Parenteel Finkenflugel - Vinkevleugel - de Vinck - de Vink


Het verhaal over deze Leidse familie Vinkevleugel - de Vink begint, vooralsnog, eind 16e eeuw in het Hanzestadje Borken in het Duitse Münsterland, in de persoon van Jan Finkeflugel ofwel Vinkevleugel en vermoedelijk Trijntje Albertsdr. Zij kregen in elk geval in Borken een zoon Hendrick, die in 1638 in Leiden trouwde, een gezin stichtte en daarmee als Leidse stamvader zorgde voor een uitgebreid nageslacht.

Voordat we bovenstaande konden samenvatten zat ons onderzoek jarenlang muurvast. Zo’n tien jaar terug kenden we wel vader Hendrick en zijn vijf zonen Cornelis, Pieter, Jacobus, Johannes en Mattijs Hendriksz als de Vin(c)k.
De relatie tussen deze broers hadden we gevonden, na veel gepuzzel, via hun huwelijken. De broers traden over en weer op als elkaar’s getuigen. Dat hun vader ene Hendrick moest zijn, vonden we dankzij het patroniem Hendriksz(oon). Hun geboorte ofwel doopdata waren echter niet in Leiden te vinden, want we zochten immers steeds naar spellingsvarianten ‘de Vink’.

In dezelfde tijdsspanne als onze broers, trouwden er in Leiden nog een drietal broers ‘de Vink’. Hun ondertrouwakten vermeldden ‘geboortig van Vleetenen en Hondschote in Vlaanderen’. Bij onze broers stond echter jongeman van Leyden. Kortom, onze speurtocht liep vast.

Leiden

 

Leiden is ontstaan aan de oevers van de rivier de Rijn. Daar waar de Oude en de Nieuwe Rijn samenkomen en als Oude Rijn hun tocht naar zee voltooien, ontstond een nederzetting die ongeveer in het jaar 1000 de naam Leithon (“aan de watering”) krijgt. Vanaf de elfde eeuw (of eerder) werd Leiden de hofplaats van de graven van Holland. Het ontwikkelde zich al snel tot hoofdplaats van het Rijnland. In 1266 bevestigde graaf Floris V de al bestaande stadsrechten en breidde ze uit. Leiden maakte in deze periode, dankzij zijn bloeiende lakennijverheid, een grote groei door. In de veertiende eeuw had het zich ontwikkeld tot een van de grootste steden van Zuid-Holland. In de vijftiende eeuw moest Leiden, door de Hoekse en Kabeljauwse twisten en de teruggang van de lakenhandel, aan aanzien inboeten. De Opstand maakte van Leiden opnieuw een belangrijke plaats. De meest schokkende gebeurtenis was het beleg, dat eind 1573 begon en op 3 oktober 1574 eindigde met het ontzet (dat nog ieder jaar wordt gevierd). In de jaren na dit 'Leidens ontzet' maakte de stad haar grootste ontwikkeling door. Uit dank voor de steun en de trouw van de inwoners schonk Willem van Oranje de stad in 1575 het recht een universiteit op te richten. Deze is daarmee de oudste van Nederland. Door de impuls van vluchtelingen uit Vlaanderen en Noord-Frankrijk ging het ook met de lakennijverheid weer beter en nam het inwonersaantal fors toe. Naast een belangrijke textielstad was Leiden ook een toonaangevend cultuurcentrum. Beroemde Leidenaren waren Rembrandt, Jan Steen, Gerard Dou en Boerhaave.

 

Onze voorvader Hendrick was niet beroemd, maar behoorde wel tot één van de vele van de uiteenlopende groepen van immigranten, van Lombarden, Vlamingen, Hugenoten, Pilgrimfathers en een handjevol Duitsers. Hij en velen met hem, vonden in Leiden een veilig toevluchtsoord en nieuwe - vooral economische - kansen, van al deze groepen zijn nog steeds sporen in de stad te zien. Veel van Hendrick’s nazaten zouden in de lakenindustrie en als warmoezenier (tuinder) hun brood verdienen.

Terug naar onze familie in Leiden. Jouke, de publicist van tientallen Leidse stambomen vond de doopinschrijvingen van de broers wel en het huwelijk van hun ouders!

Het verhaal kreeg een wel zéér onverwachte wending en het gezin bleek veel groter dan ooit door ons gevonden. Hendrick en zijn vrouw Neeltje Tijssen kregen maar liefst elf kinderen, geboren tussen 1639 en 1660, allen gedoopt als Vin(c)kevleugel.

    

Eenmaal hun ouders kennende werd ook het huwelijk van pa en ma gevonden, althans hun ondertrouw, op vrijdag 28 mei 1638 te Leyden; Hendrick Jans Vinkevleugel jongeman van Borcke, geassisteerd met zijn cosijn Wessel Arents Bouhuijs met Neeltje Tijssen, jongedochter van Leyden, geassisteerd met haar moeder Marijtje Pietersdr.

Op zoek naar BORCKE


Als we de doopgetuigen van de kinderen Vinkevleugel bekijken, zien we dat oma van moeder’s kant enkele keren als zodanig optrad, evenals haar broers en zussen. Behalve zijn cosijn [neef] had ‘onze’ Hendrick klaarblijkelijk geen familieleden in Leiden wonen. En daarmee verviel een Vlaamse verwantschap met de broers de Vink eigenlijk al, net zoals zijn mogelijke geboorteplaats het Vlaamse gehucht Borgerhout bij Antwerpen als verbastering van Borcke, waar tijdens de reformatie in de 16e eeuw hagenpreken veelvuldig voorkwamen. Onze Hendrick was dus geen religieuze Vlaamse vluchteling! 

Dan maar eens gezocht in het Aardrijkskundig woordenboek van der Aa, waarin het gehucht Borkel in de Meijerij van ‘s Hertoqenbosch, een ½ uur gaans van de Belgische grens, temidden van ene uitgestrekte heide genoemd wordt. In de Meijerij vinden we echter geen Vinkevleugels, wel weer een familie Vink.
Het woordenboek geeft nog een mogelijke plaats, het voormalige gehucht Borck, in het noordwesten van de huidige gemeente  Aa en Hunze, in Drente. Vanaf 1600 heette de plaats een tijdlang Genneborck (genne = gindse), vanaf de 17e eeuw Schipborg, omdat het per schip bereikbaar was en zich daarin van Westerbork onderscheidde. Maar ook hier geen Vinkevleugels.

Vervolgens gezocht bij onze oosterburen; op de landkaart vinden we het stadje en district Borken, eertijds Borcken, in het Duitse Münsterland, ’t huidige Noord Rijn Westfalen, zo'n 15 km zuidoostelijk van de grens bij Winterswijk en zo'n 30 km oostelijk van het Gelderse Dinxperlo. Via de website der Mormonen komen we erachter dat er in Borken daadwerkelijk een uitgebreide familie Finkenflugel, met diverse spellingsvormen, woonde. De Doop- en Trouwboeken zijn er vanaf 1614 bijgehouden, maar we zien dat zij kinderen katholiek lieten dopen in de St. Remigius kerk. Dezelfde bron vermeldt ene Sander Vinckenvleugel, als geboren omstreeks 1629 in Borcken, Gelderland (!)


Nog maar eens terug naar het Meertens instituut met de Nederlandse Familienamen databank die ons eerder een verklaring over de herkomst van de naam 'De Vinck' aanreikte, nu zoeken we echter naar Vinkevleugel. En warempel onze gedachte met betrekking tot het Duitse Borken en het nabij gelegen Dinxperlo, lijkt zo gek nog niet. De databank vermeldt een uitgebreide familie Vinkenvleugel in het Gelderse Dinxperlo. Vervolgens gezocht naar een oudheidkundig genootschap in die regio. We vonden, dankzij het wereldwijde web, al snel het Contactorgaan van de Oudheidkundige Werkgemeenschap Aalten, Dinxperlo en Wisch. Laat daar nu tien jaar geleden een artikel in gestaan te hebben over Sander Vinckenvleugel, die zich in de eerste helft van de 17e eeuw vanuit Borken in Dinxperlo vestigde.

De website van de stad Borken leert ons dat, tussen 1576 en 1589, de dood en verderf zaaiende pest rondwaarde in Borcken en ommelanden. De bevolking werd erdoor gedecimeerd. Wellicht de rede voor 'onze' Hendrick, zijn cosijn Wessel Bouhuijs en bovengenoemde Sander om maar eens in het welgestelde en rijke Holland naar meer welvaart en geluk te gaan zoeken. Overigens levert de trouwakte van neef Wessel gedateerd 29 april 1616 te Leyden, het definitieve bewijs van hun Duits Borken’se herkomst: “Wessel Albertsz geboortig van Burcken Stift Munster”.

Dit feit kennende, evenals de verwantschap van Wessel als neef van ‘onze’ Hendrick lijkt het waarschijnlijk dat diens moeder een tante was van Wessel. Bekijken we dan de vernoemingen van Hendrick's kinderen en volgen we de algemeen aanvaarde vernoemingsregels; de oudste zoon vernoemd naar zijn vader Jan, de tweede naar haar vader Tijs en het derde kind, een dochter Trijntje, vernoemd naar Hendrick’s moeder. Waarmee we haar vermoedelijke naam uiteindelijk denken te kennen: Trijntje of Catrina Albertsdr Bouhuijs. De relatie Bouhuys en Vinkevleugel zal ook later nog eenmaal terugkomen in 1685 te Leiden, bij het huwelijk van Coenraed Vinckenvleugel, geassisteerd met zijn neef Aelbert Bouhuys.

Mogelijke Familieleden in Borken

Gerhardt Finkenflogel.
Uit zijn relatie met Alheidis
1. Johan Finkenflogel, ged. Borken 24 juni 1618. 

 

Sander Finkenflugel alias Alexanderi Finckenflogell, tr. Borken 22 april 1626 Henrica Widanbrinck alias Henrica Widenbrugge

Uit zijn huwelijk:
1. Joes Finckenflogels, ged. Borken 5 sept. 1627. 
2. Jodocus Finckenflogell, ged. Borken 5 juni 1633. 
3. Eva Finckenfloegel, ged. Borken 21 sept. 1637. 
4. Christina Finkenflogel, ged. Borken 9 april 1639. 
5. Christina Finkenflogels, ged. Borken 11 aug. 1641. 
6. Elsche Finkenflogels, ged. Borken 1 mei 1643. 
7. Conradus Finckenflogel, ged. Borken 24 juni 1647. 

Uit zijn relatie met Anna Cordes:
8. Bernardus Finckenflogen, ged. Borken 25 febr. 1646.

   

Bernardi [Berndt] Finkenflugel, tr. Borken 6 juni 1633 Helena Bonhoffs.

Uit zijn relatie met Anna:
1. Elschina Finkenflugel, ged. Borken 28 april 1630.  

Uit zijn huwelijk:
2
. Bernardus Finckenfloegels, ged. Borken 25 aug. 1638. 
3. Wesselus Finkenflogel, ged. Borken 23 okt. 1646.

   

Parenteel Jan Finkenflugel

I Jan Finkenflugel alias Johan Finckenflogel, geb. Borken omstr. 1585, tr. 1e waarschijnlijk te Borken omstr. 1610 Catrina Albertsdr [Bouhuus], geb. Borken, dr. van Aelbert [Arent] Bouhuus; tr. 2e Borken 9 febr. 1627 Aleken Greuen.

Uit het eerste huwelijk:
1. Elisabet Finckevleugel, geb. Borken.
2. Hendrick Jans, volgt II.
3. Kind Finkenflugel, ged. Borken 13 jan. 1621. 


II Hendrick Jans Vinkevleugel, geboren in Borcke [Borken in Münsterland], Duitsland, vóór 1614. 
Hendrick ging in ondertrouw op 28-05-1638 in Leiden met Neeltje Tijssen. Zij is geboren in Leiden, dochter van Mathijs Pietersz en Marijtje Pietersdr. Getuigen zijn cosijn Wessel Arents Bouhuijs en haar moeder Marijtje Pietersdr

Kinderen van Hendrick en Neeltje:

1 Jan Vinkevleugel, gedoopt op 26-06-1639 in Leiden. Doopgetuigen Ursel Aelberts, Maertie Pieters en Grietge Jans. Volgt III-b. 
2 Mattijs Vinkevleugel, gedoopt op 20-07-1642 in Leiden. Doopgetuigen Mathijs Pieters, Pieter Thijsz, Maertge Claasdr en Annetje Rosch (Rosel). Volgt III-c
3 Trijntje Vinkevleugel, gedoopt op 14-08-1644 in Leiden. Doopgetuige Annetge Thijs. Trijntje (1) ging in ondertrouw, 22 jaar oud, op 14-05-1667 in Leiden met Nicolaas Laman [Claes la Man]. Getuigen zijn neef Joost Sij en haar moeder Neeltje Tijsen. Hij is geboren omstreeks 1646 in Valenchijn, zoon van Laman en Florentia Huijge. Hij is overleden vóór 1698. Zij (2) ging in ondertrouw, 53 jaar oud, op 14-06-1698 in Leiden met Gijsbert Arents Corenaar, weduwnaar van Annetge [Aeltje] Jans. Getuigen Jacob Pietersz zijn bekende Hofge van Sion, Jacobmijntge Robbers haar bekende Hofge van Emaus en Catrina la Man snaar Langebrugge.
4 Janneke Vinkevleugel, gedoopt op 14-06-1645 in Leiden. Doopgetuigen Abram Jans, Mathijs le Jeune en Janneke Millecam
5 Cornelis Hendriksz Vinkevleugel, gedoopt op 29-12-1647 in Leiden. Doopgetuigen Thijs Pieters [grootvader] en Barbara Tijsdr [tante]. Volgt III-e
6 Ariaantje Vinkevleugel, gedoopt op 05-03-1651 in Leiden. Doopgetuigen Huijbrecht van Velsen, Weijntje Jans en Barber Thijs
7 Pieter Vinkevleugel, gedoopt op 06-10-1652 in Leiden. Doopgetuigen Tijs Pieters, Maritje Pieters en Barber Tijs
8 Pieter Vinkevleugel, gedoopt op 17-09-1654 in Leiden. Doopgetuigen Cornelis Tijsz en Maertge Pietersdr. Volgt III-f
9 David de Vinck, geboren omstreeks 1655 in Leiden. Volgt III-g 
10 Jacobus Vinkevleugel, gedoopt op 11-01-1657 in Leiden. Doopgetuige Annetje Tijssen. Volgt III-h
11 Maartje Vinkevleugel, gedoopt op 15-01-1660 in Leiden. Doopgetuigen Tijs Pieters en Annetje Tijsen

In Leiden zou de naam Vinkevleugel / Finkenvlugel al tijdens de tweede en derde generatie verbasteren naar ‘de Vinckevogel, de Vinck, de Vink en Vijnck. Zoals we zien als de kinderen van Hendrick en Neeltje gaan trouwen.

Etymologie Vinke(n)vleugel

Tot in de 19e eeuw waren er geen afspraken ten aanzien van de eenheid van spelling. Hierdoor kon het gebeuren dat diverse spellingvariaties ontstonden voor één en dezelfde persoonsnaam. Namen werden dus fonetisch opgeschreven, immers in uitspraak bleef die hetzelfde, alleen de schrijfwijze was anders.

 Eerder plaatsten we een samenvatting van hetgeen het Meertensinstituut voor Naamkunde over het ontstaan van de familienaam de Vink vermeldt. Zelf legden we het verband dat de naam mogelijk ooit een beroepsnaam is geweest; namelijk het uitgestorven beroep van Vinker [degene die de vogeltjes ving op een vinkenbaan]. Ook bekeken we de mogelijkheid als herkomstnaam van de vroegere buurtschap ‘de Vinck’ gelegen ten zuidwesten van Leiden. Wat resulteerde in de stelling dat rond 1630 ene Hendrick komende van ‘de Vink’ zich in Leiden gevestigd zou kunnen hebben. ’t Blijken achteraf allemaal onjuiste bespiegelingen!

Over de etymologie van de naam Vinkevleugel meldt het Meertens instituut: “Bij de naam Vinke(n)vleugel zullen we eerder te maken hebben met een reïnterpretatie van Flinkenflögel, dan met de vleugel van een vink. Vermoedelijk heeft flinken in deze naam de betekenis 'snel bewegen'. Hierbij sluiten de betekenissen 'er vandoor gaan' en 'op straat slieren' aan. Flinkevleugel is dan een bijnaam voor een flierefluiter of een scharrelaar, iemand die vaak op stap is. Als andere mogelijke varianten noemt het instituut o.a.: Flinkevleugel, Vinkenvleugel, Vinkevleugel, Vinkevogel.

Mogelijke familieleden

In de loop van de tijd, 18e eeuw, vestigden zich in de sleutelstad nog enkele naamgenoten uit het Duitse Münsterland, broers, tante’s en nichtjes van elkaar.

Zo trouwde op 08-07-1741 voor de Leidse Schepenen nog ene Barent Flinkenvleugel, tabakskerver, geboortig van Ginderik bij Wesel, geassisteerd met zijn broer Jan Flinkenvleugel, met Cornelia Casteleyn uit Dongen, geassisteerd met haar moey [tante] Elisabet Flinkenvleugel wonende Breedestraat hoek Mostertsteeg.

Op 03-06-1741 trouwde Jan Flinkevleugel, brouwersknecht, geboortig van Ginderik [Genderich] geassisteerd met zijn broer Barent Flinkevleugel.

Op 21-03-1749 huwde Hendrik Vinkevleugel, tabaksverkopersknecht, geboortig van Kleeff, maar wonende te Alphen. Geassisteerd met zijn broeder Johannes Vinkevleugel.

Op 04-05-1743 trouwde voor de Leidse Schepenen nog ene Marytje Vlinkevleugel, geboortig van Borkum in Munsterland*, geassisteerd met haar moeder Elisabet Vlinkevleugel met messenmakersknecht Jan Stavering uit 's Hertogenbosch, geassisteerd met zijn bekende Johannes Vlinkevleuger.

*) Met Borkum in Münsterland, zal beslist Borken bedoeld zijn, waarvandaan ook onze stamvader Hendrick kwam. Er bestaat wel een Duits eilandje Borkum, bekend van de Hollandse walvisvaarders in de 17e eeuw, maar dat ligt op de grens van Groningen en het Duiste Ost-Friesland.III-b Jan Vinkevleugel [Johannes de Vinck], zoon van Hendrick Jans Vinkevleugel (zie II-c) en Neeltje Tijssen. Hij is gedoopt op zondag 26 juni 1639 in Leiden. Doopgetuigen Ursel Aelberts, Maertie Pieters en Grietge Jans. Jan is overleden na zaterdag 30 oktober 1706 in Leiden, minstens 67 jaar oud.
Beroep: Raswerker
Jan ging in ondertrouw, 23 jaar oud, op vrijdag 15 juni 1663 in Leiden met Marijtgen Jacobs van Avegeer. Johannes Jansz de Vinck van Leijden, wonende Uytterstegraft, raswerker, geass. met zijn oom Ector Eckgouw Langegraft met Marijtgen Jacobs van Avegeer van Leyden, wonende Middelstegraft, geass. met Trijntge Cornelis moeder Papegraft - Huw oom bruidegom: T-109v.

Kind van Jan en Marijtgen:
1 Catalijntje de Vinck. Bij de geboorteaangifte van Catalijntje was de volgende getuige aanwezig: Janneke Vinkevleugel alias Jannetje de Vinck (geb. 1645) [tante vaderszijde]. Zij is gedoopt op zondag 31 januari 1666 in Leiden, Loodskerk. Vader als Joannes de Vinck, moeder als Marijtie Havegeer. 

 

III-c Mattijs Vinkevleugel alias Tijs Hendricksz Vinck, Mattijs de Vink, zoon van Hendrick Jans Vinkevleugel en Neeltje Tijssen. Hij is gedoopt op 20-07-1642 in Leiden. Doopgetuigen Mathijs Pieters, Pieter Thijsz, Maertge Claasdr en Annetje Rosch (Rosel). Mattijs is overleden vóór 1695, ten hoogste 53 jaar oud.
Hij (1) trouwde met Marya Claes Lam. Zij is overleden vóór 1683 in Leiden.
Hij (2) trouwde in Leiden met Marijtje Tobias van der Klare, nadat zij op zaterdag 6 maart 1683 in Leiden in ondertrouw zijn gegaan. Zij is een dochter van Tobyas Claesz van der Klare, en Nelletgen Jacobs Dury. Zij is gedoopt op zondag 16 januari 1661 in Leiden. Zij trouwde later met Jan van Es.

Tijs Hendricksz Vinck weduwnaar van Marya Claes Lam, wonend Loijerstraet, geassisteerd met Cornelis Vinck broeder wonend op de Oraniegraft, met Marijtge Tobias van Leyden, wonend in de Verwerstraet, geassisteerd met Nelletge Jacobs haar moeder wonende Verwerstraet.

Kinderen van Mattijs [Tijs] en Marijtje:

1 de Vink, Hendrik. Hij is gedoopt op maandag 31 januari 1684 in Leiden. Doopgetuigen Wouter Lambregts en Nelletje Kolot
2 de Vinck, Tobias. Hij is gedoopt op zondag 30 december 1685 in Leiden. Volgt IV-a.
3 de Vinck, David.
Hij is gedoopt op zondag 1 februari 1688 in Leiden. Hij begon een relatie met Maria Janz. En kreeg bij haar een zoon David, in onecht geboren en gedoopt op 08-11-1705 in Leiden, in de RK St. De Zon. Doopgetuige Margarita Jansz.

IV-a de Vinck, Tobias, zoon van Mattijs Vinkevleugel [Tijs de Vink] en van der Klare, Marijtje Tobias. Hij is gedoopt op zondag 30 december 1685 in Leiden. Doopgetuige Marijtje Hendrix
Beroep: lakenwerker, vanaf 1742 rentenier
Hij ging in ondertrouw, 23 jaar oud, op zaterdag 27 april 1709 in Leiden met Lamoen [van Oosten], Hester, 25 jaar oud. Zij is een dochter van Lamoen [van Oost], Isaack [Sjaak] Anthonij en Lodewijcks, Hester. Zij is gedoopt op zondag 19 september 1683 in Leiden.

Uit de Ondertrouwakte:

Tobias de Vinck van Leyden, wonend in de Loijerstraat, lakenwerker met Huybert Jansz zijn bekende wonende in de Loijerstraat, Hester van Oosten van Leyden, wonend in de Baalstraat met Hester Lodwijcks haar moeder wonend in de Baalstraat.

Het gezin woonde omstreeks 1742 aan de Blauwe Poort te Leiden.

Kinderen van de Vinck, Tobias en Lamoen [van Oosten], Hester:

1 de Vink, Tobias, geboren in Leiden Volgt V-a. 
2 de Vink, Isaak
, geboren in Leiden Volgt V-b.

V-a de Vink, Tobias, zoon van de Vink, Tobias en Lamoen [van Oosten], Hester. Hij is gedoopt op dinsdag 8 oktober 1709 in Leiden. Doopgetuigen: Hendrik de Vink [oom] en Marij Tobias [grootmoeder].
Beroep: scheepmakersknecht
Hij ging in ondertrouw, 21 jaar oud, op 21-07-1731 in Leiden met Catharina de Groot, 20 jaar oud. Getuigen zijn vader Tobias de Vink en haar moeder Susanna Heemskerk. Catharina is een dochter van Jacobus Jansz de Groot en Susanna Heemskerk. Zij is gedoopt op 30-11-1710 in Leiden.

Kinderen van de Vink, Tobias en Catharina:

1 Hester de Vink. Zij is gedoopt op 27-04-1732 in Leiden.
2 Tobias de Vink. Hij is gedoopt op 19-05-1733 in Leiden.
3 Cent de Vink. Hij is gedoopt op woensdag 9 november 1735 in Leiden, in de MarekerkDoopgetuige Dirk Linsig, Mietje Koning.
4 Hester de Vink
. Zij is gedoopt op 25-02-1738 in Leiden.

V-b de Vink, Isaak is geboren in Leiden, zoon van de Vink, Tobias en van Oosten, Hester. Doopgetuige: Isaak van Oosten [grootvader]. Hij is gedoopt op zondag 6 december 1711 in Leiden. Hij is overleden, 68 jaar oud. Hij is begraven november 1780 in Leiden, op het Papegaaibolwerk [tussen 11 en 18 november 1780].
Beroep: spinder in de Oosthavenstraat, later Hogelandsche Kerkgragt en de Brandewynsteeg. 
Hij (1) ging in ondertrouw, 20 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1732 in Leiden met van den Berg, Rosa. Getuigen zijn vader Tobias de Vink en haar vader Sijmen van den Berg. Zij is een dochter van Simon van den Berg en Magdaleen Doemaker [Doemaecker]. Zij is gedoopt op 03-01-1707 in Leiden. Zij is overleden vóór 1772, ten hoogste 65 jaar oud. 
Hij (2) trouwde, 60 jaar oud, op vrijdag 10 januari 1772 in Leiden met Plu, Cornelia, 19 jaar oud. Getuigen, zijn zoon Thobias de Vink en haar moeder Marijtje Vilon. Zij is een dochter van Plu, Jonas en Flonk [Vilon / Filonk], Maria [Marij]. Zij is gedoopt op donderdag 20 januari 1752 in Leiden. Zij is overleden, 34 jaar oud. Zij is begraven in december 1786 in Leiden, op het Papegaaibolwerk [begraven tussen 23 en 30 december 1786], als huisvrouw van Nicolaas Duzowaa (Dusoswa).

Kinderen van de Vink, Isaak en van den Berg, Rosa:

1 de Vink, Thobias. Hij is gedoopt op woensdag 4 februari 1733 in Leiden. Volgt VI-a.
2 de Vink, Esther. Zij is gedoopt op zondag 13 februari 1735 in Leiden. Zij is ongeveer 1 jaar oud, begraven begin december 1736.
3 de Vink, Leena. Zij is gedoopt op vrijdag 29 juni 1736 in Leiden. Zij is ongeveer 2 maanden oud, begraven half september 1736.
4 de Vink, Isaak. Hij is gedoopt op dinsdag 10 december 1737 in Leiden. Volgt VI-b.
5 de Vink, Hester. Zij is gedoopt op zondag 5 juni 1740 in Leiden. Zij is overleden vóór 1743, ten hoogste 3 jaar oud.
6 de Vink, Hester. Zij is gedoopt op dinsdag 20 augustus 1743 in Leiden. Zij is overleden na zaterdag 3 mei 1800, minstens 56 jaar oud. Was op 18-4-1800 en op 3-5-1800 nog getuige bij de huwelijken van haar [half]broers.
7 de Vink, Simon. Hij is gedoopt op dinsdag 11 januari 1746 in Leiden. 

Kinderen van de Vink, Isaak en Pluu, Cornelia:

1 de Vink, Jonas, geboren op donderdag 24 mei 1770 in Leiden. Hij is overleden vóór 1774 in Leiden, ten hoogste 4 jaar oud.
2 de Vink, Esther, geboren op maandag 27 december 1773 in Leiden. Zij ging in ondertrouw, 25 jaar oud, op 19-04-1799 in Leiden met Christoffel Wijva Hartman de Leu, 24 jaar oud. Getuigen zijn broer A... Hartman de Leu en haar broer Abraham de Vink. Christoffel is een zoon van Jan Hartman de Leu en Trijntje Redel. Hij is gedoopt op 01-06-1774 in Leiden.
3 de Vink, Jonas, geboren op zondag 28 augustus 1774 in Leiden. Hij is overleden vóór 1779 in Leiden, ten hoogste 5 jaar oud.
4 de Vink, Abraham, geboren op donderdag 6 juni 1776 in Leiden Volgt VI-c.
5 de Vink, Jonas, geboren op maandag 24 mei 1779 in Leiden Volgt VI-d.


VI-a de Vink, Thobias
, zoon van de Vink, Isaak en van den Berg, Rosa. Hij is gedoopt op 04-02-1733 in Leiden. Hij is overleden na 1772, minstens 39 jaar oud. Hij ging in ondertrouw, 23 jaar oud, op 23-04-1756 in Leiden met Elisabeth Masurel.

Kinderen van Thobias en Elisabeth:

1 de Vink, Isaak. Hij is gedoopt op 26-01-1757 in Leiden. Hij is overleden vóór 1758, ten hoogste 1 jaar oud.
2 de Vink, Isaak. Hij is gedoopt op 26-02-1758 in Leiden.
3 de Vink, Tobias. Hij is gedoopt op 21-10-1759 in Leiden.
4 de Vink, Elisabeth. Zij is gedoopt op 23-01-1763 in Leiden.

VI-b de Vink, Isaak, zoon van de Vink, Isaak en van den Berg, Rosa. Hij is gedoopt op 10-12-1737 in Leiden. Hij is overleden, 59 jaar oud. Hij is begraven op 31-12-1796 in Leiden.
Beroep: wever (bij overlijden in 1814 wonende Langegracht No.624, wijk 5.
Hij ging in ondertrouw, 27 jaar oud, op 26-04-1765 in Leiden met Santie Pina [Susanna Pikwa, Piqua], 25 jaar oud. Getuigen zijn vader Isaak de Vink en haar moeder Catharina de Vink.  
Zie VI-j.
 

Kinderen van de Vink, Isaak en Santie:

1 de Vink, Isaak, gedoopt op 09-03-1766 in Leiden. Volgt VII-a.
2 de Vink, Jacobus. Hij is gedoopt op 27-01-1768 in Leiden. Hij is overleden vóór 1777, ten hoogste 9 jaar oud.
3 de Vink, Matthijs. Hij is gedoopt op 03-03-1771 in Leiden.
4 de Vink, Kaatje. Zij is gedoopt op 18-03-1773 in Leiden. Zij is overleden vóór 1774, ten hoogste 1 jaar oud.
5 de Vink, Kaatje. Zij is gedoopt op 31-07-1774 in Leiden.
6 de Vink, Jacobus. Hij is gedoopt op 11-05-1777 in Leiden.
7 de Vink, Pieter. Hij is gedoopt op 07-10-1779 in Leiden.

  

VII-a de Vink, Isaak, zoon van de Vink, Isaak en Santie Pina [Susanna Pikwa, Piqua] (zie VI-j). Hij is gedoopt op 09-03-1766 in Leiden.
Beroep: schoenmakersknecht
Hij ging in ondertrouw, 26 jaar oud, op 26-04-1792 in Leiden met Lolkama, Dirkje. Zij is geboren in Leeuwarden. Zij is overleden op 12-01-1807 in Leiden. 
 

Kind van de Vink, Isaak en Lolkama, Dirkje: 

1 de Vink, Isaak, gedoopt op 19-05-1793 in Leiden. Volgt VIII-a.

VIII-a de Vink, Isaak, zoon van de Vink, Isaak en Lolkama, Dirkje. Hij is gedoopt op 19-05-1793 in Leiden. Doopgetuige zijn grootmoeder Susanna Piqua [Pina]. Hij is overleden op 08-04-1842 in Utrecht, 48 jaar oud.
Beroep: deurwaarder bij de Directe belastingen
Hij (1) trouwde, 27 jaar oud, op 13-05-1821 in Den Bosch met Loude, Susanna, 26 jaar oud. Zij is geboren op 16-01-1795 in Gorinchem, dochter van Loude, Samuel en de Nie, Susanna. Zij is overleden op 23-12-1834 in Utrecht, 39 jaar oud.
Hij
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 24-08-1836 in Utrecht met Krijs, Margretha, 29 jaar oud. Zij is geboren op 25-08-1806 in Zutphen, dochter van Krijs, Johannes en van Doesburg, Geertrui. Zij is gedoopt op 31-08-1806 in Zutphen. Zij is overleden op 09-07-1862 in Den Haag, 55 jaar oud.  

Kind van Isaak en Margretha:

1 de Vink, Izak Louis Samuel, geboren op 27-07-1837 in Utrecht. Volgt IX-a.

IX-a de Vink, Izak Louis Samuel, geboren op donderdag 27 juli 1837 in Utrecht. Hij is overleden op vrijdag 4 januari 1907 in ´s-Heeraartsberg en Bergambacht, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 januari 1907.
Hij (1) trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 4 mei 1864 in Utrecht met de Ruiter, Oeke, 29 jaar oud. Zij is geboren op woensdag 8 oktober 1834 in Leeuwarden, dochter van de Ruiter, Arij en Romkens, Hendrikje Sijtzes. Zij is overleden op woensdag 13 december 1871 in Arnhem, 37 jaar oud.
Hij (2) trouwde, 37 jaar oud, op zaterdag 10 juli 1875 in Streefkerk met van Es, Hendrina, 21 jaar oud. Zij is geboren op vrijdag 17 maart 1854 in Streefkerk, dochter van van Es, Martinus en de Boom, Marrigje. Zij is overleden op maandag 23 augustus 1926 in ´s-Heeraartsberg en Bergambacht, 72 jaar oud.

Kinderen van de Vink, Izak Louis Samuel en de Ruiter, Oeke:

1 de Vink, Hendrika Margaretha, geboren in 1867 in Arnhem. Zij is overleden op zaterdag 24 juni 1871 in Arnhem, 4 jaar oud.
2 de Vink, Jacqueline, geboren op woensdag 9 december 1868 in Arnhem. Zij trouwde, 36 jaar oud, op vrijdag 24 maart 1905 in Lekkerkerk met de Heer, Bastiaan Johannes, 50 jaar oud. Hij is geboren op vrijdag 12 januari 1855 in Lekkerkerk, zoon van de Heer, Pieter en Baan, Cornelia. Hij is weduwnaar van de Jong, Adriaantje (ovl. 1893).

Kinderen van de Vink, Izak Louis Samuel en van Es, Hendrina:

3 de Vink, Martinus Izak, geboren in 1876. Hij is overleden op maandag 14 augustus 1876 in Ammerstol, geen jaar oud. 
4 de Vink, Martinus Izaak, geboren in 1878. Hij is overleden op maandag 4 maart 1878 in Ammerstol, geen jaar oud. 
5 de Vink, Marrigje Margaretha, geboren in 1880 in Ammerstol. Zij trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 15 mei 1908 in Bergambacht met Rijnbende, Bastiaan Cornelis, 28 jaar oud. Hij is geboren in 1880 in Strijen, zoon van Rijnbende, Cornelis en Westmaas, Jannigje.
6 de Vink, Margaretha Hendrina, geboren in 1882. Zij is overleden op zaterdag 11 augustus 1883 in Ammerstol, 1 jaar oud. 
7 de Vink, Johannes Izaak, geboren in 1884. 
8 de Vink, Jannigje [foto], geboren op woensdag 17 november 1886 in Bergambacht. Zij is overleden op vrijdag 2 mei 1930 in Bergambacht, 43 jaar oud. Zij trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 10 juni 1910 in Bergambacht met Graafland, Adrianus, 23 jaar oud. Hij is geboren op zondag 11 juli 1886 in Bergambacht, zoon van Graafland, Jan en van Vliet, Janna. Hij is overleden op zondag 11 oktober 1953 in Gouda, 67 jaar oud. 
9 de Vink, Martinus, geboren in 1891 in Bergambacht. Hij is overleden op vrijdag 6 februari 1891 in ´s-Heeraartsberg en Bergambacht, een maand oud.
10 de Vink, Martinus, geboren in 1892 in Bergambacht. Hij trouwde, 23 of 24 jaar oud, op vrijdag 21 januari 1916 in Bergambacht met Deelen, Lena Adriana, 23 of 24 jaar oud. Zij is geboren in 1892 in Bergambacht, dochter van Deelen, Dirk Arie en Buijense, Neeltje.


 
VI-d de Vink, Abraham is geboren op donderdag 6 juni 1776 in Leiden, zoon van de Vink, Isaac en Pluu, Cornelia. Hij is overleden op vrijdag 25 september 1857 in Leiden, 81 jaar oud.
Beroep: verwersknegt, huisschilder, glazenmaker
Hij (1) trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 3 mei 1800 in Leiden met Jasperse, Grietje, 23 jaar oud, nadat zij op vrijdag 18 april 1800 in Leiden in ondertrouw zijn gegaan. Getuigen bruidegom: Hester de Vink zuster Oude Vest, Getuigen bruid: Johannes Jasperse vader Oranjegragt. Zij is een dochter van Jasperse, Johannes en Vijlbrief, Cornelia. Zij is gedoopt op woensdag 25 juni 1777 in Leiden. Zij is overleden op donderdag 31 augustus 1820 in Leiden, 43 jaar oud.
Hij (2) trouwde 44 jaar oud, op donderdag 30 november 1820 in Leiden met Smit, Aafje Geertrui, 32 jaar oud. Zij is geboren op zondag 2 november 1788 in Leiden. Zij is overleden op maandag 1 augustus 1859 in Leiden, 70 jaar oud.

Kinderen van Abraham en Grietje:

1 de Vink, Cornelia. Zij is gedoopt op zondag 16 augustus 1801 in Leiden. Jong overleden.
2 de Vink, Johannes Izaac. Hij is gedoopt op zondag 29 mei 1803 in Leiden. Jong overleden.
3 de Vink, Cornelia. Zij is gedoopt op zondag 24 februari 1805 in Leiden.
4 de Vink, Johannes Isaac, geboren op vrijdag 8 mei 1807 in Leiden. Hij is gedoopt op zondag 10 mei 1807 in Leiden. Hij is overleden vóór 1812, ten hoogste 5 jaar oud.
5 de Vink, Grietgen. Zij is gedoopt op woensdag 26 juli 1809 in Leiden. Zij is overleden op zaterdag 28 januari 1882 in Leiden, 72 jaar oud.
6 de Vink, Johannes Isaac, geboren op maandag 27 januari 1812 in Leiden. Volgt VII-b.
7 de Vink, Francina
, geboren op maandag 6 juni 1814 in Leiden. Zij is overleden op maandag 8 september 1884 in Delft, 70 jaar oud.
8 de Vink, Abraham, geboren op dinsdag 28 januari 1817 in Leiden. Volgt VII-c.
9 de Vink, Jacob Jonas
, geboren op dinsdag 19 oktober 1819 in Leiden. Volgt VII-d. 

Kinderen van de Vink, Abraham en Aafje Geertrui:

10 de Vink, Joseph Abraham, geboren op zaterdag 5 januari 1822 in Leiden. Hij is overleden op maandag 4 februari 1822 in Leiden, 30 dagen oud. 
11 de Vink, Maria Magdalena, geboren op woensdag 10 december 1823 in Leiden. Zij is ongehuwd, overleden op maandag 12 augustus 1872 in Delft, 48 jaar oud. 
12 de Vink, Willem Frederik, geboren op zondag 4 april 1830 in Leiden. Volgt VII-e.

VII-b de Vink, Johannes Isaac is geboren op maandag 27 januari 1812 in Leiden, zoon van de Vink, Abraham en Jasperse, Gretje. Hij is overleden op zaterdag 17 april 1880 in Leiden, 68 jaar oud.
Beroep: schilder, teekenonderwijzer
Hij trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 23 april 1845 in Leiden met Piekaar, Elisabeth, 30 jaar oud. Zij is geboren op dinsdag 28 maart 1815 in Leiden, dochter van Pikaar, Abraham en Verhoeven, Cornelia. 

Kinderen van de Vink, Johannes Isaac en Piekaar, Elisabeth:

1 de Vink, Abraham, geboren op maandag 25 januari 1847 in Leiden. Volgt VIII-b.
2 de Vink, Jan, geboren op maandag 17 april 1848 in Leiden.
3 de Vink, Cornelis, geboren op woensdag 14 november 1849 in Leiden.
4 de Vink, Gerardus, geboren op donderdag 1 mei 1851 in Leiden. Volgt VIII-c.
5 de Vink, Franciscus
, geboren op maandag 22 november 1852 in Leiden. Hij is overleden op dinsdag 3 mei 1853 in Leiden, 5 maanden oud.
6 de Vink, Franciscus, geboren op zaterdag 24 juni 1854 in Leiden. Volgt VIII-d.
7 de Vink, Jan Willem
, geboren op zaterdag 15 december 1855 in Leiden. Hij is overleden op maandag 22 september 1856 in Leiden, 9 maanden oud.
8 de Vink, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 9 november 1856 in Leiden.
9 de Vink, Hendrik, geboren op vrijdag 28 mei 1858 in Leiden.
10 de Vink, Jacob, geboren op vrijdag 5 oktober 1860 in Leiden. 


VIII-b de Vink, Abraham
is geboren op maandag 25 januari 1847 in Leiden, zoon van de Vink, Johannes Isaac en Piekaar, Elisabeth. Hij is overleden op vrijdag 18 november 1892 in Tjamsweer, Appingedam Gr., 45 jaar oud. 
Beroep: dominee, predikant
Hij trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 21 juni 1871 in Leiden met Roest, Prijna, 19 jaar oud. Zij is geboren op donderdag 2 oktober 1851 in Leimuiden, dochter van Roest, Klaas en Visser, Dirkje. Zij is overleden op maandag 23 juni 1919 in Utrecht, 67 jaar oud. 

Kinderen van de Vink, Abraham en Roest, Prijna:

1 de Vink, Johannes Isaac, geboren op zaterdag 9 december 1871 in Leiden. Volgt IX-b.
2 de Vink, Dirkje
, geboren op dinsdag 23 december 1873 om 12:00 in Zoeterwoude. Zij is overleden op 10 mei 1951 in Velp. Zij trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 24 november 1898 in Utrecht met Duys, Arie Diderik, 51 of 52 jaar oud. Hij is geboren in 1846 in Elst, zoon van Duys, Cornelis en Scheulen, Adriana Petronella. Hij is weduwnaar van Sipman, Geertruida Helena (ovl. vóór 1898). 
3 de Vink, Klaas
, geboren op vrijdag 19 maart 1875 in Groningen. Volgt IX-d.
4 de Vink, Elisabeth
, geboren op woensdag 17 mei 1876 in Leimuiden. Zij is overleden op zaterdag 3 september 1949 in De Bilt, 73 jaar oud. Zij trouwde met J. van Wagenveld.
5 de Vink, Alida
, geboren op zaterdag 6 september 1879 in Edam. Zij is overleden op dinsdag 8 april 1952 in Utrecht, 72 jaar oud.
6 de Vink, Jan Willem, geboren op vrijdag 5 november 1880 in Edam. Volgt IX-e.        
7 de Vink,
´Dochter´, geboren op zaterdag 3 maart 1883 in Edam
8 de Vink, Simon Hendrik
, geboren op maandag 22 oktober 1888 in Lopik. Volgt IX-f.

Abraham was bij zijn huwelijk met Prijna zonder beroep. Het echtpaar woonde in Leiden aan de Heerengracht. Bij de geboorte van dochter Dirkje was hij nog altijd zonder beroep en woonde het gezin te Zoeterwoude in huis No.33, wijk H. In de familie gaat het verhaal dat hij als studentenpastor ‘werkte’ in die tijd.
In 1874 vestigde hij zich, met gezin, in Groningen om theologie te gaan studeren. Bij de geboorte (1875) van zoon Klaas, staat Abraham vermeld als student. Volgens het bevolkingsregister is hij in januari 1876 weer uit Groningen vertrokken naar Leimuiden, maar in sept. 1876 is hij opnieuw ingeschreven aan de faculteit der Godgeleerdheid “wegens verzuiming der verplichte recensie”. [Volgens een achterkleinkind: “is hij nooit afgestudeerd en heeft hij zich daarom in de V.S. laten beroepen. Op grond daarvan was hij later vermoedelijk weer beroepbaar in Nederland”. Deze herinnering blijkt weerlegd te kunnen worden aan de hand van onderstaande krantenberichtjes.] 

19-01-1878 meldt De Standaard (krant); "De heer A. de Vink te Haarlemmermeer (Leimuiden) heeft een beroep als Evangelist te Edam aangenomen". Het Waterlands Archief meldt: Vereniging tot Verbreiding van de Waarheid, later Evangelisatie Ver. van de Hervormde Gemeente Edam, opgericht in 1870. Evangelist A. de Vink van maart 1878 tot febr. 1886. Oude Orde: Nr. 2.
22-07-1881 Ds. A. de Vink te Edam, ondertekend petitie van "De Unie, School met den Bijbel".
 

12-12-1885 Verschillende kranten; “De Heer A. de Vink predikant der Vrije Gemeente te Edam is dezer dagen per telegraaf beroepen bij de Hollandsch Presbyteriaansche kerk te Pella in N-Amerika”.
Pella was toentertijd een kleine, maar groeiende gemeente met vooral veel Hollandse boeren emigranten, die zich settelden op de Great Plains van midden Amerika. In de tijd dat Abraham de Vink zich daar vestigde, waren er VIER Protestants Christelijke kerkgenootschappen actief in Pella en omgeving!
Vandaag de dag is er  een Hollands openluchtmuseum gevestigd, compleet met een grote
stellingmolen, de 'Vermeer Mill'. De voertaal is Pella-Nederlands: een dialect gebaseerd op het Zuid-Gelders.

Het gezin de Vink arriveert daar begin maart 1886. Op 18-05-1886 is hij in Pella Nebraska één van de predikanten die spreekt (tevens lijkdrager) bij de begrafenis van collega Ds. F.S. Rederus, aldus de krant De Grondwet (Hollandse krant in VS).
12-07-1887 meldt De Grondwet; "Er bestaat in Pella Iowa, maar eene Presbyteriaanse
gemeente. Die bediend wordt door Ds. A. de Vink, wiens arbeid rijk gezegend mag heeten, daar de gemeente in alle opzichten in een bloeiende toestand verkeert".

06-12-1887 uit het Pella’s weekblad; dominee de Vink ziek naar huis vanwege galziekte [zie bericht]

03-04-1888 Pella’s weekblad; "Gisteren vernamen wij het geheel onverwachte bericht, dat Ds. A. de Vink, sedert ong. 2 jaren predikant bij de Holl. Presbyteriaanse gemeente alhier, den kerkeraad den vorige dag op de gewone geregelde vergadering had medegedeeld, dat zijn eerw. het vaste besluit genomen had in den loop der maand mei zijne predikantsplaats op te geven en met zijn gezin naar Nederland terug te keeren".
Het gezin vestigde zich tijdelijk in IJsselstein.

18-07-1888 meldt de Leeuwarder Courant in de rubriek KERK- en SCHOOLNIEUWS; "aangenomen het beroep naar Lopik (toez.) door Ds. A. de Vink, rustend predikant te IJsselstein, die voor de toezegging van beroep naar Lopikerkapel heeft bedankt". Per 2 december 1888 aldaar benoemd.
20-08-1890 idem; "beroepen te Souburg Ds. A. de Vink te Lopik".
11-10-1890 idem; "beroepen te Tjamsweer Ds. A. de Vink te Lopik". Per 23 november 1890 in Tjamsweer (bij Appingedam), benoemd.
11-02-1891 meldt het Alg. Handelsblad; "Zondag jl. is het nieuwe orgel in de NH kerk te Lopik ingewijd. De feestrede werd uitgesproken door Ds. A. de Vink, vroeger predikant alhier, thans te Tjamsweer".

In Tjamsweer stierf hij plotseling aan een hartinfarct op 18-11-1892, 45 jaar oud. Diverse kranten berichtten over zijn heengaan. Zijn grafsteen staat daar nog op het kerkhof. Op 17 en 18 juli 1893, werd er Groote Boeldag gehouden, waarbij ook de studieboeken van Ds. Abraham de Vink te Tjamsweer aangeboden werden.
Zijn weduwe Prijna bleef achter met ACHT, mogelijk nog meer kinderen (geboren te Pella in de VS?) … waarvan de oudste 20 jaar en de jongste 3 jaar telde. Zij zou later naar Utrecht verhuizen.

IX-b de Vink, Johannes Isaac is geboren op zaterdag 9 december 1871 in Leiden, zoon van de Vink, Abraham en Roest, Prijna. Hij is overleden op zondag 29 oktober 1939 in Utrecht, 67 jaar oud. 
Beroep: klerk bij de Staatsspoorwegen, wonende te Utrecht
Hij trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 7 juli 1906 in Vianen, Utrecht met Schouten, Flora Dina, 28 jaar oud. Zij is geboren op donderdag 3 januari 1878 in Vianen, dochter van Schouten, Aart en de Zeeuw, Antje. Zij is overleden op donderdag 2 mei 1940 in Utrecht, 62 jaar oud.

Kind van de Vink, Johannes Isaac en Schouten, Flora Dina:

1 de Vink, Abraham, geboren op maandag 22 augustus 1910 in Utrecht. Volgt X-e.

X-e de Vink, Abraham is geboren op maandag 22 augustus 1910 in Utrecht, zoon van de Vink, Johannes Isaac en Schouten, Flora Dina. Hij is overleden op dinsdag 4 november 1986 in Utrecht, 76 jaar oud.
Beroep: kappersbediende, kapper
Hij trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 7 juli 1934 in Utrecht met Treur, Geertruida, 22 jaar oud. Zij is geboren op zaterdag 26 augustus 1911 in Mijdrecht. Zij is overleden op maandag 4 juni 2007 in Utrecht, 95 jaar oud.

Kinderen van de Vink, Abraham en Treur, Geertruida:

1 de Vink, Johannes Isaac, geboren op maandag 15 april 1935 in Maartensdijk. Hij trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 22 november 1960 in De Bilt [bron: Persoonkaart CBG - vader] met Paulina Geertruida Verkade.
2 de Vink, Evert, geboren op maandag 5 juli 1937 in Maartensdijk.
3 de Vink, Flora Dina, geboren op zaterdag 19 april 1947 in Maartensdijk. Zij trouwde met Johan Hogenbirk.

IX-d de Vink, Klaas is geboren op vrijdag 19 maart 1875 in Groningen, zoon van de Vink, Abraham en Roest, Prijna. Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is overleden op zondag 12 januari 1969 in Wassenaar, 93 jaar oud. Hij is gecremeerd op donderdag 16 januari 1969 in Den Haag, crematorium Nieuw Eykenduynen.
Beroep: veearts, inspecteur Veterinaire Dienst en Volksgezondheid
Hij trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 13 juli 1906 in Utrecht met de Raad, Marie, 31 jaar oud. Zij is geboren op zaterdag 2 januari 1875, dochter van de Raad, Leendert en van Beek, Marretje. Zij is overleden op vrijdag 21 augustus 1953 in Rijswijk (Z-H), 78 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 25 augustus 1953 in Rijswijk, Alg. Begr. Kleiweg.

Kinderen van de Vink, Klaas en de Raad, Marie:

1 de Vink, Abraham Leendert, geboren op maandag 4 juni 1906 in Zoetermeer. Volgt X-f.
2 de Vink, Marinus
, geboren op maandag 20 juli 1908 in Zoetermeer. Volgt X-g.
3 de Vink, Josephus Johannes Gerardus
, geboren op woensdag 4 juni 1913 in Venlo. Volgt X-h.

X-f de Vink, Abraham Leendert is geboren op maandag 4 juni 1906 in Zoetermeer, zoon van de Vink, Klaas (zie VIII-c) en de Raad, Marie. Hij is overleden op zaterdag 20 juni 1970 in Balaklava Australië, 64 jaar oud.
Beroep: pianoleraar
Hij trouwde, 29 jaar oud, op dinsdag 3 september 1935 in Lembang, Java Ned. Indië met Knaud, Anne Alexandrine [Ans], 32 jaar oud. Zij is geboren op woensdag 22 april 1903 in Batavia, Ned. Indië. 

Kinderen van de Vink, Abraham Leendert en Knaud, Anne Alexandrine:

1 de Vink, Erica Henrietta Maria, geboren op maandag 1 maart 1937 in Bandung, Java. Volgt XI-e.
2 de Vink, Annie Gladys
, geboren op woensdag 23 november 1938 in Bandung, Java.
3 de Vink, Klaas Henri Bram, geboren op zaterdag 8 maart 1941 in Bandung, Java. Volgt XI-f.


XI-e de Vink, Erica Henrietta Maria
is geboren op maandag 1 maart 1937 in Bandung, Java, dochter van de Vink, Abraham Leendert en Knaud, Anne Alexandrine.
Zij trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 13 juni 1959 in Urania church, Australië met Bates, Kenneth Brian, 24 jaar oud. Hij is geboren op dinsdag 19 februari 1935 in Mile End, Australië.

Kinderen van de Vink, Erica Henrietta Maria en Bates, Kenneth Brian:

1 Bates, David Kenneth, geboren op zondag 25 oktober 1959 in Minlaton, Australië.
2 Bates, Paul Bernard, geboren op vrijdag 20 april 1962 in Minlaton, Australië.
3 Bates, Michelle Erica, geboren op zondag 1 maart 1964 in Port Lincoln, Australië.


XI-f de Vink, Klaas Henri Bram
is geboren op zaterdag 8 maart 1941 in Bandung, Java, zoon van de Vink, Abraham Leendert en Knaud, Anne Alexandrine.
Hij trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 25 januari 1964 in Adelaide, Australië met Bolter, Helen Mary, 21 jaar oud. Zij is geboren op zaterdag 25 juli 1942 in Adelaide, Australië.

Kinderen van de Vink, Klaas Henri Bram en Bolter, Helen Mary:

1 de Vink, Darren Paul, geboren op vrijdag 18 september 1964 in Adelaide, Australië.
2 de Vink, Garry Bram, geboren op woensdag 16 maart 1966 in Adelaide, Australië.
3 de Vink, Mieke-Ann, geboren op dinsdag 14 maart 1967 in Adelaide, Australië.
4 de Vink, Ingrid Rebecca, geboren op donderdag 24 april 1969 in Adelaide, Australië.


X-g de Vink, Marinus [Martin]
is geboren op maandag 20 juli 1908 in Zoetermeer, zoon van de Vink, Klaas en de Raad, Marie. Hij is overleden op maandag 16 september 1996 in Middelburg, 88 jaar oud.
Beroep: Directeur Provinciale Planologische dienst Hij trouwde, 30 jaar oud, op dinsdag 9 mei 1939 in Rotterdam met Olthof, Helena Adelphina [Leni], 29 jaar oud, nadat zij op donderdag 20 april 1939 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dinsdag 9 mei 1939 in Rotterdam, Remonstrantsch Geref. kerk. Zij is geboren op dinsdag 19 april 1910 in Oude Pekela. Zij is overleden op vrijdag 2 april 1993 in Middelburg, 82 jaar oud.

Adoptiekind van Martin en Leni:
1 de Jong, Daan. Advocaat. Daan is een zoon van de broer van Lou de Jong, historicus, geschiedschrijver WO II.


X-h de Vink, Josephus Johannes Gerardus
is geboren op woensdag 4 juni 1913 in Venlo, zoon van de Vink, Klaas en de Raad, Marie. Hij is overleden op maandag 20 september 1976 in Voorburg, 63 jaar oud. Hij is begraven in Rijswijk.
Beroep: Rijksambtenaar
Hij trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 31 augustus 1944 in Delft met van der Sluijs, Catharina Anna [Tine], 31 jaar oud. Zij is geboren op woensdag 12 februari 1913 in Delft, dochter van van der Sluijs, Jacobus en Kraussen, Anna Germina Wilhelmina. Zij is overleden op zaterdag 14 januari 2006 in Rijswijk, 92 jaar oud.
Beroep: verpleegkundige in het Diaconessenhuis in Den Haag

Kinderen Josephus Johannes Gerardus en Tine:

1 de Vink, Joost Julius, geboren op vrijdag 19 april 1946 in Den Haag. Volgt XI-g.
2 de Vink, Jacobus Klaas
, geboren op donderdag 8 juli 1948 in Wassenaar. Volgt XI-h.
3 de Vink, Rudolf
, geboren op zaterdag 31 januari 1953 in Rijswijk.


XI-g de Vink, Joost Julius
is geboren op vrijdag 19 april 1946 in Den Haag, zoon van de Vink, Josephus Johannes Gerardus en van der Sluijs, Catharina Anna [Tine].
Beroep: sociaal werker in de jeugdhulpverlening
Hij trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 11 december 1970 in Rijswijk (Z-H) met van Egmond, Jeanette Hendrika, 21 jaar oud. Zij is geboren op dinsdag 8 maart 1949 in Den Haag, dochter van van Egmond, Cor en Meeuws, Riek.

Kinderen van Joost Julius en Jeanette Hendrika:

1 de Vink, Wouter Joost, geboren op woensdag 6 juni 1973 in Voorburg. Volgt XII-b.
2 de Vink, Karolien
, geboren op woensdag 24 maart 1976 in Voorburg. Zij werkt als personeelsadviseur en runt samen met haar partner een zorgboerderij in Sinderen. Zij begon een relatie met Visser, Elte Jan. Beroep: bedrijfsleider.
3 de Vink, Marloes, geboren op donderdag 26 augustus 1982 in Warnsveld. Zij begon een relatie met Markensteyn, Eelco. Zij heeft in 2006 een studie master Media & Journalistiek afgerond en studeerde daarvoor Communicatiewetenschappen.
4 de Vink, Femke, geboren op donderdag 20 februari 1986 in Warnsveld.

XII-b de Vink, Wouter Joost is geboren op woensdag 6 juni 1973 in Voorburg, zoon van de Vink, Joost Julius (zie X-d) en van Egmond, Jeanette Hendrika.
Hij trouwde met Costa, SylviaZij zijn allebei zeer actief in de muziekwereld.


XI-h de Vink, Jacobus Klaas
is geboren op donderdag 8 juli 1948 in Wassenaar, zoon van de Vink, Josephus Johannes Gerardus (zie IX-d) en van der Sluijs, Catharina Anna [Tine].
Beroep: Tekenaar constructeur bij Rijks Waterstaat
Hij trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 3 augustus 1972 in Rijswijk (Z-H) met Orth, Irene Elisabeth, 20 jaar oud. Zij is geboren op maandag 20 augustus 1951 in Den Haag, dochter van Orth, Gustaaf [Tap] en Tielman, Hortence [Zus].

Kinderen van de Vink, Jacobus Klaas en Orth, Irene Elisabeth:

1 de Vink, Eelco Joost, geboren op dinsdag 15 juli 1977 in Voorburg. Volgt XII-e.
2 de Vink, Maurits Jacobus, geboren op donderdag 8 januari 1981 in Voorburg. Hij begon een relatie met Mascha Kimman. Mascha is geboren op zondag 14 augustus 1983, dochter van Michel Kimman en Evelien.  
3 de Vink, Barbara Hortence Catherina, geboren op vrijdag 18 juni 1982 in Voorburg. Zij begon een relatie met Arno Schaap. Arno is geboren op zaterdag 3 juli 1982, zoon van Rick Schaap en Djoeke.

XII-e de Vink, Eelco Joost is geboren op vrijdag 15 juli 1977 in Voorburg, zoon van de Vink, Jacobus Klaas (zie XI-h) en Orth, Irene Elisabeth. Hij begon een relatie met Judith Penders. Judith is geboren op vrijdag 23 september 1977 in Gouda, dochter van Frans Penders en Thea.

Kinderen van de Vink, Eelco Joost en Judith:
1 Amelie Milou de Vink, geboren op dinsdag 21 augustus 2007 in Zoetermeer.
2 Louise Rosalie de Vink, geboren op dinsdag 25 oktober 2011 in Zoetermeer.
 

IX-f de Vink, Jan Willem is geboren op vrijdag 5 november 1880 in Edam, zoon van de Vink, Abraham en Roest, Prijna. Hij is overleden op zaterdag 24 februari 1951 in Voorschoten, 70 jaar oud. Hij trouwde, 35 of 36 jaar oud, in 1916 in Den Haag met Verschoor, Alida Jacoba, 32 of 33 jaar oud. Zij is geboren op zondag 22 april 1883 in Den Haag. Zij is overleden op zondag 26 december 1976 in Vlaardingen, 93 jaar oud.

Kinderen van de Vink, Jan Willem en Verschoor, Alida Jacoba:

1 de Vink, Prijna, geboren op vrijdag 21 januari 1916 in Delft. Zij is overleden in 1921 in Rijswijk (Z-H), 4 of 5 jaar oud.
2 de Vink, Alida Jacoba, geboren op woensdag 21 januari 1920 in Rijswijk (Z-H). Zij trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 13 augustus 1947 in Amsterdam met Kan, Hendrik Dirk, 30 jaar oud. Hij is geboren op maandag 26 februari 1917 in Amsterdam.
3 de Vink, Abraham, geboren op donderdag 20 oktober 1921 in Rijswijk (Z-H). Volgt X-j.
4 de Vink, Cornelis Frederik
, geboren op zaterdag 19 september 1925 in Den Haag. Volgt X-k.
5 de Vink, Antoinette Maria
, geboren op dinsdag 5 april 1927 in Den Haag. Zij trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 24 maart 1948 in Amsterdam met Lesquiller, Jules, 41 jaar oud. Hij is geboren op zondag 21 oktober 1906. Hij is overleden in 1982, 75 of 76 jaar oud.

X-j de Vink, Abraham is geboren op donderdag 20 oktober 1921 in Rijswijk (Z-H), zoon van de Vink, Jan Willem en Verschoor, Alida Jacoba. Hij is overleden op vrijdag 21 december 1973 in Haarlem, 52 jaar oud. Hij trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 21 december 1945 in Bloemendaal met Heinsius, Ella, 23 jaar oud. Zij is geboren op dinsdag 31 oktober 1922 in Haarlem.

Kinderen van de Vink, Abraham en Heinsius, Ella:

1 de Vink, Robert Frederick, geboren op zaterdag 6 december 1947 in Bloemendaal. Volgt XI-j.
2 de Vink, Marjoleine Elisabeth
, geboren op dinsdag 2 juni 1953 in Bloemendaal. Zij begon een relatie met Kater, William Jan. Hij is geboren op dinsdag 18 april 1950 in Haarlem.

XI-j de Vink, Robert Frederick is geboren op zaterdag 6 december 1947 in Bloemendaal, zoon van de Vink, Abraham en Heinsius, Ella.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 26 november 1971 in Bloemendaal met van der Wiel, Barbera Petronella Hermina, 20 jaar oud. Zij is geboren op zondag 31 december 1950.

Kinderen van Robert Frederik en Barbera Petronella Hermina:

1 de Vink, Susanti Johanna, geboren op 09-04-1976 in Medan, Sumatra, Indonesië. Volgt XII-f.
2 de Vink, Christianto Fanciscus, geboren op 28-12-1978 in Pajar Bulan, Sumatra, Indonesië.
3 de Vink, David Martijn, geboren op 11-12-1980 in Buitenpost, Friesland. Volgt XII-g.


XII-f de Vink, Susanti Johanna
is geboren op vrijdag 9 april 1976 in Medan, Sumatra, Indonesië, dochter van de Vink, Robert Frederik en van der Wiel, Barbera Petronella Hermina. Zij trouwde, 30 jaar oud, op maandag 7 augustus 2006 met Fitzgerald, Patrick Francis.

Kind van de Vink, Susanti Johanna en Fitzgerald, Patrick Francis:

1 Fitzgerald, Jaring Pádraig, geboren op zaterdag 14 maart 2009 in Dublin, Ierland.
2 Fitzgerald, Nynke Aine, geboren op donderdag 13 oktober 2011 om 00:47 in Dublin, Ierland. Bij de geboorte woog zij 3280 gr. en was zij 50 cm. lang. 
 

XII-g de Vink, David Martijn is geboren op 11-12-1980 in Buitenpost, Friesland, zoon van de Vink, Robert Frederik en van der Wiel, Barbera Petronella Hermina.
Hij ging samenwonen in Melen, Luik België met Wozny, Christelle.

Kinderen van David Martijn en Christelle:

1 de Vink, Dorian Robert Christophe France, geboren op 12-12-2003.
2 de Vink, Aimie Ambre Barbera Isabelle Benjamin, geboren op 19-02-2006.

 

X-k de Vink, Cornelis Frederik is geboren op zaterdag 19 september 1925 in Den Haag, zoon van de Vink, Jan Willem en Verschoor, Alida Jacoba. Hij trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1952 in Rotterdam met Stals, Nelly, 25 of 26 jaar oud. Zij is geboren op vrijdag 27 augustus 1926 in Tjimaha.

Kinderen van de Vink, Cornelis Frederik en Sta´s, Nelly:

1 de Vink, Ronold Jaques Henri, geboren op donderdag 3 november 1955 in Vlaardingen. Volgt XI-l.
2 de Vink, Mirjam Desiree
, geboren op woensdag 11 november 1959 in Vlaardingen.
3 de Vink, Benjamin Frederik, geboren op zondag 2 juli 1967 in Vlaardingen.

 

XI-l de Vink, Ronold Jaques Henri is geboren op donderdag 3 november 1955 in Vlaardingen, zoon van de Vink, Cornelis Frederik en Sta´s Nelly.
Hij trouwde, 17 jaar oud, op vrijdag 23 maart 1973 in Schiedam met Sneiders, Gerarda Maria, 37 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden. Zij is geboren op zondag 26 januari 1936 in Schiedam.

Kind van de Vink, Ronoid Jaques Henri en Sneiders, Gerarda Maria:

1 de Vink, Marjolein Eveline, geboren in Schiedam.IX-g de Vink, Simon Hendrik is geboren op maandag 22 oktober 1888 in Lopik, zoon van de Vink, Abraham en Roest, Prijna. Hij is overleden op donderdag 11 december 1952 in Utrecht, 64 jaar oud.
Hij (1) trouwde met Vos, Helena. Zij is geboren in Den Haag. Zij is overleden omstreeks 1943 in De Bilt.
(2) trouwde, 58 jaar oud, op vrijdag 15 november 1946 in De Bilt met Braam, Hendrika, 38 jaar oud. Zij is geboren op donderdag 3 september 1908 in De Bilt.

Kinderen van Simon Hendrik en Helena:

1 de Vink, Catherina, geboren op zondag 3 juni 1923 in Utrecht. Zij trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 25 augustus 1954 in Utrecht met Faber, Jacob, 28 jaar oud. Hij is geboren op maandag 21 juni 1926 in Sukabumi, Java.
2 de Vink, Prijna, geboren op zaterdag 21 maart 1925 in Utrecht. Zij trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 18 juli 1951 in Utrecht met Koopman, Cornelius Hendrik.

Zij emigreerden naar Canada en kregen daar in London, twee zoons.

VIII-c de Vink, Gerardus is geboren op donderdag 1 mei 1851 in Leiden, zoon van de Vink, Johannes Isaac en Pi(e)kaar, Elisabeth. Hij is overleden vóór 1932, ten hoogste 81 jaar oud.
Beroep: steenhouwer.

Hij trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 25 oktober 1883 in Edam met Kolm, Anna, 26 of 27 jaar oud. Zij is geboren in 1856 in Nieuwendam, dochter van Kolm, Johann Christian en van der Veen, Jetje. Zij is overleden op zondag 10 april 1932 in Rheden, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 april 1932.

In het telefoonboek van Leiden van 1915, treffen we aan Fa. G. de Vink, Steenhouwerij, Morschsingel tel.nr.1084.

 

VIII-d de Vink, Franciscus is geboren op zaterdag 24 juni 1854 in Leiden, zoon van de Vink, Johannes Isaac en Piekaar, Elisabeth.
Beroep: bouwkundig tekenaar, bouwkundig ambtenaar
Hij trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 25 mei 1877 in Nijmegen met Schroeder, Allegonda Catharina, 24 jaar oud. Zij is geboren op zondag 5 december 1852 in Nijmegen, dochter van Schroeder, Jacques en Winnemuller, Maria Catharina.

Kinderen van de Vink, Franciscus en Schroeder, Allegonda Catharina:

1 de Vink, Allegonda Elisabeth, geboren op zondag 23 september 1877 in Nijmegen. Zij trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 10 oktober 1902 in Nijmegen met van der Goot, Georg Christiaan Frans, 33 jaar oud. Hij is geboren op zondag 24 januari 1869 in Hengelo, zoon van van der Goot, Jacob Douwes en Walkate, Johanna. Beroep: koopman 
2 de Vink, Francina Margaretha, geboren op vrijdag 24 juni 1881 in Nijmegen.
3 de Vink, Margaretha, geboren op zaterdag 8 september 1894 in Nijmegen. Zij is overleden op maandag 1 april 1895 in Nijmegen, 6 maanden oud.


VII-c de Vink, Abraham is geboren op dinsdag 28 januari 1817 in Leiden, zoon van de Vink, Abraham en Jasperse, Grietje.
Beroep: schoenmaker
Hij trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 11 augustus 1843 in Boskoop met van der Willik, Aafje, 30 jaar oud. Zij is geboren op dinsdag 8 september 1812 in Boskoop, dochter van van der Willik, Hendrik en Arkeveld, Maartje.

Kinderen van de Vink, Abraham en van der Willik, Aafje:

1 de Vink, Abraham, geboren in 1846. Hij is overleden op woensdag 22 april 1874 in Goedereede, Goeree-Overflakkee ZH, 27 of 28 jaar oud.
2 de Vink, Hendrik, geboren in 1848 in Boskoop. Volgt VIII-e.
3 de Vink, Gerrit
, geboren op maandag 4 november 1850 in Boskoop. Volgt VIII-f.
4 de Vink, Johannes Jacobus
, geboren omstreeks 1851. Volgt VIII-g.
5 de Vink, Jacobus Wilhelmus
, geboren in 1855 in Boskoop. Volgt VIII-h.
6 de Vink, Cornelis
, geboren in 1858 in Boskoop, schoenmaker.

 

VIII-e de Vink, Hendrik is geboren in 1848 in Boskoop, zoon van de Vink, Abraham en van der Willik, Aafje.
Hij trouwde, 25 of 26 jaar oud, op woensdag 13 mei 1874 in Waddinxveen met Ravensbergen, Dirkje, 20 of 21 jaar oud. Zij is geboren in 1853 in Oudshoorn, dochter van Ravensbergen, Hendrik en Sauer, Naatje.

 

VIII-f de Vink, Gerrit is geboren op maandag 4 november 1850 in Boskoop, zoon van de Vink, Abraham en van der Willik, Aafje. Hij is overleden op donderdag 16 januari 1941 in Benthuizen, ZH, 90 jaar oud.
Beroep: Schoen- en zadelmaker
Hij trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 2 januari 1874 in Zegwaart, ZH met van Es, Jannetje, 21 jaar oud. [Bron: Willem Jan van Reeuwijk] Zij is geboren op maandag 2 februari 1852 in Zegwaart, ZH, dochter van van Es, Johannes en Haak, Sara. Zij is overleden op dinsdag 24 april 1928 in Benthuizen, ZH, 76 jaar oud.

Kinderen van de Vink, Gerrit en van Es, Jannetje:

1 de Vink, Abraham, geboren op zaterdag 18 april 1874 in Zegwaart, ZH. Volgt IX-i.
2 de Vink, Sara [foto], geboren op woensdag 8 september 1875 in Benthuizen, ZH. Zij is overleden op woensdag 13 oktober 1965 in Boskoop, 90 jaar oud. Zij is begraven op maandag 18 oktober 1965 in Boskoop. Zij trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 28 juni 1906 in Benthuizen, ZH met Cozijn, Willem, 30 jaar oud. Hij is geboren op maandag 6 maart 1876 in Boskoop, zoon van Cozijn, Martinus en Ravensberg, Grietje. Hij is overleden op maandag 12 juni 1922 in Boskoop, 46 jaar oud (oorzaak: TBC), Beroep: boomkweker
3 de Vink, Johannes, geboren op dinsdag 2 januari 1877 in Benthuizen, ZH. Volgt IX-j.
4 de Vink, Aafje, geboren op zaterdag 9 februari 1878 in Benthuizen, ZH. Zij is overleden op vrijdag 31 december 1926 in Den Haag, 48 jaar oud. Zij trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 8 augustus 1907 in Benthuizen, ZH met Oosterling, Abraham, 26 jaar oud. Hij is geboren op zaterdag 26 maart 1881 in Den Haag, zoon van Oosterling, Johannes Jacobus en Vermaas, Dirkje. Hij is overleden op dinsdag 30 november 1937 in Den Haag, 56 jaar oud.
5 de Vink, Hendrik, geboren op dinsdag 22 juli 1879 in Benthuizen, ZH. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 juli 1879. Hij is gedoopt op zondag 10 augustus 1879 in Benthuizen, ZH. Hij is overleden op dinsdag 24 december 1895 in Benthuizen, ZH, 16 jaar oud.
6 de Vink, Adriana, geboren op maandag 26 juli 1880 in Benthuizen, ZH. Zij is overleden op zondag 16 februari 1947 in Tholen, Zeeland, 66 jaar oud. Zij trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 22 mei 1902 in Benthuizen, ZH met Vis, Gerrit, ongeveer 25 jaar oud. Hij is geboren omstreeks 1877 in Zevenhuizen, ZH, zoon van Vis, Gerrit en van Wijngerden, Jannetje. Hij is overleden op dinsdag 14 juni 1955 in Tholen, Zeeland, ongeveer 78 jaar oud. Beroep: Stoker
7 de Vink, Dirkje, geboren op maandag 20 maart 1882 in Benthuizen, ZH. Zij is overleden op woensdag 21 augustus 1907 in Zoetermeer, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 augustus 1907. Zij trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 17 oktober 1902 in Benthuizen, ZH met Coster, Jacob, 23 jaar oud. Hij is geboren op zondag 13 april 1879 in Zoetermeer, zoon van Coster, Aart en Maaskant, Hillegonda. Beroep: tuinder
8 de Vink, Trijntje, geboren op maandag 30 april 1883 in Benthuizen, ZH. Zij is overleden op vrijdag 26 maart 1948 in Den Haag, 64 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 30 maart 1948 in Den Haag. Zij trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 8 augustus 1907 in Benthuizen, ZH met van Reeuwijk, Hendrik, 26 jaar oud. Hij is geboren op vrijdag 28 januari 1881 in Zegwaart, ZH, zoon van van Reeuwijk, Jan en Visser, Catharina Adriana. Hij is overleden op maandag 28 februari 1949 in Den Haag, 68 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 3 maart 1949 in Den Haag. Beroep: smid bij de HTM [Haagse Tramweg Maatschappij]

 

 

 

9 de Vink, Johanna Jacoba, geboren op vrijdag 17 april 1885 in Benthuizen, ZH. Zij is overleden op zondag 1 mei 1921 in Zoetermeer, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 mei 1921. Zij trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 20 juni 1912 in Benthuizen, ZH met van Reeuwijk, Aart, 25 jaar oud. Hij is geboren op maandag 15 november 1886 in Zegwaart, ZH, zoon van van Reeuwijk, Pleun en Bos, Corstina. Hij is overleden op vrijdag 20 januari 1961 in Zoetermeer, 74 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 24 januari 1961 in Zoetermeer, NH Begraafplaats Dorpsstraat. Beroep: tuinder, warmoezier Leidsche wallen.


IX-i de Vink, Abraham is geboren op zaterdag 18 april 1874 in Zegwaart, ZH, zoon van de Vink, Gerrit en van Es, Jannetje. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 april 1874. Hij is overleden op dinsdag 7 december 1948 in Den Haag, 74 jaar oud.
Beroep: schoenmaker
Hij(1) trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 2 augustus 1899 in Den Haag met van As, Aaltje, 23 jaar oud. Zij is geboren op donderdag 20 juli 1876 in Hillegersberg, ZH. Zij is overleden op dinsdag 10 juli 1917 in Leiden, 40 jaar oud.
Hij (2) trouwde, 43 jaar oud, op woensdag 29 augustus 1917 in Den Haag met de Haan, Hendrina, 38 of 39 jaar oud. Zij is geboren in 1878.

Kinderen van de Vink, Abraham en van As, Aaltje:

1 de Vink, Gerrit, geboren op donderdag 12 april 1906 in Alphen aan de Rijn. Volgt X-o.
2 de Vink, Arendje
, geboren op donderdag 23 mei 1907 in Alphen aan de Rijn. Zij trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 27 april 1927 met Knoester, J.W., 23 of 24 jaar oud.

 

X-o de Vink, Gerrit is geboren op donderdag 12 april 1906 in Alphen aan de Rijn, zoon van de Vink, Abraham en van As, Aaltje.
Hij trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 14 september 1932 in Den Haag met van der Toorn, Neeltje, 28 jaar oud. Zij is geboren op woensdag 15 juni 1904 in Den Haag.


IX-k de Vink, Johannes is geboren op dinsdag 2 januari 1877 in Benthuizen, ZH, zoon van de Vink, Gerrit (zie VII-f) en van Es, Jannetje. Hij is overleden op dinsdag 9 december 1947 in Benthuizen, ZH, 70 jaar oud.
Beroep: Schoen- en zadelmaker
Hij trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 27 juni 1907 in Zoetermeer met van der Kooij, Trijntje, 25 jaar oud. Zij is geboren op zaterdag 25 februari 1882 in Stompwijk, dochter van van der Kooij, Willem en Verhoeff, Jacoba. Zij is overleden op woensdag 30 januari 1963 in Benthuizen, ZH, 80 jaar oud.

 

Kinderen van Johannes en Trijntje:


1 de Vink, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 25 mei 1908 in Benthuizen, ZH.
2 de Vink, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 10 maart 1909 in Benthuizen, ZH.
3 de Vink, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 13 februari 1910 in Benthuizen, ZH.
4 de Vink, Gerrit, geboren in 1918 in Benthuizen, ZH. Hij is overleden op donderdag 20 juni 1918 in Benthuizen, ZH, geen jaar oud.

 

VIII-g de Vink, Johannes Jacobus is geboren omstreeks 1851, zoon van de Vink, Abraham en van der Willik, Aafje.
Beroep: boomkweker
Hij trouwde met van Klaveren, Willemina. Zij is geboren in 1854 in Boskoop, dochter van van Klaveren, Klaas en van Wilgen, Maria. Zij is overleden op woensdag 12 april 1944 in Groningen, 90 jaar oud.

Kinderen van de Vink, Johannes Jacobus en van Klaveren, Willemina:

1 de Vink, Aafje, geboren in 1879 in Boskoop. Zij (1) trouwde met van Es, Dirk. Hij is overleden vóór 1917. Zij (2) trouwde, 37 of 38 jaar oud, op donderdag 1 februari 1917 in Leerdam met Verdonk, Jakob, 31 of 32 jaar oud. Hij is geboren in 1885 in Zaandam, zoon van Verdonk, Jan en Verlaan, Trijntje. Hij is weduwnaar van Molenaar, Maartje (ovl. vóór 1917).
2 de Vink, Klaas, geboren in 1880 in Boskoop. Volgt IX-r.
3 de Vink, Ida
, geboren in 1882 in Boskoop. Zij trouwde, 23 of 24 jaar oud, op donderdag 12 juli 1906 in Waddinxveen met Kreupeling, Adriaan, 26 of 27 jaar oud. Hij is geboren in 1879 in Waddinxveen, zoon van Martinus Johannes Kreupeling en Geertruijda Adriana de Rooij [oudere broer van Janna, gehuwd met haar zwager Klaas de Vink (VIII-p)].
4 de Vink, Abraham, geboren in 1888 in Boskoop. Volgt IX-t.


 

IX-r de Vink, Klaas is geboren in 1880 in Boskoop, zoon van de Vink, Johannes Jacobus en van Klaveren, Willemina.
Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, op donderdag 21 september 1905 in Waddinxveen met Kreupeling, Janna Hendrika Geertruij, 19 of 20 jaar oud. Zij is geboren in 1885 in Waddinxveen, dochter van Kreupeling, Martinus Johannes en de Rooij, Geertruijda Adriana.

 

IX-t de Vink, Abraham is geboren in 1888 in Boskoop, zoon van de Vink, Johannes Jacobus en van Klaveren, Willemina.
Beroep: boomkweker
Hij trouwde, 26 of 27 jaar oud, op donderdag 30 december 1915 in Groningen met Wouda, Antje, 23 of 24 jaar oud. Zij is geboren in 1891 in De Wilp, Marum Gr., dochter van Wouda, Jitze en Duursma, Sjouke.

 

VIII-h de Vink, Jacobus Wilhelmus is geboren in 1855 in Boskoop, zoon van de Vink, Abraham en van der Willik, Aafje.
Beroep: boomkweker
Hij trouwde, 25 of 26 jaar oud, op vrijdag 22 juli 1881 in Boskoop met van Es, Dirkje, 22 of 23 jaar oud. Zij is geboren in 1858 in Zegwaart, ZH, dochter van van Es, Johannes en Haak, Sara, [zuster van Jannetje van Es, die met haar zwager Gerrit de Vink huwde].

 

 

VII-d de Vink, Jacob Jonas is geboren op dinsdag 19 oktober 1819 in Leiden, zoon van de Vink, Abraham en Jasperse, Grietje. Hij is overleden op zaterdag 22 januari 1859 in Leiden, 39 jaar oud.
Beroep: winkelier in Manufacturen en Huisverwer
Hij trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 13 november 1850 in Leiden [bron: Gezinskaart] met Koelhof, Geertrui Maria, 29 jaar oud. Zij is geboren op vrijdag 29 juni 1821 in Leiden. Zij is overleden op zaterdag 4 december 1858 in Leiden, 37 jaar oud.
Beroep: dienstbode

 

Kinderen van de Vink, Jacob Jonas en Koelhof, Geertrui Maria:

1 de Vink, Abraham, geboren op vrijdag 17 oktober 1851 in Leiden. Hij is overleden op zaterdag 11 juli 1857 in Leiden, 5 jaar oud.
2 de Vink, Maria Johanna Margaretha, geboren op woensdag 22 december 1852 in Leiden. Zij is overleden op maandag 7 juni 1858 in Leiden, 5 jaar oud.
3 de Vink, Fredrik, geboren op zondag 18 december 1853 in Leiden. Hij is overleden op woensdag 4 januari 1854 in Leiden, 17 dagen oud.
4 de Vink, Jacob Jonas, geboren op zondag 18 december 1853 in Leiden. Hij is overleden op donderdag 5 januari 1854 in Leiden, 18 dagen oud.
5 de Vink, Frederik Jacob, geboren op dinsdag 20 februari 1855 in Leiden. Hij is, ongehuwd, overleden op zaterdag 2 maart 1929 in Assen, 74 jaar oud.
6 de Vink, Jacob Jonas, geboren op maandag 13 april 1857 in Leiden. Hij is overleden op zondag 2 augustus 1857 in Leiden, 3 maanden oud.

Het enige kind dat in leven bleef, Frederik Jacob werd geboren in 1855 als zoon van Jacob Jonas, winkelier in Manufacturen en Huisverwer van beroep en Geertrui Maria Koelhof. Zijn broertjes en zusje overleden allemaal jong en ook vader en moeder stierven toen hij nog geen 4 jaar oud was.

Kleine Freek werd toen ondergebracht in een soort particulier weeshuis aan de Waardgracht, bij ene Juffrouw Johanna Bonnet. Vervolgens vinden we hem terug op de Middelste Gragt 644. In 1874 woont hij in de Korenbrugsteeg, een soort kosthuis en wordt daar opgeleid tot timmerman, een eerlijk beroep nietwaar? Op 14 december 1877 vertrekt hij naar Den Haag.

Na zijn jaren als dienstplichtig milicien meldt hij zich in 1879 vrijwillig voor 10 jaar bij het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger [KNIL].

Dit was het Nederlandse koloniale leger dat officieel werd opgericht in 1830 in Nederlands-Indië. In tegenstellling tot de Koninklijke Landmacht die onder het Ministerie van Oorlog viel, resorteerde het onder het ministerie van Koloniën en bestond het uitsluitend uit beroepsmilitairen.

Het KNIL droeg het karakter van een vreemdelingenlegioen. Het bestond voor ongeveer eenderde uit Europese militairen, vooral Nederlanders, maar ook veel Duitsers en Belgen, die uit armoede tekenden als ´koloniaal´. Voor tweederde uit militairen die op de Indonesische eilanden werden geworven. Het was een bont gezelschap, waarin christenen en islamieten broederlijk naast elkaar dienden en waarin op zijn minst tien verschillende talen werden gesproken. De legersterkte bedroeg gemiddeld zo'n 30.000 man.

Het KNIL kwam vrijwel jaarlijks in actie. Altijd viel er wel ergens een rebellie neer te slaan, een strafexpeditie uit te voeren of een onwillige radja tot medewerking te bewegen. Terwijl Nederland in Europa militair gezien vrijwel niet meer meetelde, vond er in de Indische kolonie een intensief, langdurig en vaak bloedig militair optreden plaats.

Wanneer Freek precies terugkeert naar Nederland is niet bekend evenals over zijn leven in de tussenliggende jaren tot 1898. De dan 43-jarige Freek wordt vanwege landloperij, geconstateerd in Den Haag, veroordeeld en op 11 maart gedeporteerd naar de Strafinrichting in Veenhuizen. LEES MEER...


 

VII-e de Vink, Willem Frederik is geboren op zondag 4 april 1830 in Leiden, zoon van de Vink, Abraham en Aafje Geertrui.
Hij (1) trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 5 mei 1852 in Leiden met Wijnnobel, Wilhelmina, 22 jaar oud. Zij is geboren op dinsdag 13 oktober 1829 in Leiden, dochter van Wijnnobel, Cornelis en Labee, Anna Pieternella. Zij is overleden op donderdag 12 februari 1857 in Leiden, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: Eén kind om te wettigen, genaamd Cornelis.
Hij (2) trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 27 februari 1861 in Leiden met Verboog, Dina, 25 jaar oud. Zij is geboren op vrijdag 5 juni 1835 in Leiderdorp, dochter van Verboog, Jacobus Johannes en Mattiesing, Jozijntje.  

Kinderen van de Vink, Willem Frederik en Wijnnobel, Wilhelmina:

1 de Vink, Cornelis, geboren op maandag 13 oktober 1851 in Leiden. Volgt VIII-i.
2 de Vink, Agatha Geertruida
, geboren op woensdag 9 februari 1853 in Leiden.

Kind van de Vink, Willem Frederik en Verboog, Dina:

1 de Vink, Abraham Willem, geboren op donderdag 6 maart 1862 in Leiden.

 

VIII-i de Vink, Cornelis is geboren op maandag 13 oktober 1851 in Leiden, zoon van de Vink, Willem Frederik (zie VI-e) en Wijnnobel, Wilhelmina. Hij is overleden op donderdag 21 april 1927 in Voorschoten, 75 jaar oud.
Beroep: bloembollenkweker
Hij trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 22 februari 1872 in Nieuwveen met van der Wilk, Dorothea Maria, 17 jaar oud. Zij is geboren in 1854 in Nieuwveen, dochter van van der Wilk, Leendert en de Lange, Annigje. Zij is overleden op woensdag 12 augustus 1936 in Wassenaar, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 augustus 1936. 

Getuigen bij het huwelijk zijn: Cornelis Wijnnobel, 66 jaar, fabrikant, Leiden, grootvader bruidegom; Hermanus Voorthuijzen, 23 jaar, bouwman, Nieuwveen, behuwd broer bruid; Dirk van Rossum, 64 jaar, orgelmaker, Bodegraven; Dirk Kroon, 31 jaar, bouwknecht, Nieuwveen.

Kinderen van de Vink, Cornelis en van der Wilk, Dorothea Maria:

1 de Vink, Johanna Wilhelmina, geboren op donderdag 16 mei 1872 in Nieuwveen. Zij trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 20 juni 1901 in Voorschoten met Forceville, Charles Joseph, 33 of 34 jaar oud. Hij is geboren in 1867, zoon van Forceville, Martinus en Bos, Cornelia Johanna.
2 de Vink, Cornelis, geboren op maandag 13 april 1874 in Nieuwveen.
3 de Vink, Kornelis, geboren op vrijdag 7 april 1876 in Nieuwveen.
4 de Vink, Annetta Martina, geboren op donderdag 7 februari 1878 in Nieuwveen.
5 de Vink, Leendert, geboren op dinsdag 17 juni 1879 in Nieuwveen. Hij is overleden op maandag 14 februari 1927 in Voorschoten, 47 jaar oud. Beroep: bloembollenkweker
6 de Vink, Jansje, geboren op dinsdag 14 juni 1881 in Nieuwveen.
7 de Vink, Willem Frederik, geboren op zaterdag 29 maart 1884 in Nieuwveen. Volgt IX-v.
8 de Vink, Dorothea Maria
, geboren in 1892 in Warmond. Zij trouwde, 20 of 21 jaar oud, op woensdag 22 januari 1913 in Voorschoten met Bienen, Franciscus Antonius Louis, 20 of 21 jaar oud. Hij is geboren in 1892, zoon van Bienen, Louis en Hannaart, Catharijna.

 

IX-v de Vink, Willem Frederik is geboren op zaterdag 29 maart 1884 in Nieuwveen, zoon van de Vink, Cornelis en van der Wilk, Dorothea Maria. Hij trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 26 januari 1909 in Noordwijk Binnen met Verhoeff, Belia Johanna Barbara, ongeveer 22 jaar oud. Zij is geboren omstreeks 1887 in Langerak, dochter van Verhoeff, Ds. Samuel en Willebrand, Belia Francina.

Kind van de Vink, Willem Frederik en Verhoeff, Belia Johanna Barbara:

1 de Vink, Cornelis, geboren op vrijdag 24 november 1916 in Lisse.

 

 

VI-e de Vink, Jonas, zoon van de Vink, Isaak en Pluu, Cornelia. Hij is gedoopt op maandag 24 mei 1779 in Leiden. Doopgetuige Jonas Plu. Hij is overleden na 1835, minstens 56 jaar oud.

Beroep: droogscheerder, grijnwever
Hij trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1804 in Leiden met Ruijtenbeek, Maartje [Marijtje], 30 jaar oud, nadat zij op donderdag 26 april 1804 in Leiden in ondertrouw zijn gegaan. Zij is een dochter van Ruitenbeek, Barend en Densel, Neeltje. Zij is gedoopt op donderdag 20 mei 1773 in Leiden. Zij is overleden na 1835, minstens 62 jaar oud.

Uit de Ondertrouwakte:

Jonas de Vink van Leyden, droogscheerder wonend in de Brandewynsteeg met Abraham de Vink, zijn broeder wonend aan de Heeregragt, Maartje Ruitenbeek van Leyden met Neeltje Dinsel, haar moeder wonend op ´t Levendaal.

Het gezin woont tot 1804 aan de Oude Vest te Leiden en vanaf 1835 Oranjegragt 618, Leiden.

Kinderen van de Vinck, Jonas en Ruijtenbeek, Maartje [Marijtje]:

1 de Vink, Izaac, geboren op zaterdag 28 december 1805 in Leiden. Volgt VII-f.
2 de Vink, Neeltje
, geboren op zaterdag 13 mei 1809 in Leiden. Zij is gedoopt op zondag 21 mei 1809 in Leiden.


VII-f de Vink, Izaac is geboren op zaterdag 28 december 1805 in Leiden, zoon van de Vinck, Jonas en Ruijtenbeek, Maartje [Marijtje]. Hij is gedoopt op zondag 5 januari 1806 in Leiden, in de Marekerk. Hij is overleden op donderdag 14 juni 1866 in Leiden, 60 jaar oud.
Beroep: scheepmakersknecht, warmoesier (Dienstplichtig bij de Zuidhollandsche Schutterij, permissie om te trouwen.)
Hij trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 6 augustus 1835 in Leiden met Blansjaar, Susanna, 22 jaar oud. Zij is geboren op woensdag 9 december 1812 in Leiden, dochter van Blansjaar, David en Roseboom [Roozeboom], Christina [Jannetje]. Zij is overleden op maandag 23 november 1885 in Leiden, 72 jaar oud.

Getuigen bij het huwelijk: Abraham de Vink oud 59 jaren, Huisverwer wonende Heerengracht en oom, Lambertus van der Linden oud 57, verkoper en Hendrik Willem Vreugenburg 29, koekbakker en Johannes Neuteboom 30, schoonmaker allen bekenden en wonende in Leiden.

Het gezin woont jarenlang in de Groenesteech te Leiden.

Kinderen van de Vink, Izaac en Blansjaar, Susanna:

1 de Vink, Jonas, geboren op zondag 28 augustus 1836 in Leiden. Volgt VIII-j.
2 de Vink, David
, geboren op zaterdag 17 november 1838 in Leiden. Volgt VIII-k.
3 de Vink, Jannetje
[foto], geboren op dinsdag 17 augustus 1841 in Leiden. Zij is overleden op maandag 17 februari 1919 in Oegstgeest, 77 jaar oud. Zij trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 10 mei 1871 in Leiden met Oudshoorn, Johannes.
4 de Vink, Neeltje, geboren op maandag 23 september 1844 in Leiden. Zij trouwde, 43 jaar oud, op woensdag 21 maart 1888 in Leiden met Blansjaar, David, 76 jaar oud. Hij is geboren op donderdag 16 januari 1812 in Leiden, zoon van Blansjaar, Nicolaas en van Dissel, Johanna Maria. Hij trouwde voorheen op donderdag 8 januari 1835 in Leiden met Niehot, Gerritje (geb. 1816).
5 de Vink, Izaak, geboren op donderdag 21 oktober 1847 in Leiden. Volgt VIII-n.
6 de Vink, Karel
, geboren op zaterdag 11 januari 1851 in Leiden. Hij is overleden op dinsdag 10 oktober 1854 in Leiden, 3 jaar oud.
7 de Vink, Johannes Hendrik, geboren op zondag 20 november 1853 in Leiden. Volgt VIII-o.

 

VIII-j de Vink, Jonas is geboren op zondag 28 augustus 1836 in Leiden, zoon van de Vink, Izaac en Blansjaar, Susanna.
Beroep: warmoezier
Hij trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 23 november 1859 in Leiden met Beun, Margaretha Cornelia, 25 jaar oud. Zij is geboren op dinsdag 17 juni 1834 in Leiden. Notitie: is analfabeet

Kinderen van de Vink, Jonas en Beun, Margaretha Cornelia:

1 de Vink, Isaac, geboren op donderdag 27 september 1860 in Leiden. Hij is overleden op maandag 4 maart 1861 in Leiden, 5 maanden oud.
2 de Vink, Thomas, geboren op maandag 2 juni 1862 in Leiden.
3 de Vink, Isaäc, geboren in 1870 in Leiden. Hij is overleden in 1870 in Leiden, 2 mnd. oud.

 

VIII-k de Vink, David is geboren op zaterdag 17 november 1838 in Leiden, zoon van de Vink, Izaac en Blansjaar, Susanna. Hij is overleden op woensdag 5 juni 1907 in Leiden, 68 jaar oud.
Beroep: warmoesier, tuinman
Hij (1) trouwde, 26 jaar oud, op 22-02-1865 in Leiden met Viele, Maria, 28 jaar oud. 
Gehuwd in bijzijn van zijn beide ouders en haar vader; Izaak als warmoezier in de Groenesteeg en haar vader als kastenmaker aan de Middelstegragt. Getuigen Willem Viele, 61 huishouwer, oom van de bruid, Andries Piket, 62 sjouwer, Willem Welgers, 23 sjouwer, Willem van Zanen 47 baggerman, goede bekenden. Na gedane voorlezing, tekenen de bruid, haar vader en oom en de vader der bruidegom. De overigen kunnen niet schrijven.
Zij is geboren op 04-11-1836 in Leiden, dochter van Viele, Jacobus en Nagtegaal, Grietje. Zij is overleden op 09-01-1874 in Leiden, 37 jaar oud.
Hij (2) trouwde, 35 jaar oud, op woensdag 6 mei 1874 in Leiden met Stiva, Antje Margritha, 33 jaar oud. Getuigen bij het Huwelijk; Pieter van den Boogaard, David de Ret 55, kruier, Adrianus Niehot 51, sjouwer.
Zij is geboren op zaterdag 13 februari 1841 in Leiden, dochter van Stieva, Nicolaas en van der Kwaak, Grietje. Zij is overleden op donderdag 27 januari 1898 in Leiden, 56 jaar oud. Zij trouwde voorheen op woensdag 1 mei 1867 in Leiden met du Pon, Petrus Jacobus.

Kinderen van David en Maria:

1 de Vink, Susanna, geboren op 20-11-1865 in Leiden. Zij trouwde, 21 jaar oud, op 22-12-1886 in Leiden met Plu, Pieter, 17 jaar oud. Hij is geboren op 07-04-1869 in Leiden, zoon van Plu, Jan en Verstraaten, Elisabeth Helena. Beroep: Smid.
2 de Vink, Jacobus, geboren op 03-03-1868 in Leiden. Volgt IX-y.
3 de Vink, Elisabeth
, geboren op 14-12-1870 in Leiden. Zij is overleden op 20-11-1871 in Leiden, 11 maanden oud.
4 de Vink, Izak, geboren op 21-04-1872 in Leiden. Hij is overleden op 07-04-1876 in Leiden, 3 jaar oud.

Kinderen van David en Antje Margritha:

5 de Vink, Margaretha, geboren op 15-01-1875 in Leiden. Volgt IX-z.
6 de Vink, Cornelia, geboren op 25-08-1876 in Leiden. Zij is overleden op 28-06-1890 in Leiden, 13 jaar oud.
7 de Vink, David, geboren op 15-11-1880 in Leiden. Volgt IX-aa.


IX-y de Vink, Jacobus is geboren op 03-03-1868 in Leiden, zoon van de Vink, David en Viele, Maria. Hij is overleden op 10-04-1945 in Den Haag, 77 jaar oud.
Beroep: koper en blikslager in Leiderdorp
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 08-04-1891 in Leiden met Stouten, Wijntje, 22 jaar oud. Zij is geboren op 02-11-1868 in Leiden, dochter van Stouten, Johannes en Knol, Catharina Adriana. Zij is overleden op 09-05-1915 in Leiden, 46 jaar oud.

Kinderen van de Vink, Jacobus en Stouten, Wijntje:

1 de Vink, Maria, geboren op 24-06-1891 in Leiden. Zij is overleden op 30-11-1918 in Leiden, 27 jaar oud.
2 de Vink, Catharina Adriana, geboren op 05-10-1892 in Leiden. Zij is overleden op 27-03-1893 in Leiden, 5 maanden oud.
3 de Vink, Susanna, geboren op 24-10-1893 in Leiden.
4 de Vink, Margaretha, geboren op 29-06-1895 in Leiden. Zij is overleden op 04-08-1972 in Leiden, 77 jaar oud. Zij trouwde, 33 jaar oud, op 15-08-1928 in Leiden met Peters, Karel Frederik, 26 jaar oud. Hij is geboren op 20-01-1902 in Den Haag, zoon van Peters, Wilhelmus Joannes en Brasser, Saartje.
5 de Vink, Jacobus, geboren op 16-09-1897 in Leiden. Volgt X-r.
6 de Vink, Cornelia
, geboren op 07-11-1899 in Leiden. Zij trouwde, 21 jaar oud, op 21-03-1921 in Leiden met Dijkhuizen, Maarten, 22 jaar oud. Hij is geboren op 09-09-1898 in Scheveningen, zoon van Dijkhuizen, Johannes Jacobus en de Bruin, Adriana.
7 de Vink, Hendrik, geboren op 01-11-1900 in Leiden. Hij is overleden op 12-11-1900 in Leiden, 11 dagen oud.
8 de Vink, Johannes, geboren op 19-10-1901 in Leiden. Hij is overleden op 20-11-1902 in Leiden, 1 jaar oud.
9 de Vink, Wijntje, geboren op 08-11-1902 in Leiden. Zij trouwde, 26 jaar oud, op 01-05-1929 in Hillegom met van Maris, Jacobus, 29 jaar oud. Hij is geboren op 17-01-1900 in Hillegom.
10 de Vink, Bertha, geboren op 22-10-1903 in Leiden. Volgt X-u
11 de Vink, David
, geboren op 18-02-1905 in Leiden.
12 de Vink, Izak, geboren op 09-03-1906 in Leiden. Hij is overleden op 08-10-1906 in Leiden, 6 maanden oud.
13 de Vink, Cornelis, geboren op 07-12-1907 in Leiden. Hij is overleden op 13-11-1911 in Leiden, 3 jaar oud.
14 de Vink, Hendrik, geboren op 12-10-1909 in Leiden. Volgt X-v.

Jacobus was koper en blikslager en ging vroeger in Leiderdorp met de bakfiets de boer op.

 

X-r de Vink, Jacobus is geboren op 16-09-1897 in Leiden, zoon van de Vink, Jacobus en Stouten, Wijntje. Hij is overleden op 06-03-1976 in Leiden, 78 jaar oud.
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 05-05-1920 in Leiden met Dijkhuizen, Pieternella, 18 jaar oud. Zij is geboren op 24-03-1902 in Scheveningen, dochter van Dijkhuizen, Johannes Jacobus en de Bruin, Adriana. Zij is overleden op 19-02-1948 in Leiden, 45 jaar oud.

Kinderen van Jacobus en Pieternella:

1 de Vink, Jacobus, geboren op 25-10-1917 in Leiden. Hij is overleden op 07-05-1931 in Leiden, 13 jaar oud.
2 de Vink, Pieter, geboren op 30-01-1921 in Leiden. Hij trouwde, 28 jaar oud, op 11-05-1949 in Leiden met van den Boogaart, A.
3 de Vink, Wijntje
, geboren op 11-03-1923 in Leiden. Zij trouwde, 26 jaar oud, op 11-05-1949 in Leiden met Simons, Joop.
4 de Vink, Adriaan
, geboren op 18-11-1925 in Leiden. Hij trouwde, 24 jaar oud, op 01-11-1950 in Leiden met Burgerjon, M.
5 de Vink, Pieternella
, geboren op 09-03-1931 in Leiden.

 

X-u de Vink, Bertha is geboren op 22-10-1903 in Leiden, dochter van de Vink, Jacobus en Stouten, Wijntje. Zij is overleden op 16-01-1989 in Rijswijk, 85 jaar oud.
Zij (1) trouwde, 24 jaar oud, op 13-06-1928 in Leiden met de Keijzer, David, 27 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 06-08-1931 in Hillegom. Hij is geboren op 23-03-1901 in Rijnsburg.
(2) ging samenwonen, ongeveer 36 jaar oud, omstreeks 1939 in Den Haag met Hennevanger, Henk.

Kinderen van de Vink, Bertha en de Keijzer, David:

1 de Keijzer, David, geboren op 24-06-1928 in Leiden.
2 de Keijzer, Jacob, geboren op 30-01-1931 in Hillegom.

Kinderen van de Vink, Bertha en Hennevanger, Henk:

3 de Vink, Henderikus Gijsbertus, geboren op 25-09-1939 in Den Haag.
4 de Vink, Fredericus Gijsbertus, geboren op 23-02-1941 in Den Haag.
5 de Vink, Johannes Hendericus, geboren op 08-11-1942 in Den Haag.
6 de Vink, Cornelius Willebrordus, geboren op 15-07-1946 in Den Haag.


X-v de Vink, Hendrik is geboren op 12-10-1909 in Leiden, zoon van de Vink, Jacobus en Stouten, Wijntje. Hij is overleden op 26-10-1992 in Den Haag, 83 jaar oud.
Beroep: Smid met smederij en winkel in haarden en kachels
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 07-09-1931 in Den Haag met Peters, Carolina Hendrika Antonia, 16 jaar oud. Zij is geboren op 24-06-1915 in Den Haag, dochter van Peters, Wilhelmus Joannes en Brasser, Saartje. Zij is overleden op 16-04-1999 in Den Haag, 83 jaar oud.

Kinderen van Hendrik en Carolina Hendrika Antonia:

1 de Vink, Saartje, geboren op 18-11-1931 in Den Haag. Volgt XI-u.
2 de Vink, Carolina Hendrika Antonia [Lien]
, geboren op 26-07-1933 in Den Haag. Zij trouwde, 23 jaar oud, op 19-10-1956 in Den Haag met Duijnstee, Edzo, 25 jaar oud. Hij is geboren op 12-10-1931 in Maastricht. Hij is overleden in 02-1992 in San Jose, USA, 60 jaar oud.
3 de Vink, Wijntje, geboren op 06-08-1942 in Den Haag. Zij trouwde in Den Haag met Bierens, Rinus. De scheiding werd geregistreerd in Den Haag.


XI-u de Vink, Saartje is geboren op 18-11-1931 in Den Haag, dochter van de Vink, Hendrik en Peters, Carolina Hendrika Antonia. Zij trouwde, 21 jaar oud, op 11-09-1953 in Den Haag met Dantuma [Mulder], Heiko, 21 jaar oud. Hij is geboren op 11-02-1932 in Delfzijl, zoon van Mulder, Grietje. Heiko kreeg op 13-01-1933 de naam Dantuma.
Beroep: Marinier, service monteur, plv hoofd beveiliging, ambtenaar Ministerie van Justitie

Kinderen van Saartje en Heiko:

1 Dantuma, Dirk Hendrik, geboren op 15-03-1954 in Den Haag. Hij trouwde, 23 jaar oud, op 20-05-1977 in Rijswijk met de Bruin, Greta Hilkina, 21 jaar oud. Zij is geboren op 28-10-1955 in Den Haag, dochter van de Bruin, Cornelis Johannes en Oostland, Jante Alida.
2 Dantuma, Heiko, geboren op 09-10-1957 in Den Haag. Hij trouwde, 42 jaar oud, op 26-08-2000 in Den Haag met Drs. Baranova, Svetlana Aleksandrova, 26 jaar oud. Zij is geboren op 21-11-1973 in Maagdenburg (Duitsland), dochter van Baranova, Aleksandr Nikolajevitsj en Grigorenko, Nina Mikhailovna. 

IX-z de Vink, Margaretha, geboren op vrijdag 15 januari 1875 in Leiden. Zij is overleden op donderdag 17 maart 1955 in Amsterdam, 80 jaar oud. Zij trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 21 juli 1897 in Leiderdorp met Groen, Hendrik Simon, 22 jaar oud. Hij is geboren op woensdag 16 juni 1875 in Leiderdorp, zoon van Groen, Hendrik Simon en van Welzen, Sara Maria. Hij is overleden op dinsdag 3 april 1956 in Amsterdam, 80 jaar oud. Beroep: steenhouwer

Kinderen van de Vink, Margaretha en Groen, Hendrik Simon:

1. Groen, Hendrik Simon, geb. Leiden 27 juni 1899, schrijver, meteropnemer GEB, † Amsterdam 14 nov. 1965, tr. Amsterdam 12 mei 1932 Tang, Cornelia, geb. Amsterdam 16 jan. 1908, † Lelystad na 14 aug. 1980, dr. van Tang, Cornelia; zij hertr. Amsterdam 15 sept. 19671 Witte, Johannes Franciscus.
2. Groen, David, geb. Leiden 18 april 1901, goudsmid, † Amsterdam 22 juli 1957, tr. Amsterdam 24 nov. 1938 van der Horst, Maria Pieternella, geb. Zwollerkespel 16 dec. 1906, dr. van van der Horst, Frans en Huiden, Pieternella Reiniera.
3. Groen, Sara Maria, geb. Leiden 19 jan. 1904, dienstbode, † na 1958.
4. Groen, Margaretha Maria, geb. Utrecht 5 sept. 1905, † na 1972, tr. Amsterdam 24 nov. 1938 Ras, Hendricus Gerardus, geb. Amsterdam 25 jan. 1906, los werkman, brievenbesteller PTT, expediteur, zn. van Ras, Hendricus Gerardus en Schmidt, Johanna.
5. Groen, Helena, geb. Leiden 26 jan. 1910, tr. Amsterdam 24 nov. 1938 de Ligter, E.W., geb. 14 jan. 1912.

Margaretha en Hendrik kwamen op 26 juni 1911 naar Amsterdam en woonden daar in de Jacob van Campenstraat 82 huis. Tegenover haar broer, die een jaar eerder naar Amsterdam was gekomen. Begin november 1923 verhuisden ze naar No.11 / 3 hoog. In juni 1931 werden de huizen omgenummerd en werd hun huisadres Tweede Jacob van Campenstraat No.110 / 3 hoog. Haar broer zou nog op 1 hoog komen te wonen.

In 1932 trouwde hun oudste zoon Henk. Op 8 augustus 1934 verkasten zij naar de Cornelis Trooststraat 39 / 2 hoog. Op donderdag 24 november 1938 vierden zij een groots feest, want die dag trouwden zoon David en beide jongste dochters Greetje en Lena. Een driedubbele trouwerij dus! Dochter Sara was dienstbode, bleef ongehuwd en verliet het ouderlijk huis in 1949. Vanaf 15 september 1955 woonden zij aan de Weteringschans 106 huis, alwaar zij beiden op 80-jarige leeftijd stierven.

 

IX-aa de Vink, David is geboren op maandag 15 november 1880 in Leiden, zoon van de Vink, David en Stiva, Antje Margritha. Overleden op zondag 6 december 1970 in Amsterdam, 90 jaar oud.
Beroep: magazijnknecht, venter
Trouwde, 19 jaar oud, op zondag 6 mei 1900 in Leiden met Kooreman, Sophia Emma Geertruida Cathrina Clasina Jacoba Johanna [Sophie], 15 jaar oud. Zij is geboren op dinsdag 1 juli 1884 in Zouterwoude. Zij is overleden op zaterdag 28 juni 1958 in Amsterdam, 73 jaar oud. 

Sophie woont voor haar huwelijk in Amsterdam, de Huwelijkse afkondigingen zijn ook aldaar geschied. Getuigen bij het huwelijk: Hermanus Geenjaar 46, hoedenmaker, Hendrik Simon Groen 27, steenhouwer en zwager van de bruidegom, Hendrik Simon Groen 53, timmerman en Johannes de Wade 50, assistent der posterijen, wonende allen alhier [Leiden] in aanwezigheid van de moeder van de bruid en vader van de bruidegom, welke verklaart niet te kunnen schrijven, hebbende dit niet geleerd.
 

Kinderen van de Vink, David en Kooreman, Sophie:

1 de Vink, Antje Margaritha [Annie], geboren op dinsdag 11 augustus 1903 in Leiden. Volgt X-aa.
2 de Vink, Johannes [Jan]
, geboren op vrijdag 21 juli 1905 in Leiden. Volgt X-ab.
3 de Vink, Ferdinand Frits
, geboren op zaterdag 20 juli 1907 in Leiden. Volgt X-ac.
4 de Vink, Geertruida Catharina [Tonnie]
, geboren op zondag 30 mei 1909 in Leiden. Volgt X-ad.
5 de Vink, Margaretha [Greetje]
, geboren op zondag 28 augustus 1910 in Leiden. Volgt X-ae.
6 de Vink, David [Daaf]
, geboren op vrijdag 31 mei 1912 in Amsterdam. Volgt X-af.
7 de Vink, Hendrik Simon [Henk]
, geboren op maandag 4 oktober 1915 in Amsterdam. Volgt X-ag.
8 de Vink, Anton [Toon]
, geboren op maandag 26 juli 1920 in Amsterdam. Volgt X-ah.
9 de Vink, Jacoba Clasina [Coba]
, geboren op dinsdag 26 december 1922 in Amsterdam. Volgt X-ai.
10 de Vink, Theodora [Thea]
, geboren op maandag 1 maart 1926 in Amsterdam. Volgt X-aj.

David en Sophie wonen bij hun huwelijk in Leiden. Op 3 november 1910 verhuizen ze met hun vijf kinderen naar Amsterdam. Ze vinden een woning in de Jacob van Campenstraat 81 huis. Hier worden nog vijf kinderen geboren. Daarmee was het tiental compleet. Oudste en jongste schelen 23 jaar en hun eerste kleinkind was al een jaar eerder geboren.
Op 3 juni 1927 verhuizen ze, voor slechts 5 maanden, naar de Waverstraat 38 / 1 hoog. Daarna woont het gezin acht jaar in de Jacob van Lennepstraat 89 huis. Vanaf 11 november 1935 trekken zij in het pand in de Stalperstraat 93 / 1 hoog.

Opvallend is dat diverse kinderen ook in dit huis wonen, maar dan op 2 en 3 hoog. Grote mate van sociale controle dus! Desondanks wist dochter Greetje haar zwangerschap tot op het laatst te verbergen. Haar dochtertje werd ondergebracht bij oudste dochter Annie, die kort daarvoor haar tweede kindje verloren had. Op 31 augustus 1936 vertrekken ze naar een woning in de Jacob van Campenstraat 110 / 1 hoog.

David heeft gewerkt als magazijnknecht en later ook als venter (marktkoopman) in o.a. haring en tweedehandsgoed op de markt aan de Lindengracht.

David and Sophie kregen zoals vermeld tien kinderen, 21 kleinkinderen en minstens 30 achterkleinkinderen. Zoon Jan had er geen en Frits slechts één. Drie dochters trouwden en scheidden meer dan tweemaal. Zesentwintig van hun nazaten wonen in Australië.


 

X-aa de Vink, Antje Margaritha [Annie] is geboren op dinsdag 11 augustus 1903 in Leiden, dochter van de Vink, David (zie VIII-h) en Kooreman, Sophia Emma Geertruida Cathrina Clasina Jacoba Johanna. Van de geboorte is aangifte gedaan. Zij is overleden op donderdag 25 januari 1990 in Muiderberg, 86 jaar oud.
Beroep: dienstbode
Zij trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 28 mei 1925 in Amsterdam met Huijerman, Theodorus Hendrikus Johannes. Hij is geboren op maandag 21 juli 1902 in Amsterdam, zoon van Huijerman, Hendrikus Gerardus Johannes en Heek, Maria Theodora. Hij is overleden op woensdag 26 februari 1947 in Amsterdam, 44 jaar oud.
Beroep: huis en decoratieschilder

Kinderen van Annie en Theodorus Hendrikus Johannes:

1 Huijerman, Maria Theodora, geboren op zondag 9 augustus 1925 in Amsterdam. Volgt XI-y.
2 Huijerman, Theodorus Frederikus Johannes
, geboren op donderdag 15 november 1928 in Amsterdam. Hij is overleden op vrijdag 15 maart 1929 in Amsterdam, 4 maanden oud.
3 Huijerman, Johannes [Joop], geboren op zondag 4 juni 1933 in Amsterdam. Volgt XI-z.
4 Huijerman, Antje Margaritha
, geboren op dinsdag 22 oktober 1935 in Amsterdam. Volgt XI-aa.

 

XI-y Huijerman, Maria Theodora is geboren op zondag 9 augustus 1925 in Amsterdam, dochter van Huijerman, Theodorus Hendrikus Johannes en de Vink, Antje Margaritha [Annie]. Zij is overleden op dinsdag 3 juli 2001 in Amsterdam, 75 jaar oud. Zij trouwde met Schumacher, Willibrodrus Wernardus Joseph. Hij is geboren op donderdag 25 november 1920 in Amsterdam, zoon van Schumacher, Hendericus Bernardus en Lijflander, Catharina. Hij is overleden op vrijdag 22 januari 1993 in Blaricum N.H., 72 jaar oud.  

Kinderen van Huijerman, Maria Theodora en Schumacher, Willibrodrus Wernardus Joseph:

1 Schumacher, Monica Anna Maria, geboren op woensdag 5 mei 1948 in Amsterdam.
2 Schumacher, Alphonsus Henricus Maria, geboren op dinsdag 20 december 1949 in Amsterdam.
3 Schumacher, Andreas Jacobus Maria, geboren op maandag 25 februari 1952 in Amsterdam.

 

XI-z Huijerman, Johannes [Joop] is geboren op zondag 4 juni 1933 in Amsterdam, zoon van Huijerman, Theodorus Hendrikus Johannes en de Vink, Antje Margaritha [Annie]. Beroep: exploitant kampeerterrein.
Hij trouwde met Koning, Geertruida Johanna Margaretha [Truus]. Zij is geboren op donderdag 11 augustus 1938.

Kinderen van Huijerman, Johannes [Joop] en Koning, Geertruida Johanna Margaretha:

1 Huijerman, Natascha, geboren op maandag 26 april 1965. 
2 Huijerman, Dimitri, geboren op woensdag 18 augustus 1971.

 

XI-aa Huijerman, Antje Margaritha is geboren op dinsdag 22 oktober 1935 in Amsterdam, dochter van Huijerman, Theodorus Hendrikus Johannes en de Vink, Antje Margaritha [Annie]. Zij trouwde met van Rees, Cam. Hij is geboren op maandag 21 september 1931.

Kinderen van Huijerman, Antje Margaritha en van Rees, Cam:

1 van Rees, Erwin, geboren op zaterdag 2 februari 1957.
2 van Rees, Jorinda, geboren op woensdag 4 februari 1959.
3 van Rees, Silvia, geboren op maandag 22 augustus 1960.

 

X-ab de Vink, Johannes [Jan] is geboren op vrijdag 21 juli 1905 in Leiden, zoon van de Vink, David en Kooreman, Sophia Emma Geertruida Cathrina Clasina Jacoba Johanna. Hij is overleden op zaterdag 24 februari 1979 in Geldermalsen, 73 jaar oud.
Beroep: haringventer, sjouwer, havenarbeider, werkman, grenswacht         Hij trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 2 augustus 1939 in Amsterdam met van Maaren, Cornelia Johanna, 29 jaar oud. Zij is geboren op donderdag 18 november 1909 in Hei-en Boeicop.

 

X-ac de Vink, Ferdinand Frits is geboren op zaterdag 20 juli 1907 in Leiden, zoon van de Vink, David (zie VIII-h) en Kooreman, Sophia Emma Geertruida Cathrina Clasina Jacoba Johanna. Hij is overleden op vrijdag 27 mei 1988 in Rotterdam, 80 jaar oud.
Beroep: werkman H.B.M.
Hij trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 28 augustus 1929 in Amsterdam met Boere, Elisabeth Adriana Willempje, 20 jaar oud. Zij is geboren op zaterdag 20 maart 1909 in Utrecht. Zij is overleden op maandag 26 september 1977 in Amstelveen, 68 jaar oud.

Kind van Ferdinand Frits en Elisabeth Adriana Willempje:

1 de Vink, Sophia Emma Geertruida Cathrina Clasina Jacoba Johanna, geboren op vrijdag 20 december 1929 in Amsterdam. Zij trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 29 september 1956 met van Kampen, Johannes Cornelius, 22 jaar oud. Hij is geboren op maandag 12 maart 1934.

Kind van Sophia en Johannes Cornelius:

1 van Kampen, Frida, geboren op maandag 13 augustus 1962. Zij trouwde, 34 jaar oud, op maandag 4 augustus 1997 met Smit, Martinus, 35 jaar oud. Hij is geboren op vrijdag 29 december 1961.

 

X-ad de Vink, Geertruida Catharina [Tonnie] is geboren op zondag 30 mei 1909 in Leiden, dochter van de Vink, David en Kooreman, Sophia Emma Geertruida Cathrina Clasina Jacoba Johanna. Zij is overleden op donderdag 3 januari 1974 in Emmeloord, 64 jaar oud.
Zij trouwde (1) Laren NH 17 juli 1935 (echtsch. ingeschr. ald. 3 okt. 1942) Haagen, Willem Gerardus, geb. Amsterdam 30 april 1910, meubelmaker, kunstschilder, lid verzet, † kamp Langenstein, Duitsland 28 maart 1945;
Zij trouwde (2) Amsterdam 10 nov. 1943 (echtsch. ingeschr. ald. 23 april 1947) Schouten, Antonius Johannes Swibertus, geb. Bussum 19 april 1908, kunsthandelaar, leider reclamebureau, vertegenwoordiger, papierhandelaar, † Amsterdam 3 mei 1985, zn. van Schouten, Johannes en Krijnen, Marritje en gesch. echtg. van Kolman, Elisabeth; hij hertr. London, Paddington, UK 23 sept. 1954 Wiling, Willy;
Zij trouwde (3) Amsterdam 2 mei 1957 Ras, Gerardus Jan Cornelis, geb. Amsterdam 19 jan. 1905, lijstenmaker, betontimmerman, † Emmeloord na 6 nov. 1973, zn. van Ras, Gerardus Franciscus en Schrik, Geertrui Maria en gesch. echtg. van Monderen, Elisabeth Henriette Antonette.

Kind van Tonnie en Wim:

1 Haagen, Roland, geboren op dinsdag 19 januari 1937 in Laren NH. Hij (1) trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 21 december 1960 met Bosman, Maria Jacoba, 19 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken in 1981. Zij is geboren op woensdag 23 april 1941.
Hij (2) trouwde, 59 jaar oud, op dinsdag 1 oktober 1996 met van der Wilk, Renee, 35 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken in 2010. Zij is geboren op dinsdag 21 maart 1961. Zie HAAGEN

Kind van Tonnie en Antonius Johannes Swibertus:

2 Schouten, Jan Job, geboren op zondag 13 augustus 1944 in Amsterdam. Hij begon een relatie met van Hilten, Marijke. Zij is geboren op maandag 10 november 1941.

 

X-ae de Vink, Margaretha [Greetje] is geboren op zondag 28 augustus 1910 in Leiden, dochter van de Vink, David en Kooreman, Sophia Emma Geertruida Cathrina Clasina Jacoba Johanna. Zij is overleden op zaterdag 13 april 1996 in Amsterdam, 85 jaar oud.
Beroep: dienstbode
Zij trouwde (1) 22 jaar oud, Amsterdam 16 maart 1933 (echtsch. ingeschr. ald. 5 okt. 1936) Haagen, Leo Eugenius, geb. Amsterdam 27 juli 1911, kapper, begrafenisondernemer, handelsreiziger in manufacturen, † Haarlem 12 juni 1988;
Zij trouwde (2) 33 jaar oud, Amsterdam 9 aug. 1944 (echtsch. uitgespr. ald. 12 april 1947) Peerdeman, Dirk Cornelis, geb. Amsterdam 31 dec. 1906, los werkman, bordenwasser, gasfitter, fabrieksarbeider, † Amsterdam 1 nov. 1967, zn. van Peerdeman, Cornelis en Vet, Maria en gesch. echtg. van Kalus, Emma; hij hertr. omstr. 1956;
Zij trouwde (3) 38 jaar oud, Amsterdam 9 nov. 1948 (echtsch. ingeschr. ald. 9 dec. 1952) Bergers, Simon, geb. Zaandam 11 juni 1914, los werkman.

Kinderen van Greetje en Leo:

1 Haagen, Antje Margaritha, geboren op maandag 5 oktober 1931 in Amsterdam.
2 Haagen, Bob, geboren op vrijdag 30 november 1934 in Amsterdam, slager, scheepskok. Hij is overleden in augustus 2003 in Amsterdam, 68 jaar oud.

 

X-af de Vink, David [Daaf] is geboren op vrijdag 31 mei 1912 in Amsterdam, zoon van de Vink, David en Kooreman, Sophia Emma Geertruida Cathrina Clasina Jacoba Johanna. Hij is overleden op vrijdag 16 december 1994 in Warragul, Australië, 82 jaar oud.
Beroepen: dekknecht, motor rijder / engineer, vrachtwagenchauffeur, mecaniciën
Hij trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 15 augustus 1934 in Amsterdam met Haagen, Dorothea Gerarda [Door], 21 jaar oud. Zij is geboren op woensdag 4 december 1912 in Amsterdam, dochter van Haagen, Jan Willem en van Vught, Magdalena Geertruida [Lena]. Zij is overleden op donderdag 30 november 2006 in Warragul Australië, 93 jaar oud. Zij is begraven op maandag 4 december 2006 in Warragul Australië.

Kinderen van Daaf en Door:

1 de Vink, Elsje [Els], geboren op woensdag 20 februari 1935 in Amsterdam. Volgt XI-ae.
2 de Vink, Jan Willem [Wim],
geboren op dinsdag 26 september 1939 in Amsterdam. Volgt XI-af.
3 de Vink, Rudolf Arnold [Rudy],
geboren op zondag 17 juni 1945 in Amersfoort. Volgt XI-ag.

 

 

 

XI-ae de Vink, Elsje [Els] is geboren op woensdag 20 februari 1935 in Amsterdam, dochter van de Vink, David [Daaf] en Haagen, Dorothea Gerarda [Door].
Beroep: kapster
Zij trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 12 september 1964 in Warragul Australië met de Zwart, Conradus Josephus [Coen], 27 jaar oud. Hij is geboren op zondag 25 oktober 1936 in Amsterdam, zoon van de Zwart, Joannes Jacobus Maria en Fontijn, Geertruida Johanna Maria. Hij is overleden.
Beroep: kleermaker, laborant, kapper

Kinderen van Els en Coen:

1 de Zwart, Paul Johannes, geboren op zondag 6 november 1966 in Pambula Australië. Volgt XII-l.
2 de Zwart, Robert David
, geboren op maandag 22 april 1968 in Pambula Australië. Hij is overleden op zondag 31 augustus 1969 in Merimbula, Australië, 1 jaar oud.
3 de Zwart, Andrew Steven, geboren op dinsdag 24 juni 1969 in Pambula Australië. Volgt XII-m.
4 de Zwart, Raymond Alexander
, geboren op vrijdag 18 december 1970 in Pambula, Australië. Volgt XII-n.

 

 

XII-l de Zwart, Paul Johannes is geboren op zondag 6 november 1966 in Pambula Australië, zoon van de Zwart, Conradus Josephus [Coen] en de Vink, Elsje [Els] (zie X-q).
Beroep: chef kok
Hij begon een relatie met Knowles, Katrina Joy. Zij is geboren op maandag 10 september 1962 in Cambelltown, Tasmanië (Australië).

Kinderen van Paul en Katrina Joy:

1 de Zwart, Taylah Jane, geboren op maandag 6 september 1993 in Tweed Heads, Australië.
2 de Zwart, Brandon Paul, geboren op vrijdag 21 april 1995 in Tweed Heads, Australië.

 

 

 

 

 

 

XII-m de Zwart, Andrew Steven is geboren op dinsdag 24 juni 1969 in Pambula Australië, zoon van de Zwart, Conradus Josephus [Coen] en de Vink, Elsje [Els].
Beroep: technisch ingenieur
Hij trouwde, 25 jaar oud, op zondag 18 december 1994 in Drouin, Australië met Burns, Kathleen, 31 jaar oud. Zij is geboren op vrijdag 29 november 1963.

 

 

 

 

XII-n de Zwart, Raymond Alexander is geboren op vrijdag 18 december 1970 in Pambula, Australië, zoon van de Zwart, Conradus Josephus [Coen] en de Vink, Elsje [Els].
Beroep: kunstenaar, zilversmid
Hij trouwde, 37 jaar oud, op zondag 27 januari 2008 in Mornington Peninsula, Australië met Adamson, Davina Rose Lindsay, nadat zij zich op vrijdag 1 juli 2005 in Melbourne, Australië verloofden. Zij is een dochter van Adamson, Andrew en Venetia.
Beroep: textielkunstenaar, winkelier in kunstnijverheid

 

 

Kinderen Raymond en Davina:

 

1 de Zwart, Orlando, geboren op vrijdag 6 oktober 2006 in Melbourne, Australië.
2 de Zwart, Juno Rose, geboren op donderdag 8 oktober 2009 in Melbourne, Australië.

 

XI-af de Vink, Jan Willem [Wim / Bill] is geboren op dinsdag 26 september 1939 in Amsterdam, zoon van de Vink, David [Daaf] en Haagen, Dorothea Gerarda [Door].
Beroep: leraar technische school, politicus, handelsagent 
Hij trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 19 augustus 1961 in Warragul, Australië met Pakulsky, Patricia Marjorie, 21 jaar oud. Zij is geboren op woensdag 6 december 1939 in Melbourne, Australië, dochter van Pakulsky, Edward Stanley en Milton, Audrey Atheabell.

 

 

 

Kinderen van Wim [Bill] en Pat:

1 de Vink, Michael John, geboren op woensdag 23 mei 1962 in Warragul Australië. Volgt XII-o.
2 de Vink, Alison Yvonne
, geboren op vrijdag 6 december 1963 in Warragul Australië. Volgt XII-p.
3 de Vink, Sharyn Maree
, geboren op zondag 5 februari 1967 in Frankston Australië. Volgt XII-q.

 

XII-o de Vink, Michael John is geboren op woensdag 23 mei 1962 in Warragul Australië, zoon van de Vink, Jan Willem [Wim] en Pakulsky, Patricia Marjorie.
Beroep: werktuigkundig ingenieur
Hij (1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 31 mei 1986 in Leongatha, Australië met Western, Lynda Joy, 20 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op donderdag 27 juli 1995 (scheiding). Zij is geboren op vrijdag 27 mei 1966 in Leongatha Australië, dochter van Western, John en Brown Doreen.
Hij (2) trouwde, 35 jaar oud, op zaterdag 24 januari 1998 in Manado, Indonesië met Warrouw, Josefita Erlinda, 30 jaar oud. Zij is geboren op donderdag 19 oktober 1967 in Kayubesi, Indonesië, dochter van Warouw, Semuel en Korompis, Josephien Juliana Wilhelmina.

Kind van Michael en Lynda Joy:

1 de Vink, Vanessa Joy, geboren op maandag 1 januari 1990 in Leongatha Australië.

Kinderen Michael en Josefita Erlinda:

2 de Vink, David John, geboren op vrijdag 20 november 1998 in Subiaco Australië.
3 de Vink, Andre Josef, geboren op vrijdag 14 december 2001 in Toowoomba, Australië.

 

 

 

XII-p de Vink, Alison Yvonne is geboren op vrijdag 6 december 1963 in Warragul Australië, dochter van de Vink, Jan Willem [Wim] en Pakulsky, Patricia Marjorie.
Zij (1) trouwde, 17 jaar oud, op zaterdag 28 maart 1981 met Schuback, Craig Andrew, 19 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op maandag 23 maart 1987. Hij is geboren op dinsdag 30 mei 1961.
Zij (2) trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 30 mei 1992 met Searle, Darrell Brian, 29 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op donderdag 23 november 1995. Hij is geboren op dinsdag 4 december 1962.
Zij (3) trouwde, 34 jaar oud, op zondag 22 maart 1998 in Mt. Eliza, Australië met Detez, Andrew Norman, 32 jaar oud. Hij is geboren op zondag 24 oktober 1965.

Kinderen van Alison en Craig:

1 de Vink, Joel Anthony, geboren op vrijdag 9 oktober 1981 in Sale Australië. Hij is overleden op maandag 6 april 1998 in Melbourne, Australië, 16 jaar oud.
2 de Vink, Kylie Renee, geboren op zaterdag 19 maart 1983 in Sale Australië. Volgt XIII-a.

 

['granddad Bill' met Kylie en Joel]

 

 

 

XIII-a de Vink, Kylie Renee is geboren op zaterdag 19 maart 1983 in Sale, Australië, dochter van Schuback, Craig Andrew en de Vink, Alison Yvonne. Zij (1) begon in 2001 een relatie met Silvester, Shannon.
Zij (2) ging samenwonen met Bendall, Stephen John [Steve]. Hij is geboren op vrijdag 3 september 1982 in Australië.

Kind van Kylie en Shannon:

1 de Vink, Tyler Lee, geboren op vrijdag 22 februari 2002 in Traralgon, Victoria Australië.

Kinderen van Kylie en Steve:

2 Bendall, James Oliver, geboren op zondag 12 december 2010 om 02:27 in Victoria, Australië. Bij de geboorte woog hij 3396 gram. Hij is overleden in de nacht van zondag 1 op maandag 2 mei 2011, 4 maanden oud.
3 Bendall, William James, geboren op vrijdag 9 augustus 2013 in Sale, Australië. 

 

 XII-q de Vink, Sharyn Maree is geboren op zondag 5 februari 1967 in Frankston Australië, dochter van de Vink, Jan Willem [Wim] en Pakulsky, Patricia Marjorie. Zij trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 30 april 1994 in Sale Australië met Belcher, Paul Anthony, 30 jaar oud. Hij is geboren op maandag 16 september 1963 in Maffra, Australië.

Kinderen van Sharyn en Paul:

1 Belcher, Thomas Benjamin, geboren op woensdag 14 september 1994 in Sale Australië.
2 Belcher, Samuel Charles, geboren op maandag 6 mei 1996 in Sale Australië.
3 Belcher, Nathanial William, geboren op dinsdag 11 november 2003 in Sale Australië.

 

XI-ae de Vink, Rudolf Arnold [Rudy] is geboren op zondag 17 juni 1945 in Amersfoort, zoon van de Vink, David [Daaf] en Haagen, Dorothea Gerarda [Door].
Hij (1) trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 22 januari 1966 in Ivanhoe, Australië met Metherall, Susan Elizabeth, 18 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 1997. Zij is geboren op vrijdag 8 augustus 1947.
Hij (2) begon een relatie met Watsana, Oil.

Kinderen van Rudy en Susan:

1 de Vink, Steven Anthony, geboren op donderdag 2 oktober 1969 in Melbourne, Australië. Volgt XII-r.
2 de Vink, Mark Christian
, geboren op zaterdag 4 september 1971 in Melbourne, Australië. Volgt XII-s.

 

XII-r de Vink, Steven Anthony is geboren op donderdag 2 oktober 1969 in Melbourne, Australië, zoon van de Vink, Rudolf Arnold [Rudy] en Metherall, Susan Elizabeth. Hij trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 25 januari 1997 in Croydon Australië met Dixson, Tara Jane, 24 jaar oud. Zij is geboren op vrijdag 26 mei 1972 in Frankston Australië.

Kinderen van Steven en Tara Jane:

1 de Vink, Ashlea Tegan, geboren op dinsdag 12 september 1995 in Clayton, Australië.
2 de Vink, Jarrod Colin, geboren op vrijdag 1 augustus 1997 in Dandenong, Australië.

 

 

 

 

 

XII-s de Vink, Mark Christian is geboren op zaterdag 4 september 1971 in Melbourne, Australië, zoon van de Vink, Rudolf Arnold [Rudy] en Metherall, Susan Elizabeth. Hij trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 23 augustus 1996 in Mooroolbark, Melbourne, Australië met Gallagher, Ellen Jane, 24 jaar oud. Zij is geboren op dinsdag 22 februari 1972 in Melbourne, Australië.

Kinderen van de Vink, Mark Christian en Gallagher Ellen Jane:

1 de Vink, Sienna Jennifer, geboren op maandag 3 maart 2003 in Australië.
2 de Vink, Ashton Peter, geboren in mei 2005 in Australië.

 

 

 

X-ag de Vink, Hendrik Simon [Henk] is geboren op maandag 4 oktober 1915 in Amsterdam, zoon van de Vink, David en Kooreman, Sophia Emma Geertruida Cathrina Clasina Jacoba Johanna. Hij is overleden op maandag 18 maart 1996 in Amsterdam, 80 jaar oud.
Beroep: rouwbetrachter
Hij trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 29 november 1939 in Amsterdam met Gevelaar, Antonia Maria.

Kinderen van Henk en Antonia Maria:

1 de Vink, Hendrik Simon, geb. op 24 april 1940. Volgt XI-ah.
2 de Vink, Siegfried
, geb. op 12 september 1944. Volgt XI-ai.

 

XI-ah de Vink, Hendrik Simon is geboren op woensdag 24 april 1940, zoon van de Vink, Hendrik Simon [Henk] en Gevelaar, Antonia Maria. Hij trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 7 april 1964 met de Jong, Ria, 19 jaar oud. Zij is geboren op dinsdag 28 november 1944.

 

XI-ai de Vink, Siegfried is geboren op dinsdag 12 september 1944, zoon van de Vink, Hendrik Simon [Henk] en Gevelaar, Antonia Maria. Hij trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 15 maart 1968 met Latour, Hilda, 20 jaar oud. Zij is geboren op dinsdag 4 november 1947.

 

X-ah de Vink, Anton [Toon] is geboren op maandag 26 juli 1920 in Amsterdam, zoon van de Vink, David en Kooreman, Sophia Emma Geertruida Cathrina Clasina Jacoba Johanna.
Beroep: kruideniersknecht, tramcontroleur, politieagent
Hij trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 6 mei 1942 in Amsterdam met Kroonen, Cornelia.

Kinderen van Toon en Cornelia:

1 de Vink, Geertruida Catharina, geboren op woensdag 29 december 1943.
2 de Vink, Antonia Cornelia, geboren op woensdag 24 juli 1946.
3 de Vink, Johanna, geboren op donderdag 1 december 1949.
4 de Vink, Cornelia, geboren op woensdag 29 juni 1960.

 

X-ai de Vink, Jacoba Clasina [Coba] is geboren op dinsdag 26 december 1922 in Amsterdam, dochter van de Vink, David en Kooreman, Sophia Emma Geertruida Cathrina Clasina Jacoba Johanna. Zij is overleden op maandag 19 oktober 1998 in Hoorn, 75 jaar oud.
Zij (1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1946 in Amsterdam met Van Eijk, Gerrit. De scheiding werd uitgesproken op donderdag 30 juni 1949 in Amsterdam.
Zij (2) trouwde, 30 jaar oud, op dinsdag 21 juli 1953 in Amsterdam met Torenga, Lubertus Theodorus [Beb], 30 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op donderdag 28 april 1983. Hij is geboren op woensdag 30 mei 1923 in Amsterdam.
Beroep: Medewerker PTT post

 

Kinderen van Coba en Gerrit:

1 Van Eijk, Gerarda [Gerda], geboren op zaterdag 13 april 1946 in Amsterdam. Volgt XI-aj.
2 Van Eijk, Sofia Emma Jacoba [Emmy],
geboren op donderdag 5 juni 1947 in Amsterdam [foto rechts].

Kind van Coba en Beb:

3 Torenga, Marianne, geboren op dinsdag 28 december 1954 in Amsterdam. Volgt XI-ak.

 

XI-aj Van Eijk, Gerarda [Gerda] is geboren op zaterdag 13 april 1946 in Amsterdam, dochter van Van Eijk, Gerrit en de Vink, Jacoba Clasina [Coba]. Zij trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 20 oktober 1967 met Kloos, Theodorus Petrus Wilhelmus [Theo], 27 jaar oud. Hij is geboren op donderdag 2 mei 1940 in Amsterdam.

Kinderen van Van Eijk, Gerarda [Gerda] en Kloos, Theodorus Petrus Wilhelmus [Theo]:

1 Kloos, Tanja Emmely, geboren op zondag 3 augustus 1969 in Amsterdam. Volgt XII-t.
2 Kloos, Paul David
, geboren op zaterdag 12 februari 1972 in Amsterdam.

 

XII-t Kloos, Tanja Emmely is geboren op zondag 3 augustus 1969 in Amsterdam, dochter van Kloos, Theodorus Petrus Wilhelmus [Theo] en Van Eijk, Gerarda [Gerda]. Zij trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 11 juni 1993.

Kind van Tanja en echtgenoot:

1 Tim geboren op donderdag 1 februari 1996 in Zaandam.

 

XI-ak Torenga, Marianne is geboren op dinsdag 28 december 1954 in Amsterdam, dochter van Torenga, Lubertus Theodorus [Beb] en de Vink, Jacoba Clasina [Coba]. Zij trouwde, 28 jaar oud, op dinsdag 6 september 1983 in Zaandam met Schinkel, Joseph [Jos], 30 jaar oud. Hij is geboren op zondag 29 maart 1953 in Zaandam.

Kinderen van Marianne en Jos:

1 Schinkel, Michelle, geboren op zondag 8 januari 1984 in Zaandam.
2 Schinkel, Anne-Raissa, geboren op zaterdag 14 januari 1989 in Zaandam.

 

 

 

X-aj de Vink, Theodora [Thea] is geboren op maandag 1 maart 1926 in Amsterdam, dochter van de Vink, David en Kooreman, Sophia Emma Geertruida Cathrina Clasina Jacoba Johanna. Zij trouwde met Wessels, Theo. Hij is geboren op maandag 29 augustus 1921 in Amsterdam. Hij is overleden op woensdag 21 augustus 1991 in Amsterdam, 69 jaar oud.

Kinderen van Thea en Theo:

1 Wessels, Rene.
2 Wessels, Yvonne.

 

 

 

 

VIII-n de Vink, Izaak is geboren op donderdag 21 oktober 1847 in Leiden, zoon van de Vink, Izaac en Blansjaar, Susanna.
Beroep: warmoesier
Hij trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 5 juni 1872 in Leiden met Bey, Adriana Suzanna, ongeveer 24 jaar oud. Zij is geboren omstreeks 1848.

Kinderen van de Vink, Izaak en Bey, Adriana Suzanna:

1 de Vink, Johannes Hendrik, geboren op dinsdag 22 maart 1887 om 01:00 in Zoeterwoude.
2 de Vink, Suzanna, geboren op donderdag 13 juni 1889 om 23:00 in Zoeterwoude [bron: Burgerlijke stand - Geboorte, Leiden, 1889, nummer 85].

 

VIII-o de Vink, Johannes Hendrik is geboren op zondag 20 november 1853 in Leiden, zoon van de Vink, Izaac en Blansjaar, Susanna. Hij trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 27 juni 1883 in Leiden met van Grieken, Petronella.

 

III-e Cornelis Vinkevleugel alias Cornelis Vijnck, de Vin(c)k, zoon van Hendrick Jans Vinkevleugel en Neeltje Tijssen. Hij is gedoopt op 29-12-1647 in Leiden. Doopgetuigen Thijs Pieters en Barbara Tijsdr.
Hij (1) ging in ondertrouw, 30 jaar oud, op 14-04-1678 in Leiden met Marijtje Baren(t)s. Getuigen zijn broer Pieter Vijnck en haar zuster Elsge Baerents. Zij is overleden vóór 1706 in Leiden.
Hij (2) ging in ondertrouw, 58 jaar oud, op 02-01-1706 in Leiden met Willemijntje Abrahams Smith.
Cornelis de Vinck weduwnaar van Maria Barens wonende Catalijnesteegh, geassisteerd met Pieter de Vinck broeder Oude Vest, met Willemijntge Abrahams Smith geassisteerd met Jannetge Weydemans bekende Catalijnesteegh. Kinderen weduwnaar 2.

Kinderen van Cornelis en Maria:
1 Hendrik de Vink. Hij is gedoopt op 19-02-1679 in Leiden. Hendrik is overleden vóór 1681, ten hoogste 2 jaar oud.
2 Heijndrick de Vink. Hij is gedoopt op 14-08-1681 in Leiden. Heijndrick is overleden vóór 1683, ten hoogste 2 jaar oud.
3 Hendrick Vinkevleugel, gedoopt op 02-05-1683 in Leiden.
Volgt IV-c.
4 Barend Vink. Hij is gedoopt op 15-07-1685 in Leiden, Loodskerk.
Vader als Cornelis Vink. Doopgetuigen Barend Barendsz en Heiltje van Gelder.


IV-c Hendrick Vinkevleugel alias de Vin(c)k, Hinkenvleugel, Slinkenvleugel, Vlinkevleugel, zoon van Cornelis Hendriksz Vinkevleugel [de Vin(c)k] en Baren(t)s, Maria. Hij is gedoopt op 02-05-1683 in Leiden.
Beroep: Greinwerker in de Catalijnveststeegh.
Hij (1) ging in ondertrouw, 23 jaar oud, op 03-07-1706 in Leiden met
Clara Andries. Hendrick de Vinckevleugel van Leyden met Clara Andries getuigen zijn vader Cornelis de Vinckevleugel wonende Catalijnveststeegh en haar moeder Jannetje Leenderts wonende Catalijnveststeegh. Zij is een dochter van Jannetje Leenderts. Zij is overleden vóór 1715.
Hij (2) ging in ondertrouw, 32 jaar oud, op 03-08-1715 in Leiden met
Oetje Franse Barlo. Hendrick de Vinkevleugel weduwnaar van Clara Andries, wonende Orangiegragt geassisteerd met sijn vader Cornelis de Vinkevleugel, Oetje Barlo jongedochter van Leyden met haar moeder Magteld Jans. Oetje is een dochter van Goosen Barlo en Machteld Jans [Magteld Schot]. Zij is overleden vóór 1723 in Leiden.
Hij (3) ging in ondertrouw, 39 jaar oud, op 30-01-1723 in Leiden met
Esther Tavernier, 26 jaar oud. Getuigen zijn aanbehuwd vader Goosen Barlo en haar moeder Cornelia Willems? Esther is een dochter van Willem Daniels Tavernier en Cornelia Hendriks Lips. Zij is gedoopt op 04-03-1696 in Leiden.

Kinderen van Hendrick en Clara:
1 Cornelis de Vinck. Hij is gedoopt op donderdag 5 mei 1707 in Leiden, in de Hooglandsche kerk. Bij de doop van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Hendriksz Vinkevleugel [de Vinck] (1647-na 1707) [zie III-e] [grootvader vaderszijde]. Vader als Henric de Vinck. Doopgetuigen Cornelis de Vinck en Annetje Gerrits.Cornelis is overleden vóór 1708, ten hoogste 1 jaar oud.
2 Cornelis de Vink. Hij is gedoopt op dinsdag 18 september 1708 in Leiden, in de Hooglandsche kerk. Vader als Hendrik de Vink. Doopgetuige Johanna Leenderts.

 

Kinderen van Hendrick en Oetje:
3 Isaak Vinkevleugel, gedoopt op zondag 16 februari 1716 in Leiden. Volgt V-c.
4 Jan Hendriksz Vinkevleugel. Hij is gedoopt op zondag 16 januari 1718 in Leiden. Jan is overleden na zondag 21 augustus 1746, minstens 28 jaar oud.
5 Maria Vinkevleugel. Zij is gedoopt op donderdag 12 december 1720 in Leiden. getuigen Goosen Franse en Maghteld Scholten. 

Kinderen van Hendrick en Esther:
6 Willem de Vinkenvleugel. Hij is gedoopt op donderdag 23 december 1723 in Leiden, in de Hooglandsche kerk. Vader als Hendrik de Vinkenvleugel. Doopgetuigen Willem Tavenier en Cornelia Hendriks.
7 Jacobus Vinkenvleugel, gedoopt op zondag 18 februari 1725 in Leiden, Loodskerk. Volgt V-d.
8 Kornelis Hinkenvleugel alias Vinkevleugel. Hij is gedoopt op donderdag 27 maart 1727 in Leiden, in de Hooglandsche kerk. Vader als Heindrik Hinkenvleugel. Doopgetuigen Hendrik van der Leek en Elisabeth Tavenier.
9 Cornelia [Clara] Vinkevleugel, gedoopt op zondag 4 maart 1731 in Leiden. Zij is overleden vóór 1759 in Leiden, ten hoogste 28 jaar oud.
Zij trouwde op 26-02-1755 in Leiden met Arnoldus [Arnoud] van Hille, 25 jaar oud. Getuigen haar halve zuster Catharina Milo. Hij is een zoon van Jacob van Hille en Catrina Germijn. Hij is gedoopt op 16-11-1729 in Leiden. Hij ging later in ondertrouw op 12-05-1759 in Leiden met Maria Vergunst.

 

V-c Isaak Vinkevleugel, zoon van Hendrick Vinkevleugel en Oetje Franse Barlo. Hij is gedoopt op 16-02-1716 in Leiden. Doopgetuigen Goosen Berlo en Magteld Jans Schot.
Hij trouwde met Marijtje Moone.

Kinderen van Isaak en Marijtje:
1 Cornelius Vinkevogel. Hij is gedoopt op 23-01-1743 in Leiden, in de RK St. Jorissteeg.
Doopgetuige Catharina Monen. Vader is Reformateur.
2 Simon Vinkevleugel. Hij is gedoopt op 16-01-1746 in Leiden, in de RK St. Jorissteeg.
Doopgetuigen Simon Moenen en Maria Molders. Vader is niet katholiek.
3 Maria Vinkevleugel, gedoopt op 12-09-1749 in Leiden. Maria trouwde, 30 jaar oud, op 05-02-1780 in Leiden met Nicolaas van Boken. Maria Vinkevoogel van Leiden, wonende Haarlemstraat bij de Maare, geassisteerd met haar moeder Marytje Moonen wonende idem. Getuige bruidegom Jan Ooseman zwager Haarlemstr. bij Hoogelandsche Kerk. Nicolaas is geboren in Leiden.
4 Isac Vinkevleugel. Hij is gedoopt op 12-09-1749 in Leiden, in de RK St. Jorissteeg.
Doopgetuigen Simon Moen en Maria van der Drift. Vader is niet katholiek.
5 Geertrui Vinkevleugel, gedoopt op 16-05-1752 in Leiden. Doopgetuigen Pieter de Vroeter en Geertruij van Erkel. Zij is overleden vóór 1793, ten hoogste 41 jaar oud. Geertrui ging in ondertrouw, 23 jaar oud, op 19-05-1775 in Leiden met
Henricus Kettenes, 20 jaar oud. Getuigen zijn vader Jan Kettenes en haar moeder Marijtje Moone. Henricus is een zoon van Kettenes, Johannes en Maria Tulp. Hij is gedoopt op 12-01-1755 in Leiden. Henricus trouwde later op 25-05-1793 in Leiden met Johanna Musschaar.
6 Isaak Vinkevleugel. Hij is gedoopt op 25-04-1756 in Leiden.
7 Jesaias Vinkevleugel, gedoopt op 01-05-1759 in Leiden.
Volgt VI-h.
8 Ariaantje Vinkevleugel. Hij is gedoopt op 04-03-1763 in Leiden.
Doopgetuige Adriaantje Hallee.


VI-h Jesaias Vinkevleugel, zoon van Isaak Vinkevleugel en Marijtje Moone. Hij is gedoopt op 01-05-1759 in Leiden. Doopgetuigen Jesaias Dergrouw en Adriaantje Allee. Hij is overleden op 27-05-1812 in Leiden, 53 jaar oud.
Beroep: huis aan huis verkoper
Jesaias trouwde met Willemina Loots.


V-e Jacobus Vinkevleugel, zoon van Hendrick Vinkevleugel en Esther Tavernier. Hij is gedoopt op 18-02-1725 in Leiden. Doopgetuigen Hendrik van der Leek en Elisabeth Tavenier. Jacobus is overleden na 25-03-1770, minstens 45 jaar oud. Jacobus trouwde met Anna Huijberse.

Kind van Jacobus en Anna:
1 Maria Vinkevleugel, gedoopt in 1738 in Leiden. Doopgetuige Maria van der Drift. Zij is overleden op 03-08-1813 in Leiden, 74 of 75 jaar oud. Maria trouwde in Leiden met Jan Dop.


III-f Pieter Vin(c)kevleugel alias Pieter de Vin(c)k, zoon van Hendrick Jans Vinkevleugel en Neeltje Tijssen. Hij is gedoopt op 17-09-1654 in Leiden. Doopgetuigen Cornelis Tijsz en Maertge Pietersdr. Hij is overleden na 02-01-1706 in Leiden, minstens 51 jaar oud.
Beroep: Greinwerker
Hij (1) ging in ondertrouw, 22 jaar oud, op 14-05-1677 in Leiden met
Marijtje Cornelis alias Maria Oliviers, ongeveer 21 jaar oud. Pieter de Vinck van Leyden, wonend in de Cruysstraet, greinwerker, geassisteerd met Cornelis Vinck broeder Cruysstraet, met Marijtge Cornelis van Leyden, wonend in de Kuypersteech, geassisteerd met Susanna Pouwels moeder Kuypersteech. Marijtje is geboren omstreeks 1656, dochter van Cornelis Oliviers en Susanna Pouwels Polet. Zij is overleden vóór 1701, ten hoogste 45 jaar oud.

Hij (2) ging in ondertrouw, 46 jaar oud, op 15-04-1701 in Leiden met Jannetje Fransdr van Kostenobel, ongeveer 43 jaar oud. Pieter Vinckevleugel weduwnaar van Maria Oliviers wonende in de Cathalijnesteeg geassisteerd met zijn broeder Cornelis Vinckevleugel, met Jannetje van Kostenobel weduwe van Claes van der Bies wonende Jan Vossensteeg geassisteerd met Maria den Hoest zuster Claresteeg en Maertje Gerrits zuster Claresteegh. Vier Kinderen weduwnaar en drie kinderen van de weduwe. Jannetje is geboren omstreeks 1658 in Leiden, dochter van Francoijs Kostenobel en Jenne la Noor. Jannetje is weduwe van Claes van der Bies.

Kinderen van Pieter en Marijtje:
1 Hendrik de Vink. Hij is gedoopt op 27-03-1680 in Leiden.
Doopgetuigen zijn grootouders Cornelis Olivier en Susanna Paulusdr.
2 Cornelis de Vink. Hij is gedoopt op 27-05-1682 in Leiden, Pieterskerk.
Vader als Pieter Henriksz de Vink. Doopgetuigen Maria Olbaers en Katharina Oliviers.
3 Cornelis de Vink [de Vinck], gedoopt op 30-04-1684 in Leiden.
Volgt IV-d.
4 Jacob de Vink, gedoopt op 30-04-1684 in Leiden.
Volgt IV-e.
5 Abraham de Vink, gedoopt op 28-04-1689 in Leiden. 

6 Catharina de Vink. Zij is gedoopt op 28-09-1692 in Leiden.

IV-d Cornelis de Vink alias de Vinck, zoon van Pieter Vin(c)kevleugel en Marijtje Cornelis Oliviers. Hij is gedoopt op 30-04-1684 in Leiden.
Beroep: warmoezenier
Hij ging in ondertrouw, 25 jaar oud, op zaterdag 29 maart 1710 in Leiden met
Marijtge van Spankeren, 22 jaar oud. Cornelis de Vinck van Leyden, wonend Middelste Raemsteegh, warmoezier geassisteerd met zijn vader Pieter de Vinck wonend Rapenburgh, Marijtge van Spankeren van Leyden, wonend Langegraft tussen Maren- en Voldersgragt, met Hester de Graeff bekende wonende Nieuwen Maren. Marijtge is een dochter van Jan van Spankeren en Grietje Rost. Zij is gedoopt op donderdag 25 maart 1688 in Leiden.

Kinderen van Cornelis en Marijtge:
1 Sara Vink. Zij is gedoopt op zondag 5 april 1711 in Leiden, in de Hooglandsche kerk. Bij de doop van Sara was de volgende getuige aanwezig: Pieter Hendriksz Vin(c)kevleugel [Pieter de Vink] (1654-na 1711) [zie III-e] [grootvader vaderszijde]. Vader als Cornelis Vink. Doopgetuigen Pieter de Vink, Barber van der Linden.
2 Johannes de Vink, geboren in 1712 in Leiden, in de Hooglandsche kerk. Vader als Cornelis de Vink. Doopgetuigen Jacob Foret, Time van der Linden, Susanna Thoma en Dirkje Schouten. Tweeling met Jakobus.
3 Jacobus de Vink. Hij is gedoopt op dinsdag 7 juni 1712 in Leiden, in de Hooglandsche kerk. Vader als Cornelis de Vink. Doopgetuigen Jacob Foret, Time van der Linden, Susanna Thoma en Dirkje Schouten. Tweeling met Johannes.

IV-e Jacob de Vink, zoon van Pieter Vin(c)kevleugel en Marijtje Cornelis Oliviers. Hij is gedoopt op 30-04-1684 in Leiden. Hij begon een relatie met de Jager, Lijsje.

Kind van Jacob en de Jager, Lijsje:
1 de Vink, Elsjen. Zij is gedoopt op 06-03-1735 in Leiden. 
 

III-f David de Vinck is geboren omstreeks 1655 in Leiden, zoon van Hendrick Jans Vinkevleugel (zie II-c) en Neeltje Tijssen.
Beroep: greinwerker
David ging in ondertrouw, ongeveer 21 jaar oud, op zaterdag 4 april 1676 in Leiden [bron: DTB Leiden, NH, folio W-205] met den Haen, Aeltge. David de Vinck van Leyden, greinwerker wonende Orangegraft geassisteerd met zijn broeder Jacobus de Vinck wonende Orangegraft, met Aeltge den Haen van Leyden, met haar zuster Maria den Haen, wonende Heeregraft. Zij is geboren in Leiden. 

 

Kinderen van David en Aeltge:
1 Johannes de Vinck. Hij is gedoopt op dinsdag 19 januari 1677 in Leiden. Doopgetuigen Jacobus de Vink, Maria Haan, Lijsbeth Christiaans.
2 Lijsbet de Vink. Zij is gedoopt op zondag 15 januari 1679 in Leiden. Doopgetuigen Abrah. de Vink, Annetjen de Vink.
3 Abraham de Vink, gedoopt op zondag 30 november 1681 in Leiden. Volgt IV-g.
4 David de Vink. Hij is gedoopt op zondag 15 oktober 1684 in Leiden. Doopgetuigen Jan Claesz, Judith de Haen.
5 Jannetje de Vink, gedoopt op zondag 25 mei 1687 in Leiden. Doopgetuige Jozijntje de Haan. Jannetje trouwde, ten hoogste 33 jaar oud, vóór 1720 met Claas van Rijn.
6 Aaltje de Vink, gedoopt op zondag 9 augustus 1693 in Leiden. Doopgetuige Jannetje de Gee. Aaltje trouwde, ten hoogste 24 jaar oud, vóór 1717 met Dirck Lelij 

IV-g Abraham de Vink, zoon van David de Vinck (zie III-g) en Aeltge den Haen. Hij is gedoopt op zondag 30 november 1681 in Leiden. Doopgetuigen Jan de Vink, Jacomijntje de Haen.
Beroep: lakenwerker
Hij ging in ondertrouw, 24 jaar oud, op 30-10-1706 in Leiden met Sori, Rachel. Abraham de Vinck van Leyden, wonend aan de Oude Heeregraft, lakenwerker, geassisteerd met Johannes de Vinck oom Jan Vossensteegh, met Rachel Sori van Leyden, wonend op het Zand, geassisteerd Susanna Myo bekende Lange Raamsteegh. Zij is geboren in Leiden.

Kinderen van Abraham en Rachel:
1 Alida de Vink, gedoopt op donderdag 12 mei 1707 in Leiden. Doopgetuigen Jan de Vink, Aaltje de Vink. Zij trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1729 met
Abraham Potvliet.
2 Jacobus de Vink. Hij is gedoopt op zondag 13 januari 1709 in Leiden. Doopgetuigen Gerret Bakker, Lisbet de Vink. Jacobus is overleden vóór 1711, ten hoogste 2 jaar oud.
3 David de Vink. Hij is gedoopt op woensdag 5 februari 1710 in Leiden.
4 Jacobus de Vink. Hij is gedoopt op woensdag 26 augustus 1711 in Leiden. Doopgetuigen Gerret Bakker, Lijsbet de Vink.

5 Elizabeth de Vink. Zij is gedoopt op zondag 23 april 1713 in Leiden.
6 Abraham de Vink. Hij is gedoopt op vrijdag 24 juli 1716 in Leiden. Doopgetuigen Isak Suijrdeeg, Helena Dirks.

7 Isak de Vink. Hij is gedoopt op vrijdag 24 juli 1716 in Leiden. Doopgetuigen Isak Suijrdeeg, Helena Dirks.
8 Lijsbeth de Vink. Zij is gedoopt op woensdag 11 mei 1718 in Leiden.
III-h Jacobus Vinkevleugel alias Jacobus de Vin(c)k, zoon van Hendrick Jans Vinkevleugel en Neeltje Tijssen. Hij is gedoopt op 11-01-1657 in Leiden. Doopgetuige Annetje Tijssen. Greinwerker. Hij is overleden na 18-10-1710 in Leiden, minstens 53 jaar oud.
Hij (1) ging in ondertrouw, 19 jaar oud, op 27-03-1676 in Leiden met den Haen, Maria. Getuigen David de Vinck broeder Orangegraft en Aeltge den Haen zuster Heeregraft. Zij is geboren in Leiden.
Hij (2) ging in ondertrouw, 24 jaar oud, op 14-06-1681 in Leiden met Weydemans, Jannetge. Jacobus de Vinck van Leyden, wonend in de Kuypersteeg, greinwerker, geassisteerd met Cornelis de Vinck broeder Vestestraet, met Jannetge Weydemans van Leyden, wonend in de Heeresteegh, geassisteerd Lijsbeth de Mares bekende Rapenburgh. Zij is geboren in Leiden, dochter van Weidemans, Matthijs Claesz en Rijnsaerts, Lijsbeth Jans.

Kinderen van Jacobus en Jannetge:
1 Heijndrijck de Vink, gedoopt op 22-02-1682 in Leiden. Volgt IV-g.
2 Elisabeth de Vinck, gedoopt op 07-11-1684 in Leiden. Zij ging in ondertrouw, 29 jaar oud, op 30-12-1713 in Leiden met Paviljoen [Paveljongh], Abraham, 28 jaar oud. Hij is een zoon van Paviljon, Abraham en Gerritje Jans. Hij is gedoopt op 07-03-1685 in Leiden.
3 Mathijs de Vinck, gedoopt op 16-09-1688 in Leiden. Volgt IV-i.
4 Neeltje de Vinck. Zij is gedoopt op 05-09-1691 in Leiden.
5 Johannes de Vink. Hij is gedoopt op 30-09-1693 in Leiden. Johannes is overleden vóór 1695, ten hoogste 2 jaar oud.
6 Maria de Vink. Zij is gedoopt op 30-09-1693 in Leiden.
7 Johannes de Vink. Hij is gedoopt op 10-04-1695 in Leiden.

IV-g Heijndrijck de Vink, zoon van Jacobus Vinkevleugel en Weydemans, Jannetge. Hij is gedoopt op 22-02-1682 in Leiden.
Beroep: Lakenwerker
Hij ging in ondertrouw, 28 jaar oud, op 18-10-1710 in Leiden met van Leeuwen, Maria [Marijtje], 27 jaar oud. Hendrick de Vinck van Leyden, wonend in de Cathalijnesteegh , lakenwerker, geassisteerd met Jacobus de Vinck vader Cathalijnesteegh, met Maria van Leeuwen van Leyden, wonend in de Claresteegh, geassisteerd met Geertruyd Parre bekende Groenepoort op de Haerlemstraet. Zij is een dochter van Joris van Leeuwen en Meijnsje Jans van Eemden. Zij is gedoopt op 22-10-1682 in Leiden.

Kinderen van Heijndrijck en Marijtje:
1 Janneke de Vink. Zij is gedoopt op 20-09-1711 in Leiden. Doopgetuige haar grootmoeder Jannetje Wijdemans.
2 Jacobus de Vink. Hij is gedoopt op 06-08-1713 in Leiden. Hij is overleden vóór 1727, ten hoogste 14 jaar oud.
3 Marijtje de Vink. Zij is gedoopt op 21-01-1716 in Leiden.
4 Johannes de Vink. Hij is gedoopt op 14-04-1718 in Leiden. Doopgetuige Marijtje de Leeuw.
5 Catharina [Catharijn] de Vink, gedoopt op 29-12-1722 in Leiden. Doopgetuige haar oom Matthijs de Vink. Zij trouwde met Jacobus Pina alias Pikwa, Piqua. Hun dochter Santie [Susanna] Pina, gedoopt op 14-02-1740 in Leiden, ging in ondertrouw, 25 jaar oud, op 26-04-1765 in Leiden met Isaak de Vink, 27 jaar oud. Zie VI-b.
6 Hendrik de Vink. Hij is gedoopt op 05-07-1724 in Leiden.
7 Jacobus de Vink. Hij is gedoopt op 29-04-1727 in Leiden. Doopgetuige Jan Godefroij.

IV-i Mathijs de Vinck, zoon van Jacobus Vinkevleugel en Weydemans, Jannetge. Hij is gedoopt op 16-09-1688 in Leiden.
Beroep: Spinner
Hij ging in ondertrouw, 20 jaar oud, op 10-05-1709 in Leiden met van de Velde, Catharina. Mattijs de Vinck van Leyden, wonend in de Doelen, spinner, geassisteerd met Jacobus de Vinck vader Doelen, met Catharina van de Velde van Leyden, wonend in de Doelen geassisteerd met Sara Stevens moeder Doelen. Zij is geboren in Leiden, dochter van Sara Stevens.

Kinderen van Mathijs en Catharina:
1 Sara de Vink, gedoopt op 19-09-1709 in Leiden. Zij ging in ondertrouw, 17 jaar oud, op 27-03-1727 in Leiden met Maarten den Hoet, 20 jaar oud. Getuigen zijn vader Abraham de Hoet en haar moeder Catharina van de Velden. Maarten is een zoon van Abraham den Hoet en Grietje Maartens van der Sande [van Aart]. Hij is gedoopt op 14-11-1706 in Leiden. Hij is overleden in 1743, 36 of 37 jaar oud.
2 Jacobus de Vink, gedoopt op 30-06-1711 in Leiden. Volgt V-h.
3 Jenneke de Vink. Zij is gedoopt op 09-02-1713 in Leiden.
4 Steeven de Vink, gedoopt op 07-03-1714 in Leiden. Volgt V-i.
5 Matthijs de Vink, gedoopt op 09-12-1716 in Leiden. Volgt V-j.
6 de Vink, Cathrijn, gedoopt op 08-11-1724 in Leiden. Zij trouwde met Jesajas de Grauw. Getuigen zijn vader Jesaias de Grauw en haar moeder Catharina van der Velden. Jesajas is een zoon van Jesaias de Grauw [Esaias Klauw] en Catharina Passchiers. Hij is gedoopt op 09-06-1722 in Leiden.
7 de Vink, Mathijs. Hij is gedoopt op 09-02-1727 in Leiden. Doopgetuigen Jacobus de Vink en zijn grootmoeder Jannetje Weedeman.

V-h Jacobus de Vink, zoon van Mathijs de Vinck en van de Velde, Catharina. Hij is gedoopt op 30-06-1711 in Leiden.
Beroep: Spinder.
Hij (1) trouwde met Jannetje [Anna] Huiberts. Getuigen haar moeder Maria Senteur en zijn vader Matthijs de Vink. Zij is een dochter van David Huiberts en Marijtje Senteur. Zij is gedoopt op 17-07-1712 in Leiden.
Hij (2) ging in ondertrouw, 21 jaar oud, op 30-08-1732 in Leiden met Lijsje de Jager, ongeveer 22 jaar oud. Getuige zijn vader Matthijs de Vink en haar moeder Maria Pieterse Bink. Lijsje is geboren omstreeks 1710 in Leiden, dochter van Pieter de Jager [Pieter Lijager, Liagre] en Maria Bink. Zij is overleden vóór 1736, ten hoogste 26 jaar oud.

Kinderen van Jacobus en Jannetje:
1 Jacobus de Vink, gedoopt op 24-02-1737 in Leiden. Volgt VI-k.
2 Maria [Marijtje] de Vink. Zij is gedoopt op woensdag 12 februari 1738 in Leiden. Maria is overleden op dinsdag 3 augustus 1813 in Leiden, 75 jaar oud. Maria trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 3 november 1759 in Leiden met Jan den Dop, 20 jaar oud. Uit dit huwelijk 10 kinderen. Hij is gedoopt op vrijdag 14 november 1738 in Leiden. Jan is overleden op woensdag 16 maart 1808 in Leiden, 69 jaar oud.

Kinderen van Jacobus en Lijsje:
3 Matthijs de Vink. Hij is gedoopt op 01-03-1733 in Leiden.
4 Elsjen de Vink. Hij is gedoopt op 06-03-1735 in Leiden.

VI-k Jacobus de Vink, zoon van Jacobus de Vink (zie V-i) en Jannetje [Anna] Huiberts. Hij is gedoopt op zondag 24 februari 1737 in Leiden.
Beroep: rokjeswerker in de Tweelingstraat op de Langegragt
Jacobus ging in ondertrouw, 24 jaar oud, op vrijdag 8 mei 1761 in Leiden met Judik Galjaart, 27 jaar oud. Jacobus de Vink van Leijden, rokjeswerker in de Tweelingstraat op de Langegragt geass. met zijn oom Matthijs de Vink, met Judith Galjaart in de Vogelsteeg op de Langegragt, geass. met haar moeder Sara Seijen.
Judik is een dochter van Jan Galjaart en Saartje Seijn [Sara Sij, Ceij]. Zij is gedoopt op zondag 21 maart 1734 in Leiden. Judik is overleden, 48 jaar oud. Zij is begraven tussen zaterdag 3 en 10 augustus 1782 in Leiden.   

Kinderen van Jacobus en Judik:

1 Sara de Vink. Zij is gedoopt op vrijdag 4 juni 1762 in Leiden, Pieterskerk. Doopgetuigen Jan Galjaar en Sara Seije, haar grootouders.
2 Marijtje de Vink, gedoopt op zondag 4 december 1763 in Leiden. Zij trouwde, 25 jaar oud, op zondag 24 mei 1789 in Leiden met Johannes Lepelaar, 27 jaar oud, nadat zij op vrijdag 8 mei 1789 in Leiden in ondertrouw zijn gegaan. Johannes is een zoon van Abraham Lepelaar en Anna Stavleu. Hij is gedoopt op zondag 28 februari 1762 in Leiden. Johannes is overleden op maandag 23 augustus 1819, 57 jaar oud.
3 Carel de Vink, gedoopt op zondag 1 september 1765 in Leiden, Marekerk. Volgt VII-h.
4 Hendrik de Vink, gedoopt op zondag 7 februari 1768 in Leiden, Marekerk. Volgt VII-i.

 

VII-h Carel de Vink, zoon van Jacobus de Vink (zie VI-k) en Judik Galjaart. Hij is gedoopt op zondag 1 september 1765 in Leiden, Marekerk. Doopgetuigen Carel Piket en Rachel Galjaar. Carel is overleden na vrijdag 5 maart 1830 in Leiden, minstens 64 jaar oud.
Beroep: droogscheerder
Carel ging in ondertrouw, 26 jaar oud, op vrijdag 13 juli 1792 in Leiden met Jacoba [Coba] Steenbeeker, 26 jaar oud. Bij de ondertrouw van Carel en Jacoba was de volgende getuige aanwezig: Hendrik de Vink (1768-na 1836) [zie
VII-i] [broer bruidegom]. Jacoba is een dochter van Hendrik Steenbeeker en Willemijntje van Linschoten. Zij is gedoopt op zondag 15 september 1765 in Leiden. Jacoba is overleden op donderdag 27 oktober 1825 in Leiden, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 28 oktober 1825. Notitie bij overlijden van Jacoba: overleden ten ’s middags ten 12 ure in het huis Klaresteeg. Een dag later aangifte door Karel de Vink oud 60 jaren, droogscheerder wonende alsboven. NB dezelfde dag trouwde hun jongste zoon Carel ! 

Kinderen van Carel en Jacoba:
1 Jacobus de Vink, gedoopt op zondag 7 september 1794 in Leiden, Hooglandsche kerk. Volgt VIII-p.
2 Wilhelmina de Vink, gedoopt op zondag 6 augustus 1797 in Leiden, Hooglandsche kerk. Zij trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 26 september 1822 in Leiden met Petrus Philippaer, 24 jaar oud. Petrus is een zoon van Matthijs Philippaer en Catharina Bootson. Hij is gedoopt op donderdag 14 december 1797 in Arnhem. kleermakersknecht (analfabeet), kolonist te Ommerschans. Petrus is overleden op dinsdag 4 mei 1858 in Ommen, 60 jaar oud. 
3 Jacoba de Vink. Hij is gedoopt op zondag 26 januari 1800 in Leiden, Hooglandsche kerk.
4 Carel [Karel] de Vink, gedoopt op donderdag 31 maart 1803 in Leiden, Hooglandsche kerk. Volgt VIII-r

 

VIII-p Jacobus de Vink, zoon van Carel de Vink (zie VII-h) en Jacoba [Coba] Steenbeeker. Hij is gedoopt op zondag 7 september 1794 in Leiden, Hooglandsche kerk. Bij de doop van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik de Vink (1768-na 1836) [zie VII-i] [oom vaderszijde] en Johanna Petronella Cosse(e) (1770-1830) [zie VII-i] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Jacobus is overleden op zaterdag 19 november 1853 in Leiden, 59 jaar oud.
Beroep: machinespinder, machinewerker, spinder
Jacobus trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 28 juni 1827 in Leiden met Lumme Gerrits Ram, 27 jaar oud. gehuwd in bijzijn van zijn vader Carolus de Vink, die evenals de Bruid getuigt niet te kunnen schrijven. Lumme is geboren op zaterdag 28 juni 1800 in Oude Haske, Fr., dochter van Gerrit Gerrits Ram en Jantje Beenen Duif.  

Kinderen van Jacobus en Lumme:
1 Karel de Vink, geboren op vrijdag 30 november 1827 in Leiden.
2 Gerrit Jan de Vink, geboren op zondag 4 januari 1829 in Leiden. Gerrit is overleden op donderdag 24 juni 1830 in Leiden, 1 jaar oud. 
3 Gerrit de Vink, geboren op vrijdag 29 april 1831 in Leiden. Gerrit is overleden op vrijdag 26 augustus 1831 in Leiden, 3 maanden oud. 
4 Gerrit Johannes de Vink, geboren op maandag 10 september 1832 in Leiden. 
5 Jacobus de Vink, geboren op zaterdag 7 februari 1835 in Leiden. Jacobus is overleden op woensdag 29 juni 1836 in Leiden, 1 jaar oud. 
6 Jacobus de Vink, geboren op vrijdag 19 mei 1837 in Leiden. Jacobus is overleden op dinsdag 6 juni 1837 in Leiden, 18 dagen oud. 
7 Jacoba Johanna de Vink, geboren op donderdag 20 september 1838 in Leiden. Zij trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 24 november 1858 in Leiden met Karel Hendrik Noest, 25 jaar oud. Smid. Karel is geboren op woensdag 26 juni 1833 in Leiden, zoon van Gerrit Noest en Catharina Wilhelmina Lefeber.

 

VIII-r Carel [Karel] de Vink, zoon van Carel de Vink (zie VII-h) en Jacoba [Coba] Steenbeeker. Hij is gedoopt op donderdag 31 maart 1803 in Leiden, Hooglandsche kerk. Carel is overleden op maandag 29 augustus 1859 in Leiden, 56 jaar oud.
Beroep: Machinespinner, wever
Carel trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 27 oktober 1825 in Leiden met Wilhelmijntje van der Ark, 22 jaar oud. Gehuwd ’s middags ten 12 ure! Op exact hetzelfde tijdstip stierf zijn moeder in het ouderlijk huis Klaresteeg. Zijn vader was aanwezig bij het huwelijk . Wilhelmijntje is een dochter van Harmanus van Ark en Catharina Pellekis. Zij is gedoopt op woensdag 29 december 1802 in Leiden.

Kinderen van Carel en Wilhelmijntje:
1 Karel de Vink, geboren op woensdag 26 april 1826 in Leiden. Karel is overleden op zaterdag 16 november 1901 in Den Helder, 75 jaar oud. 
2 Hermanus de Vink, geboren op zaterdag 23 februari 1828 in Leiden. Volgt IX-ad.
3 Jacoba de Vink, geboren op zondag 14 november 1830 in Leiden. Volgt IX-ae.
4 Catharina de Vink, geboren op woensdag 10 april 1833 in Leiden. Zij is overleden op woensdag 24 september 1902 in Leiden, 69 jaar oud. Catharina trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 2 oktober 1861 in Leiden met Antonie Wagemans, 28 jaar oud. Kabinetwerker. Hij is geboren op woensdag 26 december 1832 in Leiden, zoon van Gerrit Wagemans en Catharina Flippo.
5 Pieter de Vink, geboren op zaterdag 5 september 1835 in Leiden. Volgt IX-ag.
6 Wilhelmina de Vink, geboren op dinsdag 23 oktober 1838 in Leiden. Wilhelmina is overleden op vrijdag 2 juli 1841 in Leiden, 2 jaar oud. 
7 Hendrik de Vink, geboren op maandag 16 november 1840 in Leiden. Hendrik is overleden op donderdag 27 februari 1845 in Leiden, 4 jaar oud. 

IX-ad Hermanus de Vink is geboren op zaterdag 23 februari 1828 in Leiden, zoon van Carel [Karel] de Vink (zie VIII-r) en Wilhelmijntje van der Ark. Hermanus is overleden op maandag 27 maart 1899 in Leiden, 71 jaar oud.
Beroep:
blauwverver, stoker, opperman, wolkammer, metselaar
Hermanus trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 10 februari 1858 in Leiden met Alida Dina Bekooij, 24 jaar oud. Alida is geboren op zaterdag 15 juni 1833 in Leiden, dochter van Jan Bekooij en Gerritje Schipaanboord, in de Paradijssteeg No.707. Alida is overleden na 1903, minstens 70 jaar oud.

Kinderen van Hermanus en Alida:
1 Carel de Vink, geboren op zondag 30 mei 1858 in Leiden. Volgt X-ak.
2 Gerritje Alida Dina de Vink, geboren op woensdag 14 september 1859 in Leiden. Gerritje is overleden op vrijdag 7 november 1862 in Leiden, 3 jaar oud.
3 Wilhelmina de Vink, geboren op woensdag 24 april 1861 in Leiden.
4 Hermanus de Vink, geboren op dinsdag 16 december 1862 in Leiden. 
5 Gerritje Alida Dina de Vink, geboren op woensdag 27 april 1864 in Leiden. 
6 Jan de Vink, geboren op zaterdag 27 oktober 1866 in Leiden. Meubelmaker, stoelenmaker. Jan is overleden op zondag 19 mei 1946 in Oegstgeest, 79 jaar oud. 
7 Jacobus de Vink, geboren op vrijdag 17 januari 1873 in Leiden. Volgt X-al.
8 Gerrit de Vink, geboren op zondag 11 oktober 1874 in Leiden. Volgt X-am.
9 Alida Dina de Vink, geboren op vrijdag 31 maart 1876 in Leiden. Alida is overleden op woensdag 10 augustus 1955 in Leiden, 79 jaar oud. 
10 Geertrui de Vink, geboren op zondag 2 februari 1879 in Leiden. Zij trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 16 mei 1906 in Leiden met Frans Hartman, 26 of 27 jaar oud, nadat zij in ’s Gravenhage in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Geertrui en Frans waren de volgende getuigen aanwezig: Jan de Vink (1866-1946) [zie IX-ad,6] [broer bruid] en Jacobus de Vink (geb. 1873) [zie X-al] [broer bruid]. Tramconducteur. Frans is geboren in 1879 in Zegwaart, zoon van Arie Hartman en Stijntje van der Spek.  

X-ak Carel de Vink is geboren op zondag 30 mei 1858 in Leiden, zoon van Hermanus de Vink (zie IX-ad) en Alida Dina Bekooij. Carel is overleden op donderdag 28 december 1905 om 07:00 in Rijnsburg, 47 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Carel was de volgende getuige aanwezig: Pieter de Mooij (geb. 1871) [schoonzoon], als Karel de Vink, metselaar.
Beroep: metselaar, koopman
Carel trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 27 juli 1881 in Leiden met Geertruida Welling, 22 jaar oud. Geertruida is geboren op woensdag 13 april 1859 in Leiden, dochter van Johannes Welling en Johanna Keereweer. Geertruida is overleden op woensdag 22 oktober 1941 in Leiden, 82 jaar oud.

Kinderen van Carel en Geertruida:
1 Hermanus de Vink, geboren op vrijdag 21 april 1882 in Leiden. Hermanus is overleden op donderdag 4 mei 1882 in Leiden, 13 dagen oud. 
2 Johanna de Vink, geboren op donderdag 31 juli 1884 in Leiden. Johanna is overleden op dinsdag 6 oktober 1931 in Rijnsburg, 47 jaar oud. Zij (1) trouwde, 18 jaar oud, op donderdag 21 augustus 1902 in Rijnsburg met Pieter Kagenaar, 21 of 22 jaar oud. Pieter is geboren in 1880 in Rijnsburg, zoon van Cornelis Kagenaar en Kaatje Zwaan. Pieter is overleden vóór 1905, ten hoogste 25 jaar oud. (2) trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 23 november 1905 in Rijnsburg met Pieter de Mooij, 33 of 34 jaar oud. Schipper. Pieter is geboren in 1871 in Rijnsburg, zoon van Jan de Mooij en Maria Hennip. 
3 Carel de Vink, geboren op zondag 27 februari 1887 in Leiden. Volgt XI-am.
4 Johannes de Vink, geboren op vrijdag 17 mei 1889 in Leiden. Volgt XI-an.
5 Alida Dina de Vink, geboren op zondag 4 januari 1891 in Leiden. Zij trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 4 mei 1910 in Rijnsburg met Simon van Duivenvoorde, 20 of 21 jaar oud. Simon is geboren in 1889 in Rijnsburg, zoon van Jan van Duivenvoorde en Adriana de Rhijnsburger. 
6 Geertruida de Vink, geboren op vrijdag 9 juni 1893 in Leiden. Zij trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 31 mei 1917 in Rijnsburg met Johannes Hendricus Vermeer, 28 of 29 jaar oud. Johannes is geboren in 1888 in Rotterdam, zoon van Johan Willem Vermeer en Hendrika Silvia Bolk. 
7 Hermanus de Vink, geboren in 1900 in Rijnsburg. Hermanus is overleden op dinsdag 4 april 1905 in Rijnsburg, 5 jaar oud. 
8 Hendrica Elisabeth de Vink, geboren in 1902 in Rijnsburg. Zij trouwde, 19 of 20 jaar oud, op dinsdag 21 februari 1922 in Rijnsburg met Jacob den Heijer, 24 of 25 jaar oud. Jacob is geboren in 1897 in Katwijk, zoon van Arie den Heijer en Jacoba de Vreugd.

 

XI-am Carel de Vink is geboren op zondag 27 februari 1887 in Leiden, zoon van Carel de Vink (zie X-ak) en Geertruida Welling. Carel is overleden op vrijdag 28 april 1944 in Wassenaar, 57 jaar oud.
Beroep: veldarbeider, landarbeider te Rijnsburg (1927), tuinder te Katwijk (1934)
Carel (1) trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 9 februari 1911 in Rijnsburg met Jacoba van Duijn, 18 of 19 jaar oud. Jacoba is geboren in 1892 in Rijnsburg, dochter van Floris van Duijn en Gerritje Hogewoning. Jacoba is overleden op vrijdag 22 juni 1928 in Leiden, wonende te Rijnsburg, 35 of 36 jaar oud. (2) trouwde, minstens 41 jaar oud, na 1928 met Aaltje Schaap.
Beroep: verpleegster
 

Kinderen van Carel en Jacoba:
1 Carel de Vink, geboren in 1911 in Rijnsburg.
2 Gerritje de Vink, geboren in 1913 in Rijnsburg. Zij trouwde, 20 of 21 jaar oud, op woensdag 22 augustus 1934 in Leiden met Willem van Klaveren, 25 of 26 jaar oud. erkenning dochter. Koopman. Willem is geboren in 1908 in Rijnsburg, zoon van Willem van Klaveren en Gerritje de Mooy. 
3 Gerardus Jacobus de Vink, geboren op maandag 13 september 1915 in Hazerswoude. Volgt XII-y.
4 Floris de Vink, geboren op donderdag 8 maart 1917 in Rijnsburg. Volgt XII-z.
5 Jacobus de Vink, geboren in 1920 in Leiden. Hij is ongehuwd overleden op vrijdag 22 augustus 1947 in Heerlen, 27 jaar oud. 
6 Carolina de Vink, geboren omstreeks 1924. Carolina is overleden op donderdag 5 mei 1927 om 10:00 in Rijnsburg, ongeveer 3 jaar oud. 

Kinderen van Carel en Aaltje:
7 Annie de Vink.
8 Lenie de Vink
9 Carel [Kees] de Vink.
10 Albert de Vink.
11 Leendert de Vink
12 Jack de Vink
13 Martha de Vink.

 

XII-y Gerardus Jacobus de Vink is geboren op maandag 13 september 1915 in Hazerswoude, zoon van Carel de Vink (zie XI-am) en Jacoba van Duijn. Gerardus is overleden op dinsdag 4 augustus 1992 in Utrecht, 76 jaar oud.
Beroep:
tuinder, corrector
Gerardus (1) trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 22 december 1948 in Utrecht met Jacoba Veenman, 27 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op woensdag 7 juli 1971. Jacoba is geboren op zaterdag 19 maart 1921 in Utrecht, dochter van Willem Daniël Veenman en Pieternella de Vink. Jacoba is overleden op maandag 17 januari 2011 in Zeist, 89 jaar oud. (2) trouwde, 56 jaar oud, op dinsdag 7 december 1971 met Anna Voshol, 44 jaar oud. Anna is geboren op zaterdag 19 februari 1927 in Bergen op Zoom.
 

Kinderen van Gerardus en Jacoba:

1 Sigrid Elisabeth Pieternella [Lies] de Vink, geboren op maandag 5 november 1945 in Leusden. bij huwelijk erkend als dochter. Zij trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 15 september 1966 met Ruurd Bakker, 21 jaar oud. Ruurd is geboren op donderdag 26 oktober 1944 in Landsmeer. Ruud en Lies waren tussen 1976 en 1988 werkzaam in Ghana met Wycliffe Bijbelvertalers als technisch-organisatorisch ondersteuner. Zij kregen twee zoons in Nederland en twee dochters in Ghana.
2 Jacobus Floris Gerardus [Coos] de Vink, geboren op woensdag 17 januari 1951 in Utrecht. Volgt XIII-d.
3 Carel Willem de Vink, geboren op dinsdag 11 mei 1954 in Utrecht. Volgt XIII-e.
4 Willem Huibert de Vink, geboren op donderdag 22 augustus 1957 in Utrecht. Volgt XIII-f.

 

XIII-d Jacobus Floris Gerardus [Coos] de Vink is geboren op woensdag 17 januari 1951 in Utrecht, zoon van Gerardus Jacobus de Vink (zie XII-y) en Jacoba Veenman.
Beroep: leraar
Jacobus trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 10 oktober 1974 met Adriana [Rianne] Vermeulen, 22 jaar oud. Adriana is geboren op maandag 3 maart 1952 in Utrecht.
Beroep: leraar (Coos en Rianne waren tussen 1978 en1984 werkzaam in Taiwan en vanaf 2013 in Xining China).

Kinderen van Jacobus en Adriana:
1 Jiske Hodia de Vink, geboren op dinsdag 29 juni 1976 in Nieuwegein.
2 Nanne Jozua de Vink, geboren op vrijdag 12 augustus 1977 in Nieuwegein. Volgt XIV-a.
3 Jurgen Mattanja de Vink, geboren op zaterdag 7 november 1981 in Changua, Taiwan. 
4 Marijn Joram de Vink, geboren op donderdag 30 april 1987 in Bilthoven. 
5 Joeri Ferdinand Gabriël de Vink, geboren op donderdag 9 september 1993 in Utrecht.

 

XIV-a Nanne Jozua de Vink is geboren op vrijdag 12 augustus 1977 in Nieuwegein, zoon van Jacobus Floris Gerardus [Coos] de Vink (zie XIII-d) en Adriana [Rianne] Vermeulen. Nanne begon een relatie met Leslie Peeters. 

Kind van Nanne en Leslie:
1 Shenai Aimée de Vink, geboren op woensdag 15 februari 2006 in Den Haag.

 

XIII-e Carel Willem de Vink is geboren op dinsdag 11 mei 1954 in Utrecht, zoon van Gerardus Jacobus de Vink (zie XII-y) en Jacoba Veenman.
Beroep: leraar
Carel trouwde met Irene Snel. Irene is geboren op zaterdag 27 juni 1959 in Bussum. 
Beroep: verpleegkundige, pedagogisch medewerker kinderdagverblijf

Kinderen van Carel en Irene: 
1 Palko de Vink, geboren op donderdag 27 december 1984 in Bussum. 
2 Jonathan de Vink, geboren op dinsdag 5 augustus 1986 in Bussum. 
3 Robin de Vink, geboren op woensdag 16 januari 1991 in Bussum.

 

XIII-f Willem Huibert de Vink is geboren op donderdag 22 augustus 1957 in Utrecht, zoon van Gerardus Jacobus de Vink (zie XII-y) en Jacoba Veenman.
Beroep: tekenaar, auteur, spreker in Evangelische kerken
Willem trouwde met Marian van der Sprong. Marian is geboren op vrijdag 26 augustus 1960 in Roermond.  

Kinderen van Willem en Marian:
1 Ivo Vincent Olav de Vink, geboren op donderdag 19 november 1981 in Rockanje. Ivo trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 23 maart 2012 met Lanifer Auxillan, 26 jaar oud. Zij is geboren op zaterdag 15 maart 1986.
2 Renée Charlotte de Vink, geboren op zaterdag 12 mei 1984 in Rotterdam.
3 Mariola Daniëlle de Vink, geboren op maandag 24 oktober 1988 in Rockanje.

   

XII-z Floris de Vink is geboren op donderdag 8 maart 1917 in Rijnsburg, zoon van Carel de Vink (zie XI-am) en Jacoba van Duijn. Floris is overleden op zondag 31 december 1944 in Oost-Europa, 27 jaar oud. Floris trouwde met Gijsberta Ossevoort 

Kind van Floris en Gijsberta:
1 Marinus Johannes Gijsbertus de Vink, geboren op woensdag 7 augustus 1940 in Leiden. Volgt XIII-g.

 

XIII-g Marinus Johannes Gijsbertus de Vink is geboren op woensdag 7 augustus 1940 in Leiden, zoon van Floris de Vink (zie XII-z) en Gijsberta Ossevoort. Marinus is overleden op dinsdag 9 oktober 2012 in Burgum, 72 jaar oud.
Beroep: onderwijzer, Baptistenpredikant en geestelijk verzorger
Marinus trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 17 februari 1967 met Geesje Strampel, 23 jaar oud. Geesje is geboren op vrijdag 3 september 1943 in Lemsterland. 
 

Kinderen van Marinus en Geesje:
1 Ronald Andreas de Vink, geboren op woensdag 29 november 1967. 
2 Ingrid de Vink, geboren op donderdag 24 juli 1969. 
3 Saskia Mirjam de Vink, geboren op zaterdag 5 april 1975. 
4 Mariska Martha de Vink, geboren op woensdag 7 oktober 1981.

 

XI-an Johannes de Vink is geboren op vrijdag 17 mei 1889 in Leiden, zoon van Carel de Vink (zie X-ak) en Geertruida Welling.
Beroep: bloemist
Johannes trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 22 november 1917 in Winschoten met Grietje Lap, 23 of 24 jaar oud. Grietje is geboren in 1893 in Borger, dochter van Wijbe Lap en Maria Oorlog.

 

X-al Jacobus de Vink is geboren op vrijdag 17 januari 1873 in Leiden, zoon van Hermanus de Vink (zie IX-ad) en Alida Dina Bekooij.
Beroep: sjouwer, cementwerker, betonwerker
Jacobus trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 13 mei 1903 in Leiden met Lydia de la Rie, 20 of 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jacobus en Lydia was de volgende getuige aanwezig: Jan de Vink (1866-1946) [zie
IX-ad,6] [broer bruidegom]. Lydia is geboren in 1882 in Leiden, dochter van Dirk de la Rie en Lydia Schipper. Lydia is overleden op donderdag 21 oktober 1937 in Leiden, wonende te Oegstgeest, 54 of 55 jaar oud.  

Kind van Jacobus en Lydia:
1 Alida Dina de Vink, geboren in 1904 in Oegstgeest. Zij trouwde, 22 of 23 jaar oud, op woensdag 12 oktober 1927 in Leiden met Matthijs Kloots, 26 of 27 jaar oud. Bankwerker. Matthijs is geboren in 1900 in Leiden, zoon van Antonie Kloots en Cornelia van Bergen en Henegouwen.

 

X-am Gerrit de Vink is geboren op zondag 11 oktober 1874 in Leiden, zoon van Hermanus de Vink (zie IX-ad) en Alida Dina Bekooij. Gerrit is overleden op vrijdag 15 september 1950 om 23:50 in Leiden, 75 jaar oud.
Beroep: sjouwer, opperman, los werkman (1928) 
Gerrit trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 8 augustus 1900 in Leiden met Johanna Maria Molenaar, 21 of 22 jaar oud. getrouwd in bijzijn van zijn moeder en haar ouders. Beider moeders en twee getuigen melden niet te kunnen schrijven, hebbende dit niet geleerd. Johanna is geboren in 1878 in Leiden, dochter van Johannes Molenaar en Johanna Maria van Egmond. Johanna is overleden op donderdag 5 november 1942 in Leiden, 63 of 64 jaar oud. 

Kinderen van Gerrit en Johanna:

1 Hermanus de Vink, geboren op zaterdag 17 november 1900 in Leiden.
2 Johanna Maria de Vink, geboren op vrijdag 4 juli 1902 in Leiden. 
3 Gerrit de Vink, geboren op donderdag 10 maart 1904 in Leiden. Volgt XI-as.
4 Jacobus de Vink, geboren op maandag 11 december 1905 in Leiden. Volgt XI-at.
5 Johannes de Vink, geboren op zondag 2 juni 1907 in Leiden. 
6 Alida Dina de Vink, geboren op zondag 31 januari 1909 in Leiden. Alida is overleden in 1909, geen jaar oud. 
7 Alida Dina de Vink, geboren op dinsdag 18 januari 1910 in Leiden. Zij is overleden op zaterdag 7 mei 1960 om 23:30 in Leiden, 50 jaar oud. Alida trouwde, ten hoogste 25 jaar oud, vóór 1935 met Wilhelmus Antonius van den Ende, ten hoogste 34 jaar oud. Wilhelmus is geboren in 1901 in Noordwijkerhout, zoon van Bernardus Marcus Carel van den Ende en Adriana van den Berg. los werkman, betonwerker. Wilhelmus is overleden op maandag 5 maart 1956 om 04:15 in Leiden, 54 of 55 jaar oud.
8 Maria Johanna de Vink, geboren op woensdag 15 maart 1911 in Leiden.

 

XI-as Gerrit de Vink is geboren op donderdag 10 maart 1904 in Leiden, zoon van Gerrit de Vink (zie X-am) en Johanna Maria Molenaar.
Beroep: touwspinner
Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 19 december 1928 in Leiden met Willempje Melet, 22 of 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrit en Willempje waren de volgende getuigen aanwezig: Nico van der Linden en Pieter Johannes Melet [broer bruid]. Willempje is geboren in 1905 in Leiden, dochter van Pieter Johannes Melet en Anna Molenaar. Willempje is overleden op maandag 25 februari 1929 om 23:30 in Leiden, 23 of 24 jaar oud (oorzaak: in de kraam).
 

XI-at Jacobus de Vink is geboren op maandag 11 december 1905 in Leiden, zoon van Gerrit de Vink (zie X-am) en Johanna Maria Molenaar. Jacobus is overleden op donderdag 5 april 1956 in Leiden, 50 jaar oud.
Beroep: fabrieksarbeider
Jacobus trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 29 juli 1931 in Leiden met Neeltje Fuchs, 20 of 21 jaar oud. Neeltje is geboren in 1910 in Leiden, dochter van Jan Fuchs en Susanna Robijn.

 

IX-ae Jacoba de Vink is geboren op zondag 14 november 1830 in Leiden, dochter van Carel [Karel] de Vink (zie VIII-r) en Wilhelmijntje van der Ark. Jacoba is overleden na 1883, minstens 53 jaar oud. Jacoba trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 17 mei 1865 in Leiden met Johannes Petrus Wijting, 25 jaar oud. Johannes is geboren op zaterdag 21 september 1839 in Leiden, zoon van Pieter Wijting en Maria Jacoba van Voois. Johannes is overleden na 1883, minstens 44 jaar oud.
Beroep: bediende, sigarenmaker 

Kind van Jacoba en Johannes:

1 Hubertus de Vink [Wijting], geboren op vrijdag 10 juli 1857 in Leiden. Aangifte door vroedvrouw Sophie Goddijn, oud 57 jaren dat op den 10 Julij ten vier ure bevallen is Jacoba de Vink, 26 jaar oude dienstbode, wonende Langegracht. Hubertus werd bij huwelijk als 7-jarig kind erkend en gewettigd. Vuurstoker bij de marine. Hubertus trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 3 mei 1883 in Leiderdorp met Helena Hendrica Kok, 23 of 24 jaar oud. Helena is geboren in 1859 in Leiden, dochter van Nicolaas Kok en Johanna Antonia Goddijn.

 

IX-ag Pieter de Vink is geboren op zaterdag 5 september 1835 in Leiden, zoon van Carel [Karel] de Vink (zie VIII-r) en Wilhelmijntje van der Ark. Pieter is overleden vóór 1904, ten hoogste 69 jaar oud.
Beroep: steenhouwer
Pieter trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 6 augustus 1862 in Leiden met Barbara Elisabeth Wagemans, 27 jaar oud. Barbara is geboren op vrijdag 24 juli 1835 in Leiden, dochter van Gerrit Wagemans en Catharina Flippo. 

Kinderen van Pieter en Barbara: 
1 Karel Gerardus de Vink, geboren op maandag 24 augustus 1863 in Leiden. Volgt X-ap.
2 Catharina Wilhelmina de Vink, geboren in 1866 in Leiden. Catharina trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 4 juni 1890 in Leiden met Jacobus Cossee, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Catharina en Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Cossee [broer bruidegom], Casper Cossee [broer bruidegom] en Karel Gerardus de Vink (1863-1923) [broer bruid]. Steenhouwer. Jacobus is geboren in 1867 in Leiden, zoon van Casper Cossee en Catharina van Heusen.
3 Pieter de Vink, geboren in 1873 in Leiden.
Volgt X-aq.

 

X-ap Karel Gerardus de Vink is geboren op maandag 24 augustus 1863 in Leiden, zoon van Pieter de Vink (zie IX-ag) en Barbara Elisabeth Wagemans. Hij is overleden op vrijdag 7 september 1923 in Wassenaar, 60 jaar oud.
Beroep: steenhouwer
Karel trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 16 april 1890 in Leiden met Sara Maria Bernard, 24 of 25 jaar oud. Sara is geboren in 1865 in Leiden, dochter van Andries Bernard en Sara Maria van Nierop. 

Kinderen van Karel en Sara: 
1 Barbara Elisabeth de Vink, geboren op vrijdag 13 februari 1891 in Leiden.
2 Andries de Vink, geboren op vrijdag 10 juni 1892 in Leiderdorp.
3 Carel Gerardus de Vink, geboren in 1898 in Vlaardingen. Carel trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 17 oktober 1923 in Wassenaar met Marijtje Durieux, 27 jaar oud. Marijtje is geboren in 1896 in Katwijk, dochter van Abraham Durieux en Leuntje Kruijt.
4 Gerardus Johannes de Vink, geboren in 1902 in Den Haag. Gerardus trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 26 juni 1929 in Schoonhoven met Wijntje Mesker, 28 jaar oud. Wijntje is geboren in 1901 in Schoonhoven, dochter van Arie Mesker en Pieternella Antoinetta Albers.

 

X-aq Pieter de Vink is geboren in 1873 in Leiden, zoon van Pieter de Vink (zie IX-ag) en Barbara Elisabeth Wagemans.
Beroep: Schoenmaker
Pieter trouwde, 30 of 31 jaar oud, op woensdag 30 maart 1904 in Leiden met Sophia Theodora Maria de Koning, 27 of 28 jaar oud. Sophia is geboren in 1876 in Leiden, dochter van Willem Frederik de Koning en Maria Johanna van Heuze.  

Kinderen van Pieter en Sophia:

1 Barbara Elisabeth de Vink, geboren op donderdag 29 juni 1905 in Leiden.
2 Willem Fredrik de Vink, geboren op zondag 3 juni 1906 in Leiden. 

VII-i Hendrik de Vink, zoon van Jacobus de Vink (zie VI-k) en Judik Galjaart. Hij is gedoopt op zondag 7 februari 1768 in Leiden, Marekerk. Doopgetuige Sara Seijje, zijn grootmoeder. Extract uit het doopboek afgegeven op 05-08-1782. Hij is overleden na donderdag 17 maart 1836, minstens 68 jaar oud.
Beroep: Schoenmaker op de Oude Vest 460
Hendrik ging in ondertrouw, 27 jaar oud, op vrijdag 24 juli 1795 in Leiden met Johanna Petronella Cosse(e), 25 jaar oud. Bij de ondertrouw van Hendrik en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Anna Peltenburg [moeder bruid] en Carel de Vink (1765-na 1830) [zie
VII-h] [broer bruidegom]. Johanna is een dochter van Pieter Cosse en Anna Peltenburg. Zij is gedoopt op woensdag 16 mei 1770 in Leiden. Zij is overleden op vrijdag 5 maart 1830 in Leiden, 59 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Carel de Vink (1765-na 1830) [zie VII-h] [broer echtgenoot] en Hendrik de Vink (1768-na 1836) [zie VII-i] [echtgenoot]. 

Kinderen van Hendrik en Johanna:

1 Judik [Judith] Jacoba de Vink, gedoopt op zondag 7 augustus 1796 in Leiden, Hooglandsche kerk. Bij de doop van Judik waren de volgende getuigen aanwezig: Carel de Vink (1765-na 1830) [zie VII-h] [oom vaderszijde] en Jacoba [Coba] Steenbeeker (1765-1825) [zie VII-h] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Judik trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 29 juli 1819 in Leiden met Gerardus Florijn, 20 jaar oud. beiden analfabeet . Gerardus is een zoon van Hermanus Florijn en Johanna Kellepers. Hij is gedoopt op donderdag 4 april 1799 in Leiden. Tabakskerver in de Raamsteeg 181.
2 Johanna Petronella de Vink, gedoopt op woensdag 21 februari 1798 in Leiden. Zij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1823 met Willem Frederik van der Waard, ongeveer 24 jaar oud. Erkenning dochter. Willem is geboren in 1799. Kurassier. Willem trouwde voorheen met Margaretha La Court.
3 Hendrik de Vink. Hij is gedoopt op zaterdag 26 oktober 1799 in Leiden. Hendrik is overleden op maandag 19 februari 1855 in Leiden, 55 jaar oud. 
4 Jacobus de Vink, gedoopt op zaterdag 29 januari 1803 in Leiden. Volgt VIII-u.
5 Anthonij Pieter de Vink. Hij is gedoopt op dinsdag 17 juni 1806 in Leiden, in de Hooglandsche kerk. Anthonij is overleden vóór 1808, ten hoogste 2 jaar oud.
6 Anthonij de Vink. Hij is gedoopt op zondag 5 juni 1808 in Leiden, Marekerk.

 

VIII-u Jacobus de Vink, zoon van Hendrik de Vink (zie VII-i) en Johanna Petronella Cosse(e). Hij is gedoopt op zaterdag 29 januari 1803 in Leiden.
Beroep: gruttersknecht, grutter
Jacobus (1) begon een relatie, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1828 met Johanna Antonia van der Burg. Johanna is overleden op vrijdag 8 december 1848 in Rheden.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 17 maart 1836 in Leiden met Catharina van Arnhem, 27 jaar oud. gehuwd in bijzijn van beider vaders. Catharina is geboren op zondag 2 oktober 1808 in Mourik, dochter van Dirk van Arnhem en Johanna Verheij. Catharina is overleden op donderdag 7 maart 1839 in Leiden, 30 jaar oud.  

Kind van Jacobus en Johanna:
1 Johanna de Vink, geboren op vrijdag 15 februari 1828 in Leiden. Erkend door de vader. Zij is overleden na zaterdag 9 juni 1883, minstens 55 jaar oud. Johanna trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 9 oktober 1850 in Leiden met Cornelis Hermanus van Ulden, 22 jaar oud. Hij is geboren op maandag 8 september 1828 in Leiden, zoon van Cornelis Johannes van Ulden en Margaretha Meyer. Nagtwerker (analfabeet), opperman. Cornelis is overleden op zaterdag 9 juni 1883 in Leiden, 54 jaar oud.  

Kind van Jacobus en Catharina:
2 Johanna de Vink, geboren op zaterdag 19 november 1836 in Leiden.

 

V-i Steeven de Vink, zoon van Mathijs de Vinck en van de Velde, Catharina. Hij is gedoopt op 07-03-1714 in Leiden. Veilinglotersknegt.
Hij ging in ondertrouw, 19 jaar oud, op 05-03-1734 in Leiden met Anna de Haas, ongeveer 21 jaar oud. Getuigen zijn vader Mathijs de Vink en zijn moeder Catharijna van de Velde. Anna is geboren omstreeks 1713 in Huijsen, Gelderland.

V-j Matthijs de Vink, zoon van Mathijs de Vinck en van de Velde, Catharina. Hij is gedoopt op 09-12-1716 in Leiden.
Hij ging in ondertrouw, 27 jaar oud, op 03-07-1744 in Leiden met Catharina Maartens. Getuigen zijn vader Matthijs de Vink en haar moeder Pleuntje Drieserium. Catharina is een dochter van Pleuntje Drieserium.

Kind van Matthijs en Catharina:
1 Matthijs de Vink, gedoopt op 10-10-1745 in Leiden. Volgt VI-m.

VI-m Matthijs de Vink, zoon van Matthijs de Vink en Catharina Maartens. Hij is gedoopt op 10-10-1745 in Leiden. Hij ging in ondertrouw, 17 jaar oud, op 07-10-1763 in Leiden met Apolonia Ankerna [Apronica Ankerman]. Getuigen zijn moeder Catharina Maartens en haar zuster Johanna Ankernaa. Apolonia is geboren in Rijnsburg.

Kinderen van Matthijs en Apolonia:
1 Johanna de Vink. Zij is gedoopt op zondag 17 februari 1765 in Leiden, in de Hooglandsche kerk. Doopgetuige Johanna Ankerna.
2 Petronella de Vink. Zij is gedoopt op 03-08-1766 in Leiden. Zij is gedoopt op zondag 3 augustus 1766 in Leiden, in de Hooglandsche kerk. Vader als Mathijs de Vink, moeder als Pleuntje Ankerna. Doopgetuigen Pieter Maartense en Johanna Buijtendijk.  Zij (1) begon een relatie met Hendrik de Pon. (2) trouwde met Klaas Verhoeff.
3 Katrina de Vink. Zij is gedoopt op zondag 7 februari 1768 in Leiden, in de Hooglandsche kerk.  Vader als Matthijs de Vink, moeder als Apronia Ankera. Doopgetuige Katrina Matesen.
4 Pleuntje de Vink. Zij is gedoopt op donderdag 9 maart 1769 in Leiden, in de Hooglandsche kerk.  Doopgetuige Catharina de Vink.
5 Mietje de Vink. Zij is gedoopt op donderdag 4 maart 1773 in Leiden, in de Hooglandsche kerk. Doopgetuige Catrina Maartes.
6 Jan de Vink. Hij is gedoopt op donderdag 24 november 1774 in Leiden, in de Hooglandsche kerk.  Vader als Thijs de Vink, moeder als Proontje Ankerna. Doopgetuige Catharina Maartensse.
7 Abraham de Vink. Hij is gedoopt op donderdag 11 november 1779 in Leiden, in de Hooglandsche kerk. Doopgetuige Johanna Ankerna.
 

 

Warragul, Australia 2002 - VLNR: Op balkon Patricia, vriendin, Kathleen, Alison, Martin. Staand Albert, Coen, Paul Belcher, Paul, Andrew, Michael, Vannessa, ervoor Sharyn met Tom en Sam, dan Dorothy met Els, Raymond, Ellen en Marc, Rudy, Michael en Raymond, naast Marc z’n moeder Sue, Kyli met Tylor, daarvoor Tara met Ashlea en Jarrod, Bernadette en Rita.

Deze familiegeschiedenis is samengesteld en onderzocht door

Wim / Bill de Vink en Michael de Vink.

Aangevuld door Anke Haagen, Willem Jan van Reeuwijk

Heiko Dantuma, Henriette Weilers - Haagen en diverse familieleden

met dank aan Lex Wema, Jouke's Stambomen 

en de leden van de Genealogiegroep Seniorweb

Laatste aanvullingen zijn toegevoegd op 23 decemer 2013

Onderstaande foto van een VINK werd gemaakt door Ronald Weilers