juni 2008 in Haarlem en trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 20 mei 2011 in Haarlem met Bakker, Franciscus Jacobus [Frank], 28 jaar oud. Hij is geboren op zondag 15 augustus 1982 in Haarlem, zoon van Joseph Gerard Arnold en Driessen, Maria Johanna Caroline.
Beroep: goudsmid, juwelier

 

 VIII-k Alberts, Willy Johanna is geboren op zondag 15 december 1929 om 19:00 in Amsterdam, dochter van Alberts, Willem en Poulisse, Antonia Maria Anna. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 december 1929.
Trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 26 februari 1954 in Amsterdam met Kloppenburg, Jan Hendrik [Peter], 24 jaar oud. Hij is geboren op zondag 10 november 1929 in Bergen N.H., zoon van Kloppenburg, Jan en Greven, Hermina Hendrika Vrouwtje. Hij is gedoopt op zondag 6 juli 1930 in Alkmaar, Ned. Herv. Gemeente. Hij is overleden op dinsdag 23 oktober 2001 in Blaricum N.H., 71 jaar oud. Hij is gecremeerd te Bilthoven.
Beroepen: vliegtuig-telegrafist 3e kl., 2e kl. 1e kl., installation planner IBM

Kinderen van Alberts, Willy Johanna en Kloppenburg, Jan Hendrik [Peter]: 

1 Kloppenburg, Marjan Anne Vrouwtje, geboren op zaterdag 19 september 1959 in Amsterdam. Volgt IX-e.
2 Kloppenburg, Peter Jan-Willem, geboren op zaterdag 9 december 1961 om 05:09 in Amsterdam. Volgt IX-f.


IX-e Kloppenburg, Marjan Anne Vrouwtje is geboren op zaterdag 19 september 1959 in Amsterdam, dochter van Kloppenburg, Jan Hendrik [Peter] en Alberts, Willy Johanna.
Zij begon een relatie met Rees, Cornelis. Hij is geboren op dinsdag 1 januari 1957.

Kind van Kloppenburg, Marjan Anne Vrouwtje en Rees, Cornelis:
 

1 Rees, Sylviade Marilène, geboren op vrijdag 17 september 1999.


IX-f Kloppenburg, Peter Jan-Willem is geboren op zaterdag 9 december 1961 om 05:09 in Amsterdam, zoon van Kloppenburg, Jan Hendrik [Peter] en Alberts, Willy Johanna. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 december 1961.
Hij begon een relatie met Raaff, Joyce Patricia. Zij is geboren op woensdag 17 juli 1963, dochter van Raaff, Dolf en van Deurzen, Marian.

Kinderen van Kloppenburg, Peter Jan-Willem en Raaff, Joyce Patricia:
 

1 Kloppenburg, Lars Iwan Wesley, geboren op dinsdag 27 mei 1997.
2 Kloppenburg, Shazine Carmen Chinouk, geboren op dinsdag 22 december 1998.
  

 

 

VII-t Alberts, Anna Geertruida is geboren op woensdag 24 augustus 1898 in Arnhem, dochter van Alberts, Jan en Ho(o)genkamp Anna. Zij is overleden op vrijdag 9 augustus 1991 in Rheden, 92 jaar oud. Trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 29 augustus 1919 in Arnhem met Janse, Hendricus Franciscus, 21 jaar oud. Hij is geboren op donderdag 25 november 1897 in Arnhem, zoon van Janse, Hendricus Franciscus en Adriaans, Johanna Helena Elisabeth. Hij is overleden op donderdag 22 januari 1981 in Rheden, 83 jaar oud.
Beroep: winkelbediende, filiaalhouder, bedrijfsleider, etaleur, winkelchef

 

    

Kinderen van Alberts, Anna Geertruida en Janse, Hendricus Franciscus:

1. Janse, Hendricus Jan, geboren op zondag 30 november 1919 in Arnhem Volgt VIII-l. 
2. Janse, Wijnandus Johannes, geboren op dinsdag 22 maart 1927 in Ede.

 

VIII-l Janse, Hendricus Jan is geboren op zondag 30 november 1919 in Arnhem, zoon van Janse, Hendricus Franciscus en Alberts, Anna Geertruida. Trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 15 juni 1944 in Tilburg met Vreugdenburg, Johanna


VII-u Alberts, Wendelina Gerdina is geboren op dinsdag 13 november 1900 in Arnhem, dochter van Alberts, Jan en Ho(o)genkamp Anna. Zij is overleden op vrijdag 15 augustus 1980 in Arnhem, 79 jaar oud.
Trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 4 juni 1920 in Rheden, Arnhem met Middelhuis, Johannes Franciscus, 24 jaar oud. Hij is geboren op zondag 29 september 1895 in Arnhem, zoon van Middelhuis, Johannes en van der Wals, Johanna Dorothea. Hij is overleden op dinsdag 25 augustus 1970 in Arnhem, 74 jaar oud.
Beroep: remmer, 1e ploegbaas W&W bij de spoorwegen

Kinderen van Alberts, Wendelina Gerdina en Middelhuis, Johannes Franciscus:

1 Middelhuis, Johannes Franciscus, geboren op dinsdag 6 juli 1920 in Arnhem Volgt VIII-m. 
2 Middelhuis, Willem Jan
, geboren op dinsdag 28 juni 1921 in Arnhem. Hij is overleden op woensdag 6 januari 1926 in Arnhem, 4 jaar oud.
3 Middelhuis, Anna Wendelina, geboren op zaterdag 29 juli 1922 in Arnhem Volgt VIII-n. 
4 Middelhuis, Wendelina Gerdina, geboren op dinsdag 6 november 1923 in Arnhem.
5 Middelhuis, Willem Jan, geboren op vrijdag 7 januari 1927 in Arnhem.
6 Middelhuis, Pieter Johannes, geboren op woensdag 1 augustus 1928 in Arnhem Volgt VIII-o.
7 Middelhuis, Elisa Johanna Wilhelmina
, geboren op zaterdag 8 januari 1938 in Arnhem Volgt VIII-p. 

 

 

VIII-m Middelhuis, Johannes Franciscus is geboren op dinsdag 6 juli 1920 in Arnhem, zoon van Middelhuis, Johannes Franciscus en Alberts, Wendelina Gerdina. Trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 10 oktober 1942 met Monnink, A.J.
 

 

VIII-n Middelhuis, Anna Wendelina is geboren op zaterdag 29 juli 1922 in Arnhem, dochter van Middelhuis, Johannes Franciscus en Alberts, Wendelina Gerdina. Trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 8 januari 1949 met van Aalten, M.A.


VIII-o Middelhuis, Pieter Johannes is geboren op woensdag 1 augustus 1928 in Arnhem, zoon van Middelhuis, Johannes Franciscus en Alberts, Wendelina Gerdina. Trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 11 augustus 1951 in Renkum met Jansen, H.

 

VIII-p Middelhuis, Elisa Johanna Wilhelmina is geboren op zaterdag 8 januari 1938 in Arnhem, dochter van Middelhuis, Johannes Franciscus en Alberts, Wendelina Gerdina. Trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 7 mei 1958 met Huisman, Sietse.

 

 

VII-v Alberts, Jansje is geboren op vrijdag 4 maart 1904 in Arnhem, dochter van Alberts, Jan en Ho(o)genkamp Anna. Zij is overleden op donderdag 2 mei 1991 in Arnhem, 87 jaar oud.
Trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 10 augustus 1928 in Arnhem met van Gameren, Antonie, 30 jaar oud. Hij is geboren op zaterdag 9 april 1898 in Arnhem. Hij is overleden op zondag 6 september 1981 in Arnhem, 83 jaar oud. 

Kinderen van Alberts, Jansje en van Gameren, Antonie:

1. van Gameren, Antonie Johan, geboren op woensdag 23 maart 1932 in Ede Volgt VIII-q.
2. van Gameren, Anna Catherina Jeanette Christina, geboren op donderdag 21 januari 1937 in Arnhem Volgt VIII-r.


VIII-q van Gameren, Antonie Johan is geboren op woensdag 23 maart 1932 in Ede, zoon van van Gameren, Antonie en Alberts, Jansje. Hij is overleden op een onbekende dag in april 1977 in Zetten, 45 jaar oud.
Hij (1) trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 17 augustus 1956 in Zierikzee met van der Straaten, Marjolein, 25 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd uitgesproken op maandag 9 september 1974 in Zierikzee (scheiding). Zij is geboren op donderdag 23 juli 1931 in Kruiningen in Zeeland.

(2) begon een relatie met de Winkel, Titia G.

Kinderen van van Gameren, Antonie Johan en van der Straaten, Marjolein:

1. van Gameren, Jeroen, geboren op zaterdag 9 april 1960 in Arnhem.
2. van Gameren, Martijn, geboren op maandag 5 maart 1962 in Arnhem.


VIII-r van Gameren, Anna Catherina Jeanette Christina is geboren op donderdag 21 januari 1937 in Arnhem, dochter van van Gameren, Antonie en Alberts, Jansje.
(1) Trouwde met Kuiper, Jan Theodorus. Het huwelijk werd ontbonden vóór 1971.
(2) Trouwde, 34 jaar oud, op vrijdag 31 december 1971 in Calgary, Canada met Visser, Franciscus Louis, 32 jaar oud. Hij is geboren op dinsdag 7 maart 1939 in Arnhem.

Kinderen van van Gameren, Anna Catherina Jeanette Christina en Kuiper, Jan Theodorus:

1. Kuiper, Ronald, geboren op vrijdag 23 november 1956 in Arnhem.
2. Kuiper, Ingrid, geboren op dinsdag 29 juli 1958 in Arnhem.

Kind van van Gameren, Anna Catherina Jeanette Christina en Visser, Franciscus Louis:

1. Visser, Margo, geboren op zaterdag 28 november 1964 in Calgary, Canada Volgt IX-h.IX-h Visser, Margo is geboren op zaterdag 28 november 1964 in Calgary, Canada, dochter van Visser, Franciscus Louis en van Gameren, Anna Catherina Jeanette Christina.
(1) begon een relatie met Donnell, John.

(2) begon een relatie met Fleming, Guy.

Kind van Visser, Margo en Donnell, John:

1. Visser, Christopher Kenneth, geboren op maandag 8 juni 1981 in Calgary, Canada.

Kind van Visser, Margo en Fleming, Guy:

1. Fleming, Madison Anne, geboren op maandag 20 februari 1995 in Calgary, Canada.

 

VII-w Alberts, Gerdina Willemina [Geertje] is geboren op zondag 15 oktober 1905 in Arnhem, dochter van Alberts, Jan en Ho(o)genkamp Anna. Zij is overleden op donderdag 11 januari 1996 in Rheden, 90 jaar oud.
Trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 15 mei 1931 in Arnhem met Blom, Jacobus Gijsbertus, 26 jaar oud. Hij is geboren op maandag 3 oktober 1904 in Arnhem, zoon van Blom, Karel en van Weelie, Antonia Hij is overleden op maandag 8 april 1991 in Arnhem, 86 jaar oud.
Beroep: uitvoerder bouwwerken, bouwkundig calculator 
 

Kind van Alberts, Gerdina Willemina [Geertje] en Blom, Jacobus Gijsbertus:

1 Blom, Anna Antonia Wilhelmina, geboren op zondag 23 maart 1941 in Arnhem.VII-x Alberts, Petronella Johanna is geboren op maandag 13 mei 1907 in Arnhem, dochter van Alberts, Jan en Ho(o)genkamp Anna. Zij is overleden op zaterdag 15 mei 1965 in Arnhem, 58 jaar oud.
Trouwde, 54 jaar oud, op woensdag 24 mei 1961 met Loevet, Johannes, 57 jaar oud. Hij is geboren op donderdag 4 februari 1904 in Renkum, zoon van Loevet, Johannes en van Broekhuizen, Jenneke. Hij is overleden op woensdag 28 februari 1990 in Arnhem, 86 jaar oud. Hij was weduwnaar van Scholten, Ada (1905-1960), met wie hij trouwde op donderdag 20 juni 1929 in Rheden.
Beroep: werkmeester

 

 

 

VI-au Alberts, Jannetje is geboren in 1880 in Arnhem, dochter van Alberts, Willem en Ruitenbeek, Wijmpje. Zij is overleden op woensdag 23 juli 1947 in Hilversum, 67 jaar oud.
Trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 9 december 1903 in Arnhem met Mossel, Hermanus Bernardus, 26 jaar oud. Hij is geboren op zondag 8 april 1877 in Vollenhove-Stad, zoon van Mossel, Hendrikus en Lensink, Johanna. Hij is overleden op donderdag 9 mei 1963 in Warnsveld, 86 jaar oud.
Beroep: Corveër Coehornkazerne

Kinderen van Alberts, Jannetje en Mossel, Hermanus Bernardus:

1. Mossel, Willem Hermanus, geboren op zaterdag 20 juli 1901 in Arnhem Volgt VII-y.
2. Mossel, Wendelina
, geboren op vrijdag 17 september 1909 in Nijmegen Volgt VII-z.


VII-y Mossel, Willem Hermanus is geboren op zaterdag 20 juli 1901 in Arnhem, zoon van Mossel, Hermanus Bernardus en Alberts, Jannetje. Hij is overleden op dinsdag 17 augustus 1976 in Wageningen, 75 jaar oud.
Trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 26 maart 1924 in Arnhem met Kerkhoff, Maria Christina, 25 jaar oud. Zij is geboren op donderdag 3 november 1898 in Duisburg, Duitsland. Zij is overleden op zondag 1 oktober 1961 in Arnhem, 62 jaar oud.

Kinderen van Mossel, Willem Hermanus en Kerkhoff, Maria Christina:

1 Mossel, Wilhelmina Jannetje, geboren op vrijdag 4 januari 1924 in Arnhem.
2 Mossel, Hermanus Bernardus, geboren op zaterdag 31 december 1927 in Arnhem.VII-z Mossel, Wendelina is geboren op vrijdag 17 september 1909 in Nijmegen, dochter van Mossel, Hermanus Bernardus en Alberts, Jannetje. Zij is overleden op vrijdag 31 maart 1989 in Hilversum, 79 jaar oud.
Trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 27 maart 1936 in Arnhem met Hueting, Antonius, 22 jaar oud. Hij is geboren op zondag 27 juli 1913 in Utrecht. Hij is overleden op vrijdag 23 augustus 1985 in Hilversum, 72 jaar oud.VI-av Alberts, Willem is geboren op vrijdag 10 oktober 1884 in Arnhem, zoon van Alberts, Willem en Ruitenbeek, Wijmpje. Hij is overleden op zaterdag 11 december 1971 in Haarlem, 87 jaar oud.
Beroep: chauffeur, arbeider, koopman in manufacturen
Trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 23 december 1910 in Arnhem met Faber, Johanna Hendrika, 26 jaar oud. Zij is geboren op donderdag 14 februari 1884 in Arnhem, dochter van Faber, Hendrik Mattheus en Veen, Johanna. Zij is overleden op maandag 23 oktober 1961 in Haarlem, 77 jaar oud.

Kinderen van Alberts, Willem en Faber, Johanna Hendrika:

1. Alberts, Wilhelmina Johanna, geboren op vrijdag 7 april 1911 in Arnhem Volgt VII-aa.
2. Alberts, Johanna Weindelina
, geboren op donderdag 9 januari 1913 in Loosdrecht Volgt VII-ab.
3. Alberts, Willem
, geboren op zaterdag 16 maart 1918 in Loosdrecht Volgt VII-ac.

 

VII-aa Alberts, Wilhelmina Johanna is geboren op vrijdag 7 april 1911 in Arnhem, dochter van Alberts, Willem en Faber, Johanna Hendrika. Zij is overleden op zondag 2 november 1997 in Heemstede, 86 jaar oud.
Zij (1) trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 20 januari 1932 in Haarlem met de Vries, Jan, 25 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd uitgesproken op woensdag 16 september 1936 in Haarlem (scheiding). Hij is geboren op maandag 7 januari 1907 in Hillegom, zoon van de Vries, Jan en de Haan, Neeltje Dina. Hij is overleden op maandag 10 november 1986 in Apeldoorn, 79 jaar oud. Hij trouwde later op woensdag 28 juni 1939 in Haarelm met Ruitenbeek, Hendrika (geb. 1904). Beroep: timmerman, wagenmaker

Zij (2) trouwde, 37 jaar oud, op woensdag 5 januari 1949 in Haarlem met Bauer, Georg, 40 jaar oud. Hij is geboren op woensdag 29 juli 1908 in München, Duitsland, zoon van Bauer, Joseph en Erlacher, Elisabeth. Hij is overleden op zondag 21 november 1982 in Haarlem, 74 jaar oud. Hij trouwde voorheen op zaterdag 19 mei 1934 in München, Duitsland met Welser, Thekla (geb. 1908). De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken op donderdag 12 augustus 1948 in München, Duitsland (scheiding). Beroep: emballeur, metaalbewerker

Georg bleef geregistreerd als vreemdeling tot 18 december 1957 [Bron: Wet Stamboek 538] met ingang van 1 januari 1958 - gewijzigd per 16 januari 1958 Nederlander.VII-ab Alberts, Johanna Weindelina is geboren op donderdag 9 januari 1913 in Loosdrecht, dochter van Alberts, Willem en Faber, Johanna Hendrika. Zij is overleden op dinsdag 25 september 1990 in Bloemendaal, 77 jaar oud. Beroep: behangersnaaister
Trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 4 september 1940 in Bloemendaal met Offenberg, Johannes, 26 jaar oud. Hij is geboren op woensdag 29 oktober 1913 in Bloemendaal. Hij is overleden op woensdag 4 december 1985 in Bloemendaal, 72 jaar oud.VII-ac Alberts, Willem is geboren op zaterdag 16 maart 1918 in Loosdrecht, zoon van Alberts, Willem en Faber, Johanna Hendrika.
Trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 3 juni 1942 in Haarlem met Groot, Adriana Willemina, 19 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op donderdag 7 november 1963 in Haarlem (scheiding). Zij is geboren op dinsdag 27 februari 1923 in Haarlem, dochter van Groot, Karel en Kardol, Alida. Zij is overleden op donderdag 4 februari 1971 in Bloemendaal, 47 jaar oud.

Kinderen van Alberts, Willem en Groot, Adriana Willemina: 
 

1. Alberts, Robert, geboren op zaterdag 6 mei 1944 in Haarlem.
2. Alberts, Willem, geboren op zondag 6 oktober 1946 in Haarlem.
3. Alberts, Johanna Hendrika, geboren op maandag 28 juni 1948 in Haarlem.
4. Alberts, Alida, geboren op dinsdag 23 november 1954 in Haarlem.


 

VI-aw Alberts, Jacob is geboren op zaterdag 12 maart 1887 in Arnhem, zoon van Alberts, Willem en Ruitenbeek, Wijmpje [Wendelina]. Hij is overleden op woensdag 14 september 1955 in Arnhem, 68 jaar oud.
Beroep: wisselwachter, spoorwegabeider
 

Hij trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 28 mei 1913 in Arnhem [bron: BS Arnhem Akte nr. 210] met Verheijen, Catharina, 24 jaar oud. Zij is geboren op maandag 25 juni 1888 in Arnhem, dochter van Verheijen, Hermanus en Hendriks, Grada Berendina.

Kinderen van Alberts, Jacob en Verheijen, Catharina:

1 Alberts, Wendelena Berendina, geboren op woensdag 19 augustus 1914 in Scherpenzeel. Volgt VII-bw.
2 Alberts, Wilhelmina Hermina
, geboren op zondag 16 januari 1921 in Valburg. Volgt VII-bx.

 

VII-bw Alberts, Wendelena Berendina is geboren op woensdag 19 augustus 1914 in Scherpenzeel, dochter van Alberts, Jacob en Verheijen, Catharina.
Zij trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 12 juli 1939 met Weidema, J.

 

VII-bx Alberts, Wilhelmina Hermina is geboren op zondag 16 januari 1921 in Valburg, dochter van Alberts, Jacob en Verheijen, Catharina.
Zij trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 11 juni 1941 met Wieland, A.J.

 

VI-dt Alberts, Wendelina is geboren op zaterdag 10 augustus 1889 in Arnhem, dochter van Alberts, Willem en Ruitenbeek, Wijmpje [Wendelina]. Zij (1) trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 29 december 1909 in Amsterdam met Fermie, Willem, 19 jaar oud. Hij is geboren op woensdag 5 november 1890 in Amsterdam, zoon van Fermie, Jacob en de Wilde, Annetje. Hij is overleden vóór 1913, ten hoogste 23 jaar oud.
Beroep: koopvaardijmatroos

Zij (2) trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 15 april 1914 in Amsterdam met Christiaan Johannes Hubertus [Hubertus] de Boer, 25 jaar oud. Christiaan is geboren op dinsdag 5 februari 1889 in Oosterhout, zoon van Johannes Hubertus de Boer en Cornelia Johanna Kemp.
Beroep: los arbeider, huisknecht

Kinderen van Wendelina en Hubertus:

1 Maartje Cornelia de Boer, geboren op zaterdag 24 oktober 1914 in Amsterdam.
2 Christiaan de Boer, geboren op donderdag 30 september 1915 in Amsterdam. Christiaan is overleden op dinsdag 15 maart 1921 in Ermelo, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 maart 1921.

Getuigen bij het eerste huwelijk zijn haar oom Johannes Alberts, grondwerker 50 jaar oud en wonende te Amsterdam en haar broer Jan Alberts, magazijnknechtbediende 35 jaar oud en wonende in Arnhem. Deze oom Johannes Alberts, kunnen we nog niet goed plaatsen. Mogelijk was hij een oudoom of achterneef...

Wendelina en Willem betrekken na hun huwelijk een woning in de van Zesenstraat 3, Amsterdam (t.h.v. Fermie). Vanaf 14 november 1913 woont Wendelina op de Hoogte van Kadijk 58, alwaar zij twee maanden zwanger hertrouwde met los werkman en Brabander Hubertus. Voor zover bekend kregen zij twee kinderen. Zoontje Christiaan ging op 26 februari 1919, 3,5 jaar oud naar het blindeninstituut? [BK] Heerenloo in Ermelo, alwaar hij 5 jaar oud stierf.

Hubertus werd per 14 mei 1920 huisknecht van "Zonnestraal". Mogelijk ging het hier om het sanatorium cq herstellingsinstituut van de Algemene Diamantbewerkersbond, voor TBC patiënten in Hilversum, dat toen net z'n deuren opende. Precies acht jaar later werd Hubertus ambtshalve overgeplaatst naar Loosdrecht, waar zij aan de Nieuweweg D57 in Nieuw Loosdrecht gingen wonen. 


 

V-bb Alberts, Dirk Reinder is geboren op zaterdag 17 april 1852 in Leersum, zoon van Alberts, Jan en van Ginkel, Jannigje. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 april 1852 [bron: BS Leersum, Geboorte akte nr. 19]. Hij is overleden op zaterdag 1 augustus 1931 in Amersfoort, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 augustus 1931 [bron: BS Amersfoort Overlijdensakte nr. 272]. Hij trouwde, 43 jaar oud, op donderdag 6 juni 1895 in Hoogland [bron: BS Leersum Huwelijksakte nr.9] met de Boer, Maria, 26 jaar oud. Zij is geboren in 1869 in Bunschoten, dochter van de Boer, Jacob en Ten Hooft, Anna. Zij is weduwe van Priem, Jacob (ovl. vóór 1895).

Kinderen van Alberts, Dirk Reinder en de Boer, Maria:

1 Alberts, Jan Cornelis, geboren op zondag 2 februari 1896 in Amersfoort. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 februari 1896 [bron: BS Amersfoort Geboorte akte nr. 71]. Hij is overleden op donderdag 8 juli 1897 in Hoogland, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 juli 1897 [bron: BS Hoogland Overlijdensakte nr. 27].
2 Alberts, Jacob, geboren op maandag 8 maart 1897 in Hoogland. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 maart 1897 [bron: BS Hoogland Geboorte akte nr. 10]. Hij is overleden op woensdag 17 maart 1897 in Hoogland, 9 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 maart 1897 [bron: BS Hoogland Overlijdensakte nr. 10].
3 Alberts, Anna Jacoba, geboren in 1898. Zij is overleden op donderdag 29 september 1898 in Hoogland, geen jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 september 1898 [bron: BS Hoogland Overlijdensakte nr. 42].
4 Alberts, Jan Cornelis, geboren in 1898. Hij is ongehuwd overleden op vrijdag 20 december 1918 in Amersfoort, 20 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 december 1918 [bron: BS Amersfoort Overlijdensakte nr. 664].
5 Alberts, Anna Jacoba, geboren op vrijdag 18 augustus 1899 in Hoogland. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 augustus 1899 [bron: BS Hoogland Geboorte akte nr. 52] Volgt VI-dt.

 

VI-dt Alberts, Anna Jacoba is geboren op vrijdag 18 augustus 1899 in Hoogland, dochter van Alberts, Dirk Reinder en de Boer, Maria. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 19 augustus 1899 [bron: BS Hoogland Geboorte akte nr. 52]. Zij is overleden op donderdag 20 augustus 1981 in Amersfoort, 82 jaar oud.
Zij trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 17 april 1924 in Amersfoort met Hartogsveld, Steven, 31 jaar oud. Hij is geboren op donderdag 15 december 1892 in Amersfoort. Hij is overleden op zondag 17 november 1963 in Amersfoort, 70 jaar oud.

 

 

V-bc Alberts, Augustinus is geboren op maandag 19 juni 1854 in Leersum, zoon van Alberts, Jan en van Ginkel, Jannigje. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 januari 1854 [bron: BS Leersum, Geboorte akte nr. 3]. Hij is overleden op woensdag 30 april 1924 in Leersum, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 februari 1893 [bron: BS Leersum Overlijdensakte nr.7]. Hij trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 23 november 1882 in Leersum [bron: BS Leersum] met Lagerweij, Jacobje, 18 jaar oud. Zij is geboren op donderdag 28 juli 1864 in Leersum, dochter van Lagerweij, Evert en van Veldhuizen, Dirkje.

Kinderen van Alberts, Augustinus en Lagerweij, Jacobje:

1 Alberts, Evert, geboren op vrijdag 8 februari 1884 in Leersum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 februari 1884 [bron: BS Leersum Geboorte akte nr.24].
2 Alberts, Jan, geboren op dinsdag 10 februari 1885 in Leersum. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 februari 1885 [bron: BS Leersum Geboorte akte nr.4]. Hij is ongehuwd overleden op donderdag 19 juli 1951 in Oudenrijn, 66 jaar oud. Hij is begraven te Leersum. Beroep: kleermaker.
3 Alberts, Jannigje, geboren op donderdag 27 mei 1886 in Leersum. Volgt VI-du.
4 Alberts, Dirk
, geboren op woensdag 9 november 1887 in Leersum. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 11 november 1887 [bron: BS Leersum Geboorte akte nr.32]. Hij is overleden op woensdag 2 mei 1888 in Leersum, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 mei 1888 [bron: BS Leersum Overlijdensakte nr.19].
5 Alberts, Dirkje, geboren op zaterdag 23 februari 1889 in Leersum. Volgt VI-dv.
6 Alberts, Jacobje, geboren op zondag 23 november 1890 in Leersum. Zij is overleden op vrijdag 26 december 1890 in Leersum, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27 december 1890 [bron: BS Leersum Overlijdensakte nr.17].
7 Alberts, Willemina Maria, geboren in 1892 in Leersum. Zij is overleden op zondag 26 februari 1893 in Leersum, 1 jaar oud.
8 Alberts, Willem Frederik, geboren op vrijdag 15 juni 1894 in Leersum. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 16 juni 1894 [bron: BS Leersum Geboorteakte nr.26].
9 Alberts, Gijsbertus, geboren op zondag 25 augustus 1895 in Leersum. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 augustus 1895 [bron: BS Leersum Geboorteakte nr.40]. Hij is overleden op zondag 1 december 1895 in Leersum, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 december 1895 [bron: BS Leersum Overlijdensakte nr.2].
10 Alberts, Gijsbertus, geboren op woensdag 3 februari 1897 in Leersum. Hij is ongehuwd overleden op maandag 26 juli 1971 in Leersum, 74 jaar oud.
11 Alberts, Aart, geboren op woensdag 26 januari 1898 in Leersum. Volgt VI-dw.
12 Alberts, Dirk Reinder, geboren op zaterdag 17 juni 1899 in Leersum. Hij is overleden op zondag 17 september 1899 in Leersum, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 september 1899 [bron: BS Leersum Overlijdensakte nr.26].
13 Alberts, Gerrigje, geboren op zaterdag 17 november 1900 in Leersum. Volgt VI-dx.

 

VI-du Alberts, Jannigje is geboren op donderdag 27 mei 1886 in Leersum, dochter van Alberts, Augustinus en Lagerweij, Jacobje. Zij is overleden op woensdag 20 januari 1965 in Ede, 78 jaar oud [Bron: Persoonskaart CBG].
Trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 10 maart 1910 in Leersum met van Ravenswaaij, Johannes, 28 jaar oud. Hij is geboren op donderdag 7 juli 1881 in Veenendaal, zoon van van Ravenswaaij, Aalbert en van Koetsveld, Aaltje. Hij is overleden op donderdag 19 januari 1950 in Ede, 68 jaar oud [Bron: Persoonskaart CBG].  

Kinderen van Alberts, Jannigje en van Ravenswaaij, Johannes:

1. van Ravenswaaij, Alberdina Augustina, geboren op woensdag 21 december 1910 in Ede.  Volgt VII-by.
2. van Ravenswaaij, Aaltje Jacoba
, geboren op zaterdag 13 januari 1912 in Ede. Volgt VII-bz.
3. van Ravenswaaij, Jacobje, geboren op zaterdag 12 juli 1913 in Ede. Volgt VII-ca. 
4. van Ravenswaaij, Augustinus
, geboren op woensdag 28 juli 1920 in Ede. Volgt VII-cb.

Jannigje en haar gezin wonen vanaf haar trouwdatum te Ede, op het adres Veldhuizen 126.

Deze familie Ravenswaaij is ook onderzocht door A. van Silfhout.

 

VII-by van Ravenswaaij, Alberdina Augustina is geboren op woensdag 21 december 1910 in Ede, dochter van van Ravenswaaij, Johannes en Alberts, Jannigje. Zij is overleden op dinsdag 21 januari 1992 in Bennekom, 81 jaar oud.
Trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 21 augustus 1935 in Ede met Verbeek, Jan Willem Abattus. Hij is geboren op 4 oktober 1905 in Rheden, zoon van Verbeek, Geurt Philip en Doeve, Christina. Hij is overleden op woensdag 23 maart 1983.

 

VII-bz van Ravenswaaij, Aaltje Jacoba is geboren op zaterdag 13 januari 1912 in Ede, dochter van van Ravenswaaij, Johannes en Alberts, Jannigje. Zij is overleden op maandag 22 januari 1979 in Ede, 67 jaar oud.
Trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 30 juli 1941 in Ede met Jolink, Gerrit Jan, 29 jaar oud. Hij is geboren op dinsdag 21 november 1911 in Amsterdam. Hij is overleden op zondag 6 augustus 1950 in Ede, 38 jaar oud.

Kinderen van van Ravenswaaij, Aaltje Jacoba en Jolink, Gerrit Jan:

1 Jolink, Hendrika Susanna, geboren op vrijdag 30 oktober 1942 in Rheden.
2 Jolink, Johannes Augustinus, geboren op zaterdag 24 februari 1945 in Ede. 


VII-ca van Ravenswaaij, Jacobje is geboren op zaterdag 12 juli 1913 in Ede, dochter van van Ravenswaaij, Johannes en Alberts, Jannigje. Zij is overleden op vrijdag 7 december 2001 in Ede, 88 jaar oud.
Trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 7 oktober 1942 in Ede met Smit, Frederik Marinus Jacobus, 27 jaar oud. Hij is geboren op donderdag 17 december 1914 in Zeist. Hij is overleden op zaterdag 15 juli 2000 in Ede, 85 jaar oud.

Kinderen van van Ravenswaaij, Jacobje en Smit, Frederik Marinus Jacobus:

1 Smit, Hermina Johanna Barendina, geboren op zaterdag 25 maart 1944 in Ede.
2 Smit, Frederik Marinus Jacobus, geboren op woensdag 25 april 1945 in Ede.
3 Smit, Johannes, geboren op donderdag 16 oktober 1947 in Ede.
4 Smit, Hermina Jannigje Jacoba, geboren op donderdag 22 december 1955 in Ede.VII-cb van Ravenswaaij, Augustinus is geboren op woensdag 28 juli 1920 in Ede, zoon van van Ravenswaaij, Johannes en Alberts, Jannigje. Hij is overleden op woensdag 5 augustus 1987 in Breda, 67 jaar oud.
Trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 31 juli 1945 in Ede met Treffers, Jacoba Petronella, 25 jaar oud. Zij is geboren op zaterdag 22 mei 1920 in Den Haag.

Kinderen van van Ravenswaaij, Augustinus en Treffers, Jacoba Petronella:

1 van Ravenswaaij, Eunice Loïse, geboren op vrijdag 18 januari 1946 in Ede. 
2 van Ravenswaaij, Priscilla Johanna, geboren op zaterdag 15 april 1950 in Ede. 

 

VI-dv Alberts, Dirkje is geboren op zaterdag 23 februari 1889 in Leersum, dochter van Alberts, Augustinus en Lagerweij, Jacobje. Zij is overleden op vrijdag 20 mei 1966 in Utrecht, 77 jaar oud.
Trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 24 februari 1916 in Leersum met van der Ham, Dirk, 33 jaar oud. Hij is geboren op zondag 9 juli 1882 in Utrecht, zoon van van der Ham, Gerrit en Maasland, Pieternella. Hij is overleden op maandag 26 februari 1962 in Utrecht, 79 jaar oud.
Beroep: behanger

Kinderen van Alberts, Dirkje en van der Ham, Dirk:

1. van der Ham, Gerrit, geboren op maandag 26 maart 1917 in Utrecht Volgt VII-cc.
2. van der Ham, Jacoba
, geboren op dinsdag 4 oktober 1921 in Utrecht Volgt VII-cd.

 

VII-cc van der Ham, Gerrit is geboren op maandag 26 maart 1917 in Utrecht, zoon van van der Ham, Dirk en Alberts, Dirkje. Hij is overleden op dinsdag 15 januari 2002 in Apeldoorn, 84 jaar oud.
Trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 11 november 1943 in Rhenen met van der Horst, Aleida Johanna Geertje, 28 jaar oud. Zij is geboren op woensdag 30 december 1914 in Rhenen.

Kinderen van van der Ham, Gerrit en van der Horst, Aleida Johanna Geertje:

1 van der Ham, Dirk Jan, geboren op woensdag 28 februari 1945 in Utrecht.
2 van der Ham, Johannes Maarten, geboren op dinsdag 26 maart 1946 in Heerenveen.
3 van der Ham, Jan Piet, geboren op zondag 4 juli 1948 in Lemsterland.VII-cd van der Ham, Jacoba is geboren op dinsdag 4 oktober 1921 in Utrecht, dochter van van der Ham, Dirk en Alberts, Dirkje.
Trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 1 juni 1950 met Brinkman, D.

 

VI-dw Alberts, Aart is geboren op woensdag 26 januari 1898 in Leersum, zoon van Alberts, Augustinus en Lagerweij, Jacobje. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 januari 1898 [bron: BS Leersum Geboorteakte nr.1]. Hij is overleden op maandag 15 augustus 1977 in Schaijk, 79 jaar oud [Bron: Persoonskaart CBG].
Hij trouwde, 23 jaar oud, op maandag 9 mei 1921 in Schijndel NB [bron: BS Schijndel Huwelijksakte nr. 13] met Kivits, Aldegonda, 22 jaar oud. Zij is geboren op woensdag 13 juli 1898 in Vlijmen, dochter van Kivits, Marinus en van Vugt, Cornelia. Zij is overleden na maandag 15 augustus 1977, minstens 79 jaar oud.

Kinderen van Alberts, Aart en Kivits, Aldegonda:

1 Alberts, Augustinus Marinus, geboren op zondag 6 februari 1921 in Schijndel NB. Volgt VII-ce.
2 Alberts, Cornelia Antonetta
, geboren op woensdag 27 juni 1923 in Nistelrode.
3 Alberts, Jacobus Everhardus, geboren op woensdag 10 april 1929 in Oss.VII-ce Alberts, Augustinus Marinus is geboren op zondag 6 februari 1921 in Schijndel NB, zoon van Alberts, Aart en Kivits, Aldegonda.
Hij trouwde, 38 jaar oud, op vrijdag 3 april 1959 in Amsterdam met van Scheppingen, H.

 

VI-dx Alberts, Gerrigje is geboren op zaterdag 17 november 1900 in Leersum, dochter van Alberts, Augustinus en Lagerweij, Jacobje. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 november 1900 [bron: BS Leersum Geboorteakte nr.50]. Zij is overleden op zondag 1 juni 1980 in Utrecht, wonende in Leersum, 79 jaar oud.
Zij trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 7 oktober 1926 in Leersum met Westbroek, Hendrik, 27 jaar oud. Hij is geboren op zondag 1 januari 1899 in Driebergen.

Gerrigje en Hendrik wonen vanaf hun trouwen tot 11 april 1930 in Driebergen. Op die datum wordt er verhuisd naar Leersum, het adres C 39 = Rijksstraatweg 232 [vernieuwd per 10-10-1949]. Op 2 november 1966 verkassen zij binnen Leersum naar het adres Roekenes 12, [hernummerd per 24-4-1972 in Roekenes 36].

 

 

IV-s Alberts, Reinder is geboren op zondag 13 maart 1808 in Arnhem, zoon van Alberts, Jan en de Vreede, Anna Theodora. Hij is overleden op zaterdag 15 december 1894 in Ede, 86 jaar oud. Ook genaamd Reijnder Aalberts, Rijndert, Reinder Aalbers
Beroep: olijslagersknegt, timmerman, wagenmaker - radmaker wonende te Bennekom.
Hij trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 15 november 1828 in Ede [bron: BS Ede Akte nr: 38] met Colenbrander, Johanna, 22 jaar oud. Zij is geboren op zaterdag 15 november 1806 in Bennekom, dochter van Colenbrander, Hendrikus en van de Grampel, Johanna [Hanna]. Zij is overleden op woensdag 11 mei 1898 in Ede, 91 jaar oud. Ook genaamd Kolenbrander [bij huwelijk van dochters Jantje - 1858, Hendrika - 1866 en zoon Cornelis - 1866].
Beroep: dienstmeid

Reinder werd ingeschreven voor de Ligting van den jare 1827 voor de Nationale Militie, Provincie Gelderland, dat aan hem vervolgens bij loting is ten deele gevallen het nommer 126, hetwelk hem tot geene dienst heeft verpligt. Het formulier geeft ons wel zijn signalement en handtekening.
Lengte: 1 El, 732 Strepen, Aangezigt: ovaal, Voorhoofd: lang, Oogen: blaauw, Neus: klein, Mond: klein, Kin: klein, Haar: blond, Wenkbraauwen: blond.

Kinderen van Aalbers, Reinder en Colenbrander, Johanna:

1 Alberts, Johanna Theodora, geboren op vrijdag 3 juli 1829 in Bennekom. Volgt V-bd. 
2 Alberts, Hendrika
, geboren in 1832 in Ede. Volgt V-be.
3 Alberts [Aalbers], Jantje
, geboren in 1835 in Bennekom. Volgt V-bf.
4 Alberts, Maria
, geboren in 1837 in Bennekom. Volgt V-bg.
5 Alberts, Jacobus
, geboren in 1839 in Bennekom. Hij is ongehuwd overleden op donderdag 26 augustus 1869 in Ede, 30 jaar oud. Beroep: timmerman
6 Alberts [Aalberts], Cornelis, geboren op dinsdag 1 maart 1842 in Bennekom. Volgt V-bh.
7 Alberts, NN,
levenloos geboren zoon, geboren op maandag 17 juni 1844 in Bennekom. 
8 Alberts, Jan, geboren in april 1845 in Bennekom. Hij is overleden op maandag 8 december 1845 in Bennekom, 8 maanden oud. 
9 Alberts, Johanna, geboren op zondag 4 oktober 1846 in Ede. Volgt V-bi. 
10 Alberts, Hendrik Jan
, geboren in 1850 in Ede. Volgt V-bj.
11 Alberts, Johannes, geboren in 1859. Hij is overleden na 1909, minstens 50 jaar oud. Beroep: grondwerker


V-bd Alberts, Johanna Theodora is geboren op vrijdag 3 juli 1829 in Bennekom, dochter van Aalbers, Reinder en Colenbrander, Johanna. Zij is overleden op vrijdag 27 januari 1905 in Ede, 75 jaar oud.
Beroep: dienstmeid
Zij trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 3 mei 1853 in Ede [bron: BS Ede Inventarisnr: 5295 Aktenr.18] met La Plooij, Hendrikus Jan, 31 jaar oud. Hij is geboren in 1822 in Deventer, zoon van Laplooi, David en Rutten, Gerarda.
Beroep: verwer


V-be Alberts, Hendrika is geboren in 1832 in Ede, dochter van Aalbers, Reinder en Colenbrander, Johanna.
Beroep: dienstmeid
Zij trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 22 augustus 1866 in Arnhem [bron: BS Arnhem Inventarisnr: 162 Aktenr.198] met Govers, Johan Henrich, 22 jaar oud. Hij is geboren in 1844 in Arnhem, zoon van Govers, Johannes en Jansen, Helena.
Beroep: timmerman


V-bf Alberts [Aalbers], Jantje is geboren in 1835 in Bennekom, dochter van Aalbers, Reinder en Colenbrander, Johanna. Zij is overleden op donderdag 17 januari 1901 in Ede, 66 jaar oud.
Beroep: dienstmeid
Zij trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 23 januari 1858 in Renkum [bron: BS Renkum Inventarisnr: 3290 Aktenr.1] met Vermeer, Johannes, 26 jaar oud. Hij is geboren in 1832 in Wageningen, zoon van Vermeer, Johannes en Elerie, Grada. Hij is overleden op zaterdag 2 april 1898 in Ede, 66 jaar oud.
Beroep: koetsier

Kind van Alberts [Aalbers], Jantje en Vermeer, Johannes:

1 Vermeer, Gerardus Marinus, geboren in 1865 in Wageningen. Volgt VI-dy. 


VI-dy Vermeer, Gerardus Marinus is geboren in 1865 in Wageningen, zoon van Vermeer, Johannes en Alberts [Aalbers], Jantje.
Beroep: timmerman
Hij trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 2 september 1899 in Ede [bron: BS Ede Inventarisnr: 5286 Aktenr.73] met van Silfhout, Maria, 23 jaar oud. Zij is geboren in 1876 in Ede, dochter van van Silfhout, Marinus en Branderhorst, Hermina.


V-bg Alberts, Maria is geboren in 1837 in Bennekom, dochter van Aalbers, Reinder en Colenbrander, Johanna. Zij is overleden op zaterdag 30 augustus 1902 in Ede, 65 jaar oud.
Beroep: dienstbode
Zij trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 1 juni 1866 in Wageningen [bron: BS Wageningen Inventarisnr: 2672 Aktenr.25] met Zimmerman, Hendrik, 23 jaar oud. Hij is geboren in 1843 in Epe, zoon van Zimmerman, Bernardus Lodewijk en Feijth, Hendrika. Hij is overleden op zaterdag 6 juli 1929 in Ede, 86 jaar oud.
Beroep: timmermansknecht

Kinderen van Alberts, Maria en Zimmerman, Hendrik:

1 Zimmerman, Hendrika Louisa, geboren in 1867 in Ede. Zij is ongehuwd overleden op vrijdag 13 mei 1938 in Ede, 71 jaar oud.
2 Zimmerman, Reina Johanna, geboren in 1869 in Amsterdam. Volgt VI-dz. 
3 Zimmerman, Cornelis
, geboren op dinsdag 14 maart 1871 in Bennekom. Hij is overleden op woensdag 22 maart 1871 in Ede, 8 dagen oud.
4 Zimmerman, Cornelis, geboren in 1872 in Ede. Volgt VI-ea.
5 Zimmerman, NN
, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 21 maart 1877 in Bennekom.
6 Zimmerman, Hendrik, geboren op woensdag 21 maart 1877 in Bennekom. Hij is overleden op zaterdag 24 maart 1877 in Bennekom, 3 dagen oud.
7 Zimmerman, Hendrik Johannes, geboren in 1879 in Ede. Volgt VI-eb.

 

VI-dz Zimmerman, Reina Johanna is geboren in 1869 in Amsterdam, dochter van Zimmerman, Hendrik en Alberts, Maria. Zij trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 27 mei 1899 in Ede [bron: BS Ede Inventarisnr. 5286 Aktenummer: 45] met Nijland, Gerrit, 24 jaar oud. Hij is geboren in 1875 in Renkum, zoon van Nijland, Christiaan en Busser, Gerritje.

 

VI-ea Zimmerman, Cornelis is geboren in 1872 in Ede, zoon van Zimmerman, Hendrik en Alberts, Maria.
Beroep: timmerman
Hij trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 7 oktober 1893 in Renkum [bron: BS Renkum Inventarisnr: 3286 Aktenr.39] met Nijland, Neeltje, 20 jaar oud. Zij is geboren in 1873 in Renkum, dochter van Nijland, Christiaan en Busser, Gerritje.

 

VI-eb Zimmerman, Hendrik Johannes is geboren in 1879 in Ede, zoon van Zimmerman, Hendrik en Alberts, Maria.
Beroep: schilder
Hij trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 22 februari 1902 in Ede [bron: BS Ede Inventarisnr. 5286 Aktenummer: 28] met Rijksen, Marretje, 18 jaar oud. Zij is geboren in 1884 in Wageningen, dochter van Rijksen, Rijk en van Roohhuizen, Adriana Johanna.

 

V-bh Alberts [Aalberts], Cornelis is geboren op dinsdag 1 maart 1842 in Bennekom, zoon van Alberts, Reinder en Colenbrander, Johanna.
Beroep: timmerman, aannemer, architect
Hij trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 15 november 1866 in Amsterdam met Smit, Agnita, 21 jaar oud [Bron: Paul Sijtsma]. Zij is geboren op dinsdag 7 oktober 1845 in Amsterdam, dochter van Smit, Johannes en Boll, Margaretha.

Kinderen van A(a)lberts, Cornelis en Smit, Agnita:

1 Aalberts, Agnita, geboren op maandag 12 augustus 1867 in Amsterdam. Zij is overleden vóór dinsdag 10 oktober 1876 in Amsterdam, ten hoogste 9 jaar oud.
2 Aalberts, Jan David, geboren op vrijdag 27 november 1868 in Amsterdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 november 1868. Hij is overleden op zaterdag 16 april 1921 in Amsterdam, 52 jaar oud [bron: Gezinskaart SAA, van broer Cornelis.].
3 Aalberts, Cornelis, geboren op donderdag 20 oktober 1870 in Amsterdam. Volgt VI-eo.
4 Aalberts, Reindert Johan
, geboren op zaterdag 28 september 1872 in Amsterdam. Volgt VI-ep.
5 Aalberts, Agnita
, geboren op dinsdag 10 oktober 1876 in Amsterdam. Volgt VI-eq.
6 Aalberts, Johanna Gesina
, geboren op vrijdag 2 juni 1882 in Amsterdam.
7 Aalberts, Cornelia Johanna Gesina Catharina, geboren op maandag 22 augustus 1887 in Amsterdam. Volgt VI-er.

 


VI-eo Aalberts, Cornelis is geboren op donderdag 20 oktober 1870 in Amsterdam, zoon van Aalberts, Cornelis en Smit, Agnita. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 oktober 1870. Hij is overleden op zaterdag 10 maart 1945 in Amsterdam, 74 jaar oud.
Beroep: timmerman
Hij (1) trouwde, 24 jaar oud, op maandag 16 september 1895 in Amsterdam [bron: Gezinskaart Gemeente Amsterdam] met Janse, Johanna Hendrika, 23 jaar oud. Zij is geboren op dinsdag 10 oktober 1871 in Amersfoort, dochter van Janse, Gerrit en Swart, Margaretha. Zij is overleden op zondag 19 november 1899 in Amsterdam, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 november 1899.
Hij (2) trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 6 februari 1902 in Amsterdam [bron: Gezinskaart Gemeente Amsterdam] met Ypma, Marijke, 35 jaar oud. Zij is geboren op woensdag 21 november 1866 in Workum, dochter van Ypma, Lieuwe Jans en Werkman, Taetske Reins. Zij is overleden op vrijdag 5 maart 1926 in Amsterdam, 59 jaar oud.

Kinderen van Aalberts, Cornelis en Janse, Johanna Hendrika:

1 Aalberts, Cornelis, geboren op donderdag 25 juni 1896 in Amsterdam. Volgt VII-cf.
2 Aalberts, Johan Hendrik
, geboren op woensdag 29 december 1897 in Amsterdam. Volgt VII-cg.
3 Aalberts, Agnita
, geboren op donderdag 6 juli 1899 in Amsterdam. Volgt VII-ch.

Kinderen van Aalberts, Cornelis en Ypma, Marijke:

1 Aalberts, Reindert Johan, geboren op donderdag 9 april 1903 in Amsterdam. Volgt VII-ci.
2 Aalberts, Marinus Cornelis
, geboren op donderdag 12 januari 1905 in Amsterdam. Volgt cj. 
3 Aalberts, Theodorus Louis, geboren op dinsdag 26 juni 1906 in Amsterdam. Hij is overleden op vrijdag 21 mei 1909 in Amsterdam, 2 jaar oud.
 

 

VII-cf Aalberts, Cornelis is geboren op donderdag 25 juni 1896 in Amsterdam, zoon van Aalberts, Cornelis en Janse, Johanna Hendrika. Hij is overleden op zondag 1 juli 1962 in Amsterdam, 66 jaar oud.
Beroep: Agent van politie, timmerman-aannemer, controleur opsporingsdienst
Hij trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 14 juli 1921 in Amsterdam [bron: Gezinskaart Gemeente Amsterdam] met Blokhuis, Neeltje, 21 jaar oud. Zij is geboren op dinsdag 12 september 1899 in Amsterdam, dochter van Blokhuis, Peter en Worm, Gijsbertje. Zij is overleden op zondag 11 maart 1984, 84 jaar oud.

 

 

Kinderen van Aalberts, Cornelis en Blokhuis, Neeltje:

1 Aalberts, Cornelis, geboren op maandag 15 mei 1922 in Amsterdam. Volgt VIII-w.
2 Aalberts, Neeltje
, geboren op zaterdag 29 augustus 1925 in Amsterdam. 
3 Aalberts, Peter, geboren op maandag 11 januari 1926 in Amsterdam. 
4 Aalberts, Gijsbertje, geboren op donderdag 20 september 1928 in Amsterdam.

 

VIII-w Aalberts, Cornelis is geboren op maandag 15 mei 1922 in Amsterdam, zoon van Aalberts, Cornelis en Blokhuis, Neeltje. Hij is overleden op zondag 2 januari 2005 in Appelscha, 82 jaar oud. Hij is gecremeerd in Schagen.
Beroep: chauffeur, monteur
Hij trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 24 december 1942 in Hindeloopen met Ypma, Geertje, 21 jaar oud. Zij is geboren op zondag 31 juli 1921 in Hindeloopen, dochter van Ypma, Jakob en van Meekeren, Feitje.

Geertje was een achternicht van Marijke Ypma, geboren 21 november 1866 in Workum, dochter van Lieuwe Jans en Taetske Reins Werkman. Zij trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 6 februari 1902 in Amsterdam met weduwnaar Cornelis Aalberts, de grootvader van Geertje's echtgenoot Cornelis Aalberts.
 

Kinderen van Aalberts, Cornelis [Cor] en Ypma, Geertje:

1 Aalberts, Cornelis Jacobus, geboren in Amsterdam. Volgt IX-k.
2 Aalberts, Margaretha Petronella [Margreet],
geboren in Amsterdam.
3 Aalberts, Silvia Fija, geboren in Alkmaar. 
4 Aalberts, Jolanda Astrid, geboren in Amsterdam. 

 

IX-k Aalberts, Cornelis Jacobus is geboren in Amsterdam, zoon van Aalberts, Cornelis en Ypma, Geertje.
Beroep: Entrepreneur 
Hij trouwde op woensdag 27 maart 1968 in Amsterdam met Nieuwenhuizen, Louise Renee, 19 jaar oud. Zij is geboren in Amsterdam, dochter van Nieuwenhuizen, Gerrit en van Laere, Maria Louise.

Kinderen van Aalberts, Cornelis Jacobus en Nieuwenhuizen, Louise Renee:

1 Aalberts, Marco Jeroen, geboren in Alkmaar. Volgt X-d.
2 Aalberts, Florence Renee
, geboren in Alkmaar. 

 

X-d Aalberts, Marco Jeroen is geboren in Alkmaar, zoon van Aalberts, Cornelis Jacobus en Nieuwenhuizen, Louise Renee.
Beroep: Entrepreneur 
Hij trouwde op vrijdag 27 september 1996 in Hoofddorp met Kemp, Jeannet. Zij is geboren in Vijfhuizen NH, dochter van Kemp, Han en Mantel, Ina.

Kinderen van Aalberts, Marco Jeroen [Marc] en Kemp, Jeannet:

1 Aalberts, Nikita, geboren in Amstelveen.
2 Aalberts, Franka, geboren in Amsterdam.
3 Aalberts, Naomi, geboren in Amsterdam.

 

VII-cg Aalberts, Johan Hendrik is geboren op woensdag 29 december 1897 in Amsterdam, zoon van Aalberts, Cornelis en Janse, Johanna Hendrika. Hij is overleden op maandag 6 december 1982 in Amsterdam, 84 jaar oud.
Beroep: kantoorbediende, schrijver, beambte Gemeente Secretarie
Hij trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 1 juli 1920 in Amsterdam [bron: Gezinskaart Gemeente Amsterdam - van vader] met Huijser, Jacoba Hendrika, 21 jaar oud. Zij is geboren op vrijdag 2 juni 1899 in Amsterdam, dochter van Huijser, Jacobus Jacob. Zij is overleden op zaterdag 13 mei 1989 in Apeldoorn, 89 jaar oud.

Kinderen van Aalberts, Johan Hendrik en Huijser, Jacoba Hendrika:

1 Aalberts, Jacobus Jacob, geboren op dinsdag 19 april 1921 in Amsterdam. Volgt VIII-x.
2 Aalberts, Hendrika
, geboren op zondag 24 december 1922 in Amsterdam. Zij (1) trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 27 juli 1949 met Angel, Johannes Willem. (2) trouwde, minstens 33 jaar oud, na 1955 met Zoons, Rien.
3 Aalberts, Johan Hendrik, geboren op vrijdag 10 augustus 1928 in Amsterdam. Volgt VIII-z.
4 Aalberts, Adriaan Willem
, geboren op zaterdag 7 november 1931 in Amsterdam.

 

VIII-x Aalberts, Jacobus Jacob is geboren op dinsdag 19 april 1921 in Amsterdam, zoon van Aalberts, Johan Hendrik (zie VII-ci) en Huijser, Jacoba Hendrika.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 1 augustus 1945 in Amsterdam met Zwaan, Truus.
Kinderen van Aalberts, Jacobus Jacob en Zwaan, Truus:

1 Aalberts, Conny.
2 Aalberts, Hendrika A.W. [Ria]  Zij trouwde met Nijhof, Gerard Jan. Hij is geboren in Bussum.

Kinderen van Aalberts, Hendrika A.W. [Ria] en Nijhof, Gerard Jan:

1 Nijhof, Maarten Jacob, geboren in Amsterdam.
2 Nijhof, Trudeke Hendrika, geboren in Baarn.
3 Nijhof, Afke Ariaantje, geboren in Baarn.

 

VIII-z Aalberts, Johan Hendrik is geboren op vrijdag 10 augustus 1928 in Amsterdam, zoon van Aalberts, Johan Hendrik en Huijser, Jacoba Hendrika.
Hij trouwde, 22 jaar oud, op maandag 16 juli 1951 met Zwaaneveldt, Noor, 21 jaar oud. Zij is geboren op zondag 9 februari 1930. Zij is overleden op dinsdag 16 februari 2010, 80 jaar oud.

Kinderen van Aalberts, Johan Hendrik en Zwaaneveldt, Noor:

1 Aalberts, Nanda Zij trouwde met Westrus, Frank
2 Aalberts, Rens

 

VII-ch Aalberts, Agnita is geboren op donderdag 6 juli 1899 in Amsterdam, dochter van Aalberts, Cornelis en Janse, Johanna Hendrika. Zij is overleden op zaterdag 17 januari 1987 in Amstelveen, 87 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 21 januari 1987 in Amsterdam, Nieuwe Oosterbegraafplaats [Bron: Paul Sijtsma]. 
Zij trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 8 juli 1921 in Den Helder [bron: BS Den Helder Akte nr. 120] met van der Vliet, Leendert Louis, 30 jaar oud. Hij is geboren op vrijdag 28 november 1890 in Den Helder, zoon van van der Vliet, Leendert Louis en van Galen, Cornelia Johanna. Hij is overleden op dinsdag 28 november 1950 in Amsterdam, 60 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 2 december 1950 in Amsterdam [Bron: Paul Sijtsma].
Beroep: klerk, Rijks distributeur, boekhouder

Kinderen van Aalberts, Agnita en van der Vliet, Leendert Louis:

1 van der Vliet, levenloos geboren zoon, geboren in 1922 in Amsterdam.
2 van der Vliet, Agnita
, geboren in Amsterdam. Volgt VIII-aa

 

VIII-aa van der Vliet, Agnita is geboren in Amsterdam, dochter van van der Vliet, Leendert Louis en Aalberts, Agnita.
Zij trouwde op woensdag 6 april 1955 in Amsterdam [bron: Paul Sijtsma] met Sijtsma, Hendrik, 24 jaar oud. Hij is geboren in Middelstum,, zoon van Sijtsma, Jelle en Swieringa, Geesien. Hij is overleden op zaterdag 19 maart 1983 in Amstelveen, 52 jaar oud. Hij is begraven in Amsterdam, Zorgvlied aan de Amsteldijk.

Kinderen van van der Vliet, Agnita en Sijtsma, Hendrik:

1 Sijtsma, Leendert Louis [Leo], geboren in Amsterdam. 
2 Sijtsma, Jelle, geboren in Amsterdam.
3 Sijtsma, Ingrid Geesien Agnita, geboren in Amsterdam. 
4 Sijtsma, Paul Frank, geboren in Amsterdam. 

 

VII-ci Aalberts, Reindert Johan is geboren op donderdag 9 april 1903 in Amsterdam, zoon van Aalberts, Cornelis en Ypma, Marijke. Hij is overleden op vrijdag 7 juni 1985 in Amsterdam, 82 jaar oud.
Beroep: kantoorbediende
Hij trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 28 mei 1931 in Amsterdam [bron: Gezinskaart Gemeente Amsterdam] met Vermeulen, Niesje, 31 jaar oud. Zij is geboren op zaterdag 26 mei 1906 in Nieuwendam, dochter van Vermeulen, Pieter en Jong, Elisabeth. Zij is overleden op vrijdag 23 augustus 1991 in Amsterdam, 85 jaar oud.

 

VII-cj Aalberts, Marinus Cornelis is geboren op donderdag 12 januari 1905 in Amsterdam, zoon van Aalberts, Cornelis en Ypma, Marijke.
Beroep: wagenvoerdersknecht, majoor KNIL
Hij trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 18 juli 1935 in Amsterdam met Rappange, Maria Jacoba, 20 jaar oud. Zij is geboren op zondag 16 mei 1915 in Utrecht.

Kinderen van Aalberts, Marinus Cornelis en Rappange, Maria Jacoba:

1 Aalberts, Marijke Cornelia, geboren in Amsterdam.
2 Aalberts, Yvonne Johanna Adriana, geboren in Amsterdam.


VI-ed Aalberts, Reindert Johan is geboren op maandag 30 september 1872 in Amsterdam, zoon van Aalberts, Cornelis en Smit, Agnita. Hij is overleden op vrijdag 10 november 1950 in Hilversum, 78 jaar oud.
Beroep: predikant 
Hij trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 16 september 1898 in Katwijk [bron: BS Katwijk Akte nr. 37] met Parlevliet, Dirkje, 22 jaar oud. Zij is geboren op donderdag 27 januari 1876 in Katwijk aan Zee, dochter van Parlevliet, Leendert en Haasnoot, Leuntje. Zij is overleden op zaterdag 12 september 1970 in Hilversum, 94 jaar oud.

 

VI-eq Aalberts, Agnita is geboren op dinsdag 10 oktober 1876 in Amsterdam, dochter van A(a)lberts, Cornelis en Smit, Agnita. Zij is overleden op zondag 7 maart 1943 in Amsterdam, 66 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 11 maart 1943 in Amsterdam.
Zij: (1) trouwde, 37 jaar oud, op donderdag 14 mei 1914 in Amsterdam [bron: BS Amsterdam, R.2C, folio 16v] met Hijmans, Roelof, ongeveer 33 jaar oud. Hij is geboren omstreeks 1881 in Amsterdam, zoon van Hijmans, Roelof en Fiereg, Anna Christina Elisabeth. Hij is overleden vóór 1920, ten hoogste 39 jaar oud.
Beroep: aardappelhandelaar
(2) trouwde, 43 jaar oud, op donderdag 1 april 1920 in Amsterdam [bron: BS Amsterdam, R.6B, folio 37v] met Raakman, Jakob, 45 jaar oud. Hij is geboren op dinsdag 16 februari 1875 in Amsterdam, zoon van Raakman, Klaas en van Gelder, Alida Wilhelmina. Hij is overleden op donderdag 19 april 1945 in Amsterdam, 70 jaar oud.
Beroep: werkman, toezichthouder graanoverslag

 

VI-er Aalberts, Cornelia Johanna Gesina Catharina is geboren op maandag 22 augustus 1887 in Amsterdam, dochter van A(a)lberts, Cornelis en Smit, Agnita. Zij is overleden op dinsdag 16 juli 1974 in Amsterdam, 86 jaar oud.
Zij trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 12 juni 1913 in Amsterdam met Ephraim, Bartholomeus Johannes, 25 jaar oud. Hij is geboren op dinsdag 27 maart 1888 in Amsterdam, zoon van Ephraim, Johannes en Selderijk, Maria. Hij is overleden op woensdag 3 april 1957 in Amsterdam, 69 jaar oud.
Beroep: amanuensis, koopman

Kinderen van Aalberts, Cornelia Johanna Gesina Catharina en Ephraim, Bartholomeus Johannes:

1 Ephraim, Johannes Marinus Cornelis, geboren op donderdag 17 juli 1913 in Amsterdam. Volgt VII-co.
2 Ephraim, Bartholomeus Cor
, geboren op maandag 12 december 1921 in Pasoeroean, Ned.Indië. Hij is overleden op maandag 8 september 1941 in Kamenka, Ukraine, 19 jaar oud.
3 Ephraim, Agnitus Cornelius, geboren in Soerabaja Ned. Indië. Volgt VII-cp.

 

VII-co Ephraim, Johannes Marinus Cornelis is geboren op donderdag 17 juli 1913 in Amsterdam, zoon van Ephraim, Bartholomeus Johannes en Aalberts, Cornelia Johanna Gesina Catharina. Hij is overleden op vrijdag 19 augustus 1994 in Amsterdam, 81 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 25 augustus 1994 in Amsterdam, Nieuwe Oosterbegraafplaats.
Hij trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 2 november 1939 in Amsterdam met Aijtink, Maria Catharina Juliana, 21 jaar oud. Zij is geboren op zaterdag 2 november 1918 in Zeist. Zij is overleden op vrijdag 15 december 1995 in Amsterdam, 77 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 21 december 1995 in Amsterdam.

Kinderen van Ephraim, Johannes Marinus Cornelis en Aijtink, Maria Catharina Juliana:

1 Ephraim, Rudolf Alexander, geboren in Amsterdam. Volgt VIII-ab.
2 Ephraim, Julieke Cora Marina Elsbeth [Julicke],
geboren op woensdag 6 februari 1946 in Amsterdam. Volgt VIII-ac.

 

VIII-ab Ephraim, Rudolf Alexander is geboren in Amsterdam, zoon van Ephraim, Johannes Marinus Cornelis en Aijtink, Maria Catharina Juliana.
Hij trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 16 juli 1963 in Amsterdam met Keizer, Pirette Johanna, 19 jaar oud. Zij is geboren in Amsterdam.

 

VIII-ac Ephraim, Julieke Cora Marina Elsbeth [Julicke] is geboren in Amsterdam, dochter van Ephraim, Johannes Marinus Cornelis en Aijtink, Maria Catharina Juliana. Zij trouwde op woensdag 24 oktober 1990 in Amsterdam met Courneujouls, Jean Claude. Hij is geboren in Parijs.

Kind van Ephraim, Julieke Cora Marina Elsbeth [Julicke] en Courneujouls, Jean Claude:

1 Courneujouls, Cynthia, geboren in Amsterdam.

 

VII-cp Ephraim, Agnitus Cornelius is geboren in Soerabaja Ned. Indië, zoon van Ephraim, Bartholomeus Johannes en Aalberts, Cornelia Johanna Gesina Catharina.
Beroep: arts
Hij trouwde op dinsdag 24 juni 1958 in Rotterdam [bron: familie advertentie CBG] met Liplijn, Maria [Rietje], 24 jaar oud. Zij is geboren in Rotterdam.

Kinderen van Ephraim, Agnitus Cornelius en Liplijn, Maria [Rietje]:

1 Ephraim, Marco Peter, geboren in Rotterdam. 
2 Ephraim, Wendelina Maria, geboren in Rotterdam.
3 Ephraim, Jeroen Christiaan, geboren in Rotterdam. 
4 Ephraim, Esther Johanna, geboren in Rotterdam.

 

V-bi Alberts, Johanna is geboren op zondag 4 oktober 1846 in Ede, dochter van Aalbers, Reinder en Colenbrander, Johanna. Zij is overleden op donderdag 13 april 1939, 92 jaar oud.
Zij trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 6 november 1869 in Ede [bron: BS Ede Aktenr.66] met Heij, Bernardus, 23 jaar oud. Hij is geboren in 1846 in Scherpenzeel, zoon van Heij, George Stikkel en van den Berg, Neeltje. Hij is overleden op zaterdag 2 mei 1931 in Ede, 85 jaar oud.
Beroep: schildersknecht, 1887 - schilder

Kinderen van Alberts, Johanna en Heij, Bernardus:

1 Heij, Johan Hendrik Jan, geboren in 1875 in Ede. Volgt VI-ec
2 Heij, Bernardus Frederik
, geboren in 1877 in Ede. Volgt VI-ed.
3 Heij, Jan
, geboren in 1879 in Ede. Volgt VI-ee.
4 Heij, Cornelis George
, geboren in 1882 in Bennekom. Volgt VI-ef.
5 Heij, Gerrit
, geboren in 1884 in Ede. Volgt VI-eg.
6 Heij, NN,
geboren op vrijdag 18 november 1887 in Ede.
7 Heij, Johanna Hendrika, geboren in december 1890 in Bennekom. Zij is overleden op donderdag 29 oktober 1891 in Ede, 10 maanden oud.

 

VI-ec Heij, Johan Hendrik Jan is geboren in 1875 in Ede, zoon van Heij, Bernardus en Alberts, Johanna.
Beroep: schildersknecht
Hij trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 15 december 1900 in Ede [bron: BS Ede Inventarisnr. 5286 Aktenummer: 119] met Mellink, Maria Catharina, 27 jaar oud. Zij is geboren in 1873 in Ede, dochter van Mellink, Willem en Veenschoten, Willempje.

 

VI-ed Heij, Bernardus Frederik is geboren in 1877 in Ede, zoon van Heij, Bernardus en Alberts, Johanna.
Beroep: beambte Staatsspoor
Hij trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 8 november 1901 in Wageningen [bron: BS Wageningen Inventarisnr: 8910 Aktenr.67] met van Egdom, Johanna Maria, 28 jaar oud. Zij is geboren in 1873 in Renkum, dochter van van Egdom, Johannes en Snippenberg, Johanna Maria.

 

VI-ee Heij, Jan is geboren in 1879 in Ede, zoon van Heij, Bernardus en Alberts, Johanna. Hij is overleden op dinsdag 1 december 1931 in Ede, 52 jaar oud.
Beroep: schilder
Hij trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 22 september 1904 in Renkum [bron: BS Renkum Inventarisnr: 7894 Aktenr.53] met Pik, Cornelia, 22 jaar oud. Zij is geboren in 1882 in Renkum, dochter van Pik, Arend en Kaal, Gerritje.

 

VI-ef Heij, Cornelis George is geboren in 1882 in Bennekom, zoon van Heij, Bernardus en Alberts, Johanna.
Beroep: smid
Hij trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 28 november 1901 in Beusichem [bron: BS Beusichem Invent.nr.6161 Aktnr.16] met van Wijk, Johanna Maria, 19 jaar oud. Zij is geboren in 1882 in Beusichem, dochter van van Wijk, Aaldert Pieter en Verweij, Maria Johanna.

 

VI-eg Heij, Gerrit is geboren in 1884 in Ede, zoon van Heij, Bernardus en Alberts, Johanna.
Beroep: schildersknecht
Hij trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 21 december 1907 in Ede [bron: BS Ede Inventarisnr. 8252 Aktenummer: 133] met van Diermen, Johanna, 21 jaar oud. Zij is geboren in 1886 in Ede, dochter van van Diermen, Janus en van den Elskamp, Jacoba Hendrika.

 

V-bj Alberts, Hendrik Jan is geboren in 1850 in Ede, zoon van Aalbers, Reinder en Colenbrander, Johanna. Hij is overleden op maandag 20 december 1926 in Ede, 76 jaar oud.
Beroep: Mr. timmerman, wagenmaker
Hij trouwde, 35 jaar oud, op vrijdag 21 augustus 1885 in Barneveld [bron: BS Barneveld Inventarisnr: 6423 Aktenr.32] met de Boer, Woutera, 23 jaar oud. Zij is geboren in 1862 in Barneveld, dochter van de Boer, Hendrik en Bouwman, Willempje. Zij is overleden op dinsdag 23 december 1930 in Ede, 68 jaar oud.

Kinderen van Alberts, Hendrik Jan en de Boer, Woutera:

1 Alberts, Hendrik Johan, geboren in 1891 in Bennekom. Volgt VI-eh.
2 Alberts, NN
, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 11 augustus 1893 in Bennekom.
3 Alberts, NN, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 17 oktober 1894 in Bennekom.
4 Alberts, Willempje Bouwina, geboren in 1901 in Ede. Zij is overleden op zaterdag 7 januari 1928 in Ede, 27 jaar oud.

 

VI-eh Alberts, Hendrik Johan is geboren in 1891 in Bennekom, zoon van Alberts, Hendrik Jan en de Boer, Woutera.
Beroep: koopman
Hij trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 24 maart 1922 in Barneveld [bron: BS Barneveld  Akte nr.18] met van Bruggen, Hendrika, 30 jaar oud. Zij is geboren in 1892 in Barneveld, dochter van van Bruggen, Hendrik en Verhoef, Geertje.

Kind van Alberts, Hendrik Johan en van Bruggen, Hendrika:

1 Alberts, Hendrik Jan, geboren omstreeks 1924 in Ede. Hij is overleden op maandag 7 mei 1945 in Ede, ongeveer 21 jaar oud.

 

 

III-h Aalberts, Jenneken is geboren op maandag 1 maart 1773 in Oosterbeek, dochter van Alberts, Reijnder en Jansen, Johanna [Janna]. Zij is gedoopt op zondag 7 maart 1773 in Oosterbeek. Zij is overleden op vrijdag 2 augustus 1833 in Arnhem, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 augustus 1833 [bron: BS Arnhem Inventarisnr: 382 Aktenr.275]. Zij trouwde met van der Kamp, Jan. Hij is overleden vóór 1833.

Kind van Aalberts, Jenneken en van der Kamp, Jan:

1 van der Kamp, Jan, geboren in 1807 in Arnhem. Volgt IV-t.

 

IV-t van der Kamp, Jan is geboren in 1807 in Arnhem, zoon van van der Kamp, Jan en Aalberts, Jenneken. Hij trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 28 oktober 1835 in Arnhem [bron: BS Arnhem Inventarisnr: 147 Aktenr. 149] met Bruinenkweert, Willemina Hendrika, 30 jaar oud. Zij is geboren in 1805 in Warnsveld, dochter van Bruinenkweert, Gerrit en Koelman, Willemina. Zij is overleden op zondag 18 februari 1883 in Arnhem, 78 jaar oud.

Kinderen van van der Kamp, Jan en Bruinenkweert, Willemina Hendrika:

1 van der Kamp, Gerhard Alexandis, geboren in 1839 in Arnhem. Hij is overleden op donderdag 27 april 1843 in Arnhem, 4 jaar oud.
2 van der Kamp, Johannes Martinus, geboren op donderdag 3 juni 1841 in Arnhem. Volgt V-bj.

 

V-bj van der Kamp, Johannes Martinus is geboren op donderdag 3 juni 1841 in Arnhem, zoon van van der Kamp, Jan en Bruinenkweert, Willemina Hendrika. Hij is overleden op donderdag 16 maart 1882 in Doorwerth, 40 jaar oud. Hij trouwde met Klaassen, Geesje.

 

III-i Alberts, Barend, zoon van Alberts, Reijnder en Jansen, Johanna [Janna]. Hij is gedoopt op zondag 29 oktober 1775 in Oosterbeek.
Hij trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 13 januari 1801 in Arnhem [bron: RBS Arnhem 1334 blz.6-1] met Everts, Johanna Geertruida.

"Barend Aalberts J.M. en Johanna Geertruida Everts Weduw van Claas Jansen zijn op attest van den Secretaris alhier [Arnhem] in de kerk getroud. Den 13e September 1801".

Kinderen van Alberts, Barend en Everts, Johanna Geertruida:

1 Aalberts, Janna, geboren op woensdag 15 juni 1803. Zij is gedoopt op maandag 20 juni 1803 in Oosterbeek. Volgt IV-aa.
2 Aalberts, Martinus
, geboren op dinsdag 13 augustus 1805. Hij is gedoopt op donderdag 15 augustus 1805 in Oosterbeek. Volgt IV-ab.

 

IV-aa Aalberts, Janna is geboren op woensdag 15 juni 1803. Zij is gedoopt op maandag 20 juni 1803 in Oosterbeek, dochter van Alberts, Barend en Everts, Johanna Geertruida. Zij is overleden op zaterdag 27 juli 1889 in Oosterbeek, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 juli 1889 [bron: BS Renkum Akte nr.78].
Beroep: dienstmeid
Zij trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1826 in Renkum [bron: BS Renkum Akte nr.7] met de Vries, Jan, 31 jaar oud. Hij is geboren in 1795 in Oosterbeek, zoon van de Vries, Hartger en Rosegaar, Gerharda. Hij is overleden op donderdag 29 mei 1862 in Renkum, 67 jaar oud.
Beroep: landbouwer, arbeider

Kinderen van Aalberts, Janna en de Vries, Jan:

1 de Vries, Hartger, geboren in 1827 in Oosterbeek. Hij is overleden op woensdag 22 april 1835 in Oosterbeek, 8 jaar oud.
2 de Vries, Johanna Maria, geboren in 1830 in Oosterbeek. Volgt V-co.
3 de Vries, Barend
, geboren in 1834 in Oosterbeek. Hij is overleden op woensdag 19 september 1866 in Oosterbeek, 32 jaar oud. Beroep: tuinman
4 de Vries, Hartger, geboren in 1837 in Oosterbeek. Hij is overleden op donderdag 23 mei 1839 in Oosterbeek, 2 jaar oud.
5 de Vries, Evert Jan, geboren in 1841 in Oosterbeek. Volgt V-cp.
6 de Vries, Gerhardus
, geboren in 1843 in Oosterbeek. Volgt V-cq.

 

V-co de Vries, Johanna Maria is geboren in 1830 in Oosterbeek, dochter van de Vries, Jan en Aalberts, Janna. Zij is overleden op maandag 17 april 1916 in Oosterbeek, 86 jaar oud. Zij trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1864 in Renkum [bron: BS Renkum Inventarisnr: 3289 Aktenr.18] met Barend Aalbers, 26 jaar oud. Hij is geboren in 1838 in Loenen, zoon van Martinus Aalbers en Maria Egbers. Hij is overleden op dinsdag 24 oktober 1905 in Renkum, 67 jaar oud.
Beroep: timmerman

 

V-cp de Vries, Evert Jan is geboren in 1841 in Oosterbeek, zoon van de Vries, Jan en Aalberts, Janna. Hij is overleden op zondag 26 september 1909 in Renkum, 68 jaar oud.
Beroep: stukadoor
Hij trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 30 mei 1874 in Renkum [bron: BS Renkum Inventarisnr: 3288 Aktenr.22] met de Winkel, Johanna Wilhelmina, 24 jaar oud. Zij is geboren in 1850 in Oosterbeek, dochter van de Winkel, Jannes en van de Steeg, Gijsbertje. Zij is overleden op vrijdag 17 september 1937 in Arnhem, 87 jaar oud.

Kinderen van de Vries, Evert Jan en de Winkel, Johanna Wilhelmina:

1 de Vries, Jan, geboren in 1875 in Oosterbeek. Volgt VI-ei. 
2 de Vries, Janna
, geboren in 1877 in Oosterbeek. Volgt VI-ej.
3 de Vries, Gerritje Wilhelmina
, geboren in 1886 in Oosterbeek. Volgt VI-ek.
4 de Vries, Grada Maria
, geboren in 1889 in Oosterbeek. Volgt VI-el.
5 de Vries, Johannes
, geboren in 1895 in Oosterbeek. Volgt VI-em.

 

VI-ei de Vries, Jan is geboren in 1875 in Oosterbeek, zoon van de Vries, Evert Jan en de Winkel, Johanna Wilhelmina. Hij is overleden op woensdag 7 januari 1942 in Arnhem, 67 jaar oud.
Beroep: schilder
Hij trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 3 mei 1906 in Renkum [bron: BS Renkum Inventarisnr: 7893 Aktenr.20] met Christerius, Anna Elisabeth, 23 jaar oud. Zij is geboren in 1883 in Groningen, dochter van Christerius, Jacob en Boerma, Elisabeth.

 

VI-ej de Vries, Janna is geboren in 1877 in Oosterbeek, dochter van de Vries, Evert Jan en de Winkel, Johanna Wilhelmina. Zij trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 18 augustus 1904 in Renkum [bron: BS Renkum Inventarisnr: 7894 Aktenr.45] met van der Plaats, Johan Christiaan, 26 jaar oud. Hij is geboren in 1878 in Utrecht, zoon van van der Plaats, Geertruida Jacoba.
Beroep: brievenbesteller

 

VI-ek de Vries, Gerritje Wilhelmina is geboren in 1886 in Oosterbeek, dochter van de Vries, Evert Jan en de Winkel, Johanna Wilhelmina. Zij trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 23 november 1911 in Renkum [bron: BS Renkum Inventarisnr: 7892 Aktenr.68] met Peters, Hendrikus Arnoldus, 25 jaar oud. Hij is geboren in 1886 in Arnhem, zoon van Peters, Hendrikus Arnoldus en Brinkman, Joanna.
Beroep: behangerVI-el de Vries, Grada Maria is geboren in 1889 in Oosterbeek, dochter van de Vries, Evert Jan en de Winkel, Johanna Wilhelmina. Zij trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 24 augustus 1916 in Renkum [bron: BS Renkum Inventarisnr: 7891 Aktenr.42] met Kolenbrander, Arend Jan, 27 jaar oud. Hij is geboren in 1889 in Vorden, zoon van Kolenbrander, Joseph Jacobus en Grotenhuis ten Harkel, Hendrika.
Beroep: tuinman

 

VI-em de Vries, Johannes is geboren in 1895 in Oosterbeek, zoon van de Vries, Evert Jan en de Winkel, Johanna Wilhelmina.
Beroep: schilder
Hij trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 8 mei 1919 in Renkum [bron: BS Renkum Inventarisnr: 7891 Aktenr.26] met Aalbers, Teuntje, 21 jaar oud. Zij is geboren in 1898 in Huissen, dochter van Aalbers, Jacobus en van Manen, Jansje.

 

V-cq Vries, Gerhardus is geboren in 1843 in Oosterbeek, zoon van de Vries, Jan en Aalberts, Janna. Hij is overleden op woensdag 12 januari 1927 in Oosterbeek, 84 jaar oud.
Beroep: tuinman
Hij trouwde, 37 jaar oud, op zaterdag 12 juni 1880 in Renkum [bron: BS Renkum Inventarisnr: 3287 Aktenr.25] met Bos, Johanna Maria Geertruida, 39 jaar oud. Zij is geboren in 1841 in Amerongen, dochter van Bos, Aart en van Brummelen, Sara Gijsbarta.

IV-ab Martinus Aalberts [Aalbers] is geboren op dinsdag 13 augustus 1805, zoon van Barend Alberts [Berend Aalberts] (zie III-k) en Johanna Geertruida Everts. Hij is gedoopt op donderdag 15 augustus 1805 in Oosterbeek. Martinus is overleden op dinsdag 14 mei 1889 in Oosterbeek, 83 jaar oud.
Beroep: 1836 arbeider, vanaf 1840 Jager te Loenen; vanaf 1873 tabaksplanter te Oosterbeek
Martinus trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 30 juli 1836 in Renkum met Maria Egberts(en), 28 of 29 jaar oud. Maria is geboren in 1807 in Oosterbeek, dochter van Gijsbert Egbertsen en Maria Liefting. Maria is overleden op donderdag 10 februari 1881 in Valburg, 73 of 74 jaar oud.
Beroep: dienstmeid

Kinderen van Martinus en Maria:
1 Barend Aalbers, geboren op zaterdag 5 augustus 1837 in Loenen. Volgt V-cr.
2 Maria Aalbers, geboren op donderdag 10 januari 1839 in Loenen. Volgt V-cs.
3 Gijsbert Aalbers, geboren op woensdag 30 december 1840 om 15:00 in Loenen. aangifte door vader, jager van beroep. Gijsbert is overleden op maandag 25 mei 1857 in Loenen, 16 jaar oud.
4 Johanna Geertruida Aalbers, geboren op donderdag 28 april 1842 om 02:30 in Loenen. aangifte door vader, jager van beroep en den Heer Ph. Fr. Faber, Heel- en Vroedmeester wonende te Valbergh.
5 Martinus Aalbers, geboren op zaterdag 3 juni 1843 om 04:00 in Loenen. aangifte door vader, jager van beroep.  Martinus is overleden op dinsdag 13 februari 1844 om 15:00 in Loenen, 8 maanden oud. aangifte door de gemeentesecretaris en de bode.
6 Martinus Aalbers, geboren op donderdag 19 juni 1845 in Loenen. Volgt V-ct.
7 Peterlina Alberta Aalbers, geboren op woensdag 29 april 1846 in Loenen. Volgt V-cu.
8 Jacob Aalbers, geboren op donderdag 8 juli 1847 in Loenen. Volgt V-cv. 

V-cr Barend Aalbers is geboren op zaterdag 5 augustus 1837 om 05:00 in Loenen, zoon van Martinus Aalberts [Aalbers] (zie IV-ab) en Maria Egberts(en). aangifte door vader, arbeider van beroep. Barend is overleden op dinsdag 24 oktober 1905 in Renkum, 68 jaar oud.
Beroep: timmerman
Barend trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1864 in Renkum met Johanna Maria de Vries, 33 of 34 jaar oud. Hier trouwen neef en nicht. Vader Martinus is de broer van Janna, de moeder van Johanna Maria de Vries. Zie V-co voor persoonsgegevens van Johanna.
 

V-cs Maria Aalbers is geboren op donderdag 10 januari 1839 om 22:00 in Loenen, dochter van Martinus Aalberts [Aalbers] (zie IV-ab) en Maria Egberts(en). aangifte door vader, arbeider van beroep. Overigens het enige kind dat in 1839 te Loenen geboren werd, volgens de BS. Maria is overleden op zondag 23 maart 1890 in Nijmegen, 51 jaar oud. Maria trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1871 in Nijmegen met Willem Egbert Rijnders, 30 jaar oud. Willem is geboren op maandag 30 november 1840 in Nijmegen, zoon van Rijnders, Jean Jaques en Budding, Jacoba. Willem is overleden op zondag 27 september 1914 in Nijmegen, 73 jaar oud.
Beroep: 1871 tabakswerker, 1894 sigarenmaker

Kinderen van Maria en Willem:
1 Rijnders, Maria Jacoba, geboren op donderdag 31 oktober 1872 in Nijmegen. Volgt VI-gx.
2 Rijnders, Hendrika Anna, geboren in 1873 in Nijmegen. Zij is overleden op woensdag 27 juni 1877 in Nijmegen, 3 of 4 jaar oud.
3 Rijnders, Hendrika Anna, geboren op donderdag 1 februari 1877 in Nijmegen.
4 Rijnders, Hendrica Johanna Jacoba, geboren op dinsdag 14 oktober 1879 in Nijmegen.  

VI-gx Rijnders, Maria Jacoba is geboren op donderdag 31 oktober 1872 in Nijmegen, dochter van Willem Egbert Rijnders en Maria Aalbers (zie V-cs).
Beroep: dienstbode
Zij trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 8 maart 1894 in Nijmegen met Hoose, Marinus, 23 jaar oud. Hij is geboren op donderdag 25 augustus 1870 in Zierikzee, zoon van Hoose, Hendrik en Spee, Geurtje.
Beroep: remmer

Kinderen van Maria Jacoba en Marinus:
1 Hoose, Maria, geboren op maandag 20 augustus 1894 in Hatert, Nijmegen. Zij is overleden op dinsdag 4 maart 1902 in Nijmegen, 7 jaar oud.
2 Hoose, Hendrik, geboren op zondag 16 februari 1896 in Nijmegen.
3 Hoose, Willem Egbertus, geboren op zondag 4 juni 1899 in Hatert, Nijmegen. Volgt VII-cx.
4 Hoose, Frans, geboren op donderdag 22 november 1900 in Hatert, Nijmegen.
5 Hoose, Jacoba, geboren in 1918 in Nijmegen. Zij is overleden op zaterdag 10 februari 1923 in Nijmegen, 4 of 5 jaar oud.  

VII-cx Hoose, Willem Egbertus is geboren op zondag 4 juni 1899 in Hatert, Nijmegen, zoon van Hoose, Marinus en Rijnders, Maria Jacoba (zie VI-gx). Hij trouwde met Posthumus, Menke Bregje

Kind van Hoose, Willem Egbertus en Posthumus, Menke Bregje:
1 Hoose, Willem Johan Watse Gerard, geboren op zaterdag 24 april 1943 in Nijmegen. Hij is overleden op zondag 2 mei 1943 in Nijmegen, 8 dagen oud.  

V-ct Martinus Aalbers is geboren op donderdag 19 juni 1845 in Loenen, zoon van Martinus Aalberts [Aalbers] (zie IV-ab) en Maria Egberts(en). aangifte door vader, van beroep Jager te Loenen.
Beroep: timmerman
Martinus trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 27 april 1876 in Elst met Cornelia van Leuven, 28 of 29 jaar oud. Cornelia is geboren in 1847 in Elst, dochter van van Leuven, Jan Willem en Engelberts, Gerritje.

Kinderen van Martinus en Cornelia:
1 Aalbers, Petronella Johanna, geboren op woensdag 14 november 1883 in Vinkeveen en Waverveen. Zij is overleden op zaterdag 17 november 1883 in Vinkeveen en Waverveen, 3 dagen oud.
2 Aalbers, Petronella Johanna, geboren op zaterdag 7 februari 1885 in Amstel Onder. Volgt VI-gy.
3 Aalbers, Johanna Barendina, geboren op maandag 19 december 1887 in Nijmegen. Volgt VI-gz.


VI-gy Aalbers, Petronella Johanna
is geboren op zaterdag 7 februari 1885 in Amstel Onder, dochter van Martinus Aalbers (zie V-ct) en Cornelia van Leuven. Zij trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 16 augustus 1912 in Nijmegen met Hoose, Francois, 44 jaar oud. weduwnaar van Janna van Brink. Hij is geboren op vrijdag 27 maart 1868 in Zierikzee, zoon van Hoose, Hendrik en Spee, Geurtje.
Beroep: kantoorbediende  

VI-gz Aalbers, Johanna Barendina is geboren op maandag 19 december 1887 in Nijmegen, dochter van Martinus Aalbers (zie V-ct) en Cornelia van Leuven. Zij trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 3 september 1912 in Nijmegen met Renssen, Johannes, 25 jaar oud. Hij is geboren op zondag 5 december 1886 in Deventer, zoon van Renssen, Antonie en van der Kroft, Pietronella Johanna.
Beroep: hulpbesteller  

V-cu Peterlina Alberta Aalbers is geboren op woensdag 29 april 1846 om 19:00 in Loenen, dochter van Martinus Aalberts [Aalbers] (zie IV-ab) en Maria Egberts(en). aangifte door vader, jager van beroep. Peterlina trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 6 februari 1873 in Valburg met Peter Derksen, 23 of 24 jaar oud. Peter is geboren in 1849 in Heteren, zoon van Derksen, Frans en Meijering, Neeltje.
Beroep: tabaksplanter

V-cv Jacob Aalbers
is geboren op donderdag 8 juli 1847 om 01:00 in Loenen, zoon van Martinus Aalberts [Aalbers] (zie IV-ab) en Maria Egberts(en). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 juli 1847. aangifte door vader Martinus Aalbers van beroep Jager, oud 41 jaar, wonende te Loenen. Moeder als Maria Egbers. Jacob is overleden op donderdag 15 mei 1919 in Doorwerth, 71 jaar oud.
Beroep: Jager
Jacob trouwde, 46 jaar oud, op donderdag 31 augustus 1893 in Valburg met Jannigje Honders, 32 of 33 jaar oud. Jannigje is geboren in 1860 in Dodewaard, dochter van Willem Honders en Jannigje Koemans. 

Kind van Jacob en Jannigje:
1 Martinus Willem Aalbers, geboren in 1896 in Valburg. Martinus is overleden op woensdag 14 mei 1947 in Nijmegen, 50 of 51 jaar oud. 

III-j Alberts, Egbert Gerrit, zoon van Alberts, Reijnder en Jansen, Johanna [Janna]. Hij is gedoopt op zondag 19 maart 1780 in Arnhem. Ook genaamd Alberts Kamphost, Aalber(t)s van Weenum.

Beroep: 1814- daghuurder, 1835 - arbeider, 1839 - landman
Hij trouwde, 23 jaar oud, op zondag 17 april 1803 in Apeldoorn met Kamphorst, Maria Teunissen, 25 jaar oud [Bron: Gert van de Pol - Parenteel van Johan Kampeshorst]. Zij is geboren op vrijdag 20 maart 1778 in Apeldoorn, dochter van Kamphorst, Theunis Gerrits en Hofmijer, Aartje Gerrits. Zij is gedoopt op zondag 22 maart 1778 in Apeldoorn [bron: DTB Apeldoorn Nederduits Gereformeerd Doopboek]. Zij is overleden op dinsdag 7 februari 1826 in Apeldoorn, 47 jaar oud.
Beroep: landbouwster

Bij zijn huwelijk met Maria Kamphorst stond Egbert als Aalbers omschreven, later werd hij ook bekend als Egbert Aalbers Kamphorst. De toevoeging van Weenum verscheen voor ´t eerst omstreeks de geboorte van hun 5e kind, zoon Aalbert in 1810, ruim 8 jaar nadat hij in 1802 een half huis in de buurtschap Wenum, bij Apeldoorn kocht.

Wenum is Apeldoorns oudste buurtschap, gelegen aan de noordelijke kant van Apeldoorn. De Zwolseweg vormt de grens tussen Wenum en de buurtschap Wiesel. Ten oosten van de weg ligt Wenum, met zijn uitgestrekte weilanden tot aan het kanaal Noord. In Wenum wonen nog steeds de meeste actieve boeren en zijn de meeste bedrijven gevestigd.
Aan de westzijde ligt Wiesel, eerst weiland wat langzaam overgaat in een bosrijk gebied, grenzend aan de Kroondomeinen, van Paleis het Loo.

Het paleis speelde vroeger een grote rol in de buurtschappen Wenum en Wiesel. Immers de Kroon was de werkgever van een groot aantal mensen uit dit buurtschap. Niet voor niets wordt het jaarlijkse Oranjefeest nog altijd gevierd rond 31 augustus, de verjaardag van wijlen Koningin Wilhelmina, die zo lang op Het Loo gewoond heeft. Het geheel is een rustige omgeving waar het nog steeds aangenaam wonen is.

In 1802 kocht Egbert een "half huijs met de halfscheid van de daarbij zijnde hof, tweederde van het hofland" in de buurtschap Wenum. Tot de koop behoorde ook "een spinds gesaaij in den Wenumschen Enk". De koopprijs was 400 gulden.
Dankzij een belastinglijst op vee uit 1813, weten we dat het gezin van Egbert en Maria nog steeds in Wenum wonen. Hij had één koe, waarvoor hij 2 gulden belasting betaalde, was toen arbeider met vier kinderen en stond te boek als arm.

Hun derde kind, zoon Teunis geboren in 1808, kreeg de doopnaam Teunis Kamphorst Aalbers toebedeeld door de dominee. De daarop volgende kinderen kregen afwisselend de namen Aalberts, Aalberts van Weenum en Aalberts Kamphorst, meneer de predikant van Apeldoorn nam het blijkbaar niet zo nauw in de dagen.

[Wenumse Watermolen c.q. kopermolen]

In 1816 verkocht Egbert de bovengenoemde helft van een huis met houtgewassen en tweederde van de bijhorende hof, tezamen ongeveer 1 morgen groot. De koper was al in het bezit van de andere helft van het huis met eenderde van de grond.

Het huis stond te Wenum aan de weg van de oude naar de nieuwe kopermolen. Inbegrepen in de koop was ook de spind land in de Wenumse Enk, grenzend ten noorden aan de weg door de Wenumse Enk en ten oosten aan het land genaamd De Kloosterkamp. De koopsom was 200 gulden die de koper schuldig bleef tegen een rente van 4,5% en die pas in 1836 werd afgelost. Egbert en Maria bleven huurder. Zij hoefden echter geen huur te betalen maar moesten wel voor het onderhoud van het huis blijven zorgen. De koper en de verkoper konde geen van beiden een handtekening zetten [Bron:Gert van de Pol - Parenteel van Johan Kampeshorst].

Kinderen van Egbert Gerrit en Maria:

1 Aalberts, Aardje Egberts, geboren op vrijdag 13 januari 1804 in Apeldoorn. Volgt IV-w.
2 Aalberts, Janna Egberts
, geboren op maandag 8 december 1806 in Apeldoorn. Volgt IV-x.
3 Kamphorst Aalbers, Teunis Egberts
, geboren op zaterdag 29 oktober 1808 in Apeldoorn. Volgt IV-y.
4 Alberts, Maria
, geboren in 1809 in Apeldoorn.
5 Aalberts van Weenum, Aalbert, geboren op donderdag 20 december 1810 in Apeldoorn. Volgt IV-z.
6 Aalberts Kamphorst, Annetjen
, geboren op donderdag 8 september 1814 in Apeldoorn. Volgt IV-aa.


IV-w Aalberts, Aardje Egberts is geboren op vrijdag 13 januari 1804 in Apeldoorn, dochter van Alberts, Egbert Gerrit en Kamphorst, Maria Teunissen. Zij is gedoopt op zondag 22 januari 1804 in Apeldoorn. Zij is overleden is op woensdag 26 maart 1879 in Apeldoorn, 75 jaar oud. Ook genaamd Aartje van Wenum
Beroep: huiswerk doende
Zij trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 27 april 1832 in Apeldoorn [bron: BS Apeldoorn Aktenr.7] met Pannekoek, Jan Stoffels, 39 jaar oud. Hij is geboren in 1793 in Beekbergen, zoon van Pannekoek, Harmen Stoffels en Witteveen, Anneken. Hij is overleden op dinsdag 2 november 1869 in Apeldoorn, 76 jaar oud.
Beroep: pampiermaker

Kinderen van Aalberts, Aardje Egberts en Pannekoek, Jan Stoffels:

1 Pannekoek, Maria Annetje, geboren op woensdag 20 maart 1833 in Apeldoorn.
2 Pannekoek, Herman Stoffel, geboren op zaterdag 4 april 1835 in Beekbergen.
3 Pannekoek, Anna Maria, geboren op zaterdag 15 juli 1837 in Apeldoorn.
4 Pannekoek, Harmen, geboren op donderdag 12 maart 1840 in Apeldoorn.
5 Pannekoek, Egberd, geboren op donderdag 16 december 1841 in Apeldoorn.
6 Pannekoek, Hermiena Johanna, geboren op zondag 9 maart 1845 in Apeldoorn.

 

IV-x Aalberts, Janna Egberts is geboren op maandag 8 december 1806 in Apeldoorn, dochter van Alberts, Egbert Gerrit en Kamphorst, Maria Teunissen. Zij is gedoopt op zondag 14 december 1806 in Apeldoorn. Zij is overleden op vrijdag 6 januari 1871 in Zutphen, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 februari 1871.
Beroep: huiswerk doende
Zij (1) trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 13 februari 1835 in Apeldoorn [bron: BS Apeldoorn Aktenr.4] met Bosgoed, Marten, 36 jaar oud. Hij is geboren in 1799 in Apeldoorn, zoon van Bosgoed, Marten en Heimeriks, Willempje.
Beroep: landman
Zij (2) trouwde, 51 jaar oud, op zaterdag 19 juni 1858 in Apeldoorn [bron: BS Apeldoorn Akte nr.52] met Hetteling, Hendrik, 37 jaar oud. Hij is geboren in 1821 in Amsterdam, zoon van Hetteling, Teunis en Meijer, Anna Maria.
Beroep: blikslager

 

IV-y Kamphorst Aalbers, Teunis Egberts is geboren op zaterdag 29 oktober 1808 in Apeldoorn, zoon van Alberts, Egbert Gerrit en Kamphorst, Maria Teunissen. Hij is overleden op donderdag 13 december 1883 in Apeldoorn, 75 jaar oud. Ook genaamd Kamphorst Aalberts / Kamphost van Weenum.
Beroep: boerenknecht
Hij trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 26 april 1839 in Apeldoorn [bron: BS Apeldoorn Aktenr.14] met Lammers, Fenneken, 22 jaar oud. Zij is geboren in 1817 in Wilp, dochter van Lammers, Hendrikus en Aalpoel, Willemina.

Kinderen van Kamphorst Aalbers, Teunis Egberts en Lammers, Fenneken:

1 van Weenum, Willemina Maria, geboren in 1836 in Apeldoorn.
2 van Wenum, Maria, geboren op zaterdag 20 juni 1840 in Apeldoorn.
3 van Weenum, Willemiena Maria, geboren op vrijdag 15 juli 1842 in Beekbergen. Volgt V-bt. 4 van Wenum, Evert, geboren op maandag 7 september 1846 in Apeldoorn. Hij is overleden op vrijdag 19 april 1872 in Wilp, 25 jaar oud.
5 van Wenum, Hendrikus, geboren in 1850 in Apeldoorn. Volgt V-bu.

 

V-bt van Weenum, Willemiena Maria is geboren op vrijdag 15 juli 1842 in Beekbergen, dochter van Kamphorst Aalbers, Teunis Egberts en Lammers, Fenneken. Zij is overleden op zaterdag 23 december 1893 in Voorst, 51 jaar oud.
Beroep: dienstmeid
Zij trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 7 mei 1864 in Voorst [bron: BS Voorst Inventarisnr. 2872 Aktenr.28] met Eekhuis, Antonij, 35 jaar oud. Hij is geboren in 1829 in Voorst, zoon van Eekhuis, Harmen en Scheij, Derkjen.
Beroep: daghuurder
Notitie bij het huwelijk: vader van de bruid ook genaamd Kamphorst van Weenum.

 

V-bu van Wenum, Hendrikus is geboren in 1850 in Apeldoorn, zoon van Kamphorst Aalbers, Teunis Egberts en Lammers, Fenneken. Hij trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 23 maart 1872 in Voorst [bron: BS Voorst Akte nr. 27] met Eekhuis, Antonia, 29 jaar oud. Zij is geboren in 1843 in Voorst, dochter van van Eekhuis, Harmen en Scheij, Derkjen.

Notitie bij het huwelijk: wettiging van 2 kinderen.

Kinderen van van Wenum, Hendrikus en Eekhuis, Antonia:

1 van Wenum, Derk Jan, geboren op zaterdag 27 januari 1866 in Voorst. Volgt VI-eq.
2 van Wenum, Jacob, geboren in 1871 in Voorst.
3 van Wenum, Harmen Jan, geboren in 1875 in Deventer. Volgt VI-er.

 

VI-eq van Wenum, Derk Jan is geboren op zaterdag 27 januari 1866 in Voorst, zoon van van Wenum, Hendrikus en Eekhuis, Antonia.
Hij (1) trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 15 juni 1893 in Deventer [bron: BS Deventer Huwelijksakte nr.87] met Nijenhuis, Berendina, 31 jaar oud. Zij is geboren in 1862 in Bathmen.
Hij (2) trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 9 mei 1895 in Deventer [bron: BS Deventer Huwelijksakte nr.69] met Rensink, Berendina Johanna, 18 jaar oud. Zij is geboren op vrijdag 8 september 1876 in Deventer.

Kind van van Wenum, Derk Jan en Rensink, Berendina Johanna:

1 van Wenum, Lambertus, geboren op vrijdag 29 januari 1909 in Deventer. Volgt VII-cg.

 

VII-cg van Wenum, Lambertus is geboren op vrijdag 29 januari 1909 in Deventer, zoon van van Wenum, Derk Jan en Rensink, Berendina Johanna. Hij is overleden op dinsdag 21 november 1961 in Deventer, 52 jaar oud. Hij trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 14 september 1944 in Deventer [bron: Wim Krommendijk] met Pustus, Berendina, 30 jaar oud. Zij is geboren op maandag 27 juli 1914 in Oberhausen, Duitsland. Zij is overleden op dinsdag 10 mei 1994 in Deventer, 79 jaar oud.

Kinderen van van Wenum, Lambertus en Pustus, Berendina:

1 van Wenum, Lambertus, geboren op vrijdag 1 februari 1946 in Deventer. Volgt VIII-v.
2 van Wenum, Johannes
, geboren op woensdag 15 oktober 1947 in Deventer. Hij is overleden op woensdag 28 december 1949 in Leiden, 2 jaar oud.
3 van Wenum, Petronella, geboren op zondag 26 november 1950 in Deventer.

 

VIII-v van Wenum, Lambertus is geboren op vrijdag 1 februari 1946 in Deventer, zoon van van Wenum, Lambertus en Pustus, Berendina. Hij trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 17 oktober 1969 in Deventer met Koldewijn, Geertruida Nargaretha [Truus], 20 jaar oud. Zij is geboren op donderdag 24 maart 1949 in Deventer.

Kinderen van van Wenum, Lambertus en Koldewijn, Geertruida Nargaretha [Truus]:

1 van Wenum, Erwin Marco, geboren op zondag 11 oktober 1970 in Deventer.
2 van Wenum, Robin, geboren op donderdag 10 juni 1976 in Winterswijk.
3 van Wenum, Sanne, geboren op donderdag 27 november 1986 in Winterswijk.

 

VI-er van Wenum, Harmen Jan is geboren in 1875 in Deventer, zoon van van Wenum, Hendrikus en Eekhuis, Antonia. Hij trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 15 oktober 1908 in Deventer [bron: BS Deventer Huwelijksakte nr.165] met van Eede, Wilhelmina Hendrika, 21 jaar oud. Zij is geboren in 1887 in Deventer.

 

IV-z Aalberts van Weenum, Aalbert is geboren op donderdag 20 december 1810 in Apeldoorn, zoon van Alberts, Egbert Gerrit en Kamphorst, Maria Teunissen. Hij is gedoopt op zondag 13 januari 1811 in Apeldoorn. Hij is overleden op dinsdag 19 februari 1878 in Borgele (Diepenveen), 67 jaar oud.
Notitie: als Aalbert van Weenum, 67 jaar landbouwer, zoon van Aalbert van Weenum en Maria Kamphorst.
Beroep: kastelein, landbouwer
Hij (1) trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 21 oktober 1843 in Diepenveen als Aalbert Aalbers van Weenum, 32 jaar kastelein te Diepenveen met Evers, Aperina Gesiena Catharina, ongeveer 25 jaar oud. Zij is geboren omstreeks 1818 in Winterswijk, dochter van Geert Engelinus en Hendrika Bosch.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op donderdag 10 oktober 1850 in Diepenveen met Berendina van Leijen, 38 jaar oud. Notitie: als Aalbert van Weenum, 39 jaar kastelein te Diepenveen. Berendina is geboren op donderdag 9 april 1812 in Apeldoorn, dochter van Johannes van Leijen en Driesje Barends.

Kind van Aalbert en Aperina Gesiena Catharina:

1 Hendrika Maria van Weenum, geboren in 1846 in Diepenveen. Volgt V-bv.

Kinderen van Aalbert en Berendina:

2 Johanna van Weenum, geboren in 1852 in Diepenveen. Johanna is overleden op zondag 27 april 1930 in Borgele (Diepenveen), 78 jaar oud.
3 Driesje van Weenum, geboren in 1853 in Diepenveen. Driesje is overleden op woensdag 20 november 1946 in Diepenveen, 93 jaar oud. Driesje trouwde, 38 of 39 jaar oud, op donderdag 29 september 1892 in Diepenveen met Gerrit Jacob Lammers, 45 of 46 jaar oud. Handelsreiziger. Gerrit is geboren in 1846 in Deventer, zoon van Hendrikus Lammers en Helena Pereboom.
4 Albert van Weenum, geboren in 1859 in Diepenveen. Landbouwer, herbergier. Albert is overleden op donderdag 8 maart 1906 in Borgele (Diepenveen), 47 jaar oud. Hij trouwde, 31 of 32 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1891 in Olst met Louisa Dijkslag, 18 of 19 jaar oud. Louisa is geboren in 1872 in Olst, dochter van Frederik Dijkslag en Bartha Grotenhuis.

 

V-bv van Weenum, Hendrika Maria is geboren in 1846 in Diepenveen, dochter van Aalberts van Weenum, Aalbert en Evers, Aperina Gesiena Catharina. Zij trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 12 november 1874 in Deventer [bron: BS Deventer Huwelijksakte nr. 142] met Krol, Hermanus, 26 jaar oud. Hij is geboren in 1848 in Wijhe, zoon van Krol, Gerrit en Aalberts Kamphorst, Annetjen.

Hier trouwen volle neef en nicht; Hermannus is de zoon van IV-aa Annetjen Aalberts Kamphorst, de jongere zus van IV-z Aalbert Aalberts van Weenum. Hendrika en Hermannus zijn dezelfde als genoemd bij V-bw.


IV-aa Aalberts Kamphorst, Annetjen is geboren op donderdag 8 september 1814 in Apeldoorn, dochter van Alberts, Egbert Gerrit en Kamphorst, Maria Teunissen. Zij Annetjen is overleden op maandag 27 maart 1882 in Wengelo (Wijhe), 67 jaar oud. Notitie: als Annetje Aalbers Kamphorst.
Zij trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 27 april 1843 in Wijhe met Krol, Gerrit, ongeveer 26 jaar oud. Hij is geboren omstreeks 1817 in Wijhe, zoon van Krol, Steven en Krangers, Arendjen. Hij is overleden in 1882 in Wijhe, 64 of 65 jaar oud.

Kind van Aalberts Kamphorst, Annetjen en Krol, Gerrit:

1 Krol, Gerrit Jan, geboren omstreeks 1847 in Wijhe. Volgt V-bw.
2 Krol, Hermanus
, geboren in 1848 in Wijhe. Volgt V-bx.
3 Krol, Gerrigje
, geboren in 1857 in Wijhe. Zij is ongehuwd overleden op maandag 11 mei 1942 in Wijhe, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 mei 1942 [bron: BS Wijhe akte nr. 27].

 

V-bw Krol, Gerrit Jan is geboren omstreeks 1847 in Wijhe, zoon van Krol, Gerrit en Aalberts Kamphorst, Annetjen. Hij trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op zaterdag 4 februari 1882 in Olst met Hekkert, Gezina, ongeveer 24 jaar oud. Zij is geboren omstreeks 1858 in Olst, dochter van Hekkert, Jan Hendrik en Horstman, Egberdina.

Kinderen van Krol, Gerrit Jan en Hekkert, Gezina:

1 Krol, Gerrit Jan, geboren in 1883 in Olst. Volgt VI-es.
2 Krol, Dina
, geboren in 1886 in Olst. Volgt VI-et.
3 Krol, Jan Hendrik
, geboren in 1887 in Olst. Volgt VI-eu.
4 Krol, Anna
, geboren in 1889 in Olst. Zij is overleden op maandag 9 augustus 1948 in Wijhe, 59 jaar oud.

 

VI-es Krol, Gerrit Jan is geboren in 1883 in Olst, zoon van Krol, Gerrit Jan en Hekkert, Gezina. Hij trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 24 oktober 1912 in Dalfsen [bron: BS Dalfsen Huwelijksakte nr. 30] met Meijerink, Jansje, 24 jaar oud. Zij is geboren in 1888 in Dalfsen, dochter van Meijerink, Hendrik Jan en van Lenthe, Aaltje.

 

VI-et Krol, Dina is geboren in 1886 in Olst, dochter van Krol, Gerrit Jan en Hekkert, Gezina. Zij is overleden op donderdag 22 augustus 1946 in Dalfsen, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 augustus 1946 [bron: BS Dalfsen akte nr. 84]. Zij trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 7 mei 1914 in Dalfsen [bron: BS Dalfsen Huwelijksakte nr. 13] met van Ankum, Engbert, 23 jaar oud. Hij is geboren in 1891 in Ommen, Ambt, zoon van van Ankum, Hendrik Jan en van Ankum, Jennigjen.

 

VI-eu Krol, Jan Hendrik is geboren in 1887 in Olst, zoon van Krol, Gerrit Jan en Hekkert, Gezina. Hij trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 1 oktober 1914 in Dalfsen [bron: BS Dalfsen Huwelijksakte nr. 27] met van der Kolk, Albertdina Johanna, 22 jaar oud. Zij is geboren in 1892 in Dalfsen, dochter van van der Kolk, Evert en Bloemers, Johanna.

 

V-bw Krol, Hermanus is geboren in 1848 in Wijhe, zoon van Krol, Gerrit en Aalberts Kamphorst, Annetjen. Hij trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 12 november 1874 in Deventer [bron: BS Deventer Huwelijksakte nr. 142] met van Weenum, Hendrika Maria, 28 jaar oud. Zij is geboren in 1846 in Diepenveen, dochter van van Weenum, Aalbert en Evers, Aperina Gesiena Catharina.

Hier trouwen volle neef en nicht; Hendrika is dezelfde als genoemd bij V-bv dus de dochter van IV-z Aalbert Aalberts van Weenum, Hermannus moeder IV-aa Annetjen Aalberts Kamphorst, is de jongere zus van IV-z Aalbert Aalberts van Weenum.

Kinderen van Krol, Hermanus en van Weenum, Hendrika Maria:

1 Krol, Gerrit, geboren in 1876 in Wijhe. Hij is overleden in 1930 in Wijhe, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan in 1930 [bron: BS Wijhe akte nr. 30]. Hij trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 26 oktober 1901 in Wijhe [bron: BS Wijhe Huwelijksakte nr. 32] met Wienbeld, Hendrika, 30 jaar oud. Zij is geboren in 1871 in Wijhe, dochter van Wienbeld, Jan Henrdik en Bartelink, Jenneken.
2 Krol, Anna Catharina
, geboren in 1881 in Wijhe. Zij trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 31 augustus 1901 in Wijhe [bron: BS Wijhe Huwelijksakte nr. 27] met van Leeuwen, Antonij Willem Jan, 22 jaar oud. Hij is geboren in 1879 in Deventer, zoon van van Leeuwen, Gerhardus Hermanus en Lammers, Johanna Maria. 

III-k Alberts, Derk, zoon van Alberts, Reijnder en Jansen, Johanna [Janna]. Hij is gedoopt op zondag 16 juni 1782 in Arnhem [bron: RBS Arnhem 1334 blz.14-49]. Hij is overleden op zondag 24 januari 1847 in Leersum, 64 jaar oud.
Beroep: houtzager
Hij trouwde, 35 jaar oud, op vrijdag 31 oktober 1817 in Leersum [bron: BS Leersum Huwelijksakte nr. 4] met van Appeldoorn, Gerrigje, 21 jaar oud. Zij is geboren op zondag 29 november 1795 in Leersum, dochter van van Appeldoorn, Cornelis Jansz en van den Broek, Catharina. Zij is overleden op donderdag 4 november 1869 in Leersum, 73 jaar oud.

Zij zijn beiden begraven op het oude kerkhof van Leersum, in het dorpscentrum bij de oude NH kerk.

Kinderen van Alberts, Derk en van Appeldoorn, Gerrigje:

1 Alberts, Johannes Cornelis, geboren op woensdag 22 juni 1831 in Leersum. Volgt IV-z.
2 Alberts, Dirk, geboren op woensdag 12 augustus 1835 in Leersum. Volgt IV-aa.

 

IV-z Alberts, Johannes Cornelis is geboren op woensdag 22 juni 1831 in Leersum, zoon van Alberts, Derk [Dirk] en van Appeldoorn, Gerrigje. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 juni 1831 [bron: BS Leersum Aktenr.7]. Hij is overleden op zondag 4 september 1898 in Leersum, 67 jaar oud.
Beroep: broodbakker
Hij trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 28 oktober 1852 in Buurmalsen [bron: BS Buurmalsen Huwelijksakte 21] met Wilhelm, Anna Carolina Margaretha, 25 jaar oud. Zij is geboren in 1827 in Buurmalsen, dochter van Wilhelm, Frederic en Wierks, Johanna. Zij is overleden op donderdag 19 maart 1903 in Leersum, 76 jaar oud.

 

IV-t Alberts, Dirk is geboren op woensdag 12 augustus 1835 in Leersum, zoon van Alberts, Derk [Dirk] en van Appeldoorn, Gerrigje. Hij is overleden op dinsdag 19 december 1916 in Leersum, 81 jaar oud.
Beroep: houtzager
Hij trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 13 november 1857 in Leersum [bron: BS Leersum Huwelijksakte nr. 4] met Takken, Christina, 19 jaar oud. Zij is geboren op maandag 19 februari 1838 in Leersum, dochter van Takken, Hendrik en Spies, Alberta Christina Maria. Zij is overleden op maandag 29 juli 1918 in Leersum, 80 jaar oud.


De verdere nazaten van Dirk Alberts en Gerrigje van Appeldoorn zijn uitgezocht door Henk Nijman, LEES VERDER...  Let wel: Henk heeft delen over de eerste generaties Alberts niet juist (of achterhaald) overgenomen van onze website!

De nazaten van het echtpaar Barendina Alberts (kleindochter van bovengenoemd echtpaar, geboren 1865) gehuwd met Christiaan Cino, zijn uitgezocht door Gijs Hofman, LEES VERDER...

 

III-l Aalbers, Egberta, dochter van Alberts, Reijnder en Jansen, Johanna [Janna]. Zij is gedoopt op zondag 18 september 1785 in Arnhem [bron: RBS Arnhem 1334 blz.31-5]. Zij is overleden op donderdag 20 februari 1840 in Den Haag, 54 jaar oud. Notitie: Egberta Aalbers 55 jaar, Vader: Rijnder Aalbers, Moeder:Janna Jansen, echtenote van Jan Coenraad Smelting.
Beroep: dienstmeid
Zij trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 9 november 1816 in Oosterbeek [bron: BS Oosterbeek Inventarisnr. 3434 Aktenr. 12] met Smelt, Jan, 33 jaar oud. Hij is geboren in 1783 in Arnhem, zoon van Smelt, Caspar Hendrik en Zeendeij van Cassel, Anna Jacomina.
Beroep: geemploeijeerde

Egberta en haar echtgenoot verhuizen met attestatie op 26 november 1816 vanuit Renkum naar Den Haag, aldus het Lidmaatboek. 

           

 

Voor deze familiegeschiedenis ben ik schatplichtig aan:

 Willy Kloppenburg - Alberts, Mathijs Deen, Dick Alberts,

Herman van Aken,
Henk Nijman, Gert van de Pol, Wim Krommendijk,
 
Gijs Hofman,
Paul Sijtsma, Onno de Ruiter en Jeroen & Gerdien Nikkels 

laatste aanpassingen zijn toegevoegd op 23 september 2013

[Onderstaand bankje troffen we aan op de begraafplaats te Leersum 

foto: Ronald Weilers]