Parenteel Bouweriks / Bourik

Het verhaal over de Nederlandse familie BOUWERIKS en de zijtak BOURIK - of wellicht andersom - begint halverwege de achttiende eeuw, als onze stamouders Joannes Hendrik Bouwerik alias Bourik en Otta Mechtelt Lemminck vanuit het grensgebied - tussen het Gelderse ’s Heerenberg en ’t Duitse Emmerik - in Amsterdam komen wonen met hun complete gezin.  
 
Hun nazaten waaierden in de twintigste eeuw uit naar Limburg, Noord-Brabant, ’t Gooi en de Flevopolders. Met zekerheid kan gesteld worden dat ALLE naamdragers BOUWERIKS en BOURIK afstammen van Joannes Hendrik en Otta Mechtelt en dus in meer of mindere mate verwant zijn.


Echtgenote Otta Mechtelt werd al eerder in Amsterdam vermeld, toen zij hier als 23-jarige wonende te s Heerenberg, op donderdag 24 december 1733 in ondertrouw ging met haar eerste man Jan Lenszen (in diverse spellingen). Deze was koopman in schaapsklederen en had al in 1719 in Amsterdam voor 800 gulden een half huis en erf in de Batavierdwarsstraat De Getrouwe Herder uithangend gekocht, maar woonde toentertijd in het Land van Cleef.
Getrouwd werd er op maandag 4 januari 1734 in beider woonplaats s Heerenberg, terwijl het Rooms Katholiek kerkelijk huwelijk plaats vond op zondag 17 januari 1734 in het Roomse schuilkerkje aldaar.
Otta Mechtelt en Jan kregen tussen 1734 en 1740 vier kinderen in Emmerik (Embryck, op bovenstaand kaartfragment van Christian Sgroten), die katholiek gedoopt werden te ’s Heerenberg.

Omstreeks 1746 is Otta Mechtelt als 35-jarige weduwe - met vier kinders in de leeftijd van 12, 10, 8 en 6 jaar - in de grensregio Rijn en IJssel hertrouwd met Joannes Hendrik Bouwerik - dan vermeldt als Johann Henrich Baudensen. Zij kregen samen nog eens vijf kinderen in ’s Heerenberg en Emmerik, alvorens het gezin zich omstreeks 1765 in de Amsterdamse Reestraat vestigde. Behalve drie (in leven zijnde) kinderen BOUWERIK ook wel BOURIK (Anna Catharina, Barent en Hendrik) verhuisden ook twee van haar volwassen kinderen (Johanna Catharina en Matheus Christiaan LENSZEN) mee naar de hoofdstad. 

Alvorens in te gaan op het wel en wee van de Amsterdamse familie, trachtten we vooralsnog vergeefs de familielijn Bouweriks of Bouriks in diverse spellingsvormen in de Nederlands-Duitse grensstreek te achterhalen.
Wel kunnen we nog minstens VIJF - en zelfs TIEN generaties terug in de tijd - de voorouders in kaart brengen van echtgenote Otta Mechtelt, LEES MEER...  


 De naam 

Tot in de 19e eeuw waren er geen afspraken ten aanzien van de eenheid van spelling. Hierdoor kon het gebeuren dat diverse spellingvariaties ontstonden voor één en dezelfde persoonsnaam. Namen werden dus fonetisch opgeschreven, immers in uitspraak bleef die hetzelfde, alleen de schrijfwijze was anders.

In de officiële documenten worden stamvader Joannes Hendrik en diens enig in leven gebleven zoon Barend ook wel opgevoerd als zijnde: Baudensen, Burick, Mouriken, Boeleken, Bollericks, Bourik, Bouwerik, Bouwerick, Brouwerik, Boueris, Bouriks en Baurik. Het moge duidelijk zijn dat de wijze pastoors, predikanten en ambtenaren - tot ver in de 19e eeuw - nogal wat moeite hadden met de naam, vermoedelijk ook nog uitgesproken in een Nederlands - Duits grensdialect. Wat de juiste spelling is? U mag het zeggen! 

Herkomst van de Naamsvorm
Als eerste mogelijkheid kan er sprake zijn van een herkomstnaam, als we de ‘van - vorm' volgen. In Duitsland ligt in de buurt van Wesel aan de Rijn, het plaatsje Burick, dat eerder (Alt) Buederich genoemd werd. Burick was de oud Nederlandse of "platt-deutsche" benaming. Alt Buederich werd op bevel van Napoleon in 1813 vernietigd. Het nieuwe Buederich / Büderich verrees op een paar kilometer van de oude plaats en behoort nu tot de stad Wesel.

In tweede instantie zou gedacht kunnen worden aan een patroniem (ook wel vadersnamen genoemd: namen die verwijzen naar de voornaam van iemands vader en zo de familierelatie kenbaar maken). Dit op basis van de Germaanse voornaam Baldrik [betekent ongeveer de "stoutmoedige heerser"; uit bald- "boud, stoutmoedig" en -rik "machtig"].

Diverse Naamvarianten
Bouweriks, Bouwerick, Bouwerik, Brouweriks, Bourik(s), Baurik, Boueris, Bourix, Bouritius, (van) Bouricius, Bauritius, Barick, van Balderick, Van Bolderik, Van Boldrik, Bolleriks, Burik, Van Burik, van Burick, van Bürick, Buerich, Buederich, Büderich.

Hiermee gaan we voorbij aan de mogelijkheid van de Poolse vorm Bovreriks en de opties dat Bouweriks ook een afgeleide kan zijn van 'Bouwer of Bauer'. Volgen we de naam Barick en zijn varianten, dan belanden we o.a. in het voormalige Tsjechoslowakije, alwaar een grote joodse familie Barich leefde.

In Amsterdam, waar de naam Bouweriks (in 1947) geconcentreerd is, is dat echter ook het geval met de naam Van Bolderik, een variant van de meer in Gelderland voorkomende naam Van Boldrik, welke overigens rond 1562 in Lohe, Pruissen ook voorkomt als ‘van Balderick, genaamd Barick'.

Volgens het Meertens Instituut voor Naamkunde, zou je kunnen verwachten dat tussen Bouweriks en Van Bolderik een band bestaat. De naam Bolderik komt echter al rond 1737 voor in de Doopboeken van Amsterdam, terwijl ‘onze' Barent pas in 1755 geboren wordt. 
Vergelijken we vervolgens de variant Bourik, waarvan de weinige naamdragers eveneens in Amsterdam gevonden worden en bewezen nakomelingen zijn van Joannes Hendrik Bouweriks, via diens kleinzoon Benurdus Jacobes Bourik (Hervormd gedoopt op zondag 30 november 1794 in de Westerkerk).

Volgen we de naam Burik - die fonetisch hetzelfde klinkt als Bourik - welke volgens het Meertens instituut, naar Van Burik verwijst. De naam Burick komt ook al rond 1715 voor in Amsterdam, maar wordt ook veelvuldig gevonden in het grensgebied tussen Rijn en IJssel. 
In deze regio (Rijn en IJssel en Duffelt) - globaal begrensd door: Arnhem, Lobith, Huissen, 's Heerenberg, Emmerik (D), Kleve (D), Mehr (D), Millingen, Kranenburg (D) vinden we een aantal familie’s (van) Burick. Er is tot op heden géén relatie gevonden met ‘onze’ stamvader Bouweriks komende van het grensgebied tussen 's Heerenberg en Emmerik. 
Nader onderzoek wijst echter uit dat binnen de familienaam ‘Burick’ ook spellingsvarianten als Burik, Buerich, Buerick en Buherick gebruikelijk waren in de grensstreek. Vooral de laatste klinkt - fonetisch – hetzelfde als Bouwerik(s)!
 

Behalve in de grensstreek tussen Rijn en IJssel woonde er al vroeg 17e eeuw, eveneens een familie van Burick in Dordrecht en halverwege 18e eeuw, één in het Groene Hart [omgeving Gouda, Alphen aan de Rijn, Oudshoorn]. Er is tot op heden géén verband gelegd tussen deze families.

Hieronder drie bijeen gesprokkelde takken van Burick. Deze zijn zeker niet volledig en aanvullingen zijn dan ook zéér welkom. Zeker als deze kunnen leiden tot het leggen van verwantschapslijnen!

Parenteel van Jan Dirksz van Burick - Dordrecht ca. 1600 - 1680

Parenteel van Joannes van Burick - Regio Rijn en IJssel ca. 1600 - 1780

Parenteel van Dirk van Buri(c)k - Regio Rijnlands Midden [Groene Hart, Zuid-Holland] ca. 1700 - 1900 [met nazaten in Zuid-Afrika]

 

 

Amsterdamse Stamouders BOUWERIKS / BOURIK


I  Joannes Hendrik Bouwerik(s) alias Johann Henrich Baudensen, Jan Bouleke, Baurik, Bouriks, Bourik(en), hij is geboren omstreeks 1710 (geschat), overleden na 1769, vóór 1776, ws. in Amsterdam.
Hij trouwde omstreeks 1746 in het grensgebied tussen Rijn en IJssel met Otta Mechtelt (Mechtildis) Lemming(s) alias Lemmens, 35 of 36 jaar oud. Echtparenlijst Rijn en IJssel; Johann Henrich Baudensen en Mechtildis Lemmings. Otta Mechtelt is een dochter van Tollenaar (belastinginner) Johannes Lemminck en Otto Margrieta van Groenen. Zij is gedoopt op zondag 22 juni 1710 in Schenkenschans. Bij de doop was o.a. als getuige aanwezig: Geertruijt Lemminck (1646-na 1710) [grootmoeder moederszijde], Frans van den Berg, Evert Meuwisen en Derck Visser. Otta Mechtelt is overleden, 66 jaar oud. Zij is begraven op zondag 13 oktober 1776 in Amsterdam, Heiligeweg- en Leidse kerkhof. Als Magtilda Lemminks weduwe van Johannes Lensen, ten huijse van haar behuwd zoon Joseph Wennink op de Schans aan de Moole de Liefde voorbij de Leydsepoort. Laat mondige kinderen na. Zij trouwde voorheen op maandag 4 januari 1734 in ’s Heerenberg met Johannes (Jan) Lenszen.

Kinderen van Jan Hendrik en Otta Mechtelt:      
1 Joannes van Burick. Hij is gedoopt op maandag 23 januari 1747 in ’s Heerenberg, RK parochie,
vóór 1765.
2 Maria Catharina Bouriken
. Zij is gedoopt op zondag 28 april 1748 in Emmerik, RK Sankt Aldegundis, vóór 1765.
3 Bernardus Jacobus Bouleke alias Barent Bouwerik(s), Bourik, Baurik
, geboren in ‘s Heerenberg. Hij is gedoopt op zaterdag 13 december 1755 in Emmerik, RK Sankt Aldegundis. Volgt II.
4 Hendrik
Bouwerik. Hij is begraven op vrijdag 29 juli 1768 in Amsterdam, Westerkerkhof. Begraven ’t kind van Bouwerik, genaamd Hendrik, in de Rheestraat.
5 Anna Catharina Bourik. Zij is begraven op zondag 10 september 1769 in Amsterdam, Westerkerkhof. Begraven ’t kind van Jan Bourik, genaamd Anna Catharina, in de Reestraat. II Bernardus Jacobus Bouleke alias Barent Bouwerik(s), Bourik, Baurik, Bouwerick, Boueris is geboren in Heerenberg. Hij is gedoopt op zaterdag 13 december 1755 in Emmerik, RK Sankt Aldegundis. Barent is overleden op donderdag 22 mei 1817 in Amsterdam, 61 jaar oud, ten drie ure des morgens, wonende thans Binnen Gasthuis en aldaar overleden. "Barend Baurik. geboren Heerenberg van beroep schoenmaker, gehuwd met Hanna Kok, zoon van Hendrik Baurik en Otto Magtild Lemmings". Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 mei.  
Beroep: schoenmaker
Hij trouwde, 30 jaar oud, in 1786 in Amsterdam met Johanna Henderika (Hanna) Kock, 25 jaar oud, nadat zij op vrijdag 14 juli 1786 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Zij is geboren in Zutphen, dochter van Reinder(t) (Reijnier) Kock en Aaltjen Spitholts. Zij is Nederduits-Gereformeerd gedoopt in de Grote kerk, op zondag 5 april 1761 in Zutphen. Zij is overleden op vrijdag 23 maart 1832 in Amsterdam, 70 jaar oud, "ten acht
ure des morgens wonende Oude Vrouwenhuis aan de Amstel, weduwe van Barend Baurik". Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 maart. Ook genaamd Joanna Hendrika Kok, Koks.[Transcript Ondertrouwakte] 352 Den 14 July 1786

Comparanten als vooren Barent Bouweriks van Emmerik Gereformeerd Oud 26 jaar in de Pieter Jacobstraat. Ouders doot Geadsisteerd met Daniel van Batum, Johanna Hendrika Koks van Zutphen Oud 25 jaar op Cingel Ouders doot Geadsisteerd met Maria van Dijk, wonende alsboven.

Versoekende hare drie Sondaghse uytroepingen, omme, naar deselfde, de voorkennis trouwe te folomineren, en in alles te voltrekken, so verre daar geen wettige verhinderinge voor en vulle. En naar dien sy by waarheyd verklaaren, dat sy vrije Personen waren, en melkanderen in bloede niet en verstonden, waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, syn hun hare geboden verwilliget.

Barent ondertekende met een kruisje ( + ) en woonde ten tijde van zijn huwelijk in de Pieter Jacobsstraat [zie foto]. Johanna tekende voluit en woonde aan de Singel te Amsterdam.

Gezien de huwelijks datum in 1786, is het vreemd dat het eerste officiële kind van Barent en Johanna pas geboren wordt in 1794. Wel zijn er twee oudere dochters bekend en de dopen van twee zoons - van Bernardi Bouwerik(s) en Joanna Hendrika Koks. Dezelfde moeder en de voornaam Bernardi, waarvan Barent een afgeleide is, doen sterk vermoeden dat onderstaande kinderen tot hetzelfde gezin behoren. Ook al zijn zij Rooms Katholiek gedoopt. De vermelde doopgetuigen / peetvader Christiaan Lensing alias Lensen, blijkt na ruim 12 jaar onderzoek, de oudere halfbroer van Barent te zijn.

Kinderen van Bernardi en Joanna:

1 Matthaeus Christianus. Hij is RK gedoopt op vrijdag 10 november 1786 in de kerk 't Boompje. Vader als Bernardi Bouweriks, moeder als Joanna Koks. Doopgetuigen; Joanna Catharina Wassink  (ovl. 1795) [aangetrouwde tante vaderszijde] en Matthias Christianus [Christiaan] Lensen alias Lensing (1740-1817) [oom vaderszijde]. 

2 Christian Rijnier. Hij is RK gedoopt op donderdag 12 april 1792 in de Franse kapel te Amsterdam. Vader als Bernardi Bouwerik, moeder als Joanna Koks. Doopgetuigen; Joanna Catharina Wassing alias Wassink (ovl. 1795) [aangetrouwde tante vaderszijde], Matthias Christianus [Christiaan] Lensen alias Lensing (1740-1817) [oom vaderszijde] en Maria Gesina Kock (geb. 1764) [tante moederszijde]. 

Notitie bij de doop van Christian Rijnier: "De ouders zijn alleen voor de wet getrouwd", evenals Barent en Johanna. Doopgetuige Maria Koks was een jongere zus van Joanna. Zijn tweede naam Rijnier is een vernoeming naar haar vader Reijnier Kock. Mede daarom denken wij dat onderstaand overzicht klopt.

Volgens het Bevolkingsregister 1852-1853 wordt er op 17 april 1782 in Amsterdam reeds een meisje Hendrika Bouweriks geboren. Gezien het feit dat zij dan als weduwe genoteerd staat en sinds 24 juni 1832 in de Bethlehemsteeg - inwoont - bij de jongste zoon van Barent en Johanna, namelijk Gerrit Hendrik met zijn gezin, kunnen we ervan uitgaan dat zij óók een dochter is van Barent.
Deze Hendrika woont vervolgens sinds mei 1852 aan de Oudezijds Achterburgwal, alwaar ook het gezin van haar neef Gerrit Hendrik verblijft. Vanaf december 1853 woont ze in de Lange Hol. Op dit adres woont dan ook Johanna Bouweriks, oudste dochter van broer Gerrit Hendrik. Hendrika was van beroep, schoonmaakster, werkster.

Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Bouwerik, geb. Amsterdam 17 april 1782, ald. na dec. 1853.
2. Mattheus Christianus (Christiaan) Bouweriks [Bourik], ged. Amsterdam, t Boompje 10 nov. 1786, begr. Amsterdam, St. Anthonis Kerkhof 15 febr. 1787.
3. Hendrina, volgt IIIa.
4. Christian Rijnier Bouwerik, geb. Amsterdam 12 april 1792, ged. Amsterdam, Fransche Kapel 12 april 1792, Smidsknecht, Amsterdam 7 april 1823.
5. Benurdus Jacobes, volgt IIIb.
6. Jan Hendrik Brouweriks [Bourik], geb. Amsterdam 28 sept. 1797, ged. Amsterdam, Nieuwe Kerk 11 okt. 1797, Amsterdam, Schoutensteeg, begr. Amsterdam, St. Anthonis Kerkhof 15 mei 1799.
7. Peterus Johannes Bouwerick [Bouweriks], geb. Amsterdam 24 juni 1799, ged. Amsterdam, Nieuwe Kerk 26 juni 1799, Amsterdam, Schoutensteeg, begr. Amsterdam, St. Anthonis Kerkhof 16 jan. 1802.
8. Johanna Hendrika Bouwerick [Boueris], geb. Amsterdam 24 juni 1799, ged. Amsterdam, Nieuwe Kerk 26 juni 1799, Amsterdam, Schoutensteeg, begr. Amsterdam 7 nov. 1801.
9. Gerrit Hendrik, volgt IIIc.


Terug naar ‘onze’ Barent en zijn vrouw. Bij zijn Ondertrouw op vrijdag 14 juli 1786, was Barent Bouweriks dus niet 26 maar 30 jaar oud. Hij woonde toen in de Pieter Jacobzstraat en had al een 4 jaar oud dochtertje Hendrika, geboren op woensdag 17 april 1782 in Amsterdam.
Zijn verloofde Johanna Henderika Kock alias Hanna Koks was 25 jaar en woonde op de Singel. Of zij ook de moeder van Hendrika was, blijft onduidelijk. Wel was zij al vijf maanden zwanger.
 
 

Dankzij de Begraafregisters weten we dat Barent en Hanna na hun trouwen in de Boere(n)steeg zijn gaan wonen, een zijsteegje vanaf de Kloveniersburgwal. Alwaar mogelijk ook de eerste vijf kinderen geboren werden en Barend de kost verdiende als schoenmaker.
Hun eerste zoon Mattheus Christianus lieten zij
op vrijdag 10 november 1786 katholiek dopen in ’t Boompje. Dit jongetje stierf  3 maanden oud en werd begraven op donderdag 15 februari 1787, op het St. Anthonis Kerkhof. Het Begraafboek meldt: Begraven Christiaan Bourik, zoon van Barent wonend in de Boeresteeg.

Rond 1797 verhuisden zij naar de Schoute(n)steeg [zie foto], een zeer benauwd, donker en doodlopend steegje dat vanaf de Oudezijds Voorburgwal, richting Warmoestraat loopt, evenwijdig aan de St. Jansstraat. In deze bedompte (krot)woning stierven tussen half mei 1799 en half januari 1802 de drie jongste kinderen als peuters. Jan Hendrik, gedoopt als Brouweriks, werd – 1 jaar oud  - eveneens op St. Anthonis Kerkhof ter aarde besteld. Begraven op zondag Jan Hendrik Bourik, zoon van Barent wonend in de Schoutesteeg.  
In juni 1799 kregen ze een tweeling: Johanna Hendrika en Peterus Johannes. Vader als Barend Bouwerick. Johanna werd
2 jaar oud en werd van de armen begraven, op zaterdag 7 november 1801. Begraven op de HZH [Huiszittenhuizen], Johanna Boueris, kind van Barend wonend in de Schoutesteeg. Twee maanden later overleed ook kleine Petrus. Hij werd echter begraven op het St. Anthonis Kerkhof.
Begraven Petrus Johannes Bouweriks, zoon van Barend wonend in de Schoutesteeg.

Het is duidelijk dat het gezin bij tijd en wijle armlastig was en Hanna - bij de dood van Petrus - hoogzwanger van hun laatste kind, die de stamvader van de huidige Bouweriks'en zou worden.

In februari 1817 beviel dochter Hendrina, geboren in 1788, van een buitenechtelijk geboren zoontje: Ingeschreven als Nicolaas Bourik, zoon van Hendrina Bourik. Bij akte dd 29 juni 1822 door de vader Nicolaij Gerhard Kirs(ch)enstein, als het zijne erkend. Hendrina stierf 10 maanden later. "Hendrica Bouwerik overleden 26 dezer ten 7 ure des morgens, oud 30 jaar, wonende Buite Gasthuis, geboren alhier, gehuwd met Nicolaas Gerardus IJsselstein (sic). Ingevolge proces verbaal van gemeld Gasthuis".

Onze Barent was datzelfde jaar blijkbaar ernstig ziek en werd opgenomen in het Binnen Gasthuis. Hij overleed hier om drie uur des morgens op donderdag 22 mei 1817, 61 jaar oud. De overlijdensakte vermeld hem als: Barend Baurik

Echtgenote Hanna Kock overleefde hem vijftien jaar en woonde de laatste levensjaren in het Oude Vrouwenhuis aan de Amstel. Zij stierf daar om acht uur des morgens, op vrijdag 23 maart 1832, 70 jaar oud. De overlijdensakte vermeld haar als: 71 jaar oud, Geboren te Zutphen, weduwe van Barend Baurik.

Van hun negen kinderen, zorgden er slechts drie voor nageslacht, waaronder de twee zoons! Benurdus Jacobes zou onder de familienaam BOURIK  voortleven. Hij verdiende de kost als sjouwer.
Jongste zoon Gerrit Hendrik zou de familienaam BOUWERIKS aanhouden. Hij verdiende achtereenvolgens de kost als viskopersknecht, kistenmaker, kruier en klom op tot stalhouder.


 

IIIa. Hendrina Bouwerik alias Bourik, geb. Amsterdam 1788, ald. 26 dec. 1818, ten 7 ure des morgens, oud 30 jaar, wonende Buite Gasthuis. geboren alhier.
Uit haar relatie met Nicolaij Gerhard Kirschenstein, geb. Amsterdam 14 nov. 1792, ged. Amsterdam, Hersteld Evangelisch-Luthers, aan huis 15 nov. 1792, analfabeet, sjouwerman, opperman, Amsterdam 8 dec. 1874, zn. van Godfried en Johanna Sophia Elias; hij tr. Amsterdam na 1822 Antje Tijhof:

1.Nicolaas Bourik (Kirschenstein), geb. Amsterdam 13 febr. 1817 (zoon van Hendrina Bourik, bij akte dd 29 juni 1822 door de vader als het zijne erkend), sjouwerman, Amsterdam 10 okt. 1899, tr. 1e Amsterdam 16 aug. 1848 Dirkje Snor, geb. Amsterdam 1817, ald. 12 nov. 1851, dr. van Carel en Anna Maria Wede; tr. 2e Amsterdam 7 juli 1852 Catharina van Eijseldijk, geb. Amsterdam 11 mei 1817, dr. van Hendrik en Anna Elisabeth Sonderman. 


IIIb. Benurdus Jacobes Bourik, ged. Amsterdam (Westerkerk) 30 nov. 1794, sjouwer, Amsterdam 11 dec. 1844, tr. Amsterdam 15 maart 1820 Johanna Catharina Huijsen, geb. 1790, ged. Amsterdam 24 nov. 1790, ald. 3 nov. 1842, dr. van Jurriaan en Catriena Barends.

Uit dit huwelijk:
1. Christiaan Bourik, geb. Amsterdam 1822, ald. 11 april 1823.
2. Bernardus Jacobes, geb. Amsterdam 13 maart 1823, sjouwer, werkman, Amsterdam 26 maart 1875, tr. Amsterdam 16 juli 1845 Anna Cornelia Katte [Kölle], geb. Amsterdam 30 juli 1824, ald. 13 mei 1904, dr. van Johannes Dingeman Katte en Antje Tijhof; zij hertr. Amsterdam 23 okt. 1903 Antonie Meerburg.
3. Maria Elisabeth Bourik, geb. Amsterdam 1824, ald. 29 okt. 1824.
4. Johanna Catharina Bourik, geb. Amsterdam 4 jan. 1826, ald. 6 febr. 1826.
5. Johanna Catharina Bourik, geb. Amsterdam 22 mei 1827, ald. 15 febr. 1828.
6. Johanna Catharina Bourik, geb. Amsterdam 20 nov. 1830, ald. 2 april 1831.

Het lijkt erop dat Benardus al bij zijn huwelijk met Johanna in de Boerensteeg No.2 woont. Wellicht zelfs met zijn jongere broer Gerrit Hendrik. Deze staat in elk geval sinds 1824 op ditzelfde adres ingeschreven. Dit moet een enorme opeenstapeling van mensen zijn geweest in dit kleine arbeiderswoninkje middenin de binnenstad. De Boerensteeg verbindt de Kloveniersburgwal (tussen de nummers 36 en 38), met de Nieuwezijds Voorburgwal.

Zij kregen zes kinderen, waarvan slechts één - óók Bernardus Jacobus genaamd - in leven bleef en zorgde voor het nageslacht Bourik.

We zien hier we nog een duidelijk verband tussen de takken Bouweriks en Bourik. De jongste broer van Benardus, Gerrit Hendrik, wordt in meerdere geboorteakten als aangever Gerrit Hendrik Bourik genoemd. Hij ondertekent echter telkens met Bouweriks!

Volg de familie Bourik HIER VERDER...IIIc. Gerrit Hendrik Bouweriks, geb. Amsterdam 11 mei 1802, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 12 mei 1802, viskopersknecht, 1840 - kastenmaker, tussen 1844 en 1852 kruijer, vervolgens stalhouder, Amsterdam 8 maart 1860, tr. Amsterdam 19 dec. 1827 Hendrikje Jand Middelburg, geb. Wormerveer 23 aug. 1785, werkster, huisraad, Amsterdam 17 jan. 1858, dr. van Jan Reijersz Middelburgh en Maartje Egberts Schuurman.

Op het Certificaat van de Nationale Militie lezen we dat Gerrit als 20-jarige viskopersknecht was. Hierop staat ook zijn signalement; Lengte: 1 El. 7 Pm. 5, Aangezigt: ovaal, Voorhoofd: glad, Oogen: bruijn, Neus: spits, Mond: hard, Kin: rond, Haar: bruin. Tevens treffen we zijn handtekening en lezen we dat hij voor één jaar is vrijgesteld uit hoofde van gezinshoofd. Hij woont dan in de Boeresteeg No.2 (op hetzelfde adres woonde zijn broer Bernardus), een zeer smal en donker zijsteegje van de Kloveniersburgwal tussen de nummers 36 en 38 [zie foto].

Of hij toen al samenwoonde met de 37-jarige Hendrikje Middelburg is onbekend, maar lijkt wel zéér waarschijnlijk. Er was immers al 'n kind geboren en er volgden er nog twee vóór de trouwpartij...
Bewijs hiervoor zijn de geboorte extracten, die deel uit maken van de huwelijkse bijlagen. Als we geboorteakten erbij zoeken, blijken de drie geboren op ditzelfde adres. In een andere bijlage lezen we dat Gerrit onvermogend is tot het betalen dier bewijzen en schrifturen, welke gerequireerd worden bij het aangaan van zijn voorgenomen Huwelijk. Gedateerd: Amsterdam, den 26 October 1827.

Blijkbaar kon Hendrikje, dan volgens de akte al 44 jaar oud (sic), wel betalen, want van haar is geen Pro Deo verklaring. Echter wel een Pro Deo stuk uit Zaandam, gedateerd ‘den derden September 1827' waarin wordt aangehaald dat zij een verklaring dient te overleggen van het overlijden van haar vader, welks sedert enige jaren buitenlands is gegaan en nooit bericht van hem is gekomen.

Verklaren de volgende getuigen, zijnde allen van competente ouderdom, dat zij welgekend is en geen zwarigheit maken tegen haar voorgenomen huwelijk. Reindert Middelburg (broeder te Wormer), Huibert Bonda (neef te Zaandijk), Cornelis Vecke (goede vriend te Wormer), Simon Dik (mede goede vriend, en insgelijks te Wormer woonachtig.)

Laatstgenoemde Simon Dik was haar zwager (in 1800 gehuwd met haar oudere zus Geertje). Haar vader, tuinman van beroep, die dus onder ede opgevoerd werd als ‘verdwenen’ was in werkelijkheid in 1793 te Wormerveer hertrouwd en kreeg nog zes kinders te Wormerveer en Wormer. 

Hendrikje trouwde aldus, 42 jaar oud, op woensdag 19 december met de 25-jarige Gerrit Hendrik in bijzijn van zijn moeder (analfabeet), haar vader is 'absent' volgens de akte en bijlagen. Getuigen zijn: Jacob Burbach winkelier, Frans Hendrik Vislaaker kruidlezer, Hendrik Moorman schilder en Joh.Casparus Vink schoenmaker.  Zij ondertekenen allen de akte.

De zaak omtrent haar 'verdwenen' vader krijgt nog een vreemde wending als Hendrikje tussen 14 mei en 4 juni 1832, als 45-jarige werkster met 4 kinders wonende in de Boerensteeg No.6, voor 21 dagen opgenomen in het Buitengasthuis afd. Vrouwen zieken. Haar vader wordt hier genoemd als Johannes, van beroep Tuinman woonplaats Deventer (!). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel Hendrikje ook iets bijverdiend als werkster cq Huisraad, is het gezin arm, zoals zovelen in die dagen. Ze komen dan ook in aanmerking voor de zgn. "Huiszittenhuizen" [armenzorg voor hen die in een eigen (huur)woning woonden]. Ze ontvingen vanaf 1830 tot en met 1839, zowel zomers als winters, bedeling in de vorm van turf. In ditzelfde bedelingsboek, zien we dat Gerrit toch in dienst moet in 1830 en in 1836 lidmaat wordt van de Hervormde kerk. Zij bedanken voor de steun op 26 Maart 1840.
In 1831, ten tijde van de geboorte van hun vierde kind - Hendrika - "geboren des nachts ten 3 ure", woonde het gezin in de Boerensteeg No.6. De geboorte akte vermeld haar aldus: dochter van Hendrikje Middelburg oud 45 jaren, van beroep Huisraad en van Gerrit Hendrik Bouweriks, militair, oud 29 jaren. Getuigen bij de aangifte zijn: Bernardus Jacobus Bourik (oom vaders zijde), sjouwer, 36 jaar, wonende als boven en Jan Wempe, sjouwer 31 jaar, wonende als boven. Volgens verzoek aan ons gedaan, door afwezigheid van den vader, door Regina van Vrij Schoenhoven, vroedvrouw, bij de geboorte aanwezig.

Dus behalve het gezin van Hendrikje en Gerrit Hendrik plus hun vier kinders woonden in de Boerensteeg No.6, óók het gezin van Bernardus en een inwonende knecht.

[tekening - L. Zeldenrust: Bethlehemsteeg]

Het gezin woonde, inclusief de inwonende oudste zus Hendrika vanaf 24 juli 1832 jarenlang in de Bethlehemsteeg. Een doodlopend steegje beginnend als Trompettersteeg aan de Oudezijds Voorburgwal, vlakbij het Oude Kerksplein.

Na het overlijden van zijn broer Bernardus Jacobus Bourik op 11-12-1844, werd onze Gerrit benoemd tot voogd van diens enig nagelaten 21 jarige zoon Bernardus Jacobus Bourik.

In 1846 woonde het gezin in de Pieter Jacobstraat No.7 en daarna boven No.4.

Vanaf 11 april tot 22 mei 1849 werd Hendrikje, 64 jaar oud, zonder beroep, gehuwd met G.H. Bouriks (!) wonende in de Suikerbakkersteeg, ingang via de Nieuwstraat No.5 voor 41 dagen opgenomen in het Buitengasthuis, afd. Vrouwen zieken.  

In het voorjaar van 1851 wonen zij in de Sint Annedwarsstraat 2. Alwaar Hendrikje als 68-jarige werkster opnieuw vanaf 1 maart tot 23 april, voor 53 dagen opgenomen werd in het Buitengasthuis, afd. Vrouwen zieken.
Op 1
1 december 1851 verhuisde Gerrit Hendrik alleen voor een half jaar naar de Korte Sleperssteeg, alwaar hij als kruijer vermeld staat. Vervolgens wonen ze vanaf mei 1852 aan de Oudezijds Achterburgwal. 

Gerrit wist zich van kruier op te werken tot eigenaar van een STALHOUDERIJ, gelegen op de hoek Oudezijds Voorburgwal en St. Jansstraat, zo getuigen twee advertenties van zijn buurman op 10 mei 1856 en 15 nov. 1858. 
Begin 1856 woonde Hendrikje voor twee maanden in, bij hun zoon Gerrit Hendrik en schoondochter Kaaijmolen in de Hoogkamersgang 57. Vervolgens vinden we hen beiden terug aan de Oudezijds Voorburgwal No.258, waar ze anderhalf jaar wonen. In sept.1857 verhuizen ze, vermoedelijk vanwege de afnemende gezondheid van Hendrikje naar de Bethlehemsteeg 406, aldaar inwonend bij dochter Joh.Catharina en schoonzoon Meijer.

Op zondag 17 januari 1858 om vier uur 's middags stierf Hendrikje, 72 jaar oud (volgens de overlijdensakte 75 jaar) in het huis staande Sint Annedwarsstraat, kanton 1, buurt I, No.406. Aangifte door Bernard Jacob Bouweriks, sjouwer, neef van de overledene, wonende Rozenstraat - Engelengang en echtgenoot Gerrit Hendrik Bouweriks, kruijer 56 jaar. Opvallend is dat Bernard ondertekende met BOURIKS.
De Sint Annendwarsstraat ligt vlakbij het oude Kerksplein en de Oudezijds Voorburgwal. Vandaag de dag hèt centrum van de Rosse buurt. 

Gerrit Hendrik stierf, 57 jaar oud, op donderdag 8 maart 1860 eveneens om vier uur 's middags in het huis staande Dirk van Hasseltsteeg No.599. Aangifte door aansprekers Johannes Beerman en Frans Doodkorte, als Gerrit Hendrik Bouwerike, 58 jaar, kruijer, weduwnaar van Hendrikje Middelburg. De Dirk van Hasseltsteeg loopt tussen de Nieuwezijds Voorburgwal en de Nieuwendijk. Hoewel het een steeg bleef, was hij er wel op vooruit gegaan, deze steeg was zeker tweemaal zo breed als alle vorige steegjes waar het gezin eerder gewoond had!

Uit dit huwelijk:
1. Johanna, volgt IVc.
2. Johanna Catharina, volgt IVd.
3. Gerrit Hendrik, volgt IVe.
4. Hendrika, volgt IVf.

 

['t Lange Hol - tekening Gerrit Lamberts]


IV-c Johanna Bouweriks is geboren op maandag 17 februari 1823 om 15:00 in Amsterdam, dochter van Gerrit Hendrik Bouweriks (zie III-c) en Hendrikje Jand (Hendrika) Middelburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 februari 1823 “geboren 17e dezer des middags ten 3 ure, dochter van G.H. Bouweriks, werkman en van Hendrika Middelburg, beide wonende Boerensteeg No.2. Getuigen Willem van de Putten, Nicolaas Loeme, beide werkman en de vader. Ondertekent door de vader. In de zijlijn: Dit kind is bij huwelijk 19-12-1827 behoorlijk erkend en gewettigd”. Werkster. Johanna is overleden op maandag 1 augustus 1881 in Amsterdam, 58 jaar oud.

Johanna: (1) trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 21 februari 1844 in Amsterdam met schoenmaker, sjouwer Gerardus Johannes van der Aa, 20 jaar oud. Gerardus is geboren op maandag 2 juni 1823 in Amsterdam, zoon van Gerardus en Maria P. Hillecamp. Gerardus is overleden op donderdag 2 maart 1854 in Amsterdam, 30 jaar oud.
Zij
(2) trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 23 april 1856 in Amsterdam met (haar zwager) kistenmaker Wilhelmus Petrus van der Aa, 26 jaar oud. Wilhelmus is geboren op woensdag 3 juni 1829 in Amsterdam, zoon van Gerardus en Maria P. Hillecamp. Wilhelmus is overleden op woensdag 11 december 1861 in Amsterdam, 32 jaar oud.
Zij
(3) trouwde, 42 jaar oud, op woensdag 26 juli 1865 in Amsterdam met werkman, opperman Simon Pronk, 31 jaar oud. Simon is geboren op zaterdag 26 juli 1834 in Amsterdam, zoon van Hendricus en Pieternel Tuin en wedr. van Maria van Aalstede. Simon is overleden op woensdag 8 januari 1902 in Amsterdam, 67 jaar oud. 

Johanna heeft niet veel geluk in het leven; behalve haar eerste twee echtgenoten verloor zij ZES van haar acht kinderen en woonde haar leven lang uiterst belabberd, op maximaal 12 m2 in nauwe stegen! Daarnaast - of daardoor - lag zij regelmatig in het Binnen- en Buitengasthuis. Een plek waar je als 't even vermeden kon worden, niet terecht wilde komen.
Zoals toen zij in 1853 in de Sint Geertruidesteeg 448 woonde en zo’n zeven maanden zwanger was van Susanna, werd zij vanaf 5 maart 1853 opgenomen in het Binnengasthuis, afd. kraamzaal, aldaar op 17 maart ’onbevallen’ ontslagen. Susanna werd op woensdag 11 mei 1853 in het Binnengasthuis geboren. Ze zou maar 4 jaar oud worden.
Vanaf 18 juli ’53 woonde het gezin in de Lange Hol 372, werkte Johanna als schoonmaakster en werd vanaf 10 okt.1853 weer voor 16 dagen opgenomen in het Buitengasthuis, afd. Vrouwen zieken.

Half november 1854 vinden we haar weer terug in de Sint Geertruidensteeg, dit maal op No.9 als de weduwe G.J. van der Aa (bij leven sjouwer) met 4 kinderen. Dit doodlopende steegje liep vanaf de Nieuwezijds Voorburgwal tussen de nummers 79-81.
In 1856 hertrouwde zij met haar zwager, kistenmaker van beroep en betrokken ze voor twee maanden een woninkje in de Sloterdijksteeg 443, overigens opnieuw een steegje met
inpandige huizen met de ingang aan de Nieuwezijds Voorburgwal 231-287.
Vanaf juli 1856 tot april 1862 woonden ze in de Blauwlakensteeg 333, gelegen tussen Warmoestraat en Oudezijds Voorburgwal tussen de nummers 136 en 158. Gevolgd door de Ratelwachtsteeg (lopend tussen Tuinstraat en Anjeliersstraat), als weduwe met vier kinders.
Tussen 21 aug. en 23 sept. 1862 werd Johanna als R.C. werkster opgenomen in het Binnengasthuis, afd. Vrouwen zieken. In januari 1864 woonde zij als weduwe in de Konijnenbergsgang. Elf maanden later baarde zij (ongehuwd, als 41-jarige) haar jongste kind, genaamd
Simon. Haar toekomstig derde man Simon Pronk deed aangifte van de geboorte, woonde op hetzelfde adres als Johanna en is naar alle waarschijnlijkheid ook de vader van dit zoontje. Kleine Simon werd slechts 11 dagen oud.

In juli 1865 trouwde Johanna met deze elf jaar jongere weduwnaar. We missen dan een paar jaar, maar vinden hen in november
1870 terug in de Laurierstraat 136, wonend in de onderste voorkamer (met 3e man als werkman, en haar zoon W.P. v.d. Aa). Tien jaar later verkassen ze voor anderhalf jaar naar de Vinkenstraat 50 III hoog (met 3e man en zoon WP). In de zomer van 1881 keren ze samen terug naar de onderste voorkamer van de Laurierstraat 136, alwaar Johanna op 58-jarige leeftijd sterft op maandag 1 augustus, des namiddags ten 6 ure. Van het overlijden is aangifte gedaan op 3 aug. door aansprekers. Nalatende haar 32-jarige gehuwde dochter Maria uit ’t eerste huwelijk en haar 25-jarige zoon Wilhelmus Petrus (metselaar) uit ’t tweede huwelijk.

Uit het eerste huwelijk:
1. Johanna Elisabeth van der Aa, geb. Amsterdam 30 april 1846, ald. 13 aug. 1849.
2. Maria, volgt
Vi.
3. Gerardus Johannes van der Aa, geb. Amsterdam 6 febr. 1851, ald. 21 maart 1854.
4. Susanna Maria van der Aa, geb. Amsterdam, in het Binnengasthuis 11 mei 1853, Amsterdam 29 nov. 1857.

Uit het tweede huwelijk:
5. Wilhelmus Petrus, volgt
Vj.
6. Johannes Franciscus van der Aa, geb. Amsterdam 2 okt. 1858, ald. 24 febr. 1859.
7. Jacobus Augustinus van der Aa, geb. Amsterdam 7 nov. 1859, ald. 7 juli 1873.

Uit het derde huwelijk:
8. Simon Bouweriks, geb. Amsterdam 6 nov. 1864, ald. 17 nov. 1864. 
 


Vi. Maria van der Aa, geb. Amsterdam 27 jan. 1849, ald. 9 juni 1894, tr. 1e Amsterdam 21 juli 1869 Gerardus Cornelis Weggelaar, geb. Amsterdam 1 april 1839, opperman, Amsterdam 26 maart 1887, zn. van Willem en Johanna Maria Wijnbergen; tr. 2e Amsterdam 17 sept. 1879 haar aanbehuwd neef Hermanus Scholts, geb. Amsterdam 7 mei 1853, Agent van politie, zn. van Hermanus Petrus en Dorothea Oormans (de tweede vrouw van haar oom Gerrit Hendrik Bouweriks).

Uit het tweede huwelijk:
6. Hermanus Petrus Scholts, geb. Amsterdam vóór 17 sept. 1879, 27 juli 1914, tr. Utrecht 29 juli 1909 Carolina Straatman, geb. Utrecht 1878, dr. van Willem en Johanna Petronella Rijnbergen.
7. Jacobus Augustinus [Co] Scholts, geb. Amsterdam 23 april 1881, 19 mei 1947, tr. Maaika Jacoba [Maaike] Betist, geb. Brielle 16 sept. 1880, Acht 17 nov. 1961.
8. Carolus Guillimus Scholts, geb. Amsterdam 20 juli 1883, tr. Den Bosch 15 nov. 1910 Adriana Helena Maria Kitslaar, geb. Den Bosch, dr. van Henricus Wilhelmus en Adriana Maria van Roosmalen.
9. Johannes Scholts, geb. Amsterdam 3 april 1888, ald. 4 april 1888. 
 


Vj. Wilhelmus Petrus van der Aa, geb. Amsterdam 12 juni 1856, metselaar, Amsterdam 10 april 1897, tr. 1e Amsterdam 26 mei 1880 Jacoba Hendrika Stoeckart, geb. Amsterdam 1856, dr. van Hendrik Stoeckart [Stukard] en Jacoba Johanna Eggers; tr. 2e Amsterdam 6 febr. 1889 Maria Jansen, geb. Amsterdam 16 april 1858, naaister, dr. van Jan Jansen en Matje Pronk.

Uit het tweede huwelijk:
1. Johanna Jacoba van der Aa, geb. Amsterdam 27 nov. 1888.
2. Wilhelmus Petrus van der Aa, geb. Amsterdam 19 nov. 1889, meubelmaker, schilder, Amsterdam 26 jan. 1977, tr. Amsterdam 19 juli 1928
19 Hendrika Maria Winkel, geb. Amsterdam 7 april 1886, ald. 11 dec. 1972.
3. Johannes Jacobus Wilhelmus van der Aa, geb. Amsterdam 5 juli 1891.
4. Maria Wilhelmina Mathilda Johanna van der Aa, geb. Amsterdam 14 dec. 1893, ald. 28 dec. 1898.
5. Maria Wilhelmina, volgt
VIu.  


VIu. Maria Wilhelmina van der Aa, geb. Amsterdam 18 april 1896, Katwijk? na 31 dec. 1954, tr. Amsterdam 23 april 1919 Reinier van den Bos, geb. Haarlemmermeer 13 juli 1889, brievenbesteller, Haarlemmermeer 5 nov. 1922.

Uit dit huwelijk:
1. Adriaan Wilhelmus van den Bos, geb. Haarlemmermeer 8 okt. 1919, tr. Katwijk 23 dec. 1943 Cornelia van Beelen.
2. Wilhelmus Petrus van den Bos, geb. Haarlemmermeer 14 maart 1922, tr. Amsterdam 19 febr. 1947 H.E. Gelderblom. 

IV-d Johanna Catharina (Catharina) Bouwerik(s) alias BOUWRIKS en BOURIKS is geboren op zaterdag 15 mei 1824  om 17:00 uur in Amsterdam, dochter van Gerrit Hendrik Bouweriks (zie III-c) en Hendrikje Jand (Hendrika) Middelburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 mei, “vader als G.H. BOUWERIK, moeder als Hendrica Middelburg beide wonende Boerensteeg No.2. Getuigen Willem van Putten 61 jaar wonende als boven, werkman en Huijbert Bakker, 72 jaar, werkman en de vader, verklarende niet te kunnen schrijven". Catharina is overleden op zaterdag 22 juli 1905 in Amsterdam, 81 jaar oud.
Catharina trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 24 december 1851 in Amsterdam met sjouwerman, smidsknecht Jan Jacob Meijer, 29 jaar oud. “Bij het huwelijk echting van twee kinderen;  Johanna Catharina Bouweriks, geb. 1-11-1848 en Jacob Bouwerik, geb. 16-4-1850”. Jan is geboren op maandag 22 april 1822 in Amsterdam, zoon van Jan Jacob en Wilhelmina Straus. Jan is overleden op zondag 29 december 1872 in Amsterdam, 50 jaar oud.

Catharina kreeg als ongehuwde 24-jarige werkster haar eerste kind van de NEGEN. Krap veertien maanden later had zij er al twee; slechts vijf kinders werden volwassen! Dus net zoals zus Johanna een leven vol verdriet en armoe. Op 15 april 1850 werd ze opgenomen in het Binnengasthuis, afd. Kraamzaal als Catharina BOUWRIKS, wonende in de Sint Nicolaasstraat 14, aldaar op 16 april “des morgens ten 4 uren bevallen van een zoon Jacob”, ontslag op 26 april.

Vervolgens woonde zij - evenals haar ouders - met hen in de Bethlehemsteeg 825, kamer 14 (als Joh.Cath. BOUWERIKS). Tussen 15 feb. tot 7 april 1851, werd haar gelijknamige peuterdochtertje Joh.Cath. Bouweriks voor 51 dagen opgenomen in het Binnengasthuis, afd. Vrouwenzieken. Wellicht kwam daarom haar 18-jarig zusje Hendrika, werkzaam als dienstbode, tussen 31 maart 1851 en 18 mei 1852 bij haar inwonen.
Op 24 dec.1851 is ze ruim zes maanden zwanger van haar derde als ze met de vader van haar kindjes trouwt. Deze Jacob Meijer verdiende de kost als sjouwer, afgewisseld met werk als smidsknecht, bepaald géén vetpot dus!

Het gezin kwam eveneens in aanmerking voor de zgn. huiszittenhuizen (armen steun) gedurende de winters van 1851, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61 en 62.
Opvallend is dat er geen steun kwam in het jaar 1852. Ze woonden toen in de Bethlehemsteeg No.406. Waarschijnlijk was de kleine bijdrage van haar tante Hendrika Bouweriks, die als werkster de kost verdiende en sinds 24 mei 1852 bij hen inwoonde hiervan de reden. Want ook in 1856 werd hen geen steun toebedeeld. Toen woonde Hendrik Schindewolf, de aanstaande van zusje Hendrika bij hen in huis. Volgens het Bevolkingsregister zou het gezin hier wonen tot 1859. 

 

 

We treffen hen echter in dec.1851 in de Korte Sleperssteeg, in mei 1852 voor één maand aan de Oudezijds Achterburgwal en in feb.1854 in de Sint Annadwarsstraat, Bethlehemgang No.406. Althans dit adres wordt genoemd bij de ziekenhuisopname van de 2-jarige Jan op 10 februari in het Binnengasthuis, afd. mannen verband en aldaar na 9 dagen gestorven. Had ’t manneke wellicht een hete pan soep over zich heen gekregen? Helaas zullen we dat niet weten. Moeder staat hier trouwens vermeld als BOURIKS.
Mogelijk doelde men met
de adresaanduiding Sint Annadwarsstraat, Bethlehemgang No.406, dezelfde als de Bethlehemsteeg 406, alwaar haar ouders in september ’57 bij hen introkken. Het lijkt voor de hand liggend dat oma Hendrikje toen al ziek was. Zij overleed namelijk dd 17 jan.1858 in het huis staande Sint Annedwarsstraat No.406!

In okt.1862 woont het gezin in de Oudezijds Armsteeg 322 en ontvingen ze voor het laatst de armensteun, in de vorm van brood en turf. Vanaf 1863 vielen zij onder de zorg van de Diaconie.
Op 48-jarige leeftijd was Joh.Catharina weduwe en had zij in anderhalf jaar tijds ook haar twee jongste dochtertjes moeten begraven. Wilhelmina werd zes en Elisabeth slechts drie! Zo verhuisde zij met drie kinderen en ‘n inwonend nichtje (Wilhelmina Meijer) naar No.14 in dezelfde Oudezijds Armsteeg. Dit steegje lag bij de Oudezijds Voorburgwal ter hoogte van de Oudezijds Kolk, vlakbij de Zeedijk.

In april 1883 verlaat ze haar oude buurtje en verkast naar de Kleine Wittenburgerstraat 14, als Joh.Cath. BOUWERIK met vier bijna volwassen kinders, te weten Jan Jacob, bakkersknecht, Hendrika, verstelnaaister, Joh.Cath. strijkster en Anna Margaretha. In 1889 trouwen Jan Jacob en Hendrika. In sept. datzelfde jaar verhuizen moeder en oudste dochter naar de Tweede Wittenburgerdwarsstraat 29, waarbij ook moeders zus Hendrika, als kinderloze weduwe Schoonderwolf intrekt.
In november 1890 keert ze terug naar de Oudezijds Voorburgwal 14 en woont dan tot aan haar dood op 81-jarige leeftijd samen met de ongehuwde Joh.Cath. en dochter Hendrika en kleindochter Anna Margaretha Rabe. De zgn. vader van dit meiske had vrouw en kind al binnen een jaar na de bruiloft verlaten en zwierf van logement tot logement.

 

 

  

Uit dit huwelijk:
1. Johanna Catharina Meijer (Bouweriks), geb. Amsterdam 1 nov. 1848, strijkster, na 6 nov. 1905.
2. Jacob Meijer (Bouwerik), geb. Amsterdam 16 april 1850, vóór okt. 1862.
3. Jan Jacob Meijer, geb. Amsterdam 14 febr. 1852, Amsterdam, in het Binnengasthuis 19 febr. 1854 (moeder als BOURIK).
4. Johanna Petronella Meijer, geb. Amsterdam 1854, 1859.
5. Anna Margaretha Meijer, geb. Amsterdam 4 maart 1857, na mei 1889.
6. Jan Jacob Meijjer, geb. Amsterdam 18 juli 1859, bakkersknecht, tr. Amsterdam 2 jan. 1889 Alida Maria Elisabeth van Veen, geb. Amsterdam 1862, dr. van Franciscus en N.N. Hulsen.
7. Hendrika, volgt
Vk.
8. Wilhelmina Meijer, geb. Amsterdam 26 maart 1865, ald. 22 juni 1871.
9. Maria Elisabeth Meijer, geb. Amsterdam 6 aug. 1867, ald. 22 juni 1871. 
 


Vk. Hendrika Meijer, geb. Amsterdam 23 maart 1862, verstelnaaister; werkster; costuumnaaister, Amsterdam 28 jan. 1917, tr. Amsterdam 8 mei 1889 Gijsbert Christiaan Rabe, geb. Amsterdam 4 mei 1863, zandvormer; los werkman; vormer, zn. van Christiaan en Bernardina van Gellekom.

Uit dit huwelijk:

VIv. Anna Margaretha Rabe (Meijer), geb. Amsterdam 23 okt. 1885, Kamerverhuurster in de Valeriusstraat 258 huis (11-2-1915); Kamerverhuurster in de Palestrinastraat 7 huis (21-7-1916); woonde in Dusseldorf, Rotterdam, Oostenrijk, na 29 dec. 1927, tr. Rotterdam 3 jan. 1918 (echtsch. ingeschr. ald. 29 dec. 1927) Petrus Franciscus Marie Kahmann, geb. Amsterdam 25 juni 1889, Vermist vóór 16 dec. 1927, zn. van Karel Heinrich Kahmann en Catharina Francisca Steenbekkers.

Haar zoon:
Erwin Ludolph Rabe, geb. Amsterdam 8 dec. 1910, kantoorbediende. [Batavia, Haarlem 1936-]


 

IVe. Gerrit Hendrik Bouweriks is geboren op maandag 29 januari 1827 in Amsterdam, zoon van Gerrit Hendrik en Hendrikje Jand (Hendrika) Middelburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 31 jan. “geboren in het huis staande Boerensteeg No.2, des middags ten 5 ure. Aangifte door vader, werkman, Nicolai Gehard Kirschenstein, (1792-1874, aanbehuwd oom) sjouwer, wonende Ridderstraat en Willem van der Putten werkman 64 jaar. Ondertekend door de vader en getuigen. Pakkistenmaker; kuiper; milicien; kistenmaker; kastenmaker. Gerrit is overleden op zondag 2 juni 1912 in Amsterdam, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 juni, “alhier overleden des namiddags ten halfdrie ure, weduwnaar; aangifte door Petrus Assenbroek 72 en Christiaan Stuart 73, allen zonder beroep”.
Gerrit: (1) trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 19 juni 1850 in Amsterdam met Maria Elisabeth Kaaijmoolen, 21 jaar oud, nadat zij op vrijdag 31 mei 1850 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Bernardus Jacobes BOURIK (1823-1875) [neef vaderszijde bruidegom] in de akte genoemd als BOUWERIKS, werkman, Gerrit Christiaan Kalkhooven, werkman, Johannes Wilhelmus Klinkenbos, kleermaker, Jan de Rooij, courantombrenger. 
Maria is geboren op donderdag 5 februari 1829 in Amsterdam, dochter van Pieter Kaaimolen en Eliezabeth (Betje) de Bruin. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 6 februari “geboren den 5 dezer des nachts ten 3 ure, dochter van Pieter oud 27 jaren, sjouwer en Eliezabeth de Bruijn oud 28 jaren, wonende in de Boerensteeg No.1. Aangifte door vader en Klaas Alberts 23 koffiehuishouder en Pieter Schuls 30 sjouwer en door allen keurig ondertekend. Dienstbode, werkster. Maria is overleden op zondag 24 januari 1875 in Amsterdam, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26 januari “door aansprekers; overleden des voormiddags ten 10 ure, in het huis staande Derk van Hasseltsteeg 599”.

Gerrit: (2) trouwde, 48 jaar oud, op woensdag 2 juni 1875 in Amsterdam met Dorothea Oormans, 51 jaar oud. Ook genaamd Theodora Oortmans. Dorothea is geboren op donderdag 15 januari 1824 in Utrecht, dochter van Cornelis Leonardus en Cornelia van den Hoorn. Werkster. Dorothea is overleden op dinsdag 17 april 1894 in Amsterdam, 70 jaar oud. Dorothea is weduwe van Hermanus Petrus Scholts (1823-vóór 1875), met wie zij trouwde op woensdag 22 december 1847 in Amsterdam.

Gerrit wordt ingeschreven bij de Nationale Militie, Provincie Noord-Holland met trekkingsnommer 3006 en is ingelijfd geworden bij het 2e Regiment Infanterie. Gegeven te Haarlem den 20 Mei 1850. Houder dezes verklaard niet te kunnen schrijven (terwijl zijn beide ouders dat wel konden). Op het certificaat staat zijn signalement: Lengte: 1 El. 7 Pm. 5 St., Aangezigt: ovaal, Voorhoofd: glad, Oogen: bruijn, Neus: spits, Mond: hard, Kin: rond, Haar: bruin.

Hij krijgt toestemming om te trouwen op 2 Mei 1850 te Bergen op Zoom, van de kolonel Mooij. "Bij deze vergunning tot het aangaan van een huwelijk aan Gerrit Hendrik Bouweriks behoorende tot de 2e Kompagnie, 3e Bataillon, zijnde Milicien van de ligting van 1846; mits zijne aanstaande echtgenoot zich verbinde, genoemden Milicien, nimmer in het Leger, Kamp, Kantonnement of op marschen te zullen volgen". Hij woont dan op ‘t Hekelveld (No.25) bij de Haarlemmerdijk, gelegen bij de Nieuwezijds Achterburgwal, gedempt in 1866.

Maria wordt geboren als 2e kind van de vier in de Boerensteeg 1. Ze trouwde dus met haar vroegere buurjongen! Haar ouders zijn krap drie weken voor haar geboorte getrouwd, er was al een ouder broertje. Als Maria 5 jaar is, overlijdt haar vader, wiens achternaam ingeschreven werd als Kaaimoolen. Na het overlijden van haar moeder komt Maria, dan 16 jaar oud, in het Diaconie Weeshuis der Nederduitsche Hervormde Gemeente terecht. Net als haar moeder wordt zij werkster en woont ten tijde van de Ondertrouw in de Bethaniestraat 4 (boven).

[Korte Niezel met wellicht 'onze' Gerrit aan het werk als kuijper]

Ze krijgt verkering met Gerrit en in 1848 heeft het stel al trouwplannen, er zijn echter nogal wat ambtelijke obstakels te overwinnen. Zij dient, aangezien nog minderjarig, naast de gebruikelijke geboorte- en overlijdensakten van haar ouders, ook die van haar grootouders te overleggen. Aangezien haar opa Mijndert de Bruijn 'verdween' in 1813 was er een "regterlicke uitspraak nodig met betrekking tot het onvermogen van Maria om de gegevens van haar opa aan te leveren.

Behalve dat is Maria Elisabeth ook nog onvermogend "tot het betalen van een Som van Zes gulden, achtenvijftig Centen zijnde het bedrag der kosten voor Acte en Schrifturen". Waarvoor ze kwijtschelding moet aanvragen. Dan is er ook nog een notariële verklaring waarin de voogden van de Diaconie toestemming verlenen tot haar voorgenomen huwelijk noodzakelijk [zie Transcript]. Pas op 31 mei 1850 is alles rond en gaan ze in ondertrouw. Het huwelijk wordt in juni 1850 te Amsterdam gesloten.

Transcript van de notariële akte, waarbij door de voogd van het weeshuis toestemming verleend wordt tot het huwelijk (één van de 13 huwelijkse bijlagen):

Op den 23e maart als jaars 1850, verschenen voor mij Johannes Albertus Hood, Notaris standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid aan mij bekende getuigen:
De heer Antonie Schouten, makelaar wonende binnens stad op den Singel bij de Torensteeg nr. 152 is bekend in betrekking als Diaconie medebestuurder van het Diaconie Weeshuis der Nederduitsche Hervormde Gemeente dezer stad. En als zoodanig benevens dezelfs medebestuurders gemachtigd de voogdij en der verpleging van minderjarige Maria Elisabeth Kaaijmolen zijnde voogd over de in gemeld gesticht verpleegd, waarvan acte in maart de jaars 1846 alhier verleden en geregistreerd.
En der boven verklaarde alhier comparant zoodanig hij ten dezen is verschenen bij de tegenwoordigingsacte zijn toestemming te verleenen tot zoodanige huwelijk als bovengenoemde minderjarige Maria Elisabeth Kaaijmolen zijnde dochter van wijlen Pieter Kaaijmolen en de wijlen Elisabeth de Bruijn in leven echtelieden, voornemens is aan te gaan met Gerrit Hendrik Bouweriks, kistenmaker wonende binnen deze stad op 't Hekelveld bij de Haarlemmerdijk.
Verzoekende bij hier comparant overzulks aan alle daartoe bevoegden acten aan dezes genoemde te tonen, hiermee verzochte huwelijksafkondiging te verlenen en hun beider voorgenomen huwelijk te willen doen voltrekken volgens dezer.
Waarvan acte!

[foto: "t Hekelveld]

Gerrit en Maria wonen en werken in de Korte Niezel No.12, gelegen tussen Zeedijk en Oudezijds Voorburgwal te Amsterdam. In mei 1852 verhuist het gezin naar de Oudezijds Achterburgwal No.2, welk adres hetzelfde blijkt te zijn als de Hoogkamer(dwars)gang No.57, waar het gezin de onderste kamer huurt. De dwarsgang was te bereiken via een overbouwde poort - de Hoogkamergang - met entree aan de Oudezijds. Gerrit Hendrik werkt dan als kistenmaker geeft in alle geboorte- en overlijdensakten aan niet te kunnen schrijven (terwijl zijn vader dat wel kon!). 
Zijn tante Hendrika Bouweriks, schoonmaakster, woont bij hen in. Moet je je indenken, één kamertje met drie volwassenen en twee - later - drie kleine kindjes! Hier sterft dan ook 
't derde zoontje, slechts één jaar oud. Kort daarna wordt opnieuw een jongetje geboren, hij krijgt dezelfde naam als z'n eerder overleden broertje; hij wordt krap acht weken oud. Inmiddels is tante Hendrika vertrokken, maar komt zijn moeder Hendrikje enkele maanden bij hen inwonen. Dan wordt er een tweeling geboren, een meisje en een jongen. De laatste wordt slechts 7 maanden oud.

Na de geboorte van een gezonde dochter en zoon, verhuizen ze in sept.1858 naar de Derk van Hasseltsteeg No.578, alwaar ook zijn vader als weduwnaar bij hen inwoont.
Exact een jaar later verkassen ze binnen de steeg naar No.599. Hier wordt nog een zoontje geboren dat na twee dagen overlijdt. Daarna komen er nog drie gezonde kinderen ter wereld. Als de jongste, Simon, bijna 7 jaar oud is, overlijdt moeder Maria, slechts 45 jaar oud op ditzelfde adres. Vier maanden later hertrouwt Gerrit met weduwe Dorothea Oormans. Zij bracht ook nog eens drie dochters mee, zodat het gezin uit minstens twaalf personen bestond... 

Jongste zoon Simon werd elders ondergebracht, want hij verhuisde op 2 juni 1875 niet mee naar 't nieuwe onderkomen - een voorkamer op één hoog - even verderop in de Derk van Hasseltsteeg No.20. Weliswaar stukken lichter dan de 'oude' onderkamer, maar evengoed véél te klein voor zo'n groot gezin. Zeven maanden later vertrok de hele bubs (weer zonder Simon) naar de Jordaan en betrok een woning in de Egelantiersstraat 109. Gerrit werkt dan nog altijd als kistenmaker en z'n oudste gelijknamige zoon als wijnkopersknecht. 
Tweeëneenhalf jaar later vinden we hen voor drie maanden terug in de
Suikerbakkersteeg 32, inclusief jongste Simon. Oudste zoon Gerrit woont dan op zichzelf, evenals één stiefdochter.

Op 17 april 1878 is Gerrit als opa, getuige bij de geboorte aangifte van z'n
eerste kleinkind. Gaf hij eerder bij alle officiële stukken aan, niet te kunnen
schrijven - zoals een jaar eerder bij het huwelijk van z'n gelijknamige zoon - nu
zet hij voor 't eerst een moeizame handtekening "G. Boweriks". Hij heeft er vast
urenlang op geoefend!

In okt.1878 verhuist het gezin naar de Goudsbloemstraat 52 huis. Vanaf april 1881 tot feb.1884 wonen ze in de Anjeliersstraat 30. In sept.'82 verlaat dochter Joh.Cath. het ouderlijk huis en Hendrik, meubelmaker van beroep, vertrekt op 19 feb.1883 naar de Marine kazerne te Amsterdam. Hendrik was eerder opgeroepen voor de dienstplicht, maar omzeilde deze door als vrijwilliger bij het korps Mariniers te gaan.
In feb.1884 is het uitgedunde gezin verhuisd naar de
Laurierstraat 11 boven. Hier wonend met 2e vrouw, Simon en Joh.Cath. plus nog één stiefdochter. Op
12 feb.1885 wordt Gerrit als kistenmaker met 11 kinderen, voor 61 dagen (!) opgenomen in het Binnengasthuis. De ziekte blijft onbekend, maar het herstel nam geruime tijd. Zo blijkt ook uit de vele verhuizingen binnen korte tijd, waarbij Gerrit opeens vermeld staat als kastenmaker (Laurierstraat 218 huis, Rozenstraat 33). In dec.1886 eindigden ze - in een Onder Achterkamer - in de Laurierstraat 16. Inmiddels woonden nog thuis één stiefdochter, plus Joh.Cath. tot okt.1888, Hendrik tot 26 aug.1889 (vertrok toen naar Willemsoord) en Simon tot april 1890.

Simon zal later het zwarte schaap van de familie blijken; hij werd 'opgenomen' in de Strafinrichting Veenhuizen... De 'schande' is zo groot dat hij binnen de familie als dood besproken werd. Hij brengt z'n kinderjaren door in de benauwde steegjes rond de Nieuwendijk en Prins Hendrikkade, zonder al te veel toezicht. Z'n vader maakt als kistenmaker lange dagen en stiefmoeder heeft haar handen vol aan 't huishouden. In het gezin van 10 puberende kinderen.

Met het begin van de industrialisatie, in dezelfde tijd, ontstond er in Amsterdam een periode van expansie. Vernieuwing van de handel, nieuwe industrie, nieuwe vormen van bedrijvigheid leidden tot een bevolkingsexplosie. De stad was daar niet op berekend en de vele toegestroomde arbeiders woonden in krotten, kelderwoningen en omgebouwde schuurtjes. Kortom, de leefomstandigheden van de arbeiders waren bar en boos en vol verleidingen voor opgroeiende kwajongens!

Simon gaat zoals zo vele kinderen in die tijd op z'n 14e aan het werk en brengt 't tot loodgieter, een eerlijk beroep niet waar? In 1888 was Simon voor z'n dienstplicht milicien bij de Artillerie van de Vesting Naarden. In 1893 wordt hij tot tweemaal toe voor de krijgsraad veroordeeld. Beide keren overigens voor desertie ofwel het niet tijdig terug in de kazerne zijn voor appel. * Zijn verweer; "wilde in Amsterdam zijn voor de verjaardag van mijn kind...".

* Wij hebben dit kind overigens nooit kunnen traceren, hij was immers ongehuwd!


Terwijl zijn zes in leven gebleven broers en zussen keurig trouwen, krijgt Simon z'n leven niet meer op de rit. In 1896 is hij al tweemaal opgepakt voor opzettelijke landloperij en bedelen. In de zomer wordt hij veroordeeld voor landloperij in 's Hertogenbosch en naar Veenhuizen gestuurd.
Het transport ging per groep per trein, op de stations aangestaard door het publiek en vanaf Assen op een schip van de Drentse Stoombootmaatschappij.
Aldaar ingeschreven op 12 sept. 1896 en 'verpleegd' c.q. opgesloten in Gesticht nr.2.
LEES MEER...

 

 

Uit het eerste huwelijk:
1. Gerrit Hendrik, geb. Amsterdam 27 juli 1851, volgt
V-l.
2. Pieter Jacobus Bouweriks, geb. Amsterdam 31 okt. 1852, ald. 13 febr. 1854.
3. Pieter Jacobus Bouweriks, geb. Amsterdam 27 sept. 1854, ald. 23 nov. 1854.
4. Jacobus Gerardus Bouweriks, geb. Amsterdam 9 mei 1856, ald. 24 dec. 1856.
5. Elisabeth, geb. Amsterdam 9 mei 1856, volgt
Vm.
6. Jacobus Gerardus, geb. Amsterdam 14 dec. 1857, volgt
Vn.
7. Maria Elisabeth, geb. Amsterdam 14 jan. 1860, volgt
Vo.
8. Hendrik Bouweriks, geb. Amsterdam 24 jan. 1862, ald. 26 jan. 1862.
9. Hendrik, geb. Amsterdam 6 aug. 1863, volgt
Vp.
10. Johanna Catharina, geb. Amsterdam 23 okt. 1865, volgt
Vq.
11. Simon Bouweriks, geb. Amsterdam 29 febr. 1868, loodgieter (1896), voerman (1920), koetsier (1927), los werkman (1928), Amsterdam 19 juli 1934. 

 

V-l Gerrit Hendrik Bouweriks is geboren op zondag 27 juli 1851 in Amsterdam, zoon van Gerrit Hendrik Bouweriks (zie IV-e) en Maria Elisabeth Kaaijmoolen  “geboren in het huis staande Hoogkamergang No.2, des namiddags ten 11 ure. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 juli door de vader, kistenmaker en Jacobus Heijne, kistenmaker, wonende Leliestraat en Johannes Mouter wonende Armsteeg. De vader heeft aangegeven niet te kunnen schrijven”. winkelbediende - wijnkopersknecht; brandwacht (1877-); werkman – metselaar; pakhuisknecht. Gerrit is overleden op zondag 1 mei 1898 in Amsterdam, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 mei, door opzichters WG “overleden des namiddags ten 4 ure in het Wilhelmina Gasthuis, oud 46 jaren van beroep pakhuisknecht wonende Anjeliersstraat 101”.

Gerrit trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 4 juli 1877 in Amsterdam met Johanna Christina Maria (Jo) Oostendorp, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Hendrik Schindewolf (1830-1884, koopman analfabeet) [aangetrouwde oom vaderszijde bruidegom], Gerrit Christiaan Oostendorp (1843-1907, sigarenmaker) [broer bruid], Johannes Christiaan Oostendorp (1846-1915, kuiper) [broer bruid] en Johannes Jacobus Veltkamp (1848-1899, borstelmaker) [zwager bruid] “gehuwd in bijzijn van zijn vader en haar ouders. Alle aanwezigen tekenen, behalve Gerrit’s vader en zijn aangetrouwde oom, die verklaren niet te kunnen schrijven”.
Johanna is geboren op zondag 2 oktober 1853 in Amsterdam, dochter van Gerrit Christiaan en Johanna Hendrika Stoekart “geboren des namiddags ten 7 ure in het huis staande Laurierstraat 13. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 okt. door vader 34, kuiper en getuigen Jan Frederik en Lambertus Dorr, resp. kuipersknecht en kuiper”. Johanna is overleden op dinsdag 8 juni 1926 in Amsterdam, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10 juni “door aansprekers; overleden des namiddags ten 3 ure (geen adres genoemd in deze akte)”.

Gerrit wordt in 1870 voor de ligting van het jaar 1871 ingeschreven voor de Nationale Militie, met No.3391. Hierbij wordt zijn Signalement genoteerd: lengte 1.63.6 m, lang aangezicht, breed voorhoofd, blauwe ogen, gewone neus en mond, spitse kin, blond haar en wenkbrauwen en werkt dan als winkelbediende. Door nummerwisseling, tegen betaling, krijgt hij No.1876 en wordt hij op 8 mei 1871 ingelijfd en uithoofde van diensteindiging op den 7e mei 1876 uit de Dienst ontslagen.
Gerrit woont dan nog bij vader en stiefmoeder en verdient de kost als wijnkopersknecht. In juni 1876 betrekt hij zelfstandig een Bovenste Voorkamer in de Eerste Laurierdwarsstraat 52. Exact een jaar later werkt hij als Brandwacht en staat als zodanig ingeschreven bij de Brandweer Kazerne en bij zijn bruiloft. In nov.1878 verhuist hij samen met Jo naar de Onkelboerensteeg 1 (hoek Kloveniersburgwal), alwaar hij vermeldt wordt als werkman en Brandwacht. Hier worden de twee oudste (Christien en Gerrit) van de NEGEN kinders geboren. Aan de hand van de geboorte akten weten we dat Gerrit toen als metselaar (cq werkman) de kost verdiende. Het gezin woont hier tot juni 1880.

Dan wordt er verhuisd naar de Jordaan, waar Jo's hele familie al tientallen jaren woonde, en wel naar de Tuinstraat No.119. Deze woning lag niet in de Tuinstraat zelf, maar in één van de vele gangen die de straat rijk was. No.119 lag in de Blauwe Armsgang, te bereiken via een overbouwde poort tussen de nummers Tuinstraat 115 en 121. De gang telde dus twee woninkjes (mogelijk nog onderverdeeld in kamers), die niet meer bestaan, maar de gang is er nog; afgesloten door een blauw geschilderd hekwerk. Lees meer...
Hier zagen Jans, Jan en Anna het levenslicht. Hoewel de adresaanduiding wisselde naar Tuinstraat No.119a. Na zeven - relatief rustige en voorspoedige - jaren verhuizen ze in dec.1887 naar de Egelantiersstraat 234. Eén jaar later vinden we het gezin met vijf kinders en de zesde op komst terug in de achterkamer van de Eerste Anjeliersdwarsstraat 16. Twee maanden na de geboorte van Jo, betrekken ze in mei 1889 een grotere woning in de Lindenstraat 15. Ook hier woont het gezin slechts zeven maanden.

In feb.1890 gaat het de hele bubs opnieuw op de handkar naar een Kamerwoninkje in de Anjeliersstraat 13. Hier werd op zondag 13 juli om halftwee des voormiddags Maria geboren. Bij de geboorte aangifte op maandag 14 juli, door vader Gerrit, werkman, waren als getuigen aanwezig Gerrit Christiaan Oostendorp (1813-1906, kuiper) [grootvader moederszijde] en Johannes Jacobus Veltkamp (1848-1899) [aangetrouwde oom moederszijde]. Zij werd maar vier dagen oud. Overigens was grootvader Oostendorp getuige bij de aangiften van vijf kleinkinders, terwijl opa Bouweriks aanwezig was bij z'n twee oudste kleindochters. Op 11 juni 1891 terug naar de Egelantiersstraat, ditmaal naar No.108 alwaar Dina ter wereld kwam op maandag 5 okt. Vervolgens woont het grote gezin in 1892 in de Anjeliersstraat No.125. Vanaf 29 maart '93 aan het Tweede Boomdwarspad 17. In mei '94 gaat hun oudste 16-jarige dochter Christien als inwonende dienstbode bij de fam. Pauel in de Jeroenensteeg 1 werken (later daar opgevolgd door Jans). Vanaf 17 sept.1894 woont het gezin weer in de Tuinstraat No.181, alwaar nakomertje Rika in april '95 geboren wordt . Twee maanden later vinden we hen wederom terug in de Anjeliersstraat, ditmaal op No.82, maar dan wel Tweehoogachter! Na twee jaar dienstbodewerk kwam Christien ook weer thuiswonen om te gaan studeren. Wat een nauwe en ongezonde bedoening moet dat geweest zijn. Alles, óók de luier- en gezinswas, moest in die twee donkere kamers gebeuren. 't Is dan ook niet verwonderlijk dat de kinderen ziek werden. Zo belandde de 14-jarige Gerrit tussen 15 april tot 4 mei 1896 voor bijna drie weken in het Binnengasthuis, vanwege een ernstige chronische bronchitis.

Vanaf 20 aug.1896 woont het gezin weer in de Anjeliersstraat dit keer op No.101, 2 hoog. Vader Gerrit werkt dan als pakhuisknecht, oudste dochter Christien zit op de Kweekschool (om onderwijzeres te worden) en zoon Gerrit is in de leer bij een meubelmaker.

De ziekte van Gerrit
Door een ongelukkige valpartij op het werk brak Gerrit - volgens familieherinnering begin ‘98 - zijn heup en bovenbeen (een open breuk) en belandde in het ziekenhuis. De bewaard gebleven Patiëntenregisters bewijzen echter dat hij al bijna een jaar eerder - tussen 5 en 24 mei 1897, voor 19 dagen opgenomen werd in het Buitengasthuis, paviljoen 1B afd. Mannen Verband. Eenmaal thuis op 2 hoog, gaat het niet goed en tussen 10 juni en 30 aug.1897 opnieuw opgenomen, ditmaal voor 81 (!) dagen. 
Het gezin kreeg vier gulden uit de ziekenkas, dus als er al spaargeld was, dan teerden zij snel behoorlijk in. Eind aug. leek er enig herstel op te treden en werd Gerrit weer uit het ziekenhuis ontslagen. Echter de open beenbreuk was na al die tijd nog niet dicht, er was zelfs een groot abces ontstaan en dus werd Gerrit vanaf 21 okt. 1897 tot 12 april 1898 voor 173 dagen (!) opgenomen in het Binnengasthuis, afd. Mannen Verband. Op 12 april werd hij overgeplaatst naar het Buitengasthuis. Het Binnengasthuis stuurde vanaf half april zoveel mogelijk patiënten naar huis. Men verwachtte immers vele gewonden vanwege de 1 mei viering, die vaak ontaardde in het 1 mei oproer.
Gerrit overleed op de ‘dag van de arbeid' - 19 dagen na z’n overplaatsing - aan deze infectie “des namiddags ten 4 ure in het Wilhelmina Gasthuis (zoals het toen inmiddels genoemd werd), oud 46 jaren van beroep pakhuisknecht wonende Anjeliersstraat 101”.
Hij liet Johanna achter met acht kinderen, waarvan Rika met drie jaar de jongste was, in een tijd dat er nog geen sprake was van weduwepensioen - die ontstond pas in 1919.

Uit dit huwelijk:
1. Johanna Christina Maria (Christien), volgt VIw.
2. Gerrit Hendrik (Gerrit), volgt VIx.
3. Johanna Gerardina (Jans), volgt VIy.
4. Johannes Christiaan (Jan), volgt VIz.
5. Johanna Maria (Anna), volgt VIaa.
6. Johanna Hendrika (Jo), volgt VIab.
7. Maria Christina Bouweriks, geb. Amsterdam 13 juli 1890, † ald. 17 juli 1890.
8. Gerardina Johanna (Dina), volgt VIac.
9. Hendrika Christina (Rika), volgt VIad.

[tekening: Anjeliersstraat ingang van het Beecks Hofje, huisnrs. 104-112]

Dochter Christien mocht de kweekschool niet afmaken, er moest geld verdiend worden. Eind okt.1898 verliet ze het ouderlijk huis en werkte sindsdien als inwonende dienstbode op het Rokin 17 en de Torensteeg 2. Ze trouwde als eerste kind, 23 jaar oud, op woensdag 15 mei 1901 met de 24-jarige boekdrukker Franciscus Antonius van Waaijen.
Half april 1901 verhuisde het vaderloze gezin naar de Tuinstraat 38, 1 hoog en verliet ook twee na jongste dochter Jo, de lagere school met een Certificaat. Ook zij was intelligent en kon goed leren. Ze had zelfs klassen overgeslagen. Het schooljaar bestond toen nog uit halve jaren en zo doorliep kleine Jo tot haar twaalfde jaar, 12 klassen. Verder leren was er echter niet meer bij, er moest brood op de plank komen. Ondanks haar kleine postuur, werd zij krantensjouwer bij de AKO. Zware pakketten kranten sjouwde zij vanaf het Damrak naar de kiosken. Na zo'n anderhalf jaar sjouwen werd ze ziek, later afgedaan als zijnde een ‘vrouwenziekte'. Na lang delibereren nam opoe het initiatief en zou met haar kleindochter dokter Aletta Jacobs consulteren, die gratis spreekuren hield in de Jordaan. Wellicht was het op haar advies, dat er voor kleine Jo een dienstje als dagmeisje werd gezocht. Vanaf haar 16e zou ze net als haar oudere zussen als inwonende dienstbode verhuurd worden. Eenmaal aan het werk bleek zij heel goed te kunnen koken en zou zij opklimmen tot kokkin bij de familie Engel, wonend Willemsparkweg 2, alwaar ze ruim zeven jaar zou werken.
In aug.1904 werd er nogmaals verhuisd en wel naar de Anjeliersstraat 191, 2 hoog. De bedompte woninkjes hadden geen sanitaire voorzieningen. Water haalden ze aan een pomp in de buurt. In de hoek van de woonkamer stond een houten ‘plee', onder het ronde deksel stond een ton die dienst deed als wc en die eenmaal per week werd opgehaald door de strontkar, in de volksmond ook wel ‘Boldootwagen' genoemd, een spottende verwijzing naar het eau de cologne merk Boldoot. Maar was de poepton eerder vol, dan kieperden ze die gewoon in de gracht leeg. ‘t Gebeurde regelmatig dat ondeugende jongens de tonnen met opzet in de smalle trappenhuizen lieten omkieperen. Je kunt je voorstellen wat een viezigheid dat teweeg bracht en de straffen waren dan ook niet mals... Een flink pak slaag wat wel het minste dat ze konden verwachten, dat mocht toen nog...

Terug naar Johanna en haar gezin, voor goed en schoon duinwater moesten zij nog wel zelf naar de pomp. Om de was te kunnen doen, op de hand met een wasbord, had je heet water nodig. Hiervoor werden de meisjes, zoals mijn eigen oma Jo naar het ‘Water en Vuur' winkeltje gestuurd, waar enorme houtvuren gigantische ketels water aan de kook brachten. Voor een paar centen vulde je dan twee zware zinken emmers met kokend water en sjouwde die naar huis, zodat moeder aan de slag kon. Was het kookvuur uitgegaan, dan haalde je snel even wat gloeiende kooltjes bij hetzelfde winkeltje.
Kleine Jo had 't dan nog verhoudingsgewijs makkelijk want het ‘Water en Vuur' winkeltje was recht tegenover hun huis. Gelukkig maar, want ze was ondanks haar leeftijd klein en tenger van postuur .'t Gloeiend hete water klotste er natuurlijk regelmatig overheen en ze liep dan ook regelmatig brandwonden op aan haar benen en voeten. 

Anjeliersstraat 104-112, met toegang naar het ‘Van Beecks Hofje'

[Anjeliersstraat 104-108 binnen het van Beecks Hofje, 't laatste huis links is nr. 108]

In april 1907 verhuisden ze naar de Anjeliersstraat 108 huis, gelegen binnen het ‘Van Beecks Hofje', dat via een smalle gang naar een binnenplaatsje leidde met de huisnummers 104 - 112. Het ‘Van Beecks Hofje' was - bij testament van 1734 - gesticht door Pieter Pietersz van Beeck.

Op dat moment woonden de vier jongste dochters nog thuis en haar stokdove hoogbejaarde moeder van 87 trok op 25 juli bij hen in. Opoe was elf maanden eerder weduwe geworden, haar man had de leeftijd van 87 bereikt! Met de komst van moeder kwam ook de ‘luxe’ wandklok, een leunstoel en wat ander mooi huisraad mee. De zes vrouwen - moeder Jo en haar vier dochters Anna, kleine Jo, Dina, Rika en opoe - woonden er met z'n allen boven op elkaar in het tweekamer woninkje, van krap 16 m². De meisjes en moeder sliepen bij elkaar in twee bedsteden en opoe sliep in de woonkamer, waar overigens ook gekookt werd. Tussen de bedsteden, nog een gebeeldhouwde linnenkast, waarin ook de zondagse kleding. De inrichting was sober en behalve het kookkacheltje, stond er een ladekast met servies en kookgerei, slechts een eettafel met vier stoelen en een krukje, één rechte stoel met armleuningen en opoe's zetel, met een mooie door haarzelf handgestikte deken. Een petroleumlamp hing aan het plafond en een kleiner exemplaar stond op een zijtafeltje - met zelfgehaakt kleedje - waarop ook een bloeiende geranium.

Westerstraat 201, linker raam

Terug naar Johanna, voor goed en schoon duinwater moest zij nog wel zelf naar de pomp.
Om de was te kunnen doen, op de hand met een wasbord, had je heet water nodig. Hiervoor werden de kinderen, zoals mijn eigen oma Jo [4e dochter uit 't gezin van Johanna] dan naar het ‘Water en Vuur' winkeltje gestuurd, waar enorme houtvuren gigantische ketels water aan de kook brachten. Voor een paar centen vulde je dan twee zware zinken emmers met kokend water en sjouwde die naar huis, zodat moeder aan de slag kon. Was het kookvuur uitgegaan, dan haalde je snel even wat gloeiende kooltjes bij hetzelfde winkeltje.

Jo had 't dan nog verhoudingsgewijs makkelijk want het ‘Water en Vuur' winkeltje was recht tegenover hun huis. Gelukkig maar, want ze was ondanks haar leeftijd klein en tenger van postuur.'t Gloeiend hete water klotste er natuurlijk regelmatig overheen en ze liep dan ook regelmatig brandwonden op aan haar benen en voeten.

 

[oma Johanna Stoekart, helaas ontbreekt haar grote hoorn die ze vanwege haar doofheid gebruikte...]

In februari 1912, verhuisde Jo met haar jongste dochters en opoe naar de Westerstraat 201. Vanuit deze, voor die tijd, keurige woning trouwden dochters Rika (1916), Dina (1918) en Jo (1921). Deze tweekamerwoning, met een huur van ongeveer Fl. 2,50, was rond 1864 door architect P.J. Hamer gebouwd als eerste sociale woningbouw - in twee blokken met in totaal 63 rug-aan-rug-woningen - met en zonder slaapkamer. Dankzij de bewaard gebleven bouwtekeningen, kennen we de indeling van de woninkjes, die overigens na oplevering al snel waren opgedeeld, omdat men de huur niet kon voldoen.

Volgens de verhalen van mijn oma, één van Johanna's dochters, woonden zij in een tweekamerwoninkje. Via het portaal met trappenhuis kwam je direct de woonkamer van krap vier bij vier meter binnen. Deze had één raam uitkijkend op het bleekveldje annex binnentuintje, een schouw, een ingebouwde bedstee en kast. De slaapkamer had een lengte van krap vier meter en was ongeveer 2,75 breed en had eveneens een ingebouwde bedstee en kast. Het keukentje was één vierkante meter groot en grensde aan het gemak met poepton.

Opoe was stokdoof en maakte gebruik van zo'n grote ouderwetse hoorn om nog iets te kunnen verstaan. Ze had een klein hondje, waar ze gek op was. Van haar kleine uitkering kocht ze regelmatig een onsje worst, dat stiekem aan ‘t hondje opgevoerd werd. Uiteraard hoorde iedereen het knisperen van de papieren verpakking, alleen zij niet. Dit leverde natuurlijk de nodige hilariteit op! Haar dagen sleet zij met handwerken - of ze nog altijd dekens stikte is onduidelijk - gezeten in haar eigen zetel voor het raam - onderhand goed bijhoudend wat er buiten gebeurde. Ze genoot van de orgelman, die regelmatig door de straat trok en kende tientallen liedjes, welke ze met haar krakerige stem samen met haar dochter en kleindochters dagelijks zong. Ook kende ze voor elk voorval of situatie wel rijmpjes. De rest van de tijd las zij in haar bijbeltje en in het enige andere boek in huis; Afke's Tiental een cadeau voor haar negentigste verjaardag van haar kleinkinderen. Deze uitgave staat nu bij mij, haar betachterkleindochter, in de boekenkast. 
In 1913 stierf opoe, 93 jaar oud. Ze had éénmaal Ouderdomsrente ontvangen. Haar verwende hondje, zetel, wandklok en haar gehoortoeter was haar hele erfenis.

Op 24 juli 1923 trok Jo in, bij haar zoon Gerrit, z’n tweede vrouw en één kind - in de nieuw opgeleverde - ruime etage in de Maasstraat 6 in de Rivierenbuurt. Jans was zeven jaar eerder met haar gezin verhuisd naar Rotterdam en had het in verhouding het beste voor elkaar. Om haar familie toch regelmatig te zien, betaalde zij altijd hun treinkaartjes. Voor moeder Jo was het de eerste keer dat ze buiten de stad kwam!

Lang heeft Jo niet genoten van haar relatieve welstand, ze stierf des namiddags om drie uur, op dinsdag 8 juni 1926 in de Maasstraat, 72 jaar oud. Jo liet 32 kleinkinderen na, van wie er al zes verder konden en mochten studeren, een trend die zich progressief zou voortzetten onder haar achterkleinkinderen.  

VIv. Johanna Christina Maria (Christien) Bouweriks, geb. Amsterdam 16 april 1878, ald. 25 okt. 1928, tr. Amsterdam 15 mei 1901 Franciscus Antonius van Waaijen, geb. Amsterdam 2 april 1877, boekdrukker, Amsterdam 5 maart 1957, zn. van Franciscus Antonius en Barta Maria Blok.

Uit dit huwelijk:
1. Franciscus Antonius (Frans) van Waaijen, geb. Amsterdam 3 april 1902, timmerman, Amsterdam 11 mei 1975, tr. Amsterdam 21 aug. 1935 Betsy Marie van der Horst, geb. Amsterdam 21 juni 1906, Ede 15 okt. 1989, dr. van Pieter en Betje Themmen.
2. Johannes Christiaan Marinus, volgt VIIg.
3. Jansje, volgt VIIh.

Christien was een intelligente jonge vrouw en mocht aanvankelijk voor onderwijzeres doorleren, tot haar vader op haar 20e overleed. Ze moest toen thuis komen helpen, de studie kon zij tot grote teleurstelling niet afmaken. Drie jaar later trouwt ze met Frans.

Uit een van de drie Huwelijkse Bijlagen vernemen we dat Franciscus opgeroepen is voor de Nationale Militie en bij loting in 1896, voor het jaar 1897 nr. 3663 heeft gekregen. Hij is buiten oproeping bebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verplicht.

Het gezin van Christien en Frans wonen vanaf hun trouwen in de van Beumingenstraat 77, te Amsterdam. Christien overlijdt relatief op jonge leeftijd, zeker vergeleken met haar zussen. Haar kleinkinderen hebben haar nooit gekend.

Het huwelijk van oudste zoon Frans en Betsy bleef zover bekend kinderloos, zij woonden in de Marco Polostraat 85 / 1 hoog, Amsterdam.


VIIg. Johannes Christiaan Marinus van Waaijen, geb. Amsterdam 21 dec. 1903, onderwijzer Lager Onderwijs, Amsterdam 25 nov. 1984, tr. Amsterdam 14 juni 1928 Alida Cornelia Catharina Hillebrandia Dijkhuizen, geb. Amsterdam 13 febr. 1905, ald. 30 nov. 1986, dr. van Hillebrand Jacob Hendricus en Alida Cornelia Verroen.

Uit dit huwelijk:
Elze van Waaijen, geb. Amsterdam 29 jan. 1936, tr. 25 juli 1960 J.F. Neijman.

Johannes en Alida woonden vanaf hun trouwen aan de Amstelveenseweg 1000 huis te Amsterdam. Hier ziet ook hun enige dochter het levenslicht. Op 30 juli 1940 verhuisde het gezin naar de Elcerlijcstraat 6 huis in Amsterdam, alwaar ze voor zover bekend tot aan hun dood woonden.


VIIh. Jansje van Waaijen, geb. Amsterdam 11 nov. 1906, Aalsmeer 9 okt. 1960, tr. Aalsmeer 20 april 1933 Anton Hendrik Stuiver, geb. Aalsmeer 3 aug. 1905, kantoorbediende, veilingbediende, Amstelveen 12 febr. 1969, begr. Den Haag 17 febr. 1969, zn. van Hendrik en Johanna Maria Alderden; hij hertr. Aalsmeer 28 nov. 1961 Klazina Aarsen.

Uit dit huwelijk:
1. Zoon, geb. Aalsmeer, ald. Tussen 1 jan.1946 en 21 dec.1948.
2. Tweeling zoon Stuiver, geb. Aalsmeer, ald. Tussen 1 jan.1946 en 28 dec.1948.
3. Tweeling zoon Stuiver, geb. Aalsmeer, ald. Tussen 1 jan.1946 en 28 dec.1948.  
4. Johannes Christiaan Marinus (Hans), volgt VIIIg.
5. Jouke, volgt VIIIh.
6. Christina Antonia, volgt VIIIi.


VIIIg. Johannes Christiaan Marinus (Hans) Stuiver, geb. Leiden 11 aug. 1934, chemisch analist, (literatuur-onderzoeker), tr. Amsterdam 14 febr. 1958 Mirjam Gretha Groen, geb. Amsterdam 25 mei 1936, onderwijzeres, dr. van Isidoor en Margaretha Piller.

Uit dit huwelijk:
1. Naomi Judith Stuiver, geb. Weesp 15 nov. 1960, verpleegkundige.
2. Nienke Deborah, volgt IXa.
 


IXa. Nienke Deborah Stuiver, geb. Weesp 19 juni 1962, onderwijzeres, tr. Middenbeemster 3 juni 1985 Niels Jaap Hogeweg, geb. Amsterdam 4 juni 1958, hovenier, zn. van Tom en Johanna Adriana Margrietha Verhaaf.

Uit dit huwelijk:
1. Jelka Cathlijne Hogeweg, geb. Middenbeemster 25 nov. 1985.
2. Chaja Myrthe Hogeweg, geb. Middenbeemster 27 aug. 1987.
3. Dajo Casper Hogeweg, geb. Middenbeemster 12 nov. 1990. 
 


VIIIh. Jouke Stuiver, geb. Leiden 1 juli 1938, ged. Aalsmeer, timmerman, tr. Aalsmeer 4 nov. 1970 Nelie Harting, geb. Aalsmeer 9 maart 1945.

Uit dit huwelijk:
1. Marianne Esther Stuiver, geb. Aalsmeer 19 sept. 1971, managements-assistente.
2. Martijn Matthias Stuiver, geb. Aalsmeer 12 jan. 1973. 
 


VIIIi. Christina Antonia Stuiver, geb. Amsterdam 21 dec. 1949, tr. Aalsmeer 14 sept. 1973 Theodorus Brans, geb. Amsterdam 19 juni 1947, chauffeur.

Uit dit huwelijk:
1. Danny, geb. Oosterwolde 28 april 1974.
2. Remko Alexander, geb. Oosterwolde 21 dec. 1975.
3. Danielle Jacqueline, geb. Oosterwolde 29 aug. 1978.
4. Marjolijn Stephanie, geb. Oosterwolde 1 juli 1981.


VIw. Gerrit Hendrik (Gerrit) Bouweriks, geb. Amsterdam 23 jan. 1880, meubelmaker, caféhouder, meubelmaker, Alkmaar 8 juli 1975, tr. 1e Amsterdam 31 aug. 1905 (echtsch. ingeschr. ald. 4 mei 1922) Elizabeth Kleinhout, geb. Amsterdam 19 juli 1883, dr. van Pieter Lucas en Jannetje Bohlmeijer; tr. 2e Rotterdam 31 mei 1922 Jacoba Philomena Blokland, geb. s Hertogenbosch 25 okt. 1897, Amsterdam 7 dec. 1970, begr. Begraafplaats de Nieuwe Ooster in Amsterdam 11 dec. 1970, dr. van Frederik Johannes en Elisabeth Stolzenbach.


[Tuinstraat 139 -1 hoog voor - bouwtekening]

Gerrit woonde rond 1901 in de Tuinstraat 38, vanaf 11 mei 1907 in de Tuinstraat 139 / 1 hoog voor. Alwaar zoon Jan slechts 1 jaar oud overleed, en een jaar later dochter Elizabeth werd geboren.
Als zijn huwelijk met Elizabeth op de klippen loopt, woont hij rond 1921 ruim een jaar aan de Da Costakade 141 huis, inwonend bij zijn broer Jan, samen met zijn a.s. zwangere 2e vrouw en een grote hond!

In mei 1922 verblijven hij en zijn 2e vrouw enige maanden in Rotterdam, alwaar zij ook trouwen en hun 1e kind geboren wordt. Op 30 oktober keren zij terug naar Amsterdam. Vanaf 10 augustus 1938 woont het gezin in de J.M. Kemperstraat 114 / 3 hoog. Exact 20 jaar later verhuizen zij naar de Jacob Geelstraat 79 / 1 hoog, alwaar Jacoba na 12 jaar overlijdt. Gerrit verhuist dan op 24 december 1970 naar de Smetanastraat 216, te Culemborg. Op 3 januari 1975 verhuist hij nog eenmaal naar Alkmaar, waar hij na ruim een half jaar overlijdt.
Gerrit dreef enige jaren een café annex koffiehuis op de Singel te Amsterdam.Uit het eerste huwelijk:
1. Jan Bouweriks, geb. Amsterdam 14 juni 1906, ald. 26 sept. 1907.
2. Elizabeth, volgt VIIi.

Uit het tweede huwelijk:
3. Gerrit Hendrik, volgt VIIj.
4. Johanna Jacoba Philomena Bouweriks, geb. Amsterdam 11 juni 1924, tr. 16 april 1947 Jetzen Zeeman, geb. 1923.
5. Adriana Jacoba, volgt VIIk.
 


VIIi. Elizabeth Bouweriks, geb. Amsterdam 26 sept. 1908, Purmerend 15 jan. 1992, tr. Amsterdam 4 april 1929 Egbertus Paulus Wilhelmus Tiggeler, geb. Amsterdam 29 juni 1903, banketbakker, Purmerend 19 juni 1982, zn. van Hermann Antonius en Wilhelmina Veldhuis.

Uit dit huwelijk:
1. Paul Frederik Tiggeler, geb. Amsterdam 3 mei 1934.
2. Elizabeth Tiggeler, geb. Amsterdam 17 sept. 1936, tr. 10 juli 1959 H. Verschut.

[Hugo de Grootkade v.l.n.r. 46-44-42-40 enz.]

Elizabeth en Egbert wonen vanaf hun trouwen twee jaar in Hilversum. Vanaf 29 april 1931 wonen ze op diverse adressen in Amsterdam. Op 18 mei 1937 vestigen ze zich in de Amazonestraat 62 huis, bij het Stadionplein. Ruim 3,5 jaar later verkassen ze een pand verder naar nr. 64 / 3 hoog. Op 21 juni 1947 verruilen ze dit huis voor een benedenwoning aan de Nieuwendijk 44. Vervolgens woont het gezin vanaf 20 september 1949 aan de Hugo de Grootkade 40 / 2 hoog, Zoon Paul verlaat het ouderlijk huis op 19 maart 1956 en dochter Elizabeth trouwt er in 1959.

Elizabeth en Egbert verkassen op 3 maart 1960 naar een woning in de Jordaan, Goudsbloemstraat 54 / 1 hoog. Na bijna 6 jaar gaat het hele spul nogmaals over naar de Ceintuurbaan 226 / 1 hoog. Op 4 juni 1974 verhuizen ze zoals vele Amsterdammers in die tijd naar Purmerend, Rietgorsplein 046 alwaar ze tot hun dood woonden.

[Joan Melchior Kemperstraat]

VIIj. Gerrit Hendrik Bouweriks, geb. Rotterdam 18 juli 1922, Amsterdam 25 juni 2002, tr. 1e Amsterdam 1 april 1948 (echtsch. uitgespr. ald. 17 mei 1960) Johanna van Bakkum, geb. Amsterdam 2 okt. 1926; tr. 2e Amsterdam 24 maart 1966 Maria Frederika Elisabeth Meijer, geb. Amsterdam 13 juni 1926, ald. 21 sept. 1995.

Uit het eerste huwelijk:
1. Johanna [Joke] Bouweriks, geb. Amsterdam 28 okt. 1948.
2. Yvonne Diana Bouweriks, geb. Amsterdam 15 jan. 1950.
3. Gerrit Hendrik Bouweriks, geb. Amsterdam 13 april 1954, entrepeneur, tr. Amsterdam 7 dec. 1976 Tineke Smet, geb. omstr. 19 juli 1954.

Gerrit en later ook zijn gezin woonde vanaf 10 augustus 1938 in de Joan Melchior Kemperstraat 114 / 3 hoog.
 

VIIk. Adriana Jacoba Bouweriks, geb. Amsterdam 22 maart 1926, Alkmaar 11 jan. 2005, tr. Amsterdam 11 dec. 1952 Theodorus Arnold Visser, geb. Amsterdam 8 mei 1925, Alkmaar 28 okt. 1991.

Uit dit huwelijk:
1. Robert Visser, geb. Amsterdam 20 juli 1953.
2. Bart Visser, geb. Tiel 21 juli 1960. 
 


VIx. Johanna Gerardina (Jans) Bouweriks, geb. Amsterdam 28 jan. 1882, Bergen op Zoom 11 dec. 1968, tr. Amsterdam 23 nov. 1905 Johannes Antonie (ome Jan Kap) Kap, geb. Amsterdam 20 juni 1883, havenarbeider, scheepstimmerman, scheepsmaker, scheepsbouwkundige, Haarlem 10 juni 1963, zn. van Franciscus Henricus en Johanna Frederika de Vries.

[schets: Schiemond met de werf Wilton]

Het echtpaar verhuisde i.v.m. het werk van Jan in de scheepsbouw rond 1906 naar Rotterdam, op 28-11-1932 naar de Vondellaan 57a in Schiedam en op 02-08-1948 naar de Voorhelmstraat 8 zw. te Haarlem. Na het overlijden van Jan verhuisde Jans naar Bergen op Zoom, waar haar jongste zoon woonde.

Jan wist zich van havenarbeider, studerend aan de avondschool na een zware dagtaak, op te werken tot werktuigkundig ingenieur! De hele familie sprak daar vol trots over.
Hierdoor geraakte het gezin ook in redelijk goede doen en kon Jans haar zussen regelmatig tracteren op trein- of buskaartjes voor een bezoekje vanuit Amsterdam.Uit dit huwelijk:
1. Franciscus Henricus [Frans], volgt VII-l.
2. Johannes Antonie [Joop], volgt VIIm.
3. Johannes Gerardus [Jan], volgt VIIn.
4. Antonie Johannes, volgt VIIo.

[Nederlands ereveld Kembang Kuning te Surabaya, Indonesië. Grafnummer 146]

De oudste zoon, roepnaam Frans vertrok op 28 november 1932 naar Indonesië en werkte daar als burger ambtenaar bij de Marine. Volgens overlevering vracht hij de vreselijke oorlogsjaren door in 'n Jappenkamp. Jans en Jan waren enorm opgelucht en blij, toen zij na de oorlog eindelijk een levensteken van hem ontvingen.

Op 27 mei 1947 moest ook hun derde zoon, Jan naar Indonesië voor de politionele acties. Weer zaten ze in spanning en angst, maar Jan keerde ‘gezond' terug.

Dat Frans uiteindelijk toch nog bij de laatste politionele acties om het leven kwam, heeft hen echt gebroken. Zwaar gewond overleed hij in het Marine hospitaal te Soerabaja. Hij werd begraven op het Nederlands ereveld Kembang Kuning te Surabaya, Indonesië.

 


VII-l. Franciscus Henricus [Frans] Kap, geb. Amsterdam 24 maart 1906, kantoorbediende, Burger ambtenaar bij Marine Etabl., Soerabaja, Indonesië 8 juni 1950, tr. Schiedam 9 maart 1936 Helena Neervoort, geb. Rotterdam 28 jan. 1911, Schiedam juli 2010, dr. van Joris en Hester Frenk.

Helena was een zuster van Petronella Johanna Neervoort die getrouwd was met haar zwager Joop Kap.

Uit dit huwelijk:
1. Johanna Gerardina, volgt VIIIj.
2. Helena Franciska, volgt VIIIk.
 


VIIIj. Johanna Gerardina Kap, geb. Amsterdam 15 sept. 1936, tr. Schiedam 7 febr. 1962 Adrianus Johannes Ballijns, geb. Schiedam 12 okt. 1935, zn. van Gijsbertus en Helena Adriana Louis. [Bron: zoon Marc Ballijns]  

 

Uit dit huwelijk:
1. Marc Ballijns, geb. Rotterdam 7 mei 1964, tr. Gorinchem 8 juli 2009 Sara Laurence Nicoline Spronk, geb. Tiel 19 mei 1963, dr. van Jozienus Jacobus en Hendrika Elisabeth van Helden.
2. Edwin Ballijns, geb. Rotterdam 2 jan. 1967, tr. Rotterdam 7 sept. 1990 Janna Greta Monique Kers, geb. Rotterdam 17 jan. 1968. Uit dit huwelijk: (tweeling) Maudy Jasmijn, Boris Fabian, geb. Rotterdam 1 sept. 1993.


VIIIk. Helena Franciska Kap, geb. 8 aug. 1945, tr. 27 febr. 1968 Adrianus Hendricus [Arie] de Jong, geb. Rotterdam 3 juni 1943. Uit dit huwelijk: [Bron: Marc Ballijns]  Rodi, geb. Schiedam 28 febr. 1975. Ayko, geb. Schiedam 23 dec. 1978.

 

VIIm. Johannes Antonie [Joop] Kap, geb. Amsterdam 20 okt. 1908, scheepsteekenaar, scheepsbouwkundig constructeur, Rijswijk (Z-H) 6 dec. 1985, tr. Schiedam 20 okt. 1937 Petronella Johanna Neervoort, geb. Leerdam 12 jan. 1916, Rijswijk 11 jan. 2004, dr. van Joris en Hester Frenk.

Uit dit huwelijk:
1. Johanna Antonia Kap, geb. Schiedam 17 mei 1938, tr. 28 aug. 1959 D. Perton.
2. Helena Hester Kap, geb. Den Haag 4 aug. 1942, tr. 2 juni 1965 H. van der Spek.
3. Selma Marianne, volgt VIII-l.
4. Marianne Yvonne Kap, geb. Den Haag 23 nov. 1946, vóór 1 sept. 2010 [Bron: Marc Ballijns], tr. Voorburg 29 nov. 1968 L.P. van der Ham.

 

VIII-l. Selma Marianne Kap, geb. Den Haag 26 april 1944, tr. 16 jan. 1964 [Bron: Marc Ballijns]Pieter Versteegt, geb. Katwijk aan Zee 26 sept. 1940.

Uit dit huwelijk:
1. Ronald Versteegt, geb. Den Haag 17 juli 1964, tr. Naaldwijk 24 sept. 2002 [Bron: Marc Ballijns]Bianca E.P. Cornelissen, geb. 22 jan. 1970. Uit dit huwelijk: Rionne A., geb. Den Haag 4 juni 2005.  
2. Ingrid Versteegt, geb. Den Haag 2 dec. 1967, tr. Den Haag 12 aug. 1994 [Bron: Marc Ballijns]Ramon G.J. Veerman, geb. Den Haag 21 juni 1968. Uit dit huwelijk: Dennis, geb. Den Haag 30 maart 2000.

 

VIIn. Johannes Gerardus [Jan] Kap, geb. Amsterdam 29 juli 1912, technisch bankwerker, burgerwacht KM, machine bankwerker, Den Haag 28 febr. 1972, tr. Schiedam 25 april 1940 (echtsch. uitgespr. Den Haag 28 febr. 1972) Adriana Kros, geb. Rotterdam 22 aug. 1919, Schiedam 1 nov. 1991, dr. van Teunis en Martha Jacoba Oosters.

Uit dit huwelijk:
1. Johannes Antonie, volgt VIIIm.
2. Franciscus Henricus Kap, geb. Schiedam 22 juni 1943, Vlaardingen 1985.

 

VIIIm. Johannes Antonie Kap, geb. Schiedam 14 jan. 1942, ald. 11 juli 2001, tr. Schiedam 23 nov. 1967 [Bron: Marc Ballijns] Elisabeth M. [Elly] Heesbeen, geb. 11 april 1944.

Uit dit huwelijk:
1. Johannes Antonius Kap, geb. Schiedam 18 juli 1969, tr. 25 aug. 2005 [Bron: Marc Ballijns] Antonia W.A. Knippels, geb. Drunen 1 jan. 1971. Uit dit huwelijk: Eveline A., geb. 23 dec. 2005. Roosmarijn J., geb. Vlijmen 19 juli 2007. 
2. Karen Elisabeth Kap, geb. Schiedam 8 jan. 1973. Uit relatie met Riccardo Langenbach, geb. 22 juli 1972: Mariëlle en  Calvin [Bron: Marc Ballijns].

 

VIIo. Antonie Johannes Kap, geb. Amsterdam 18 aug. 1915, Procuratiehouder, kantoorbediende, boekhouder scheepswerf, employee machine fabriek, Bergen op Zoom 20 aug. 1992, tr. Schiedam 4 okt. 1945 Kuiniertje Bastiaantje Huiberdina Groenendijk, geb. Rotterdam 14 okt. 1920, Bergen op Zoom 11 maart 2002.

Uit dit huwelijk:
VIIIn. Ina [Ineke] Kap, geb. Bergen op Zoom 19 okt. 1960, tr. André Oele. Uit dit huwelijk [Bron: Marc Ballijns]: Paulien en Tanno.

 


VIy. Johannes Christiaan (Jan) Bouweriks, geb. Amsterdam 1 april 1884, houtdraaier, machinaal houtbewerker, meubelmaker, Amsterdam 17 juni 1954, tr. Amsterdam 19 juni 1907 Everdina Cornelia Kamstra, geb. Amsterdam 4 juni 1886, ald. 3 jan. 1958, dr. van Jelle en Aaltje Kuit.

Uit dit huwelijk:
1. Johanna Christina Maria (Stien), volgt VIIp.
2. Aaltje Everdina Cornelia, volgt VIIq.
3. Everdina Cornelia (Dien), volgt VIIr.
4. Johannes Christiaan (Jan), volgt VIIs.


Jan blijft ook na zijn huwelijk als enige van zijn familie in de Jordaan wonen, in de Tuinstraat 139 / 1 hoog en nr. 248 / 2 hoog. Op 25-07-1907 verhuizen zij naar de Anjeliersstraat 164 / 2 hoog rechts. Medio juni 1908 wonen zij in de Marnixstraat 84 / 2 hoog en nr. 161 / 3 hoog voor.

In 1912 komt er enige voorspoed en vastigheid en wonen ze 10 jaar lang in de van Beuningenstraat 70 / 3 hoog. Zijn broer Gerrit woont maandenlang in, samen met zijn a.s. zwangere 2e vrouw en een grote hond! Dit betekent dat er in de 3 kamerwoning, 4 volwassenen, 4 kinderen en een heel grote hond woonden. Dat dit tot spanningen leidde is niet verrassend. Broer Gerrit werd na 7 maanden vriendelijk doch dringend verzocht, het pand te verlaten.

Zoon Jan was als mannelijke helft van een tweeling, een echt zorgenkindje. Hij raakte als baby van 9 maanden bekneld tussen de bodem en matras van het ledikantje en brak daarbij zijn heup en bovenbeen. De huisarts nam de verkeerde beslissing ("t zou vanzelf goed komen...). Na veel aandringen van zijn ouders, kwam Jan pas een jaar later bij een specialist terecht. Deze nam het mannetje direct op. Echter ook nu was er onenigheid tussen artsen wat er moest gebeuren. De ene wilde het beentje amputeren, de ander opereren. Het werd het laatste. Jan lag tot z"n 6e jaar vrijwel alleen in het ziekenhuis. Werd 5x geopereerd en lag al die tijd in een gipsbroek. Het been ontwikkelde zich daardoor niet goed en bleef z"n leven lang korter.
Lekker gemaakt door zijn zusters Anna en Jo, en vanwege de gezonde buitenlucht (voor zorgenkindje Jan) trekken ook Jan en Dina naar de nieuwbouwwijk Tuindorp Oostzaan en wonen 6 jaar in de Orionstraat nr. 20 en nr. 73 huis.

Op 31-10-1928 wordt er voor de 9e keer verhuisd naar de Borgerstraat 138 / 2 hoog. Na anderhalf jaar verkast de familie één pand verder naar nr. 140 / 3 hoog.
Op 2 december 1935 vertrekken ze naar de Orteliusstraat 291. Vanaf 15-04-1937 wonen ze aan de Da Costakade 141 huis te Amsterdam.

Jan was houtdraaier, machinaal houtbewerker en meubelmaker. Hij werkte ruim 32 jaar voor dezelfde baas. Hij leerde het vak aan de zoon van de baas en werd als dank daarvoor in de crisisjaren ´30 één week voor de kerst ontslagen.
Jan moest evenals zovelen in die tijd tweemaal per dag gaan ´stempelen´ en werd in de werkverschaffing te werk gesteld in het Bosplan (nu bekend als Amsterdamse Bos).
Gedurende de oorlogsjaren en de paar jaar die hem nog restte van zijn pensioen, schnabbelde hij hier en daar wat bij. Zo kon hij eens een zakcentje verdienen met het opknappen van een balkonnetje, maar Jan had hoogtevrees en liet dit aantrekkelijke klusje lopen...VIIp. Johanna Christina Maria (Stien) Bouweriks, geb. Amsterdam 18 aug. 1907, Lingerie naaister bij fa. deWaal, Amsterdam 13 sept. 1980, begr. Begraafplaats de Nieuwe Ooster in Amsterdam 17 sept. 1980, tr. Amsterdam 28 sept. 1927 Theodorus Hendrikus Verheij, geb. Amsterdam 3 april 1901, schoenmaker, constructieschilder, Amsterdam 14 dec. 1988, zn. van Theodorus Henricus en Alida Helena Beertsen.

Uit dit huwelijk:
1. Christina Johanna Cornelia Verheij, geb. Amsterdam 15 jan. 1928, ald. 15 febr. 1929.
2. Theodorus Hendrikus Verheij, geb. Amsterdam 13 okt. 1930, tr. 4 april 1959 J.H. Brouwer.
3. Everdina Cornelia [Alie] Verheij, geb. Amsterdam 3 febr. 1932, tr. 12 nov. 1955 K. van der Hart.
4. Johannes Christiaan Verheij, geb. Amsterdam 29 nov. 1955. 
 


VIIq. Aaltje Everdina Cornelia Bouweriks, geb. Amsterdam 27 jan. 1910, winkeljuffrouw in ijzerwarenzaak, Amsterdam 7 maart 1985, begr. Begraafplaats de Nieuwe Ooster in Amsterdam 12 maart 1985, tr. Amsterdam 2 mei 1934 Marinus [Rinus] Pauw, geb. Amsterdam 12 dec. 1907, broodbezorger, bakker bij fa. Schutte in de Kinkerstraat 105, Amsterdam 11 febr. 1978, begr. Begraafplaats de Nieuwe Ooster in Amsterdam 16 febr. 1978, zn. van Dirk en Aaltje Bijleveld.

Uit dit huwelijk:
1. Aaltje Everdina Cornelia [Alie] Pauw, geb. Amsterdam 23 mei 1935, tr. 25 aug. 1954 J. Beek.
2. Marinus [Rinus] Pauw, geb. Amsterdam 30 mei 1937, tr. 31 jan. 1957 G. Schuts.
3. Everdina Cornelia [Dina] Pauw, geb. Amsterdam 29 nov. 1943, tr. 27 dec. 1966 G. Ligtvoet.
4. Gezina Pauw, geb. Amsterdam 2 aug. 1946. 
 


VIIr. Everdina Cornelia (Dien) Bouweriks, geb. Amsterdam 17 jan. 1917, werkster, Amsterdam (wonende in Lelystad) 27 dec. 1994, tr. Amsterdam 8 nov. 1939 Beno Groothoff, geb. Slochteren 1 sept. 1914, chauffeur, los werkman, grondwerker, kellner, brander, Amsterdam 16 dec. 1971, begr. Amsterdam, Nieuwe Oosterbegraafplaats 20 dec. 1971, zn. van Arend en Martje Boelens.

Uit dit huwelijk:
1. Arend, volgt VIIIo.
2. Johannes Christiaan [Jan, John], volgt VIIIp.
3. Beno (Benny) Groothoff, geb. Amsterdam 5 juni 1946, ambtenaar. Emigreerde naar Melbourne, Australië.
 


VIIIo. Arend Groothoff, geb. Amsterdam 22 febr. 1941, Lelystad 20 juli 1993, tr. 5 jan. 1966 W.H.C. [Els] van Wijngaarden, geb. 9 nov. 1946.

Uit dit huwelijk:
1. Marcel Groothoff, geb. Amsterdam 25 aug. 1967.
2. Jeffrey Groothoff, geb. Amsterdam 13 mei 1970. 
 


VIIIp. Johannes Christiaan [Jan, John] Groothoff, geb. Amsterdam 10 jan. 1943, tr. 1e vóór 1964 Lilian Antoinette Elizabeth van Drongelen, geb. Heerlen 17 mei 1943, dr. van Johannes Franciscus en Anna Josephina Ramakers; tr. 2e na 1968 Minke Nelly Glas, geb. Leeuwarden 10 aug. 1952.

Uit het eerste huwelijk:
1. Nicolle Dianne Groothoff, geb. Landsmeer 12 juni 1964, tr. Anton de Wit, geb. 16 juli 1949.
2. Anouska Elizabeth Groothoff, geb. Amsterdam 17 febr. 1966, tr. Frederik Bink, geb. Eindhoven 7 febr. 1961.VIIs. Johannes Christiaan (Jan) Bouweriks, geb. Amsterdam 17 jan. 1917, kleermaker, Almere 28 mei 2007, begr. Amsterdam, Oosterbegraafplaats 1 juni 2007, tr. Amsterdam 30 aug. 1949 Wilhelmina Gerredina Thomas, geb. Amsterdam 4 juni 1922, Almere 3 nov. 2002, dr. van Bernardus Johannes en Johanna Paulina Ruckert.

Jan was achtereenvolgens leerling kleermaker bij de fa. Elling, op de Posjesweg3, bij Louis Jongbloed, Marco Polostraat 108 /2 hoog en bij de fa. Domhof. Daarna werkte hij 25 jaar lang als kleermaker bij de fa. Nieuw Engeland.

Jan was kleurenblind, wat af en toe heel lastig was. Zeker als de coupeur niet de garenkleur nummers bij de voorgesneden kledingdelen schreef. Zo gebeurde het eens dat een klant twee costuums bestelde, één grijze en één groene...
Jan naaide keurig netjes de groene voering in de grijze jas en omgekeerd. Tot de klant kwam passen... Aangezien de kleermakers niet op uurloon basis werkten, maar op stukloon moest hij in zijn eigen tijd, de voeringen lostornen en weer opnieuw inzetten. Jan was een perfectionist in alles wat hij deed, deze eigenschap kwam hem vaak duur te staan! Overigens had ook de coupeur zijn lesje geleerd en schreef in het vervolg altijd duidelijk de garenkleur op een briefje.

Jan was een bezig mens, hij had een grote volkstuin bij Sloterdijk. Serieus als hij het leven opvatte, spaarde hij jarenlang om het grote bedrag van Fl. 14.000,-- handje contantje te kunnen betalen. De tuin moest er perfect bij liggen, onkruid noch ongeschoren hagen kwamen bij hem niet voor. In de kwarteeuw dat hij ´volkstuinierde´ werd hij nooit bij de maandelijkse inspecties op zijn vingers getikt! Zijn tuin lag er altijd keurig bij!

In de weinige vrije tijd die er nog overbleef speelde Jan vol overgave in een accordeonorkest en was hij duivenmelker. De duiventil stond bovenop het dak van hun huis in de Orteliusstraat.

Uit dit huwelijk:
Johannes Christiaan B. (Hans) Bouweriks, geb. Amsterdam 29 juni 1959, drs. ing. directeur reinigingsdienst, tr. Las Vegas, VS 31 aug. 1992 Theodora Schriek, geb. Amsterdam 23 febr. 1961, Almere 27 nov. 2002, dr. van Theodorus en Jannetje Doorenberg.|


VIz. Johanna Maria (Anna) Bouweriks, geb. Amsterdam 16 nov. 1886, Haarlem 21 mei 1982, tr. Amsterdam 19 okt. 1911 Johannes Nicolaas Hubertus (Jan) van der Woert, geb. Amsterdam 11 febr. 1886, veemarbeider, kraandrijver, Badhoevedorp (Haarlemmermeer) 24 april 1983, zn. van Hubertus Johannes Josephus en Alida Johanna Elzendooren.

Anna is geboren in de Egelantierstraat 109 te Amsterdam, als vijfde kind van de negen. Ze had ZEVEN zusjes en TWEE broers. Na de dood van haar vader, Anna was toen 11, 't jongste zusje 3 jaar. De oudere zussen bestierden het huishouden als haar moeder wat bij verdiende als wasvrouw. Het gezin woonde toen in de Anjeliersstraat 108 huis, gelegen binnen het Beecks Hofje, dat via een smalle gang naar een binnenplaatsje leidde met daarin de huisnummers 104 - 112.

[pakhuizen der N.V. Blauwhoedenveem-Vriesseveem, 1923]

Anna trouwde, 24 jaar oud, in 1911 met de 25-jarige Jan, veemarbeider [= pakhuis - havenarbeider] van beroep. Jan klom in de loop der jaren op tot kraandrijver, bij de firma Blauwhoedenveem - Vriesseveem waar hij 50 jaar lang werkte!

Hun eerste piepkleine woning was gelegen aan de Anjelierstraat 166 kamer 9, vlakbij [schoon]moeder.

Uit dit huwelijk:
1. Johannes Nicolaas Hubertus [Jan], volgt VIIt.
2. Johanna Maria [Annie], volgt VIIu.
3. Franciscus Antonius [Frans], volgt VIIv.
4. Johanna Hendrika [Jo], volgt VIIw.
5. Karel Frederik Jacobus [Frits], volgt VIIx.


 

Anna en Jan wonen vanaf 1922 jarenlang in Tuindorp - Oostzaan, afgewisseld door vele adressen aan de andere kant van het IJ. De reden voor de vele verhuizingen over en weer waren de strenge winters. Vanuit Amsterdam Noord was het voor Jan een heel gedoe om op zijn werk te komen. Fietsen lukte niet met al die sneeuw, dus verhuisden ze dan maar weer.

De nieuwe eengezinswoningen in Tuindorp - Oostzaan bleven echter trekken. Zo woonden ze in de Grote Beerstraat, de Maanstraat en uiteindelijk in de Vegastraat 19.

De oorlogstijd was een zware tijd voor Anna en Jan. Alledrie hun zoons en de twee schoonzoons werden opgepakt voor de Arbeitseinsatz. Gelukkig kwamen alle jongens c.q. jonge mannen weer ‘heelheids' terug.

Gedurende die oorlogsjaren nam Jan sr. ook wel eens bevroren vlees mee van zijn werk in de haven. Dat vlees had hij dan op zijn lichaam verstopt.

[Jan als vaandeldrager (links boven) bij de Harmonie, aanwezig bij een te water lating van een schip van de N.D.S.M met hoog bezoek (rechtsonder) prinses Beatrix]

Jan sr. was vaandeldrager bij het Harmonie Corps van Tuindorp - Oostzaan. De zoons, Jan en Frits, de laatste tot zijn 86ste en schoonzoon Arie speelden klarinet, bij die harmonie, zo later ook, Arie's zoons Joop en Adrie. De harmonie speelde ook als er bij de N.D.S.M een schip te water gelaten werd, vaak met hoog bezoek.

In de Vegastraat 19 hebben veel familieleden ingewoond. Het begon met hun jongste zoon Frits en zijn kersverse echtgenote Rie en daarna veel kleinkinderen. Deze moesten wel eerst trouwen van opa Jan, hokken was er niet bij!

Rond 1952 was Anna uitgegroeid tot een grote struise vrouw die meestal breeduit in haar stoel zat te lezen en Jan tot een vriendelijke goeierd, die toen nog wel eens de deur uitging om wat boodschappen te halen. Anna kon toen al slecht lopen vanwege haar omvang. Jan was degene die het zware poetswerk deed en de tuin en Anna kookte. Op het granieten aanrecht stond het petroleumstel van groene emaille waarop vaak vlees, soep of rode kool uuuuren stonden te sudderen.

Hun leven speelde zich hoofdzakelijk af in de kleine huiskamer waarin beider stoelen een prominente plaats innamen. Achter Anna's stoel stond dé TV, in het midden de eettafel met 4 stoelen eromheen en langs de wand het dressoir. Aan de andere wand de kolenhaard. Eén wand bevatte de deuren naar hun slaapkamer ofwel suite. Daar sliepen ze al jaren want op de bovenverdieping huisden altijd jonge gezinnen want er was nog steeds woningnood. Daar waren 2 middelgrote kamers en twee kleine kamers en een douchecel.

Tja, wat grappig was in die tijd dat, als ze TV keken dat niet vanuit hun gemakkelijke stoelen gebeurde, maar zij gingen daarvoor speciaal met de koffie aan de tafel zitten... Anna was overigens wel de baas in huis en de financiën hield ze ook altijd scherp in de gaten. Haar inwonende klein- schoondochter kreeg wel eens een berisping als zij vond dat ze teveel luxe artikelen in huis haalde. Jan was een gevoelige man hetgeen zich in zijn ogen weerspiegelde. Had Anna ergens kritiek op, dan vergoelijkte hij dat ogenblikkelijk weer.

Kleinzoon Joop en zijn echtgenote kwamen, na een lange rij van andere familieleden, bij hen inwonen toen ze al ruim 75 jaar waren en hebben nog steeds bewondering voor hen dat ze het aankonden zo'n jong gezin boven hun hoofd, want het huis was natuurlijk erg gehorig.
Na een jaar werd hun eerste achterkleindochter geboren, Anja Kwakkestein en 18 maanden later kwam haar zusje Ella er ter wereld. Jan en Anna waren apetrots op hun eerste achterkleinkinderen!
Als Anja in de kinderwagen in de tuin stond en huilde, schommelde overgrootmoeder Anna er naar toe en deed niets als aan de wagen rammelen tot ze weer stil was. Ella had ‘s avonds rond zessen vaak een huiluurtje. Dan kwam overgrootvader Jan naar boven en haalde de baby naar beneden alwaar hij haar tegen zich aan vleide en een beetje ging zitten brommen en ja... Ella werd weer stil.

Verjaardagen waren bij Anna en Jan heel druk. Hoewel Anna daar niet veel aan deed want kinderen en kleinkinderen namen de taken wel waar. De volwassenen zaten hutje bij mutje met zijn allen in de huiskamer en de kinderen op de trap of in de keuken of in de gang. Er werden dan verhaaltjes verteld, voorgelezen of spelletjes gespeeld door de oudste kleinkinderen.

Jan en Anna gingen wel met hun kinderen mee op vakantie naar Epe op de Veluwe, naar camping de Remboe, daar had de hele familie huisjes [kampeerhutten] gehuurd, echter in die tijd, nog zonder toilet.
Opa Jan was nachtblind en moest 's avonds naar het toilet, maar kwam maar niet terug zodat er grote zoekacties werden gehouden om hem weer op te sporen... Later logeerden ze nog wel eens een poosje bij hun oudste zoon, kampeervakanties waren er niet meer bij...

In de nacht van 13 op 14 januari 1960 was er een dijkbreuk over een lengte van 70 meter in de Noorder IJ polder. Deze veroorzaakte watersnood in Tuindorp - Oostzaan, binnen drie uur stond er bijna twee meter water in de wijk. Vele huizen kwamen tot aan de eerste verdieping onder water te staan. Zo ook bij Anna en Jan, ze zijn uiteindelijk via een raam op de eerste verdieping door reddingswerkers in een bootje geholpen.

In totaal woonden er in die tijd zeven gezinnen uit de familie [ook aangetrouwde], in Tuindorp. Dochter Jo en haar man Cor verbleven bij Cor z'n vader in de Havikslaan, Amsterdam-Noord.
Joke, dochter van Jo en Cor en Rita, dochter van Annie en Arie verbleven bij Jan in het droge Purmerend, zo ook Jan sr. en Anna, tot hun huizen weer bewoonbaar waren. In het Parool heeft toen een foto gestaan van ome Cor en zijn kinderen.

De gedupeerde bewoners kregen veel spullen vergoed. In het ‘dorp' werd daarover nog vaak geroepen: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood en ieder jaar een watersnood!'.

Anna en Jan leefden een sober en eenvoudig leven en waren heel tevreden mensen die het goed hadden met elkaar. Dochters, zoons en kleinkinderen kwamen er graag op bezoek Kortom, iedereen voelde zich er welkom en de koffie stond altijd klaar!

Ze bereikten beiden de zeer hoge leeftijd van 95 en 97 jaar! Pas op 10 januari 1980, verlieten zij node hun huisje in ‘t Tuindorp en vertoefden hun laatste levensjaren in een bejaardenhuis aan de Franklinstraat 1 te Badhoevedorp. Zij lieten 5 kinderen, 13 kleinkinderen en 19 achterkleinkinderen na.
 


VIIt. Johannes Nicolaas Hubertus [Jan] van der Woert, geb. Amsterdam 8 aug. 1912, kistenmaker, magazijnbediende, kantoorbediende, Amsterdam 15 mei 1981, tr. Amsterdam 13 juli 1957 Johanna Elisabeth Bruijnooge, geb. Middelburg 15 febr. 1915, Malden 11 april 2006, dr. van Johannes Isaac en Johanna Janu.

Uit dit huwelijk:
Johannes Nicolaas Hubertus van der Woert, geb. Purmerend 14 okt. 1960.

Jan werd tijdens de oorlog opgepakt voor de 'Arbeitseinsatz' en lopend in een colonne onderweg naar Duitsland, trokken zij door het dorpje Zelhem, in de Achterhoek. Hij kreeg van een wildvreemde een hark in zijn handen gedrukt en werd een tuin ingetrokken. Hij is daar gebleven tot het einde oorlog en werkte bij een ondergrondse afdeling van het Rode Kruis.

Jan speelde klarinet bij het Harmonie Corps van Tuindorp - Oostzaan, evenals zijn jongere broer Frits en zwager Arie. De harmonie speelde ook als er bij de N.D.S.M een schip te water gelaten werd, vaak met hoog bezoek, zoals leden van het Koninklijk huis.

Jan's ouders gingen op latere leeftijd niet meer echt op vakantie maar kwamen wel af en toe een paar weekjes logeren bij hem en zijn vrouw Annie. Zij woonden de eerste huwelijksjaren in Purmerend en later in de Stentorstraat te Landsmeer, welk deel nu bij Amsterdam behoort. 


VIIu. Johanna Maria [Annie] van der Woert, geb. Amsterdam 5 jan. 1914, ald. 25 aug. 2004, tr. Amsterdam 10 juni 1936 Adrianus Pieter Kwakkestein, geb. Amsterdam 1 mei 1911, letterzetter, Amsterdam 18 april 1996, zn. van Adrianus Pieter en Theresa Christina Bonekamp.

Uit dit huwelijk:
1. Johannes Nicolaas Hubertus [Joop] Kwakkestein, geb. Amsterdam 15 juni 1937.
2. Theresia Christina [Thea] Kwakkestein, geb. Amsterdam 18 juni 1939.
3. Johanna Maria [Anneke] Kwakkestein, geb. Amsterdam 24 febr. 1941.
4. Adrianus Pieter [Adrie] Kwakkestein, geb. Amsterdam 4 aug. 1947.
5. Hendrika Johanna Christina [Rita] Kwakkestein, geb. Amsterdam 18 okt. 1949.

Tijdens de Watersnood in Tuindorp-Oostzaan op 14 januari 1960, zou ook het gezin van Annie en Arie een poos bij haar broer Frits logeren in Landsmeer, tot hun huis weer bewoonbaar was. 

 

 


VIIv. Franciscus Antonius [Frans] van der Woert, geb. Amsterdam 2 nov. 1915, Meubelmaker, Amsterdam 24 juni 1991, tr. 27 mei 1942 Hillegonda [Gonda] Wijnberg, geb. Amsterdam 30 jan. 1917, ald. 2 juni 2005, gecrem. Amsterdam, Nieuwe Oosterbegraafplaats 7 juni 2005.

Uit dit huwelijk:
Francisca Hillegonda van der Woert, geb. Amsterdam 21 mei 1946, tr. 1 april 1965 H. Koelemeijer
 

Frans werd vlak na zijn huwelijk, gedurende de WO II tewerk gesteld bij een vliegtuigenfabriek in Brandenburg en kwam (zo werd gedacht in de familie) als één van de laatste Nederlanders terug. Er werd toentertijd binnen de familie niet over gesproken, maar er heerste wel angst of hij ooit wel terug zou komen.

Frans stuurde, ondanks zijn eigen honger, gedurende die oorlogsjaren in Duitsland gestolen broodbonnen aan zijn jongste broer Frits, die tewerk gesteld was in het Saargebied. Dit kon vreemd genoeg omdat binnenlandse post in Duitsland, in tegenstelling tot Internationale post, niet geopend werd...

Zijn vrouw Gonda werkte bij de P.T.T. en ging altijd naar het station om te kijken of hij erbij was. Toen hij uiteindelijk terugkwam was hij sterk vermagerd. 


VIIw. Johanna Hendrika [Jo] van der Woert, geb. Amsterdam 9 okt. 1917, ald. 4 nov. 1981, tr. 25 okt. 1939 Cornelis [Cor] den Heijer, geb. Katwijk 17 dec. 1916, plaatknipper droogdok, Amsterdam 25 febr. 1993, zn. van Willem en Leidia van Velzen.

Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Johannes den Heijer, geb. Amsterdam 18 maart 1941, tr. 25 mei 1966 E.C.J. Bom.
2. Willie Ria den Heijer, geb. Amsterdam 3 mei 1946, tr. 15 maart 1968 H.J. van den Anker.
3. Johanna Hendrika den Heijer, geb. Amsterdam 19 febr. 1950.
4. Johannes Nicolaas Hubertus den Heijer, geb. Amsterdam 9 jan. 1955, tr. Haarlem 14 maart 1975 M.J. Hemmen.


[Nieuwe Zonneweg - Tuindorp Oostzaan]

Jo en Cor woonden vanaf hun trouwen in de Balboastraat 40 / 1 hoog. Op 7 december 1940 verhuisden zij naar de Nieuwe Zonneweg 16, ook in Tuindorp - Oostzaan, pal om de hoek was de Vegastraat waar haar ouders woonden. Hier werd na drie maanden later hun eerste zoon geboren. Vervolgens werd Cor gedurende de WO II tewerk gesteld in Kiel. Hij kreeg verlof toen zijn moeder overleed en is toen niet meer teruggekeerd naar Duitsland. Hij kon onderduiken op het Hogeland, het hoogste deel van Tuindorp Oostzaan, waar je de Duitsers kon zien aankomen. Hun komst werd dan snel door verteld.

Pas na de oorlog kwamen hun volgende drie kinderen ter wereld. Tijdens de Watersnood in Tuindorp-Oostzaan op 14 januari 1960, zou ook het gezin van Jo en Cor een poos bij zijn vader logeren, tot hun huis weer bewoonbaar was. In het Parool heeft toen een foto gestaan van ome Cor en zijn kinderen. Cor's 10 jaar jongere zus Aria, trouwde 11 jaar later met Frits, de jongere broer van Jo.


VIIx. Karel Frederik Jacobus [Frits] van der Woert, geb. Amsterdam 1 dec. 1920, Meubelmaker, tr. 17 mei 1950 Ariea [Rie] den Heijer, geb. Katwijk 7 maart 1926, dr. van Willem en Leidia van Velzen.

Frits werd tijdens de WO II tewerk gesteld in het Saargebied. Omdat binnenlandse post in Duitsland, in tegenstelling tot Internationale post, niet geopend werd, kon zijn oudere broer Frans zijn broer ongehinderd gestolen broodbonnen sturen, vanuit Kiel.

 

 

 

 

Frits was net als zijn oudste broer Jan lid van het Harmonie Corps van Tuindorp Oostzaan. Hij speelde klarinet en wel tot z'n 86e!

De harmonie speelde ook als er bij de N.D.S.M een schip te water gelaten werd, vaak met hoog bezoek. Op deze foto staat Frits als derde van links en overduidelijk is het Koningin Juliana die erbij aanwezig is.

Uit dit huwelijk:
1. Carla Frederika Jacoba [Carla] van der Woert, geb. Oostzaan 12 maart 1951, administratief medewerker, tr. Amsterdam 20 dec. 1974 Gerhardus Willem Südfeldt, geb. 12 nov. 1950, fysiotherapeut, zn. van Gerhardus en Maagje Faasen.
2. Johannes Nicolaas Hubertus [John], volgt VIIIq.

 

 

VIIIq. Johannes Nicolaas Hubertus [John] van der Woert, geb. Amsterdam 16 juni 1956, manager, tr. 29 maart 1984 Jansje Mary [Janny] de Jonge, geb. Purmerend 15 febr. 1960, dr. van Teunis en Jannetje Marijtje Lof.

Uit dit huwelijk:
Fynn van der Woert, geb. Amsterdam 13 aug. 1992.


 

 

 

 

 

 

VIaa. Johanna Hendrika (Jo) Bouweriks, geb. Amsterdam 18 maart 1889, krantensjouwer AKO, dagmeisje, kokkin, Blaricum, gemeente Laren N.H. 5 maart 1975, begr. Amsterdam, Zorgvlied aan de Amsteldijk 9 maart 1975, tr. Amsterdam 20 juli 1921 (echtsch. ingeschr. ald. 12 sept. 1945) Hermanus Hendrikus Stephanus (Herman) van Wereld, geb. Amsterdam 11 april 1898, meubelmaker (1917), koetsier (1921), meubelmaker (1923), behanger, stoffeerder, veehouder, grondwerker, controleur, Amsterdam 10 dec. 1983, zn. van Hermanus Henricus en Maria Gertrud (Gertrud) Timmer; hij hertr. Amsterdam 26 nov. 1957 (echtsch. ingeschr. ald. 26 jan. 1968) Margaretha Cornelia Blom.


 

Johanna Hendrika [Jo] werd geboren in de Anjeliersstraat 127. Zij was het 6e kind van de in totaal 9 kinderen die geboren werden in het keurige arbeidersgezin. Zoals ook de grootouders woonde het gezin in 't hartje van de Jordaan. Als haar vader overlijdt, zit Jo nog op de lagere school. Zij kan goed leren en slaat zelfs klassen over. Het schooljaar bestond toen nog uit halve jaren en zo doorloopt Jo tot haar 12e jaar, 12 klassen. Verder leren is er niet bij, er moet brood op de plank komen.

Ondanks haar kleine postuur, wordt zij krantensjouwer bij de AKO. Zware pakketten kranten sjouwt zij vanaf het Damrak naar de kiosken. Na zo'n 2 jaar sjouwen, wordt zij dagmeisje bij gegoede families in de Willemparksbuurt. Zij blijkt goed te kunnen koken en klimt op tot kokkin. Al die jaren woont zij nog thuis bij moeder en de jongste 3 zusjes.

Jo had de gave om iemand de hand te lezen en ze kon de kaart leggen. Dit kon ze zo goed, dat ze ook komende narigheid voorzag. Zij was zelf een heel gevoelige vrouw en kon hier slecht mee omgaan. Ze trok zich de dingen van anderen veel te veel aan. Ze werd er letterlijk ziek van. Daarna heeft ze voor zichzelf besloten dit nooit meer te doen en ook dat wat ze per ongeluk zag niet te vertellen.  
In de zomer van 1907 trekt grootmoeder [van moeders kant] Johanna Hendrika Stoekart, dan al 88 jaar oud, bij hun in. Zij is stokdoof, maakt gebruik van zo'n ouderwetse hoorn en heeft een klein hondje, waar ze gek op is. Van haar kleine uitkering koopt ze regelmatig een onsje worst, dat stiekem aan ‘t hondje opgevoerd wordt. Uiteraard hoort iedereen het knisperen van de papieren verpakking, alleen zij niet. Dit leverde natuurlijk de nodige hilariteit op! Zij overleed 93 jaar oud!

Intussen waren alle broers en zussen getrouwd, op Jo en jongste zus Rika na. Zus Dina trouwde met Wilhelm van Wereld en wist Jo over te halen eens uit te gaan met de toch zo charmante halfbroer van haar man, Herman.
Jo voelt er aanvankelijk niet veel voor, maar bezwijkt uiteindelijk onder de druk van haar familie. Herman is inderdaad een dandy en naar later blijkt ook een vrouwenliefhebber. In zijn vak als behanger / stoffeerder / meubelmaker komt hij veel bij huishoudens waar alleen de vrouw thuis was...

Uit dit huwelijk:
1. Hermanus Hendrikus (Herman), volgt VIIy.
2. Johanna Hendrika (Jopie) van Wereld, geb. Amsterdam 29 okt. 1923, Haarlem, wonende in Zandvoort 3 juli 1988, gecrem. Driehuis-Westerveld 7 juli 1988, tr. Amsterdam 16 dec. 1942 (echtsch. ingeschr. 1971) Teunis (Teun) Bernhard, geb. Sloten NH 11 juni 1914, boekdrukker; melkbezorger, zn. van Aart en Geertruida Koningen. Amsterdam circa 1974 relatie met Bernard Berhard, (illegaal) casinohouder te Baarle-Nassau en Amsterdam.
3. Hendrikus Johannes van Wereld, geb. Amsterdam 8 dec. 1924, ald. 2 febr. 1925.
4. Anna Hermina (An), volgt VIIz.
5. Henrica Johanna (Ria), volgt VIIaa.

De eerste paar jaar van het huwelijk gaat het nog redelijk, ze trokken toen in bij haar moeder in de Westerstraat 201 (een tweekamerwoning). Eind juli 1923 - en Jo zes maanden zwanger verhuisden ze naar een kamer in de Jac. van Lennepkade 337 (inwonend bij Martelhoff). Op 8 mei 1924 betrekken ze hun eerste eigen woning in de Witte de Withstraat 39 / 3 hoog in West. De bebouwde kom hield toen nog op bij de kruising Witte de Withstraat - Jan Evertsenstraat (bij de Admiraal de Ruyterweg), daarachter lagen weilanden en boerderijtjes in de Baarsjespolder. Deze – op het oog - mooie driekamer etagewoning in Amsterdamse School stijl was net opgeleverd en voldeed aan alle nieuwerwetse eisen, zoals een wc en badkamer. (er bleken echter veel constructiefouten in te zitten, waardoor hele vloeren er al in 1927 uit moesten). 

Hier werd op maandag 8 dec.1924 kleine Hendrik geboren. Hij stierf nog geen 2 maanden oud, aan een hersenvliesontsteking in het Wilhelmina Gasthuis. Moeder Jo was door verdriet overmand, maar Herman liet ’t klaarblijkelijk koud. Staand aan het grafje maakte hij de botte en ongevoelige opmerking: “Gelukkig leeft de maker nog”. Dit was voor  echtgenote Jo de spreekwoordelijke druppel en had ze het wel gehad. Ze gaan voor bijna een jaar uit elkaar. Zij blijft op de etage wonen en Herman betrekt een zolderkamer aan de Marnixkade 76.
Weer zijn het haar zussen en zwager Wilhelm, die Herman op zijn gedrag aanspreken - en na zijn beloftes van beterschap - Jo weten over te halen het nogmaals met hem te proberen. Binnen een maand is zij weer zwanger en beseft dat zij nu definitief gebonden is. Want waar moet ze, in die tijd – als alleenstaande moeder - naar toe met drie kinderen?
Als baby Annie (later An genoemd), nauwelijks een week oud is verhuizen ze naar nieuwbouwwijk Tuindorp Oostzaan, waar ook Jo's zus Dina (getrouwd met Wilhelm van Wereld, de oudste broer van Herman) en haar broers Jan en Gerrit inmiddels wonen. Al gauw vervalt Herman in zijn oude gedrag. Na krap een half jaar keert de onrust terug en wil hij weg onder de sociale controle van de familie. Na anderhalf jaar in Oost, op het adres Bataviastraat 34 / 1 hoog en 3 maanden in de Transvaalstraat 19 /3 hoog, wordt op No.19 huis in sept.1929 de jongste dochter Ria geboren.

 

Tussen de twee wereldoorlogen was er géén woningnood en er stonden veel woningen leeg. ‘Huisjesmelkers’ trokken nieuwe huurders met gratis een nieuw behangetje of enkele weken gratis huur. In de hele stad werd daardoor toentertijd veel verhuisd.

Inmiddels zijn het de Crisisjaren ’30 en is het gezin op 22 mei verhuisd naar de Overamstelstraat 25 /2 hoogachter, waar ze – ondanks het grote woningaanbod - anderhalf jaar (!) met z’n zessen boven op elkaar wonen in één kamer. Met uitzicht op - en in de stank van - de (voormalige) mosterd-, azijn- en zuurfabriek van de firma Luycks.

Er wordt diverse malen van geloofsovertuiging gewisseld, afhankelijk van de steun die er werd toegezegd door meneer pastoor of de dominee. Deze schuwden geen enkel middel, om zieltjes / leerlingen te winnen voor de scholen. ’t Enige nadeel was dat ze ook thuis kwamen controleren. Zelfs in de kasten keken en zelfs commentaar hadden op de keurige meisjesjurkjes met kanten kraagjes (die Jo zelf maakte), want als daar geld voor was…
Hoewel het niet goed gaat met hun relatie, weet Herman zijn vrouw Jo over te halen het contact met haar zussen te verbreken. Het zou allemaal hun schuld zijn…

Zware jaren volgen, de verdiensten komen sporadisch in de huishoudportemonnee terecht. Ze verhuizen nog een aantal malen; per 20 okt.1932 naar de Govert Flinckstraat 355 / 2 hoog, per 11 mei 1935 in dezelfde straat No.12 huis en per  23 maart 1936 naar de Eerste Oosterparkstraat 62 huis. Soms omdat er een huurachterstand was ontstaan, of omdat verhuizen gewoon goedkoper was. Zo nodig vervaardigde Herman de benodigde huurverklaring (bewijs dat er geen huurachterstand was) zelf!

Herman maakte voor z’n dochters mooie houten poppenbedjes, een echte mini-linnenkast en ’n kinderstoel. Er waren dus periodes dat hij echt z’n best wel deed.

 

Begin jaren ’30 kreeg Herman een volkstuin langs de Amstel, ter hoogte van de Berlagebrug, maar ook te bereiken met een roeibootje. Hij hield er o.a. kippen, eenden, konijnen, een geit en verbouwde er ook groente en allerlei soorten bessen. Vooral de kruisbessenstruiken waren al voor de oogsttijd aanbrak door de kinderen leeg gesnoept, wat hij bepaald niet kon waarderen.
Op zonnige dagen was het hele gezin hier aan het werk. Doordeweeks nam hij vaak een of twee kinderen mee om te helpen. Met name zoon Herman en middelste dochter An vonden het heerlijk om in de aarde te wroeten. Zij zouden later als volwassenen dan ook hun eigen moestuin hebben.
Op een bepaald moment was oudste dochter Jopie met geen stok meer te bewegen ernaar toe te gaan. Tientallen jaren later vertelde zij dat ze er regelmatig was ‘lastig gevallen' in het kleine schuurtje op de tuin...

Echtgenote Jo - voor haar huwelijk dus kokkin bij een chique familie op de Willemsparkweg - wist van alle gekweekte groente, kruiden en fruit heerlijke gerechten te bereiden. Veel werd er ook ingemaakt in van die glazen wekpotten, die ze haar leven lang zou bewaren.
Herman en de kinderen maken ook lange wandelingen, tot het strandje bij Muiderberg en zelfs naar Zandvoort, of naar Waverveen, Oudekerk aan de Amstel en Weesp. Gekampeerd werd er ook in de zomervakanties in het Gooi, waarbij soms zelfs buurkinderen mee mochten. ’t Waren de meest gelukkige gezinsjaren.

Vanaf half oktober ’39 wonen zij in de 1e Jan Steenstraat 69 / 3 hoog, gelegen tussen de Ruysdaelkade en het Roelof Hartplein, beter bekend als de Albert Cuipbuurt. Volgens een bewaard gebleven proces verbaal van eind mei ’42, opgemaakt door agent van politie Kamphuis om 15.30 uur, doet Herman als 44-jarige meubelmaker, wonende in de 1e Jan Steenstraat 69 III, aangifte van vermissing, vermoedelijk diefstal gepleegd op 25 mei 1942, van een vurenhouten roeiboot, waarde 25 gulden, uit de Amstel tegenover de Duitsche roeivereeniging. Hiermee was hij z’n bootje dus kwijt. En ook de manier om extra voedsel van de volkstuin, ofwel voor zijn persoonlijk gebruik, of om te ruilen te transporteren. Toen steeds meer voedsel op de bon ging en dus schraalhans meester werd, presteerde hij ’t regelmatig - egoïstisch als hij was - om in het tuinhuisje een groot deel van de eieren en zelfs een geslachte kip, zelf klaar te maken en in z’n eentje te verorberen, alvorens thuis aan te schuiven voor ’t karige avondmaal.

Begin 1943 krijgt hun 20-jarige zoon Herman, aan het werk als gediplomeerd elektricien, te horen dat hij net als duizenden andere jonge Nederlandse mannen tewerk gesteld zal worden in Duitsland. De bezetter roept hele jaarklassen op en in maart ‘43 wordt de gedwongen Arbeitseinsatz ingevoerd. Aan ’t eind van dat jaar zijn er al 227.000 Nederlanders tewerkgesteld. De mannen moeten hiervoor een paspoort aanvragen, hetwelk ze vaak zelf dienen te betalen.
Tegelijk met het maken van de benodigde pasfoto’s wordt er een gezinsfoto gemaakt. Overigens de enige van het voltallige gezin.

Herman jr. wordt op 15 maart 1943 op transport gesteld naar Frankfurt am Main, waar hij op de 17e tewerkgesteld wordt bij AG Hessen. Herman krijgt een kledingvoorschot van 20 gulden. Welk bedrag pas bij terugkeer verrekend zou worden met het loon, zijnde een bedrag van 973 gulden. Dan wordt er ook nog eens vier gulden ‘grensgelden’ afgehouden. De familie krijgt sporadisch een briefkaart met gecensureerde korte berichtjes, waarvan er maar eentje (aan zusje An) bewaard is gebleven.
Herman is de eerste uit de familie van Wereld die als dwangarbeider moet gaan werken. In juni ’43 volgen zijn (dubbele) neven Gerard en Wim, zoons van tante Dina Bouweriks en wijlen Wilhelm van Wereld.

Uit de gehele familie Bouweriks worden in totaal 25 mannen en één vrouw in de Duitse oorlogsindustrie tewerkgesteld. Drie van hen weten tijdens verlof onder te duiken. Zoals aanbehuwd neef (schoonzoon van Anna Bouweriks) Cor den Heijer die al in mei ‘42 op transport gesteld was naar Kiel en daar tewerkgesteld in de Kriegsmarinewerff. Hij kreeg verlof toen zijn moeder overleed en is toen ondergedoken op het Hogeland, het hoogste deel van Tuindorp Oostzaan, waar je de Duitsers kon zien aankomen! Uit het gezin van Jan Verwoert  en Anna Bouweriks (zus van Jo en Dina) worden behalve hun twee schoonzoons ook alle drie de zoons op transport gesteld.

Zoon Jan Verwoert wordt tegelijk met zijn volle neef Gerrit Hendrik Bouweriks (zoon van de gelijknamige broer van Jo, Dina en Anna) bij een straatrazzia opgepakt voor de 'Arbeits-einsatz' en op 24 februari 1943 op transport gesteld naar Berlijn. Lopend in een colonne onderweg naar Duitsland, trekken zij door het dorpje Zelhem in de Achterhoek. Jan krijgt van een wildvreemde een hark in zijn handen gedrukt en een tuin ingetrokken. Hij is daar tot het einde oorlog gebleven. Neef Gerrit belandt wel in Berlijn en zal pas op 19 maart 1946 met 40 gulden Grensgeld terugkeren. 
Slechter liep het af met Gerrit Olthof de kersverse 20-jarige man van Bertha Bouweriks. Als fabrieksarbeider wordt hij al op 13 feb. 1941 op transport gesteld naar Berlijn - Köpenick en daar tewerkgesteld bij de Kodak Aktiongesellschaft. Het piepjonge gezin met 'n pasgeboren baby woont in de Jacob van Lennepstraat 85 / 1 hoog-achter. Gerrit weet al binnen enkele maanden uit Berlijn te ontsnappen en keert terug naar Amsterdam, waar hij onderduikt. Op 7 april ‘41 wordt er een opsporingsbevel uitgegeven. In jan.’42 wordt er nog een dochtertje geboren. Gerrit komt echter op bevrijdingsdag - op zaterdag 5 mei ‘45 in Amsterdam om het leven, 24 jaar oud!

Terug naar het ouderlijk gezin van Wereld – Bouweriks. Nog voor de hongerwinter uitbreekt, verlaat Herman sr. vrouw en kinderen, met medeneming van alles wat waardevol was. Ondanks dat, dansen zij rond de tafel van opluchting. Dat het financieel geen vetpot was, was iets dat zij immers al jaren gewend waren. Vermoedelijk trekt Herman zich terug in z’n tuinhuisje.

Jo vraagt direct na de oorlog een echtscheiding aan, die op 12 sept. 1945 werd uitgesproken. Nu breken voor haar betere tijden aan. In 1953 verhuisd zij naar de Sloterkade 128 / 1 hoog, waar zij tot een paar maanden voor haar dood woonde. 

Kort ervoor, was oudste dochter Jopie met haar man geëmigreerd naar Canada, alwaar Teun, onbewust, als stakingsbreker aan het werk ging. Dit kwam hem duur te staan. In elkaar geslagen was hij lange tijd niet in staat te werken. En dat als kersverse immigrant! Jopie vond werk in een radiofabriek. Het huwelijk liep stuk en Teun keerde terug naar Nederland. Jopie had diverse relaties, maar geen hield stand. Zij kwam gemiddeld elke vijf jaar op vakantie in Holland. Na meer dan 30 jaar keerde ze definitief terug.
Jopie trok voor enkele maanden bij moeder in en begon een relatie met de gefortuneerde achterneef van haar eerste man Bernhard Bernhard, illegale casino gigant.
In 1982 kochten zij een villa in de Zandvoortse Gerkenstraat en maakten jarenlang cruises. Helaas werd Bernhard ziek en overleed. Jopie, teleurgesteld in het leven en eenzaam, ondanks de steun van haar zussen, zocht haar toevlucht in de drank. Na een val van de trap overleed zij, slechts 64 jaar oud, op de operatietafel in een ziekenhuis te Haarlem.
Al in Canada had zij een gezelschapshondje, een teckel "Bodjo". Ze nam hem overal mee naar toe en was ontroostbaar toen hij tijdens een cruise overleed bij haar zus An. Zij liet haar aanzienlijke vermogen na aan de Dierenbescherming!


Terug naar moeder Jo. Zij viel, 85 jaar oud (zij had nooit een druppel alcohol gedronken, behalve een advocaatje met slagroom op verjaardagen) van de trap bij het schoonmaken hiervan, hoewel haar hulp dat kort tevoren gedaan had, maar niet naar haar zin...
Ze breekt beide onderarmen en haar neus en wordt met een zware hersenschudding opgenomen in Blaricum, omdat de Amsterdamse ziekenhuizen vol zijn. Aanvankelijk lijkt ze te herstellen, maar na 't moment dat er gesproken wordt over een plek in een bejaardenhuis, overlijdt ze in haar slaap.
 VIIy. Hermanus Hendrikus (Herman) van Wereld, geb. Amsterdam 29 april 1922, electriciën, Amsterdam 6 maart 1999, begr. Amsterdam, Zorgvlied aan de Amsteldijk 10 maart 1999, tr. Amsterdam 14 juli 1949 Neeltje (Nel) Helmers, geb. Amsterdam 24 jan. 1920, kantoorbediende, directie secretaresse, Amsterdam 29 mei 2001, dr. van Willem en Trijntje Steeman.

Uit dit huwelijk:
1. André Robert (André) van Wereld, geb. Amsterdam 4 juni 1951, boekhouder.
2. Ernestina Louise (Erna) van Wereld, geb. Amsterdam 5 maart 1954, onderwijzeres. 


VIIz. Anna Hermina (An) van Wereld, geb. Amsterdam 29 maart 1926, lingerie naaister, Zandvoort 15 sept. 2005, gecrem. Crematorium Haarlem 19 sept. 2005, tr. 1e Amsterdam 16 maart 1950 (echtsch. uitgespr. ald. 1952) Johan G.C. Verduijn; tr. 2e Amsterdam 24 maart 1954 Leo Eugenius Haagen, geb. Amsterdam 27 juli 1911, kapper, begrafenisondernemer, handelsreiziger in manufacturen, Haarlem, wonende in Zandvoort 12 juni 1988, begr. Zandvoort, Algemene Begraafplaats Tollensstraat 16 juni 1988, zn. van Jan Willem en Magdalena Geertruida [Lena] van Vught en gesch. echtg. van 1e Margaretha [Greetje] de Vink en 2e Jacoba Johanna Snoek.  


Uit het tweede huwelijk:
1. Henriëtte Anna, volgt
VIIIr.
2. Martin Leo Haagen, geb. Haarlem 20 okt. 1956, zweminstructeur; lasser-duiker; duikinstructeur; massage therapist (fysiotherapeut), tr. Montrose, Australië 10 okt. 1992 Bernadette Marie Grieve, geb. Melbourne, Australië 24 juli 1959, accountant, dr. van Jack Lesley Frederick en Elizabeth Church en gesch. echtg. van Russell West.
3. Albert Willem, volgt
VIIIs.

 


VIIIr. Henriëtte Anna Haagen, geb. Amsterdam 6 aug. 1954, zwemtrainer, auteur, content-manager, directeur, tr. Zandvoort 22 jan. 1976 Ronald Weilers, geb. Amsterdam 16 nov. 1948, hotelier; bestuurslid VVV en wijkraad; voorzitter HPOZ en KHN afd. Zandvoort, zn. van Robert [Bob] en Anna Antonia Alberts. 

Uit dit huwelijk:
1. David Floris, volgt
IXg.
2. Renée Paula Weilers, geb. Haarlem 2 dec. 1979, opticien i.o.; medewerker IKEA.
3. Marijn Aafke [Marijntje], volgt
IXh

.
4. Joleen Anne Weilers, geb. Haarlem 4 febr. 1986, manager horecabedrijf ; kunstschilder, tr. Brasc, Aveyron Frankrijk 6 sept. 2014 Sebastiaan Johannes (Bas) Smits, geb. Den Haag 18 juni 1983, Assistant Manager Wedgeview Country House & Spa Stellenbosch Westkaap ZA; horeca-manager IKEA food, zn. van Simon Johannes Hendricus en Astrid Maria Helena Josephine Kleinen.


IXg. David Floris Weilers, geb. Heemstede 14 aug. 1977, ICT programmeur; systeem analist; DGO Lionhead BV. Uit zijn relatie met Linda Marjolein Mulder, geb. Alkmaar 22 febr. 1979, bioloog, systeembeheerder, dr. van Berend Frederick Harm (Bert) en Regina Reiniera (Ina) van Schie:

1. Jelte Martijn Weilers, geb. Haarlem 27 juli 2009.
2. Iris Rosalie Weilers, geb. Haarlem 10 april 2011.

 

IXh. Marijn Aafke [Marijntje] Weilers, geb. Haarlem 31 maart 1983, assistent bedrijfsleider bioscoop; directiesecretaresse; apothekersassistente, tr. Haarlem 20 mei 2011 Franciscus Jacobus [Frank] Bakker, geb. Haarlem 15 aug. 1982, goudsmid, juwelier, zn. van Joseph Gerard Arnold [Jos] en Maria Johanna Caroline [Mariëtte] Driessen. 

Uit dit huwelijk:
1. Lenne Madelief Bakker, geb. Haarlem 24 maart 2012.
2. Eefje Mathilde Bakker, geb. Haarlem 3 jan. 2014.

 


VIIIs. Albert Willem Haagen, geb. Haarlem 30 dec. 1959, uitvinder, duiker-lasser, ergonomisch technisch ingenieur, tr. Croydon, Australië 1 febr. 1997 Rita Garabedian, geb. Melbourne, Australië 7 maart 1974, account manager, dr. van Jiray en Sona Chekian. 

Uit dit huwelijk:
1. Keenan Wylee Haagen, geb. Melbourne, Australië 10 juli 2003.
2. Jareth Annak Haagen, geb. Melbourne, Australië 5 april 2006.VIIaa. Henrica Johanna (Ria) van Wereld, geb. Amsterdam 6 sept. 1929, Bennekom 26 okt. 2004, begr. Amsterdam, Zorgvlied aan de Amsteldijk 30 okt. 2004, tr. Amsterdam 1 sept. 1956 (echtsch. ingeschr. ald. 1973) Gerardus Marinus Petrus Legel, geb. Amsterdam 21 nov. 1924, ambtenaar GAK, Amsterdam 20 nov. 2001, begr. Amsterdam, Begraafplaats Nieuwe Ooster 27 nov. 2001, zn. van Jacobus Johannes en Geertruida Maria Petronella Pul en gesch. echtg. van Johanna Margaretha Brouwer. 

 

Uit dit huwelijk:
VIIIt. Yvonne Yolanda Legel, geb. Amsterdam 3 febr. 1960, doktersassistente, tr. Amsterdam, Oost-Indischhuis 21 sept. 1983 Rudolf (Rudy, Ruud) van Wijland, geb. Amsterdam 13 aug. 1960, logistiek manager.

 

 

 

Uit dit huwelijk:
1. Yaora Huang [Yaroa] van Wijland, geb. Jiang Xi (China) 5 okt. 1998.
2. Huajian Yu [Jian] van Wijland, geb. Huyiang (China) 26 juni 2000.

 


VIab. Gerardina Johanna (Dina) Bouweriks, geb. Amsterdam 5 okt. 1891, ald. 9 april 1951, tr. Amsterdam 18 sept. 1918 Wilhelm van Wereld, geb. Amsterdam 9 mei 1889, springverenmaker (1908); haventransportarbeider, Amsterdam 12 april 1931, zn. van Hermanus Henricus en Maria Gertrud (Gertrud) Timmer.

Het gezin van Dina en Wim woont na hun trouwen in de Leliestraat 71 huis, vervolgens verhuizen ze op 30-06-1924 naar de Distelkade 11 huis, op 07-01-1930 naar de Kalmoesstraat 7 huis, vanaf 07-05-1931 op het Plejadenplein 40, en dan op 19-03-1935 naar de Orionstraat 51 huis in tuindorp Oostzaan.

[foto: ten Katestraat]

Het gezin heeft het bepaald niet breed, mede veroorzaakt door de ziekte TBC van Wim. Na zijn overlijden, door verdrinking, krijgt Dina voor het eerst sinds haar trouwen de portemonnee in handen. Zij beheert het gezinsinkomen vanaf dat moment met zeer strakke hand. Geld uitgeven aan de leuke dingen in het leven doet ze absoluut niet. Pas na haar overlijden blijkt dat ze, voor die tijd, een behoorlijk bedrag gespaard heeft. Haar kinderen waren enorm verbaasd...

Dina verhuisde op 10 december 1940 met de zeven in leven zijnde kinderen naar de ten Katestraat 28, 1 hoog.

Uit dit huwelijk:
1. Wilhelm [Wim], volgt
VIIab.
2. Gerardus Johannes, volgt
VIIac.
3. Gerardina Johanna van Wereld, geb. Amsterdam 30 aug. 1922, inpakster, tr. Amsterdam 15 juli 1948 W.M. Zoet.
4. Wilhelmina Johanna van Wereld, geb. Amsterdam 5 febr. 1924, tr. Amsterdam 11 mei 1950 B. Overdijk.
5. Geertruida Wilhelmina [Willy] van Wereld, geb. Amsterdam 8 jan. 1926, tr. Amsterdam 18 sept. 1947 Gerard Staats.
6. Hermanus Hendrikus [Herman], volgt
VIIad.
7. Maria Geertruida van Wereld, geb. Amsterdam 27 juni 1929, ald. 9 juli 1929.
8. Christina Johanna Maria, volgt
VIIae.

VIIab. Wilhelm [Wim] van Wereld, geb. Amsterdam 20 jan. 1919, draagknecht, détacheur, tr. Amsterdam 18 sept. 1946 Johanna Petronella [Jos] van Huffel, geb. Amsterdam 19 aug. 1922, ald. 23 april 1997, dr. van Johannes Petrus en Pieternella Johanna Wedemeijer.

Uit dit huwelijk:
1. Petronella Gerardina [Elly], volgt VIIIu.
2. Hermanus Wilhelm [Herman] van Wereld, geb. Amsterdam 6 juli 1948, vertegenwoordiger in Auto-onderdelen, tr. Theresia [Trees] Peters, (scheiding), geb. Amsterdam 19 jan. 1952 in Amsterdam. tr. 1989 Anita Douma, geb. Amsterdam 27 dec. 1950, Marketier.
3. Irene Johanna [Irene], volgt VIIIv.

 

VIIIu. Petronella Gerardina [Elly] van Wereld, geb. Amsterdam 3 april 1947, verkoopster. Tr. met Bernardus Maria [Ben] van den Boezem, geb. Amsterdam 23 dec. 1948:

Uit dit huwelijk:
1. Diana van den Boezem, geb. Amsterdam 1 febr. 1974.
2. Patrick Pascal [Patrick] van den Boezem, geb. Amsterdam 2 april 1974.

 

VIIIv. Irene Johanna [Irene] van Wereld, geb. Amsterdam 20 juni 1953, kantoorbediende. Relatie Willem van Luijk, geb. Amsterdam, treinmachinist. Uit haar relatie met Ronald (Ron) Keijzer, geb. Amsterdam:

Yarda Keijzer, geb. Amsterdam 4 april 1974, doktersassistente. 
 

VIIac. Gerardus Johannes (Gerard) van Wereld, geb. Amsterdam 15 aug. 1920, leerling meubelmaker, houtbewerker, timmerman en meubelmaker, Almere 9 juli 1998, tr. Amsterdam 6 april 1950 Wilhelmina Magdalena Charlotte van der Velden, geb. Amsterdam 2 maart 1926.

Uit dit huwelijk:
1. Gerardus Johannes [Gerard], volgt
VIIIw.
2. Willem Rudolph [Rudi], volgt
VIIIx.
3. Monica van Wereld, geb. Amsterdam 11 dec. 1969.


Gerard was houtbewerker, timmerman en meubelmaker bij de fa. Bruijnzeel. Hij heeft ook nog bij 2 andere timmer- meubelbedrijven gewerkt, o.a. bij Bon en Verhofte. Hij werd echter reeds in 1960 (40 jaar oud) afgekeurd wegens ernstige suikerziekte. Hij raakte vaak in coma en zaagde daarbij eens bij het houtbewerken twee vingers van zijn hand had af...


VIIIw. Gerardus Johannes [Gerard] van Wereld, geb. Amsterdam 13 febr. 1954, loketambtenaar bevolkingsregister, manager P&O, consultant P&O, adviseur P&O, tr. Milaan (Italië) 22 dec. 1975 Lina Bolognesi, geb. Casalmaggiore (Italie) 28 nov. 1954, bank-employé bij de ING-Bank afd. buitenlands betalingsverkeer, dr. van Lino en Maria Cerioli.  

Uit dit huwelijk:
Sabrina van Wereld, geb. Amsterdam 13 okt. 1989. 
 


VIIIx. Willem Rudolph [Rudi] van Wereld, geb. Amsterdam 24 dec. 1954, barkeeper.

Zijn dochter:
Sandra van Wereld, geb. Amsterdam 29 april 1986, verpleegkundige B (psychiatrie).

VIIad. Hermanus Hendrikus [Herman] van Wereld, geb. Amsterdam 20 juli 1927, ald. 10 aug. 2005, begr. Amsterdam, crematorium Westgaarde, tr. Amsterdam 16 dec. 1952 Elisabeth Johanna [Bep] Cras, geb. Amsterdam 23 maart 1932.

Uit dit huwelijk:
1. Paul Johannes [Paul], volgt
VIIIy.
2. Elisabeth Johanna [Bea] van Wereld, geb. Amsterdam 30 juli 1954. Uit haar relatie met Herman, een zoon:

 

VIIIy. Paul Johannes [Paul] van Wereld, geb. Amsterdam 14 mei 1953. Uit zijn relatie met Ria:

1. Kyra van Wereld, geb. Amsterdam, danseres.
2. Angèle van Wereld.

 

VIIae. Christina Johanna Maria van Wereld, geb. Amsterdam 27 juni 1929, Gouda 10 juni 2004, tr. Smallingerland 10 juli 1964 (echtsch. ingeschr. ald. 9 nov. 1972) Oebele Bijma, geb. Smallingerland 2 okt. 1925.

Uit dit huwelijk:
Willem Bijma, geb. Smallingerland 6 jan. 1965.


VIac. Hendrika Christina (Rika) Bouweriks, geb. Amsterdam 19 april 1895, ald. 31 mei 1962, tr. Amsterdam 11 okt. 1916 Joannes Fredericus (ome Freek) van den Berg, geb. Amsterdam 5 mei 1892, metselaar, Amsterdam 14 jan. 1965, zn. van Marinus Adrianus en Jansje Velt.

[foto: Semarangstraat]


Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Christina van den Berg, geb. Amsterdam 31 jan. 1917, tr. 16 maart 1938 M. de Rijk.
2. Johannes Fredericus [Freek], volgt
VIIaf.
3. Johannes Hendricus, volgt
VIIag.
4. Christina Frederika van den Berg, geb. Amsterdam 27 sept. 1921, tr. 23 okt. 1947 H.J. Velthuis.

Rika en Freek wonen vanaf hun huwelijk in de Semarangstraat 28 / 3 hoog. Pas als alle kinderen het huis uit zijn verhuizen zij op 15 april 1952 naar de Baas Ganschendonckstraat 16 / 1 hoog, waar zij tot hun dood wonen.

 

 


VIIaf. Johannes Fredericus [Freek] van den Berg, geb. Amsterdam 29 mei 1918, kunstschilder, Veesen, gemeente Heerde 13 juni 2000, tr. 1e Amsterdam 8 maart 1939 (echtsch. uitgespr. ald. 26 sept. 1945) Hendrika Bruijnje, geb. Amsterdam 1 april 1918; tr. 2e Amsterdam 17 okt. 1945 (echtsch. uitgespr. ald. 25 aug. 1948) Grethe Kroone, geb. Monnickendam 5 okt. 1915; tr. 3e Amsterdam 21 sept. 1948 (echtsch. uitgespr. ald. 13 juli 1961) Charlotte van Kooten, geb. Wageningen 26 april 1918; tr. 4e Amsterdam 9 okt. 1961 (echtsch. uitgespr. ald. 29 juni 1971) Annigje Hendrika Brokstra, geb. Amsterdam 23 juni 1940.
Johannes Fredericus [Freek] is geboren in de Semarangstraat 28 / 3 hoog te Amsterdam, zoon van metselaar Freek van den Berg en Rika Bouweriks. Hij groeit op in een gezin van 4 kinderen.

Als jongen trok Freek er met zijn veldezel en schilderskist op uit om te schilderen. Tegen de zin van zijn vader in, die niets zag in de toekomstplannen van zijn zoon als schilder. Hij verliet op zeventienjarige leeftijd het ouderlijk huis om vervolgens enkele maanden rond te zwerven op de Veluwe.
Een academie heeft hij nooit bezocht; het schilderen leerde hij door veel te kijken naar- en te werken met andere kunstenaars. Op de Vrije Academie van de Onafhankelijken werkte hij enige tijd naar model en kwam in contact met andere schilders. Zo ontwikkelde Freek een zeer brede belangstelling voor beeldende kunst die ook nog gevoed werd door een andere passie; boeken. Als student was hij vaak te vinden in de openbare leeszaal om verhandelingen over de schilderkunst te bestuderen. Hier ontdekte hij een artikel over het fauvisme, een stroming die aansloot bij zijn eigen manier van werken. In 1937 ontmoet Freek de schilder Kees van Dongen die hem uitnodigt voor zijn expositie bij de Amsterdamse kunsthandel Buffa. Het fauvisme was in Nederland nog redelijk onbekend en Freek raakte diep getroffen door het kleurgebruik van Van Dongen.

[zelfportret Freek van den Berg]

 

Op z'n 20e trouwt hij, welk huwelijk in 1945 ontbonden werd. Na de oorlog gaat Freek naar Parijs waar hij tentoonstellingen bezoekt en geïnspireerd raakt door de kleuren en vormgeving van schilders als Derain, De Vlaminck en Matisse. Hij schildert vooral landschappen, portretten en elegante vrouwen. De vrouw in haar warm zinnelijke aanwezigheid is HET onderwerp van zijn levendige schilderkunst. Hij trouwde viermaal en ruilde zo zijn muzes in voor een ander en als laatste een jongere vrouw.

‘De Kees van Dongen van Kattenburg', een voor zichzelf sprekende benaming, zo werd ‘de Nederlandse fauvist' Freek van den Berg veelvuldig genoemd, aldus diverse kritieken. Dat de geboren en getogen Amsterdammer als een fauve schildert is een gevolg van zijn temperament, zijn levensdrift, zijn liefde voor het leven dat hij met optimisme beziet. Uit zijn schilderijen en aquarellen blijkt allereerst dat hij een geboren schilder is, die het métier ‘in de vingers' heeft.

Om in zijn onderhoud te voorzien werkt hij als kunstcriticus voor Het Vrije Volk, Het Parool en Vrij Nederland. Begin jaren '60 schildert hij decors voor Opera Forum. Zijn visie op de wereld van het theater is uitbundig en zijn coloristische verbeelding overrompelend sterk. Gedurende deze periode maakt hij veel schilderijen en aquarellen met als thema de revuedames van My Fair Lady.

Freek maakt diverse reizen naar Chatou en Collioure, de bakermat van het fauvisme. In 1985 verlaat hij Amsterdam en vestigt zich op de Veluwe in het aan de IJssel gelegen Veessen.
In zijn Amsterdamse periode schildert hij expressief, later vooral meer naar het impressionisme neigend, maar ook in Veessen blijft hij het onmiskenbare kleurenpalet van ‘de wilde beesten' hanteren. Toch is Freek niet in een navolging van het fauvisme blijven steken maar heeft dit verwerkt tot een eigen en voor Nederland unieke stijl. Freek neemt deel aan diverse tentoonstellingen in het land en zijn doeken hangen nu ook in buitenlandse musea!

Als eerbetoon aan zijn 80e verjaardag verschijnt in 1998 de monografie: "Freek van den Berg, leven met kleur". Freek wordt vaak bestempeld als een der grootste Nederlandse fauvisten.

Het fauvisme is de Franse tak van het expressionisme en veelal worden hierbij de prettige zaken des levens als uitgangspunt genomen. Ook had Freek geen tijd voor melancholie. Hij overleed op dinsdagavond 13 juni 2000 in Heerde, 82 jaar oud en nog vol plannen. [Bron: Het Kozakkendorp]

 

[zelfportret Roland van den Berg]


Uit het derde huwelijk:
VIIIaa. Roland van den Berg, geb. Amsterdam 20 aug. 1950, 11 mei 2007. Uit zijn relatie met Geertje:
1. Bregje van den Berg,  Uit haar relatie met Luiz: Quinten en Chimene.
2. Jasper van den Berg.

Roland is in 1950 te Amsterdam geboren, zoon van de grote kunstenaar Freek van den Berg, kleinzoon van Rika Bouweriks. Hij was er op zijn dertiende al van overtuigd dat hij kunstenaar wilde worden. Zijn vader kon moeilijk bezwaar tegen deze wens van zijn jongste zoon hebben.

Roland werd aangenomen op de Rijksacademie wegens uitzonderlijk talent. Het waren toen roerige tijden voor rebelse jongeren en anderhalf jaar later werd hij van de academie verwijderd, zogenaamd door gebrek aan talent... Ook deze van den Berg zou zelf wel uitmaken welke weg hij zou volgen.

Het werk van Roland is, net als dat van zijn vader, over het algemeen zeer kleurrijk. Het is ook uitermate gevarieerd wat onderwerpen betreft. Amsterdamse stadsgezichten, grappige of vertederende afbeeldingen van dieren, oer-Hollandse landschappen met als tegenhanger Zuid - Franse natuurimpressies en verder nog vele portretten en stillevens.

Geen mooie of zachte plaatjes, geen liefelijkheid en nooit de aangename eerste indruk van het oog, maar de onopgesmukte kern van de zaak. Zo is hij ook zelf en wie zijn fantastische portretten ziet en hoe raak hij alleen al met de lijn en de contour iemand ten voeten uit neerzet, die twijfelt er niet aan dat hij dwars door iemand heen kan kijken.

[Blood transfusion - 1995]

Sterker nog; zijn schetsboek en de doeken uit de tijd dat hij in het ziekenhuis lag, beelden van hemzelf en zijn mede patiënten zijn buitengewoon menselijk en dat heft ze verre uit boven het niveau van momentopnamen.

De knuffeldieren van zijn kinderen, het petroleumstelletje waarmee hij zijn grote koude atelier verwarmde, hijzelf als clown, zijn zoon als rocker, de Blauwbrug aan de Amstel, alles neergezet in levende trillende kleuren die zich niet bescheiden in een voorstelling op hun plaats laten zetten, maar tegen elkaar aanbotsen, elkaar tegenspreken en dan toch heel onverwacht tot een bijzondere harmonie in elkaar vloeien. Soms een visioen een Frans straatje, maar dan weer een blik op een stad waar de regen ongenadig neer striemt; schitterend op een weerbarstige manier. En boven dat al gelige wolken met de oranje rafelrand van de laatste zon in de namiddag boven blinkende plassen, of de schilder zelf die vanuit een diepte omhoogkijkt naar de toeschouwer.

Zelfspot en ironie zijn Roland van den Berg niet vreemd en dat is in laatste instantie toch een bewijs van de ernst en eerlijkheid waarmee hij zich in zijn werk steeds verder ontwikkelt. [Bron: de officiële website van Roland van den Berg]

Hij werkte in zijn atelier in de Amsterdamse Admiraal de Ruyterweg 200-1 en in het atelier van zijn vader te Veessen. Hij woonde samen met Geertje en kreeg twee kinderen. Helaas overleed hij op de veel te jonge leeftijd van 56 jaar. Zoals zijn gezin het uitdrukte: "De Leeuw is getemd".

 


VIIag. Johannes Hendricus van den Berg, geb. Amsterdam 27 sept. 1921, kantoorbediende, Arnhem 26 okt. 1987, tr. 15 jan. 1948 Jantje Eelsing, geb. Amsterdam 11 april 1922.

Uit dit huwelijk:
1. Erik Frank van den Berg, geb. Amsterdam 19 dec. 1951.
2. Marjolein Saskia van den Berg, geb. Arnhem 16 maart 1958.V-l. Elisabeth Bouweriks, geb. Amsterdam 9 mei 1856, dekenstikster, Amsterdam 8 dec. 1928, tr. Amsterdam 18 aug. 1886 Henricus Philippus Strunk, geb. Amsterdam 14 jan. 1858, Suikerbakker, 1916 werkman, Amsterdam 22 juni 1930, zn. van N.N. en Grietje ter Mijtelen.

Uit dit huwelijk:
1. Henricus Philippus Strunk, geb. Amsterdam 21 jan. 1887, electriciën GAR waker, Vinkeveen 16 juli 1964, tr. Amsterdam 13 febr. 1929 Geertje Meijer, geb. Amsterdam 17 nov. 1888, Bussum? na 10 febr. 1969, dr. van Herman Rudolph en Geertje van Erkelens en gesch. echtg. van Simon Deubel. Uit dit huwelijk geen kinderen. Geertje had uit haar eerste huwelijk acht kinderen, waarvan drie als baby overleden.
2. Barend Frederik, volgt
VIad.
3. Grietje Maria Elisabeth, volgt
VIae.
4. Gerrit Hendrik, volgt
VIaf 

Elisabeth (tweeling met Jacobus Gerardus) is geboren in het huis staande Hoogkamersgang No.57, des voormiddags ten elf ure, aangifte door vader, kistenmaker en Johannes Mouter, Daniel Jacobus Heijne, beide kistenmakers, vader heeft aangegeven niet te kunnen schrijven. 

Echtgenoot Henricus was suikerbakker van beroep, tegenwoordig noemen we dat banketbakker. Elisabeth werkte als dekenstikster, waarschijnlijk bij de firma Kratzenstein aan de Looiersgracht 88, gespecialiseerd in gekaarde kapok. Zij moest, de meestal donkerrode, groene of vaalgele doorgestikte dekens, die in feite niet meer waren dan een al dan niet uit verschillende lapjes bestaande bovenlaag met voering, waartussen een kapokvulling, met rijgsteken, op de hand, doorstikken om de vulling op zijn plaats te houden. Een modern dekbed lijkt erop. Ook maakte zij van de gewatteerde stoffen wel jassen en de voorloper van de bodywarmer.

Het gezin woonde hun hele leven in de Jordaan aan de Oude Looiersgracht, op verschillende huisnummers, in 1902 op No.77, in 1912 op No. 67, rond 1918 op No.64 en in 1922 op No.79 en overal twee hoog.

De Looiersgracht is een van de kleinste grachten en onderdeel van de westelijke grachtengordel, tussen de Prinsengracht en de Lijnbaansgracht. Op de huisnummers Looiersgracht 58-60-62 zat de bottelarij waar het bier van Heineken werd gebotteld. Op nummer 70 stond de voormalige Looiersgrachtkerk, ook wel Simon de Looier genoemd.

[tekening - W.Hekking: Eerste Passeerdersdwarsstraat 1-27, gezien in noordwestelijke richting naar de Looiersgracht. Op de nummers 21-23 de nieuwe arbeiderswoningen (1852-1854) van de Vereniging ten behoeve van de Arbeidersklasse. Links de nummers 2-10. Midden achter: Looiersgracht 68-70]

Elisabeth heeft zich altijd verantwoordelijk gevoeld voor haar jongste broertje
Simon. Haar moeder overleed toen zij 19 jaar was, hij was toen zes. Zij was het die hem in huis opnam, nadat hij in strafkolonie Veenhuizen had gezeten en telkens daarna ontspoorde.

 


VIad. Barend Frederik Strunk, geb. Amsterdam 18 dec. 1888, lettergieter, stenotypeur, Amsterdam 15 aug. 1984, tr. Amsterdam 16 aug. 1916 Josina Johanna Houtman, geb. Amsterdam 24 nov. 1892, ald. 17 maart 1974, dr. van Dirk en Johanna Sophia Le Maitre.

Uit dit huwelijk:
1. Barend Frederik Strunk, geb. Amsterdam 28 mei 1917, tr. Amsterdam 2 juli 1947 E.J. Pastor.
2. Johanna Sophia Strunk, geb. Amsterdam 10 okt. 1920, tr. Amsterdam 1 aug. 1952 N. Pover.
 


VIae. Grietje Maria Elisabeth Strunk, geb. Amsterdam 14 dec. 1893, ald. 17 aug. 1939, tr. 1e Amsterdam 7 nov. 1917 (echtsch. uitgespr. ald. 6 juli 1928) Johannes van Driel, geb. Amsterdam 23 okt. 1895, suikerbakker, los arbeider, Amsterdam 26 april 1965, zn. van Johannes en Hendrika Wilhelmina de Ridder; hij hertr. Amsterdam 15 aug. 1928 Aaltje Klein; tr. 2e Amsterdam 8 mei 1929 Frederik Johannes Schoelitsz, geb. Amsterdam 7 maart 1890, suikerwerker, chemiker, bedrijfsleider blikslagerij, Amsterdam 22 nov. 1951, zn. van N.N. en Maria Antonia Kolder en wedr. van Christina Clasina de Klonia.

Uit het eerste huwelijk:
1. Johannes van Driel, geb. Amsterdam 10 okt. 1917, tr. Amsterdam 22 febr. 1945 G. Mellema.
2. Elisabeth van Driel, geb. Amsterdam 19 nov. 1920, tr. Amsterdam 1 nov. 1939 J.H.K. Kuijper
 


VIaf. Gerrit Hendrik Strunk, geb. Amsterdam 20 sept. 1896, koetsier, stoker Suikerfabriek, Brielle na 30 nov. 1966, tr. Amsterdam 18 juni 1924 Elizabeth Johanna Lubbe, geb. Amsterdam 6 sept. 1902, ald. 19 maart 1958, dr. van Louwrens en Elisabeth Johanna de Klonia.

Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Johanna Strunk, geb. Amsterdam 11 juni 1925, tr. Amsterdam 18 nov. 1950 J.W. Wijbrandts.
2. Gerrit Hendrik Strunk, geb. Amsterdam 17 mei 1927, tr. Amsterdam 19 maart 1954 E.P.D. van Hall.


Vm. Jacobus Gerardus Bouweriks, geb. Amsterdam 14 dec. 1857, steendrukker, kantonloper, kantonbode, Amsterdam 21 nov. 1907, tr. Amsterdam 9 maart 1881 Clasina Vrolijk, geb. Amsterdam 15 maart 1861, ald. 12 jan. 1937, dr. van Jan en Margaretha Johanna Martels.

Jacobus Gerardus is geboren in het huis staande Hoogkamersgang No.57, des namiddags ten elf ure, aangifte door vader, kistenmaker en Johannes Mouter, Daniel Jacobus Heijne, beide kistenmakers, vader heeft aangegeven niet te kunnen schrijven.

Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Hendrik, volgt
VIag.
2. Jan Hendrik Bouweriks, geb. Amsterdam 11 jan. 1883, ald. 7 okt. 1885.
3. Jacobus Gerardus Bouweriks, geb. Amsterdam 11 sept. 1884, ald. 5 dec. 1885.
4. Jan Hendrik Jacobus Gerardus, volgt
VIah.
5. Pieter Johannes [Hannes], volgt
VIai.
6. Clasina Maria Elisabeth, volgt
VIaj.
7. Alida Catharina Elisabeth, volgt
VIak.
8. Leendert, volgt
VIal.
9. Jacobus Gerardus, volgt
VIam.
10. Maria, volgt
VIan.
11. Pieter, volgt
VIao.
12. Antonius Jacobus Daniel, volgt
VIap.

 

Jacobus en Clasina wonen vanaf 14 maart 1893 in de Rozenstraat 192. Na een half jaar verhuizen zij naar de Laurierstraat 126, hier wonen ze anderhalf jaar. Vervolgens wonen ze op nr. 138 gedurende ruim 2 jaar, gevolgd door nr. 132 / 3 hoog alwaar het gezin bijna 7 jaar woont.
Vanaf 19 april 1905 huizen ze slechts 7 maanden in de Simon Willemsstraat 1 huis. Dan wordt 't telkens krap een half jaar aan de Lijnbaansgracht 205 / 1 hoog, Rozengracht 86 / 1 hoog, en de Laurierstraat 75 / 3 hoog achter. Zeer waarschijnlijk was Jacobus toen al ziek, waardoor er geen geld op de plank kwam. Hij werd slechts 41 jaar oud.
Clasina bleef achter met NEGEN kinderen! De oudste zoon, Gerrit was al getrouwd, de jongste was nog geen drie! Het grote gezin woonde ruim 17 jaar letterlijk en figuurlijk 3 hoog achter (deze uitdrukking was in Amsterdam gebruikelijk voor de 'halve' woningen, die meestal bewoont werden door de allerarmsten)!
Vanaf 20 januari 1933 woonde het gezin een half jaar aan de Sloterweg 136 huis. Daarna weer terug in 't hartje van de Jordaan, in de Laurierdwarsstraat 6 / 2 hoog.
|

VIag. Gerrit Hendrik Bouweriks, geb. Amsterdam 16 maart 1881, sigarenmaker, Pokhuis knecht, Glassnijder, Amsterdam 3 sept. 1936, tr. Amsterdam 29 aug. 1906 Maria Elisabeth Veltkamp, geb. Amsterdam 23 okt. 1887, ald. 29 okt. 1965, dr. van Jan en Neeltje Catharina van der Velden; zij hertr. Amsterdam 28 juli 1937 Willem Pols.


Gerrit en Maria wonen ruim 20 jaar van hun huwelijk in de Jordaan. Ze beginnen samen in de Laurierstraat 26 / 2 hoog achter. Anderhalf jaar later wonen ze in de Rozenstraat 117 / 2 hoog voor. Hier wonen ze 4 jaar. Op 24 juni 1912 gaat het huisraad op de handkar naar de Laurierstraat 24 / 2 hoog achter. Alwaar het 3e kindje, Jan wordt geboren, dat slechts 55 dagen oud wordt. Ook zoon Gerrit komt hier ter wereld. Vervolgens verhuizen ze op 2 juli 1917 naar de Hazenstraat 20 / 2 hoog achter. Na hier ruim 9 jaar gewoond te hebben, krijgen ze op 12 augustus 1926 een behoorlijke woning in de van Spilbergenstraat 25 / 2 hoog. Op 5 september 1929 vertrekken ze naar de Rappardestraat 8 / 3 hoog, exact een jaar later naar de De Kempenaerstraat 66 huis. Daarna op 9 januari 1934 wordt het de Geuzenstraat 68 / 1 hoog, vanaf eind september 1935 de Jan Haringstraat 32 / 1 hoog, alwaar Gerrit sterft. Op 2 maart 1937 trekt Maria 3 maanden in bij .... in de Polanenstraat 62 / 1 hoog. Daarna verhuist zij nog eenmaal naar de Goudsbloemstraat 139 / 1 hoog. |


Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Gerardus, volgt
VIIah.
2. Maria Elisabeth [Marie], volgt
VIIai.
3. Jan Bouweriks, geb. Amsterdam 6 maart 1913, ald. 30 april 1913.
4. Gerrit Hendrik, volgt
VIIaj.


 


VIIah. Jacobus Gerardus Bouweriks, geb. Amsterdam 7 juli 1907, letterzetter, typograaf, machinaal zetter, pianostemmer, pianist, Amsterdam 12 aug. 1962, tr. Sloterdijk, Amsterdam 24 dec. 1930 Maria Louise Berthauer, geb. Amsterdam 18 maart 1910, ald. 14 sept. 1990, dr. van Hendrik Willem en Maria Louise Verrier.

Uit dit huwelijk:
1. Maria Elisabeth [Rietje, Mary], volgt
VIIIab.
2. Henk Bouweriks, geb. Amsterdam 6 aug. 1937, boekbinder, tr. Amsterdam 5 sept. 1959 Elisabeth [Lies] de Vries. Henk en Lies kregen geen kinderen. Hij werkte tot zijn pensioen als boekbinder bij de fa. Paardekoper. Als hobby"s heeft hij fotografie, vissen en volkstuinieren. 
3. Robertus Fransiscus, volgt
VIIIac.

Jacobus en Maria wonen vanaf hun huwelijksdag in de Marnixstraat 99 / 3 hoog achter. Op 6 april 1937 verhuizen ze naar de Fanny Scholtenstraat 42 / 1 hoog en op 29 november sjouwen ze de hele inboedel naar 3 hoog.
Jacobus, zijn vrouw Maria en jongste zoon Robertus emigreren op 26 oktober 1959 naar Pretoria, Zuid-Afrika. Zij maken de reis per vliegtuig. Hun oudste dochter Rietje en haar man Jan wonen daar dan al sinds 1953.

Jacobus krijgt maagkanker en wil in Nederland sterven. Daarom keren ze op 7 februari 1961 met een rechtstreekse vlucht terug naar Amsterdam. Robertus was hen vooruit gereisd, met heel veel tussenstops waardoor hij nog heel wat van Afrika zag, alvorens in Nederland aan te komen. Na terugkomst in Nederland wonen zij in de Ernest Staesstraat 21 / 3 hoog (Bos en Lommer) te Amsterdam.

In zijn vrije tijd, maar ook een poosje beroepsmatig, speelde Jacobus de sterren van de hemel op zijn accordeon en de piano. Hij trad ook regelmatig op in diverse horecagelegenheden. Naast pianist was hij ook pianostemmer.
Daarnaast had hij een volkstuin en was een enthousiast visser.

 

 

 

 

 

 

VIIIab. Maria Elisabeth [Rietje, Mary] Bouweriks, geb. Amsterdam 17 febr. 1931, Steno Typiste, Pensionaris, tr. Amsterdam 9 okt. 1952 Jan Haantjes, geb. Amsterdam 20 aug. 1928, Machine Bankwerker, Pensionaris.

Uit dit huwelijk:
1. Jim [Jimmy], volgt
IXj.
2. Ruud [Rudy], volgt
IXk.Al snel na hun huwelijk emigreren Rietje en Jan naar Zuid-Afrika. Ze vertrekken met het schip ´het Zuiderkruis´ en zijn 6 weken onderweg.

|

IXj. Jim [Jimmy] Haantjes, geb. Pretoria, Zuid-Afrika 21 mei 1958, directeur, tr. Pretoria 9 nov. 1985 Penelope Ann [Penny] Els, geb. Port Elizabeth, Zuid Afrika 4 sept. 1963, boekhoudster, dr. van Thomas Richard en Ann Els Hays Mavis.

Uit dit huwelijk:
1. Brittany Haantjes, geb. Pretoria 6 febr. 1995.
2. Trent Haantjes, geb. Pretoria 10 dec. 1998.

IXk. Ruud [Rudy] Haantjes, geb. Pretoria, Zuid-Afrika 2 sept. 1961, tr. Zuid-Afrika 3 dec. 1988 Charmian Reneé van Schoor, geb. 11 juli 1965, onderwijzeres, directeur, dr. van Eastwood Thomas en Deanna Coetzee.

Uit dit huwelijk:
1. Devon Rudi Haantjes, geb. Zuid-Afrika 26 jan. 1995.
2. Jordan Rudi Haantjes, geb. Zuid-Afrika 6 maart 1998.|

VIIIac. Robertus Fransiscus Bouweriks, geb. Amsterdam 21 sept. 1945, boekbinder bij de fa. Paardekoper, dakdekker, kraandrijver. Tr. Annemarie Vonk, geb. Amsterdam 11 febr. 1949, dr. van Jan en Leen Meijer:

Uit dit huwelijk:
Sylvia Elisabeth Bouweriks, geb. Amsterdam 2 juli 1968, administratief medewerker technische afdeling bij de fa. Stork.
 

Robertus wisselde van beroep als hij ergens anders een paar gulden meer kon verdienen. Door het zware werk als dakdekker kreeg hij ernstige rugklachten en werd daarom afgekeurd. In 1996 kreeg hij ook nog hartklachten, waardoor hij zijn hobby ´volkstuinieren´ in 2003 op moest geven. Zijn andere liefhebberij, vissen blijft hij enthousiast uitoefenen.
 

 

VIIai. Maria Elisabeth [Marie] Bouweriks, geb. Amsterdam 27 juli 1911, pianiste; braille-correctrice Nederlandse Blinden Bibliotheek Den Haag, Den Haag 27 juli 2011, gecrem. Rijswijk, crematorium Eikelenburg 3 aug. 2011, tr. Huizen 5 maart 1936 Anton [Toon] Brinkerink, geb. Aarlanderveen 10 mei 1909, Mattenmaker, stoelenmatter, brailledrukker en braillezetter, Den Haag 2001.

Uit dit huwelijk:
1. Maria Engelina [Mien], volgt
VIIIad.
2. Antoon, volgt
VIIIae 

Marie wordt geboren in het huis staande in de Amsterdamse Jordaan, Rozenstraat 117, twee hoog in het gezin van de 30-jarige Pokhuisknecht, later glassnijder Gerrit Hendrik en Maria Elisabeth Veltkamp. Zusje van de 4-jarige Jacobus Gerardus. Op 24 juni 1912 verhuisde het gezin naar de Laurierstraat 24 / 2 hoog achter. Alwaar broertje Jan werd geboren, die slechts 55 dagen oud werd. Eén jaar later zag broertje Gerrit Hendrik hier het levenslicht.

Vervolgens verhuisde het gezin op 2 juli 1917 naar de Hazenstraat 20 / 2 hoog achter, alwaar zij ruim 9 jaar woonden. Het straatje loopt tussen Elandsgracht en Lauriergracht. Hier bleek dat kleine Marie niet naar de gewone lagere school kon, zij was héél slecht ziend! Een grote zorg voor vader en moeder.

De eeuw van het kind

Geluk bij dit ongeluk was het feit, dat de maatschappelijke visie op het onderwijs extreem positief veranderen zou in die jaren.  De  jaren waarin Marie leerplichtig was, worden wel ‘De eeuw van het kind’ genoemd. Bijna tien jaar vóór haar geboorte was de Leerplichtwet van kracht geworden. Deze verplichtte ouders om kinderen van 7 tot 12 jaar naar school te sturen. De toeloop naar  de lagere scholen was opeens zo groot dat  er plaatsgebrek ontstond. Het aantal schoolgaande kinderen steeg dat eerste jaar met maar liefst 13.571. In 1920 werd de Lager - Onderwijswet van kracht waarin geregeld was dat de gemeenten verplicht werden, om bijzondere scholen evenveel subsidie te geven als openbare scholen. De financiële gelijkstelling bestond uit drie geldstromen: de salarissen van alle onderwijzers werden door het rijk betaald; de stichtingskosten van de scholen kwamen ten laste van de gemeente; de gemeente was verplicht om de exploitatiekosten van de scholen te betalen. Hiermee verdween ook het systeem om de scholen in te delen naar sociale klassen, omdat het schoolgeld verviel en werd vervangen door de schoolbelasting die was gekoppeld aan het inkomen van de ouders. Verder was er ook nog het Buitengewoon Lager Onderwijs dat als een apart onderdeel van het Onderwijsstelsel werd erkend. Hieronder vielen de scholen voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten.

De scholen met een individuele aanpak voor blinde, dove en slechthorende kinderen kregen wel subsidie, maar de financiële gelijkstelling zou pas in de jaren vijftig geregeld worden. Op de keper beschouwd was Marie, dankzij deze nieuwe wetten, een geluksvogel. In elk geval wat haar onderwijskansen betrof. 

Tegelijkertijd werd in Zeist de ‘Vereeniging tot bevordering van christelijke opvoeding en onderwijs voor kinderen en jongelieden’ opgericht, wat resulteerde in het Bartiméus; een blinden– en brailleschool aan het Zusterplein 4. Directeur en initiator was onderwijzer G.A. Aldus, die samen met zijn vrouw, die hoofd van het internaat werd, de school vorm gaf. Zij maakten hiervoor vele studiereizen door heel Europa en ontwikkelden diverse leerhulpmiddelen, zoals een op hout aangebrachte kaart van Europa, waarop spijkertjes de landsgrenzen aangaven.

In oktober 1919, ‘onze’ Marie was toen 8 jaar oud, kwamen de eerste kinderen naar deze nieuwe school in Zeist. Marie verbleef twee jaar op het internaat.

Vervolgens kwam ze terug bij haar ouders in de Hazenstraat en ging tien jaar lang naar school op het toen al vermaarde Blindeninstituut, ook met internaat, in de Vossiusstraat 56 naast het Vondelpark. Op de foto, het gebouw gezien vanuit het park. Deze modelinrichting werd door deskundigen uit heel Europa bezocht en was sinds 1885 in gebruik. De instelling zelf was al in 1808 opgericht door de ‘Amsterdamsche Broederschap der Vier Vrijmetselaarsloges’. De gevel van het brede drie - laagse gebouw met souterrain kreeg de tekst: ‘Lux in Tenebris’ (Licht in de Duisternis). Er was hier op het instituut voor de leerlingen veel te leren. Het onderwijspakket was zeer divers en gericht op zelfredzaamheid, zowel beroepsmatig als thuis en in de vrije tijd.

Onze Marie bleek muzikaal en zou in het blindenkoor zingen, maar vooral het pianospelen was haar favoriet. In 1932 verhuisde het instituut naar Huizen, het Amsterdamse gebouw bevat nu appartementen. In de tussentijd zou het ouderlijk gezin op 12 augustus 1926 verhuizen. Eindelijk konden ze de kleine en bedompte twee hoog achterwoning verruilen voor een keurige etage in de van Spilbergenstraat 25 / 2 hoog. Op 5 september 1929 vertrokken ze naar de Rappardestraat 8 / 3 hoog en exact een jaar later naar een benedenwoning in de Kempenaerstraat 66. Vervolgens ging Marie op haar 20e nog één jaar naar het blindeninstituut in Bussum, waarna zij aan het werk ging op de blindenwerkplaats aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam. Hier kreeg zij verkering met de twee jaar oudere en blinde stoelenmatter Toon Brinkerink, geboortig van Aarlanderveen. De foto rechts is gemaakt in hun verkeringstijd, op de Posbank bij Arnhem.De Gezinskaart van haar vader noemt Marie in die tijd pianiste.  

Al met al was Marie ruim 13 jaar naar school geweest. Haar twee broers, die beide in de boekdrukkerij zouden gaan werken, hooguit 9 jaar! Overigens had haar oudste broer ook piano leren spelen en werkte later nog enige tijd pianostemmer en pianist en gevierd accordeonist met optredens in allerlei horecagelegenheden.

Marie trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 5 maart 1936 in Huizen met Toon. Maar zij betrokken na hun huwelijk een woning aan de Tolstraat, alwaar bijna een jaar later hun dochter Maria Engelina, roepnaam Mien geboren werd. Het gezinnetje verhuisde omstreeks ’38 naar de Saffierstraat, alwaar in het derde oorlogsjaar hun zoon Antoon geboren werd.

Toon werkte zich op van mattenmaker en stoelenmatter tot brailledrukker en braillezetter.

 

Zoontje Antoon ging ook naar het bijzonder onderwijs en wel naar de 2e Openluchtschool aan de Mauritskade 56 te Amsterdam. Beide kinderen waren verder gezond en goed ziend. Het gezin woonde toentertijd in de Toldwarsstraat. Dochter Mien zou op haar 18e jaar trouwen en in de zomer van 1958 verhuisden Marie, Toon met hun zoon Antoon naar Loosduinen bij Den Haag.

Reden voor deze grote verhuizing was de nieuwe baan, die Toon als brailledrukker kreeg, bij de Nederlandse Blinden bibliotheek op de Noordwal in Den Haag. Hij zou hier tot aan zijn pensionering in mei 1975 werken, hoewel de bibliotheek toen op een ander adres gehuisvest was. Ook Marie zou hier als correctrice gaan werken, totdat zij in juli 1976 ook met pensioen ging.

Anderhalf jaar eerder was zoon Antoon als Hoofdconducteur bij de NS begonnen. In 1989 werd hij fotograaf en fotoarchiefbeheerder op de afdeling NS Design.

Marie en Toon kregen acht kleinkinderen, vijf van hun dochter Mien en drie van zoon Antoon. Toon bereikte de hoge leeftijd van bijna 94 jaar, dochter Mien werd slechts 74 en Marie?  


Marie woonde haar laatste levensjaren in een bejaardenhuis, was nog goed bij de tijd en een geliefde oma en tante. Deze foto is gemaakt op haar 99e verjaardag, naast haar nichtje Nellie met haar man Hans. Zij stierf op haar 100e geboortedag.

 


VIIIad. Maria Engelina [Mien] Brinkerink, geb. Amsterdam 31 jan. 1937, dec. 2007, tr. 31 okt. 1955 Gerben van der Knoop, geb. 20 aug. 1935, 3 aug. 2009.

Uit dit huwelijk:
1. Susanne van der Knoop, † vóór 2009.
2. Bennie van der Knoop.
3. Frank van der Knoop.
4. Martin van der Knoop.
5. Marion van der Knoop.


VIIIae. Antoon Marius Brinkerink, geb. Amsterdam 3 aug. 1943, Hoofdconducteur NS, fotograaf - fotoarchiefbeheerder afd. NS Design, tr. Den Haag 17 nov. 1964 (echtsch. uitgespr. omstr. 1975) Wilhelmina Catharina [Will] van der Kruk; zij hertr. Schoemaker.

Uit dit huwelijk:
1. Antoon Marius Brinkerink, geb. Den Haag 15 april 1965.
2. Carolina Francisca [Carla, Caroline] Schoemaker [Brinkerink], geb. Den Haag 15 jan. 1968.
3. Peter Alexander Gerrit Schoemaker [Brinkerink], geb. Den Haag 28 maart 1971.


VIIaj. Gerrit Hendrik Bouweriks, geb. Amsterdam 11 april 1914, boekdrukker, boekbinder, Lelystad 21 jan. 1988, tr. 1e Amsterdam 18 mei 1938 (echtsch. uitgespr. ald. 20 juni 1944) Anna Maria Ederzeel, geb. Amsterdam 14 nov. 1920, boekbindster, Amsterdam 4 okt. 1970, dr. van Dirk en Aaltje Braam; zij hertr. Amsterdam 22 febr. 1950 Klaas Erdtsieck; tr. 2e Amsterdam 21 jan. 1947 Elisabeth Monsma, geb. Amsterdam 27 maart 1928, dr. van Reindert en Cornelia Adriana Harting. 

Uit het eerste huwelijk:
1. Hans Bouweriks, geb. Amsterdam 8 juli 1946.

Gerrit woont vanaf 1936 aan de Nieuwendammerdijk 547, ten huize van de familie Ederzeel. Twee weken voor zijn huwelijk met de dochter des huizes, Anna, betrekt hij een woning in de Fagelstraat 62 / 1 hoog. Het echtpaar woonde er slechts 3,5 maand. Vanaf 19 augustus 1938 wonen zij in de Oudorperstraat 10 / huis. Alwaar zoon Hans geboren wordt.

Gerrit en tweede echtgenote Elisabeth gaan na hun trouwen in de Laurierstraat wonen. Vervolgens wonen ze rond 1954 in de Jacob Van Arteveldestraat alwaar Gerrit, Bert en Ria geboren worden. Het gezin woont korte tijd in de Saffierstraat en uiteindelijk gaan zij in de Haarlemmermeerstraat wonen.

De boekbinderij was gevestigd in de kelder van hun woonhuis. Dus het was altijd een drukte van heb ik jou daar. Het grote gezin (7 Kinderen) en dan ook nog het personeel dat kwam eten, "t was wel heel gezellig"!

Gerrit, Bert en Nellie werken al op vrij jonge leeftijd in de zaak. Maar ook de kleinste meisjes hielpen ook wel eens een handje mee. Er werden o.a. dagboekjes gemaakt en daar moesten van die kleine hangslotjes op. Daar kwamen die kleine handjes natuurlijk goed van pas!


Uit het tweede huwelijk:
2. Cornelia Adriana [Nellie], volgt
VIIIaf.
3. Gerrit Hendrik Bouweriks, geb. Amsterdam 2 febr. 1954, boekdrukker, tr. Amstelveen 13 sept. 1974 A. Tilstra.
4. Albert [Bert], volgt
VIIIag.
5. Maria Elisabeth [Ria], volgt
VIIIah.
6. Elisabeth [Ellie], volgt
VIIIai.
7. Johanna Wijnanda [Hannie], volgt
VIIIaj.
8. Jacqueline, volgt
VIIIak.


 


VIIIaf. Cornelia Adriana [Nellie] Bouweriks, geb. Amsterdam 4 jan. 1947, alpha hulp, tr. Amsterdam 15 maart 1968 Leonardus Pierre Guillaume Ummels, geb. Meerssen 9 aug. 1943, 16 nov. 2009, zn. van Pieter Hubert en Maria Josephina Cobben. 

Uit dit huwelijk:
1. Jolanda Cornelia Maria Elisabeth Ummels, geb. Amsterdam 12 dec. 1970, office manager.
2. Marcel Leonardus Pierre Gerrit Ummels, geb. Amsterdam 21 mei 1978, corporate actions medewerker.


 

 

 


 

 

 

 

 


VIIIag. Albert [Bert] Bouweriks, geb. Amsterdam 6 juni 1956, drukker, tr. Amsterdam 8 sept. 1977 Evalina Frankot, geb. Amsterdam 4 maart 1959, dr. van Hendricus en Sopphia van den Ancker. 

Uit dit huwelijk:
1. Sandra Bouweriks, geb. Amsterdam 1983, tr. 1 okt. 2010
2. Michelle Bouweriks, geb. Amsterdam 1985
3. Robin Bouweriks, geb. Lelystad 1991.


 


VIIIah. Maria Elisabeth [Ria] Bouweriks, geb. Amsterdam 14 okt. 1957, tr. Lelystad 1 okt. 1981 (echtsch. uitgespr. ald. 26 juni 2003) Erik Nijenhuis, geb. Amsterdam 6 febr. 1959, zn. van Jacobus en Cornelia Dorshorst.

Uit dit huwelijk:
1. Dennis Remco, volgt
IXm.
2. Dave Nijenhuis, geb. Lelystad 9 april 1985, groepsleider in een jeugdgevangenis.
 


IXm. Dennis Remco Nijenhuis, geb. Amsterdam 27 aug. 1982, Vrachtwagenchauffeur, tr. Chequita Boldewijn.

Uit dit huwelijk:
1. Mikai Enrico Soender Nijenhuis, geb. Lelystad 5 okt. 2006.
2. Thaymen Devaron Nathan Nijenhuis, geb. Lelystad 23 sept. 2008.

 

 

 

 


VIIIai. Elisabeth [Ellie] Bouweriks, geb. Amsterdam 21 maart 1960.
Haar zoon: IXn. Richard, geb. 1984.

 

 


VIIIaj. Johanna Wijnanda [Hannie] Bouweriks, geb. Amsterdam 1 dec. 1963, Medewerker taxicentrale, tr. Lelystad 19 okt. 1984 Freddie Drost, geb. Kampen 9 april 1961, Medewerker Douwe Egberts, zn. van Jacob en Lambertha van Staveren.

Uit dit huwelijk:
1. Stefan Drost, geb. Lelystad 1985.
2. Justin Drost, geb. Kampen 1988.
3. Wesley Drost, geb. Kampen 1992.
4. Mitchel Drost, geb. Kampen 1998.


 

VIIIak. Jacqueline Bouweriks, geb. Amsterdam 12 okt. 1965, tr. Dronten 16 aug. 1991 Douwe Klaas Muizelaar, geb. Nagele 17 maart 1961, zn. van Geert Steffen en Ynskje Hofstra.

Uit dit huwelijk:
1. Anne Sharon Muizelaar, geb. Lelystad 22 sept. 1992.
2. Sara Elizabeth Muizelaar, geb. Lelystad 13 maart 1996.


 


 

VIah. Jan Hendrik Jacobus Gerardus Bouweriks, geb. Amsterdam 15 sept. 1886, tabaksbewerker, caféhouder, Amsterdam 6 juni 1931, tr. Amsterdam 28 nov. 1918 Geertje Kiburg, geb. Amsterdam 14 juni 1896, ald. 20 maart 1961, dr. van Petrus en Meertje Cornelia Alijda Smit; zij hertr. Amsterdam 9 nov. 1933 Hendrik Tollenaar.

Uit dit huwelijk:
1. Jan Hendrik Jacobus Gerardus, volgt
VIIak.
2. Meertje Cornelia Alijda, volgt
VIIal.

Jan en Geertje wonen vanaf hun trouwen in de Javastraat 113 / 3 hoog. Op 14 april 1919 verhuizen zij naar de Elandsgracht 27 / 1 hoog. Drie jaar later wonen zij aan de Da Costakade 51 huis. Vanaf 2 maart 1928 in de John Franklinstraat 7 / 1 hoog te Amsterdam.

Naar verluidt is Jan op zaterdag 6 juni 1931, tijdens heel dichte mist verdronken in de Prinsengracht, en daarna 44 jaar oud, overleden in het Wilhelmina Gasthuis.

Vanaf 2 september 1938 woont weduwe Geertje met haar twee kinderen en  pleegkind Paulus Citroen, geb. Amsterdam 28 juni 1927, in de Jac. van Lennepstraat 369 / 1 hoog te Amsterdam.


VIIak. Jan Hendrik Jacobus Gerardus Bouweriks, geb. Amsterdam 16 sept. 1919, monteur, electricien, radiomonteur, radiatormaker, Amsterdam 29 april 1976, tr. 1e Amsterdam 22 nov. 1939 (echtsch. uitgespr. ald. 16 mei 1944) Alberdina van Tricht, geb. Amsterdam 18 mei 1921; tr. 2e Amsterdam 12 okt. 1949 (echtsch. uitgespr. ald. 5 aug. 1954) Alberdina Beute, geb. Amsterdam 26 nov. 1927.

Uit het eerste huwelijk:
1. Jan Hendrik Jacobus Gerardus [Jan], volgt
VIIIal.
2. Meertje Cornelia Alijda Bouweriks, geb. Amsterdam 29 sept. 1942, tr. 20 dec. 1968 S. Zandstra.
 


VIIIal. Jan Hendrik Jacobus Gerardus [Jan] Bouweriks, geb. Amsterdam 6 jan. 1940, tr. 1e Haarlem 5 sept. 1962 L.P. Winkel; tr. 2e sept. 1965 Frederica Prosperi.

Uit het tweede huwelijk:
1. Edwin Bouweriks, geb. Amsterdam 9 maart 1966.
2. Patrick Bouweriks, geb. Zaandam 8 febr. 1971.
3. Natascha Bouweriks, geb. Zaandam 19 febr. 1972. 

 


VIIal. Meertje Cornelia Alijda Bouweriks, geb. Amsterdam 16 juli 1923, Hoorn 3 juli 1982, begr. Begraafplaats de Nieuwe Ooster in Amsterdam 7 juli 1982, tr. Amsterdam 28 mei 1945 Johannes Kruyswijk, geb. Amsterdam 3 okt. 1920, naaister, Hoorn 25 april 1985, begr. Begraafplaats de Nieuwe Ooster in Amsterdam 1 mei 1985.

Uit dit huwelijk:
1. Geertje Cornelia Alijda Kruyswijk, geb. Amsterdam 21 juni 1945, tr. 20 dec. 1967 B. Wiebenga.
2. Joke Hendrika Geertruida Kruyswijk, geb. Amsterdam 24 jan. 1952.

 

 

VIai. Pieter Johannes [Hannes] Bouweriks, geb. Amsterdam 16 okt. 1888, winkelbediende, pakhuisknecht, glassnijder, glaskoopman, Amsterdam 21 aug. 1975, tr. Amsterdam 17 sept. 1913 Elisabeth Catharina Cornelia Jacobs, geb. Amsterdam 13 febr. 1892, ald. 9 april 1959, dr. van Dirk en Elizabeth Catharina Klarenbeek.  


Uit dit huwelijk:
1. Clasina Elisabeth Catharina, volgt
VIIam.
2. Pieter Johannes, volgt
VIIan.
3. Hendrika, volgt
VIIao.
4. Elisabeth Catharina [Lies], volgt
VIIap.
5. Alida Catharina Elisabeth, volgt
VIIaq.
6. Maria, volgt
VIIar.


 

[foto: Laurierstraat in 1929] Ten tijde van zijn huwelijk woont Hannes in de Jacob van Lennepstraat 51 / 1 hoog achter. Op 28 juli 1914 verhuist het jonge gezin naar de Laurierstraat 79 / 2 hoog achter. Daar wonen ze 12 jaar en worden de volgende 5 kinderen geboren. Vanaf 14 juli 1926 wonen ze in dezelfde straat op nummer 122 / 1 hoog achter. Op 15 februari 1937 verhuist het gezin nogmaals in de Laurierstraat naar 69 / 2 hoog. Vervolgens wordt op 15 mei 1944 het hele spul één verdieping omhoog gesjouwd, waar ze tot 21 juli 1958 wonen. Op die dag wordt er verhuisd naar de Brederodestraat 73 huis, alwaar Elisabeth slechts 8 maanden later overlijdt. Zeven maanden voor zijn overlijden verhuist Hannes nog eenmaal naar De Klencke 11. In totaal woont Hannes ruim 36 jaar van zijn leven in de Laurierstraat, hartje Jordaan! |


VIIam. Clasina Elisabeth Catharina Bouweriks, geb. Amsterdam 22 febr. 1914, ald. 19 sept. 1964, tr. Amsterdam 11 okt. 1934 Bernardus Johannes Hendrikus Hoorn, geb. Amsterdam 18 jan. 1912, graficus, zn. van Albertus en Berendina Johanna Hendrika Burger.

Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Catharina Cornelia Hoorn, geb. Amsterdam 28 jan. 1935, ald. 13 febr. 1939.
2. Alberta, volgt
VIIIam.
3. Clasina Elisabeth Catharina, volgt
VIIIan 


VIIIam. Alberta Hoorn, geb. Amsterdam 1 nov. 1937, ald. 31 okt. 2006, tr. Amsterdam 3 aug. 1957 Jan van Setten, geb. Amsterdam 30 sept. 1935.

Uit dit huwelijk:
1. Jan [kleine Jan] van Setten, geb. Amsterdam 26 jan. 1958.
2. Alberta [Bea] van Setten, geb. Amsterdam 23 mei 1963. 
 


VIIIan. Clasina Elisabeth Catharina Hoorn, geb. Amsterdam 17 april 1942, tr. Amsterdam 17 april 1942 Robert Klasen, geb. Amsterdam 5 juli 1939.

Uit dit huwelijk:
1. Francoise Jose Klasen, geb. Amsterdam 5 aug. 1958.
2. Margot Klasen, geb. Amsterdam 11 okt. 1963.
3. Robert Pieter Klasen, geb. Amsterdam 24 mei 1967. 
 


VIIan. Pieter Johannes Bouweriks, geb. Amsterdam 24 jan. 1915, loopjongen, decoratieschilder, Amsterdam 21 okt. 1994, tr. Amsterdam Henrika Johanna Brouwer, geb. Amsterdam 16 mei 1917.

Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Catharina Cornelia Bouweriks, geb. Amsterdam 19 jan. 1940, tr. Amsterdam 7 juli 1961 Johannes Willem van Looy, geb. Amsterdam 11 mei 1939.
2. Matje Bouweriks, geb. Amsterdam 3 juli 1941, ald. 22 nov. 1941. 
 


VIIao. Hendrika Bouweriks, geb. Amsterdam 24 okt. 1917, fabrieks arbeidster bij Klene, dienstbode, Amsterdam 9 dec. 1980, begr. Tilburg, op Broekhoven 2, tr. Amsterdam 9 maart 1948 (Notitie bij het huwelijk: Echting van twee kinderen) Franciscus Matheus van Gestel, geb. Tilburg 5 okt. 1903, ald. 22 april 1971, begr. Tilburg, op Broekhoven.

Uit dit huwelijk:
1. Gerardus Albertus, volgt
VIIIao.
2. Pieter Johannes, volgt
VIIIap

VIIIao. Gerardus Albertus van Gestel [Bouweriks], geb. Rotterdam 6 maart 1940, rijksambtenaar, tr. Amsterdam 19 juni 1963 Catharina Brigitta Maria Donk, geb. Amsterdam 21 juli 1943.

Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Catharina Maria [Elly], volgt
IXo.
2. Johanna Eleanora Maria [Jolanda], volgt
IXp.
3. Maria Catharina Theresia [Marijke] van Gestel, geb. Grave N.B. 23 juli 1968, tr. Velp NB Lodewijk [Luwdig] van der Pas, geb. Heeswijk Dinter 28 febr. (jaar onb.).
4. Petrus Johannes Paulus [Peter], volgt
IXq 

 

IXo. Elisabeth Catharina Maria [Elly] van Gestel, geb. Grave N.B. 27 okt. 1963, tr. Franciscus [Frans] Faas, geb. Amsterdam.

Uit dit huwelijk:
Prissila Faas, geb. Veghel 26 juli (jaar onb.).
 

 

IXp. Johanna Eleanora Maria [Jolanda] van Gestel, geb. Grave N.B. 19 okt. 1966, tr. Teteringen 30 juni 1995 Ludy Mulder, geb. Den Haag 21 juli 1958.

Uit dit huwelijk:
Lindsay Kimberlin Mulder, geb. Breda 3 aug. 1998. 
 

 

IXq. Petrus Johannes Paulus [Peter] van Gestel, geb. Grave N.B. 25 sept. 1969. Uit zijn relatie met Anita Dijksma, geb. Enschede 14 febr. (jaar onb.) :

1. Cynthia van Gestel, geb. Enschede 2 mei 1992.
2. Maikel van Gestel, geb. Enschede 8 nov. 1994. 
 

 

VIIIap. Pieter Johannes van Gestel [Bouweriks], geb. Amsterdam 18 juli 1942, machinebankwerker, Gemeente Ambtenaar, Amsterdam 23 nov. 2005, tr. Amsterdam 21 juni 1968 Jose Cornelia Gremmen, geb. Amsterdam 5 maart 1949.

Uit dit huwelijk:
1. Niels David van Gestel, geb. Amsterdam 21 sept. (jaar onb.) .
2. Marinus Fransiscus van Gestel, geb. Amsterdam 18 sept. 1970.

VIIap. Elisabeth Catharina [Lies] Bouweriks, geb. Amsterdam 5 nov. 1919, tr. Amsterdam 3 dec. 1942 Hendrikus Hermanus Harm, geb. Amsterdam 24 april 1917, ald. 18 aug. 1974.

Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Catharina Harm, geb. Amsterdam 27 juli 1946.
2. Hendrikus Hermanus Harm, geb. Amsterdam 11 maart 1950. 
 


VIIaq. Alida Catharina Elisabeth Bouweriks, geb. Amsterdam 10 okt. 1921, strijkster, Amsterdam 1 nov. 1994, tr. Amsterdam Jacobus Albertus Kersbergen, geb. Amsterdam 22 juni 1917, ald. 23 aug. 1977.

Uit dit huwelijk:
Pieter Johannes [Hans] Kersbergen, geb. Amsterdam 26 maart 1941. 
 


VIIar. Maria Bouweriks, geb. Amsterdam 21 april 1924, fabrieks arbeidster, Amsterdam 6 juni 1990, tr. Amsterdam 26 juni 1947 Hendrik Tartaud, geb. Amsterdam 9 okt. 1924, machinebankwerker, Purmerend 26 juni 2004, zn. van Johan Willem en Johanna Frederika Haages.

Uit dit huwelijk:
1. Johan Willem [Wim] Tartaud, geb. Amsterdam 15 juni 1949.
2. Maria Tartaud, geb. Amsterdam 6 mei 1952.


VIaj. Clasina Maria Elisabeth Bouweriks, geb. Amsterdam 1 dec. 1890, ald. 23 dec. 1970, begr. Begraafplaats de Nieuwe Ooster in Amsterdam 28 dec. 1970, tr. Amsterdam 31 juli 1918 (echtsch. uitgespr. ald. 18 jan. 1934) Jacobus Leendert Verhoeven, geb. Amsterdam 7 juni 1899, betonwerker, Amsterdam, begr. Begraafplaats de Nieuwe Ooster in Amsterdam 4 jan. 1980, zn. van Willem Frederik en Catharina Anna Scholte.

Kind van Clasina:
1. Pieter Bouweriks, geb. Amsterdam 11 dec. 1914. Vermoedelijk jong overleden.

Uit dit huwelijk:
1. Catharina Jandrina Anna Verhoeven, geb. Amsterdam 7 maart 1920, stalenpakster.
2. Willy Jacoba Verhoeven, geb. Amsterdam 27 febr. 1922, leerling confectie naaister, tr. 21 okt. 1942 B.H. de Graaff.
3. Christiaan Cornelis Petrus, volgt
VIIas.
4. Willem Frederik Verhoeven, geb. Amsterdam 5 mei 1929, tr. 25 juli 1953 J.M. van Erken.
5. Jacobus Leendert Verhoeven, geb. Amsterdam 10 jan. 1931. 
 

Het gezin woonde vanaf oktober 1923 aan de Lauriergracht 90 huis, plus inwonend zijn broers Christiaan en Willem Verhoeven. Per 21 april 1931 verhuisden zij naar de Sloterweg 136 huis. Clasina woont na haar scheiding, nog twee maanden in huis van haar ex-man. 
Vanaf 13 maart 1934 woont zij met haar kinderen weer aan de Lauriergracht 90 huis. De twee oudste dochters, slechts 14 en 12 jaar oud werken dan al. Dit om de huishoudportemonnee gevuld te houden.
Ex Jacobus woont in 1934 nog alleen op drie andere adressen, maar trekt op 21 april 1936 weer in bij Clasina en zijn kinderen. Volgens de Woningkaart zal hij daar blijven wonen tot aan zijn dood.
Dat oudste zoon Christiaan in 1945 in Parijs beland was, had waarschijnlijk te maken met zijn eerdere tewerkstelling (Arbeitseinsatz). Er is immers een paspoort verstrekt en eind juni 1943 was hij mogelijk ingedeeld bij de bouw van de Atlantik Wall in Frankrijk (zeker weten we dit niet, deze gegevens zijn nog niet openbaar).  Jongste zoon Jacobus Leendert zal - als laatste - vanaf 4 juni 1958 op zichzelf (met een vrouw) gaan wonen op de Looiersgracht 96 / 2 hoog.
 

VIIas. Christiaan Cornelis Petrus Verhoeven, geb. Amsterdam 4 sept. 1924, rijwielhersteller, magazijnbediende, tr. Parijs 7 sept. 1945 Nadjesjda Boerakowa, geb. Kiew, Rusland 24 april 1924, Amsterdam 22 maart 1984. 

Uit dit huwelijk:
1. Catharina Clasina Verhoeven, geb. Amsterdam 11 dec. 1946, tr. 22 juli 1966 J.A. van de Vliet.
2. Jacobus Leendert Verhoeven, geb. Amsterdam 13 okt. 1952, tr. Purmerend 6 maart 1975 M.H. van Gelderen.

 

 

 


 

VIak. Alida Catharina Elisabeth Bouweriks, geb. Amsterdam 27 okt. 1892, ald. 10 aug. 1953, tr. 1e Amsterdam 21 aug. 1912 (echtsch. uitgespr. ald. 27 dec. 1922) Arjaan Hopman, geb. Leeuwarden 20 okt. 1890, koopman ongeregeld goed, werkman, Amsterdam 2 febr. 1945, zn. van Evert en Jeltje Ronner; tr. 2e Amsterdam 15 juli 1928 Johannes Petrus Jacobs, geb. Amsterdam 23 febr. 1886, timmerman, Amsterdam 23 juli 1960, zn. van Dirk en Elizabeth Catharina Klarenbeek en wedr. van Johanna Gerardina Charlotte Engels.

Uit het eerste huwelijk:
1. Clasina Elisabeth Hopman, geb. Amsterdam 10 okt. 1910, Pakster in chocoladefabriek, Amsterdam 2 juli 1988, tr. Amsterdam 7 maart 1929 Cornelis van Beek, geb. Amsterdam 27 april 1907, electriciën, Amsterdam 1 nov. 1963, zn. van Theodorus Albert en Cornelia Adriana Renetta Keijzer.
2. Alida Catharina Elisabeth Hopman, geb. Amsterdam 21 nov. 1914, Pakster in biscuitfabriek, Amsterdam 9 nov. 1993, tr. Amsterdam 14 okt. 1936 Johannes Baptist Maria Zonnenberg, geb. Amsterdam 9 nov. 1914.
3. Elisabeth Cornelia Hopman, geb. Amsterdam 12 aug. 1916, ald. 4 dec. 1991, tr. 11 okt. 1939 Gustaaf Lodewijk Leo, geb. Amsterdam 3 mei 1914, ald. 18 maart 1989.
4. Jacobus Gerardus Hopman, geb. Amsterdam 15 mei 1920. 
5. Jan Petrus, volgt VIIat.

Uit het tweede huwelijk:
6. Johanna Petronella Jacobs, geb. Amsterdam 7 febr. 1931.

Alida woont met haar vijf kinderen al in 1926, twee jaar voor haar tweede huwelijk, in bij weduwnaar Johannes, in de Laurierstraat 124 / 1 hoog achter. Vanaf 7 september 1927 wonen zij in de Laurierstraat 85 / 3 hoog. In 1928 trouwden zij en er volgde drie jaar later nog een dochtertje. Johannes nam de jongste vier kinderen aan als stiefkinderen. Als weduwnaar van Johanna Gerardina Charlotta Engels (zij was in de kraam van hun derde kind gestorven) bracht hij twee puberkinderen het huwelijk in. Vanaf 28 september 1933 woonde het grote gezin in de Mercatorstraat 30 huis. Op 7 februari 1952 verhuisden zij naar de Mercatorstraat 57 / 1 hoog.
Na Alida's dood, woonde Johannes nog in de Nieuwe Leliestraat en sleet de laatste twee jaren van zijn leven in het Gemeentelijk verzorgingshuis aan de Roeterstraat 2.
 

VIIat. Jan Petrus Hopman, geb. Amsterdam 20 juli 1922, ald. 2 febr. 1999, tr. Amsterdam 30 maart 1948 Wilhelmina Margaretha van Loenen, geb. Amsterdam 20 maart 1921.

Uit dit huwelijk:
Gustaaf Lodewijk Hopman, geb. Amsterdam 28 juni 1951.

 

VIal. Leendert Bouweriks, geb. Amsterdam 24 april 1895, werkman, fabrieksarbeider, Amsterdam 27 juli 1952, tr. Amsterdam 8 jan. 1919 Bertha Jacoba Cornelia Waterman, geb. Amsterdam 25 mei 1897, ald. 5 juni 1980, dr. van Pieter en Bertha Jacoba Cornelia Jut.

Uit dit huwelijk:
1. Jacob Antonie, volgt VIIau.
2. Bertha Jacoba Cornelia, volgt VIIav.
3. Gerardus Jacobus, volgt VIIaw.
4. Lena, volgt VIIax.
5. Bernardus Antonius, volgt VIIay.
6. Lucie, volgt VIIaz.

Leendert en Bertha wonen vanaf hun huwelijksdag in de Langendijkstraat 31, (inwonend, ten huize van van Maenen). Op 6 november 1922 verhuizen zij naar de Castorstraat 10 huis. Hier wonen ze 5 jaar en wordt dochter Lena geboren. Op 21 november 1927 vertrekken ze voor 3 maanden naar het Zaandammerplein 38 / 2 hoog. Vervolgens wonen ze ruim 6 jaar in de Torresstraat 23 / 2 hoog, alwaar de jongste 2 kinderen geboren worden. Op 18 oktober 1934 verhuist het gezin naar de Orteliusstraat 325 / 1 hoog.


VIIau. Jacob Antonie Bouweriks, geb. Amsterdam 20 juli 1917, Melkrijder, expeditiebrievenmaker, expeditie chauffeur, Amsterdam 29 mei 1994, tr. 1e Amsterdam 17 aug. 1938 Johanna Paulina Broert, geb. Amsterdam 18 dec. 1906, ald. 19 dec. 1944; tr. 2e Amsterdam 30 mei 1950 Catharina ter Koele, geb. Amsterdam 27 dec. 1920.

Uit het eerste huwelijk:
1. Astrid Bouweriks, geb. Amsterdam 23 mei 1940, tr. 21 maart 1959 A.P. Kramer.

Uit het tweede huwelijk:
2. Jacoba Antonia Bouweriks, geb. Amsterdam 17 juni 1950, tr. 18 nov. 1966 P. Krouwel.
3. Marja Bouweriks, geb. Amsterdam 9 mei 1959. 

Jacob en Johanna Broert wonen vanaf hun trouwen in de Mercatorstraat 27 / 1 hoog te Amsterdam. Zij hebben vier pleegkinderen in huis.

VIIav. Bertha Jacoba Cornelia Bouweriks, geb. Amsterdam 15 jan. 1920, ald. 5 aug. 1999, tr. 1e Amsterdam 3 jan. 1940 Gerrit Olthof, geb. Amsterdam 2 jan. 1921, slagersknecht, fabrieksarbeider, monteur, werkman DW, Amsterdam 5 mei 1945, zn. Jan en Anna Kaspers; tr. 2e Amsterdam 4 juni 1947 Frederik Albertus van der Haas, geb. Amsterdam 5 maart 1924, ald. 13 april 1987.

Uit het eerste huwelijk:
1. Gerrit Olthof, geb. Amsterdam 21 febr. 1940.
2. Bertha Jacoba Cornelia Olthof, geb. Amsterdam 12 jan. 1942.

 

Uit het tweede huwelijk:
3. Fredericus Albertus van der Haas, geb. Amsterdam 13 april 1949.
4. Leni van der Haas, geb. Amsterdam 12 maart 1951.
5. Hendrica Johanna van der Haas, geb. Amsterdam 4 mei 1952.
6. Elsje van der Haas, geb. Amsterdam 15 febr. 1959.

VIIaw. Gerardus Jacobus Bouweriks, geb. Amsterdam 20 dec. 1921, slager, leerling ijzerwerker, chauffeur, schoonmaker, havenarbeider, chauffeur, taxichauffeur, Amsterdam 17 maart 1981, tr. Amsterdam 16 mei 1953 Johanna Magdalena ter Koele, geb. Amsterdam 6 maart 1924, fabrieksarbeidster, dr. van Sijbrand [Sijb] en Catharina Stellingwerf.

 

Ten tijde van zijn huwelijk woont Gerard aan de Prinsengracht 315 / 1 hoog. Zij hebben ook een pleegkind Gerrit ter Woude in huis. Vanaf 28 februari 1955woont het gezin in de Westerstraat 97 / 2 hoog. Op 7 februari 1962 verhuist het gezin naar de Ferd. Spitsstraat 38 / 3 hoog, alwaar ze ruim 8 jaar wonen. Daarna wonen zij in de St. Willibrordusstraat 97 / 1 hoog. Hier woont ook zoon Ronald na zijn huwelijk enige tijd in. Rond december 1970 kopen ze een huis in Heerhugowaard.

Uit dit huwelijk:

 

VIIIaq. Ronald Bouweriks, geb. Amsterdam 3 juni 1947, taxichauffeur [Amsterdam 1975-], tr. Amsterdam 23 okt. 1970 (echtsch. uitgespr. ald. omstr. 1975) Carolina Jacoba Margaretha Engwaard, geb. Amsterdam 3 juni 1947.  

Uit dit huwelijk:
1. Brenda, volgt IXr.
2. Rick, volgt IXs
 

 

IXr. Brenda Bouweriks, geb. Amsterdam 11 april 1971, taxichauffeur, tr. 1e 1988 (door echtsch. ontbonden 1990) Gerke Hoekstra; tr. 2e 30 juli 2002 Anne Wiersma  

Uit het eerste huwelijk:
1. Angela Hoekstra, geb. 14 juli 1990. 
 

Uit het tweede huwelijk:
2. Priscilla Wiersma, geb. 8 april 1994. [Drachten 2006-]
 

 

IXs. Rick Bouweriks, geb. Heerhugowaard 1 mei 1973, taxichauffeur, beveiligingsmedewerker. Uit zijn relatie met Janke de Vries: 

1. Kelly Bouweriks, geb. 25 juli 1998.
2. Ronald Bouweriks, geb. 20 april 2000. 
 

Uit zijn relatie met Miranda:
3. Glenn Giovani Bouweriks, geb. 22 aug. 2005. 
 

 

VIIax. Lena Bouweriks, geb. Amsterdam 26 maart 1924, dagmeisje, Amsterdam 23 febr. 1984, begr. Begraafplaats de Nieuwe Ooster in Amsterdam 28 febr. 1984, tr. 1e Amsterdam 17 sept. 1947 (echtsch. uitgespr. ald. 26 maart 1956) Fredericus Henricus Gevers, geb. Helmond 16 nov. 1925; tr. 2e Amsterdam 24 aug. 1957 Bartholomeus Carolus Franciscus Volkers, geb. Amsterdam 26 dec. 1907, ald. 7 maart 1959; tr. 3e Amsterdam 1 dec. 1960 (echtsch. uitgespr. ald. 16 maart 1977) Johannes Witte, geb. Arnhem 29 juni 1932.  

Uit het eerste huwelijk:
1. Sonja Gevers, geb. Amsterdam 19 april 1944.
2. Yvonne Gevers, geb. Amsterdam 6 juli 1946. 
 

 

VIIay. Bernardus Antonius Bouweriks, geb. Amsterdam 30 sept. 1928, arbeider tandenborstelfabriek, bakker, sjouwerman, havenarbeider, ijzerwerker, kraandrijver, Amsterdam 14 nov. 1980, tr. Amsterdam 20 aug. 1960 Catharina Jacoba Maria Tellekamp, geb. Breda 22 april 1939.  

Uit dit huwelijk:
1. Leendert Johannes Bernardus Bouweriks, geb. Amsterdam 13 jan. 1962.
2. Johannes Bernardus Bouweriks, geb. Amsterdam 2 febr. 1968. 
 

 

VIIaz. Lucie Bouweriks, geb. Amsterdam 20 maart 1933, ald. 30 jan. 1995, tr. Amsterdam 9 mei 1953 (echtsch. uitgespr. ald. 9 dec. 1986) Gerrit Molegraaf, geb. Amsterdam 3 maart 1934.  

Uit dit huwelijk:
1. Christiaan Molegraaf, geb. Amsterdam 9 nov. 1953.
2. Lucie Molegraaf, geb. Amsterdam 9 febr. 1955.
3. Gerda Molegraaf, geb. Amsterdam 3 mei 1956.
4. Willy Molegraaf, geb. Amsterdam 28 maart 1958.
5. Leendert Molegraaf, geb. Amsterdam 3 juli 1959.
6. Rudi Molegraaf, geb. Amsterdam 12 april 1962.
7. Monique Molegraaf, geb. Amsterdam 21 sept. 1966.
8. Sandra Molegraaf, geb. Amsterdam 3 febr. 1968. 

[Laurierstraat]

VIam. Jacobus Gerardus Bouweriks, geb. Amsterdam 4 nov. 1897, betonwerker, Amsterdam 1 okt. 1976, begr. Begraafplaats de Nieuwe Ooster in Amsterdam 6 okt. 1976, tr. Amsterdam 1 febr. 1922 Johanna Hendrika Moolhuizen, geb. Amsterdam 19 juli 1899, betonwerker, Amsterdam 4 okt. 1981, dr. van Kasper en Johanna Hendrika Blok.

Uit dit huwelijk:
1. Johanna Hendrika, volgt
VIIaz.
2. Alida, volgt
VIIba.
3. Jacobus Gerardus Bouweriks, geb. Amsterdam 1 okt. 1929, tr. 4 juni 1955 H. Segers.
 

Jacobus en Johanna wonen vanaf hun trouwdag, één jaar in de Laurierstraat 69 / 3 hoog voor. Vervolgens 8 maanden aan de Lauriergracht 68 / 1 hoog. Op 7 oktober 1923 verhuist het gezin terug naar de Laurierstraat 124 / 3 hoog achter. Vanaf 6 september 1927 huren ze een hele woning in dezelfde straat op nr. 85 / 1 hoog. Op 28 april 1939 verhuizen ze nog eenmaal naar de Laurierstraat 72 / 1 hoog.

VIIaz. Johanna Hendrika Bouweriks, geb. Amsterdam 28 febr. 1922, Gorinchem 16 febr. 1999, begr. Gorinchem, Alg. Begraafplaats De Haarhof 22 febr. 1999, tr. Amsterdam 23 april 1943 Rijnerus Rijnders, geb. Dordrecht 28 jan. 1920, Amsterdam 17 okt. 1984.

Uit dit huwelijk:
1. Ria Rijnders, tr. John Polak.
2. Jacoba Gerarda [Gerda] Rijnders, geb. Amsterdam 14 nov. 1944, tr. John Thonus.
3. Johanna Francisca Martina [Tina] Rijnders, geb. Amsterdam 10 nov. 1946, tr. Jaap Smithjes

 

VIIba. Alida Bouweriks, geb. Amsterdam 2 april 1925, Marktkoopvrouw, tr. Amsterdam 1942 Karel Frederik Bernardus Wijnen, geb. Amsterdam 27 mei 1915, Marktkoopman, Amsterdam 15 april 2006.

 

Uit dit huwelijk:
1. Johanna Hendrika [Ria] Wijnen, geb. Amsterdam 12 mei 1943, tr. 15 maart 1962 Piet Kalse.
2. Karin Frederica Bernedine Wijnen, geb. na 1943, tr. 3 okt. 1995 Dries Esteje
 

Alida en Karel schrijven zich op 24 oktober 1945 in voor een Marktvergunning. Zij krijgen op 1 mei 1946 een vaste plaats toegewezen voor de markt aan de Lindengracht met als koopwaar tweedehandsgoed. De vergunning wordt ingetrokken op 1 september 19??. et gezin woont dan in de 1e Laurierdwarsstraat 10 / 1 hoog.


VIan. Maria Bouweriks, geb. Amsterdam 2 maart 1900, ald. 18 juni 1952, tr. Amsterdam 24 sept. 1919 Gerrit Tophoff, geb. Amsterdam 28 okt. 1895, werkman, glazenwasscher, Amsterdam 31 juli 1972, zn. van Gerrit en Maria Catharina Vink.

Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Tophoff, geb. Amsterdam 10 april 1920, ald. 5 jan. 1996, tr. Hilversum 10 april 1946 Jannetje van den Berg, geb. Hilversum 3 maart 1924.
2. Johannes Petrus, volgt
VIIbb.
3. Maria Tophoff, geb. Amsterdam 27 okt. 1927, tr. 17 jan. 1950 J.H. Boon.
4. Jacobus Gerardus, volgt
VIIbc.
5. Antonius Jacobus Daniel Tophoff, geb. Amsterdam 2 maart 1931.
6. Clasina Tophoff, geb. Amsterdam 21 febr. 1933, ald. 7 sept. 1967, begr. Amsterdam, Nieuwe Oosterbegraafplaats 12 sept. 1967, tr. Amsterdam 18 maart 1959 Maarten Rozendaal, geb. Amsterdam 1 febr. 1935.
7. Cornelis Hendrik Tophoff, geb. Amsterdam 28 jan. 1935, ald. juni 2008.
8. Pieternella Tophoff, geb. Amsterdam 19 febr. 1938, ald. 21 juni 1993, tr. Amsterdam 24 nov. 1961 Cornelis Meijer, geb. Amsterdam 20 juni 1930.
9. Willem Gerardus Tophoff, geb. Amsterdam 23 sept. 1940, tr. Velsen 23 nov. 1962 A.M.M. Booij.
10. Alida Catharina Elisabeth, volgt
VIIbd 


VIIbb. Johannes Petrus Tophoff, geb. Amsterdam 20 febr. 1926, tr. 1e 18 dec. 1946 (echtsch. ingeschr.) H.J. Wanschers; tr. 2e Amsterdam na 1947 Maria Ruckert.

Uit het tweede huwelijk:
Ed Tophoff.

 

VIIbc. Jacobus Gerardus Tophoff, geb. Amsterdam 19 mei 1929, Bakker, wijnkopersknecht, Purmerend 20 maart 1991, tr. Amsterdam 12 juni 1954 Pieternella Letanche, geb. Amsterdam 19 nov. 1923.

Uit dit huwelijk:
1. Michiel Robertus Tophoff, geb. Amsterdam 3 sept. 1948.
2. Yvonne Paulina Tophoff, geb. Amsterdam 18 jan. 1956.


 VIIbd. Alida Catharina Elisabeth Tophoff, geb. Amsterdam 17 jan. 1944, Abcoude 19 jan. 2000, tr. Amsterdam 29 juni 1963 Jacob Velthuis, geb. Amsterdam 25 nov. 1937. [Abcoude 1978-]

Uit dit huwelijk:
Ronald Velthuis, geb. Amsterdam 14 dec. 1963. 


VIao. Pieter Bouweriks, geb. Amsterdam 3 juni 1902, los werkman, Amsterdam 27 maart 1983, tr. Amsterdam 10 juni 1925 Anna Maria Kempff, geb. Amsterdam 26 juni 1905, ald. 11 febr. 1995, dr. van Hendrik Jacobus en Rika Scholten.

Uit dit huwelijk:
1. Pieter, volgt
VIIbe.
2. Johan [Joop], volgt
VIIbf.

Vanaf hun trouwen wonen zij aan de Kattenburgerkade 51 / 1 hoog achter. Op16 maart 1927 aan de Lauriergracht 80, in de gangkamer, een jaar later verhuizen naar kamer 8 op hetzelfde adres. Vanaf 20 juli 1931 krijgen ze hun eerste volwaardige woning aan het Duindoornplein 4 huis. Op 27 maart 1934, vertrekken zij naar de Vespuccistraat 3 / 2 hoog. Daar wonen ze slechts krap 10 maanden. Het gezin verhuist voor slechts 3 maanden naar de Hugo de Grootkade 52 / 2 hoog. Vervolgens op 4 april 1935 naar de Brouwersgracht 60 / 3 hoog.

Het ligt voor de hand dat de moeilijke crisisjaren en dus werkeloosheid, debet waren aan al deze snel opvolgende verhuizingen. Op 3 mei 1938 wordt het de Lindenstraat 8 / 3 hoog. Na 7 maanden de Heerenstraat 18 / 3 hoog. Daarna wonen zij jarenlang op de de Korte Prinsengracht. De laatste jaren van hun leven verblijven ze in een bejaardenhuis, alwaar zij beiden overlijden.  

VIIbe. Pieter Bouweriks, geb. Amsterdam 29 dec. 1925, calculatiebediende, Woerden 30 maart 1994, tr. Amsterdam 24 febr. 1953 Maria Catharina Elisabeth van Ballegooij, geb. Amsterdam 7 juni 1928.

Uit dit huwelijk:
1. Rudolf Pieter Bouweriks, geb. Amsterdam 30 mei 1954, tr. 18 mei 1989 J.M. de Groot.
2. Sylvia Maria Bouweriks, geb. Amsterdam 2 juni 1960, tr. 16 sept. 1985.

 

VIIbf. Johan [Joop] Bouweriks, geb. Amsterdam 31 aug. 1928, rangeerder, meubelmaker, timmerman, loc.werkman KNHS, fabrieksarbeider, montagewerker, lasser, Beverwijk 3 jan. 1990, tr. 1e Amsterdam 28 mei 1950 (echtsch. uitgespr. ald. 21 sept. 1950) Alberta Johanna de Blaauw, geb. Amsterdam 1 nov. 1929; tr. 2e Amsterdam 10 jan. 1951 Anke [Ankie] van den Broek, geb. Amsterdam 17 mei 1934, Beverwijk 15 maart 1989.

Uit het eerste huwelijk:
1. Cornelis Willem Bouweriks, geb. Amsterdam 23 nov. 1947, ald. 11 nov. 1954.

Uit het tweede huwelijk:
2. Peter Johannes [Peter], volgt
VIIIaq.
3. Anna Maria [Anneke], volgt
VIIIar.
4. Jolanda Bouweriks, geb. Amsterdam 13 maart 1962.
5. Antonia Hendrika [Tonia], volgt
VIIIas.

 

VIIIaq. Peter Johannes [Peter] Bouweriks, geb. Amsterdam 3 juli 1951, tr. Antje Freeth, geb. 15 juni 1951.

Uit dit huwelijk:
1. Bianca Debora, volgt
IXr.
2. Debbie Bouweriks, geb. 6 dec. 1973.

 

IXr. Bianca Debora Bouweriks, geb. 30 mei 1971. Haar dochter:

Stacey Bouweriks, geb. 12 dec. 1992.

 

VIIIar. Anna Maria [Anneke] Bouweriks, geb. Amsterdam 15 april 1956, tr. 1e 1979 (echtsch. ingeschr. dec. 2002) Roberto Gueli; tr. 2e 3 sept. 2004 Gerd van Egdom, geb. 24 maart 1954.

Uit het eerste huwelijk:
1. Roberto Gueli, geb. 28 april 1980.
2. Laura Gueli, geb. 5 mei 1982.
3. Lisa Gueli, geb. 11 sept. 1985.

 

VIIIas. Antonia Hendrika [Tonia] Bouweriks, geb. Amsterdam 6 dec. 1964 [Amsterdam 1951-], tr. Beverwijk 3 juni 1986 (echtsch. uitgespr. Beverwijk? 7 febr. 2007) Richard de Vries.

Uit dit huwelijk:
1. Wesley de Vries, geb. Heemskerk 1990.
2. Brandon de Vries, geb. Heemskerk 1992.

 


VIap. Antonius Jacobus Daniel Bouweriks, geb. Amsterdam 20 sept. 1904, verzilveraar, werkman in spiegelfabriek, Toronto, Canada 12 aug. 1954, tr. Amsterdam 23 dec. 1925 (echtsch. uitgespr.) Everdina Catharina van Gent, geb. Leiden 2 juni 1904, Harderwijk 8 nov. 1995, dr. van N.N. van Gent, Clazina Agatha.

Uit dit huwelijk:
Agatha Clasina Bouweriks, geb. Amsterdam 3 juli 1926. 
 

Anton en Everdina wonen vanaf hun trouwen in de Laurierstraat 75 / 3 hoog, slechts 8 maanden later trekken zij in bij zijn zus en zwager Tophoff, slechts 2 dagen voor de geboorte van hun enige dochter in de Laurierstraat 122 / 3 hoog achter.

Op 7 maart 1927 betrekken zij weer een eigen woning in de Laurierdwarsstraat 26 / 1 hoog. Vervolgens huizen ze 2,5 jaar in de Laurierstraat 87 / 3 hoog achter. Vanaf 15 september 1930 een half jaar in de Weteringdwarsstraat 52 / 1 hoog, gevolgd door een woning aan de Elandsgracht 103 / 1 hoog achter, waar ze ruim vier jaar wonen. Op 10 april 1935 gaat het hele spul voor één maand weer terug naar de Laurierstraat 10 / 1 hoog, waarna ze opnieuw de oude woning aan de Elandsgracht 103 / 1 hoog achter betrekken.

Exact een jaar later vinden we hen terug aan de Zaankade 12 / 2 hoog. Het is onduidelijk of zij daar vandaan al naar Canada emigreerden. Feit is dat Anton op 12 augustus 1954 in Toronto, Canada overleed.
Everdina en haar dochter keren 1,5 jaar later terug naar Nederland en wonen vanaf 1 februari 1956 in Ermelo.
 

 


Vn. Maria Elisabeth Bouweriks, geb. Amsterdam 14 jan. 1860, dienstbode, Amsterdam 23 sept. 1929, tr. Amsterdam 6 juli 1881 Antonius Jacobus Daniël Kalse, geb. Amsterdam 24 juli 1855, diamantslijper, opperman, Amsterdam 19 april 1927, zn. van Antonius en Johanna Gesina van Kampen.

Uit dit huwelijk:
1. Antonius Jacobus Daniël, volgt
VIaq.
2. Johanna Maria Elisabeth, volgt
VIar.
3. Gesina Maria Cornelia, volgt
VIas.
4. Maria Elisabeth Kalse, geb. Amsterdam 8 sept. 1892, ald. 11 juli 1976, tr. Amsterdam 13 febr. 1918 Lubertus Theodorus Pasman, geb. Amsterdam 16 jan. 1893, Stoker chemische fabriek, fabrieksarbeider, Blaricum 23 maart 1963, zn. van Lodewijk Theodorus en Wilhelmina Hein.
5. Wilhelmina Maria Gesina Kalse, geb. Amsterdam 12 nov. 1894, tr. Amsterdam 28 dec. 1921 Roelof van de Kooij, geb. Weesp 1895, sigarenmaker, zn. van Aalbert en Heintje van den Brink.
6. Jantina Hillegonda Frederika, volgt
VIat.


Maria Elisabeth is geboren in het huis staande Dirk van Hasseltsteeg No.599, des namiddags ten vijf ure, aangifte door vader, kistenmaker en De Johannes Mouter, Daniel Jacobus Heijne, beide kistenmakers, vader heeft aangegeven niet te kunnen schrijven.

Marie en Anton woonden vanaf hun trouwen aan de Nieuwe Achtergracht 142, alwaar hun zes kinderen geboren werden. Op 27 april 1898 sjouwden zij het huisraad een paar huizen verderop aan de Nieuwe Achtergracht 148. Vanaf 1 februari 1899 betrokken zij een mooie vrij nieuwe etage in de Quellijnstraat 135 / 2 hoog.

VIaq. Antonius Jacobus Daniël Kalse, geb. Amsterdam 23 maart 1882, ald. 5 maart 1918, tr. Amsterdam 5 juli 1906 Elisabeth de Vos, geb. Amsterdam 16 maart 1886, ald. 16 juni 1968, dr. van Jacobus Franciscus en Elisabeth Ditz; zij hertr. Amsterdam 5 nov. 1952 Martinus Johannes Remeeus.

Uit dit huwelijk:
1. Antonius Jacobus Daniël, volgt VIIbg.
2. Jacobus Franciscus Kalse, geb. Amsterdam 9 dec. 1909, magazijnbediende, tr. Amsterdam 15 maart 1934.
3. Elisabeth Kalse, geb. Amsterdam 4 juli 1915, tr. Amsterdam 1 aug. 1946 H.B.M. Hubert.
4. Maria Elisabeth Kalse, geb. Amsterdam 22 aug. 1917, ald. 18 jan. 1919.

 

VIIbg. Antonius Jacobus Daniël Kalse, geb. Amsterdam 28 juli 1907, winkelbediende Bijenkorf, procuratiehouder, tr. 1e Amsterdam 22 april 1937 (echtsch. ingeschr. ald. 3 jan. 1947) Eleonora Petronella Montie, geb. Amsterdam 28 juli 1910, dr. van N.N. Montie, Francois Cornelis en N.N. Cornelia; tr. 2e Rotterdam 24 dec. 1947 Henderina Maria Mosheuvel, geb. Rotterdam 28 jan. 1905, dr. van Hendrikus Dominicus en Henderina van Rugge. [Rotterdam 1955-]

Uit het eerste huwelijk:
Irene Kalse, geb. Amsterdam 13 jan. 1941.

 

VIar. Johanna Maria Elisabeth Kalse, geb. Amsterdam 18 sept. 1886, ald. 1 jan. 1965, tr. Amsterdam 28 febr. 1912 Adolf Bout, geb. Ouder-Amstel 8 maart 1888, cementwerker, Amsterdam 30 jan. 1947, zn. van Klaas en Heintje Rake.

Uit dit huwelijk:
Nicolaas Gerardus Bout, geb. Amsterdam 25 mei 1912, tr. Amsterdam 6 juni 1946 A. Horvers.

 

VIas. Gesina Maria Cornelia Kalse, geb. Amsterdam 7 juni 1889, ald. 15 sept. 1951, tr. Amsterdam 10 juli 1912 Johannes Torenga, geb. Leeuwarden 10 sept. 1884, magazijnbediende, spoeler bij Pharmaceutische fabriek, Amsterdam 24 aug. 1975, zn. van Hille en Wiglina de Vries; hij hertr. Amsterdam 3 sept. 1954 Adriaantje Herfst.

Uit dit huwelijk:
1. Maria Elisabeth Torenga, geb. Amsterdam 6 mei 1913, tr. Amsterdam 23 nov. 1939 J. Slagman.
2. Johanna Torenga, geb. Amsterdam 29 sept. 1914, tr. Amsterdam 23 dec. 1936 A.H.A. Bos.
3. Wiggelina Torenga, geb. Amsterdam 23 maart 1917, tr. Amsterdam 24 maart 1937 l. Busscher.
4. Antonia Torenga, geb. Amsterdam 9 nov. 1919, tr. Amsterdam 12 mei 1943 B.C. Bosch.
5. Lubertus Theodorus Torenga, geb. Amsterdam 30 mei 1923. 

VIat. Jantina Hillegonda Frederika Kalse, geb. Amsterdam 15 april 1897, ald. 15 febr. 1972, tr. Amsterdam 21 april 1921 Petrus Alexander Luite, geb. Amsterdam 17 febr. 1899, loopknecht, magazijnbediende, Amsterdam 25 juli 1980, zn. van N.N. Luite, Antonius Jacobus Daniel en N.N. Mijnders, Hendrika Maria.

Uit dit huwelijk:
1. Johannes Alexander Luite, geb. Amsterdam 24 febr. 1922, ald. 13 maart 1922.
2. Frederika Hillegonda Luite, geb. Amsterdam 9 dec. 1924, tr. Amsterdam 11 juni 1960 C. Erhardt.


Vp. Hendrik Bouweriks, geb. Amsterdam 6 aug. 1863, meubelmaker, marinier, Werkman, Meubelmaker, Amsterdam 25 juli 1926, tr. Amsterdam 31 aug. 1892 (echtsch. uitgespr. ald. 15 dec. 1904) Johanna Wilhelmina Scholts, geb. Amsterdam 24 febr. 1868, ald. 31 mei 1936, dr. van Hermanus Petrus en Dorothea Oormans.

Uit dit huwelijk:
1. Johanna Wilhelmina, volgt
VIau.
2. Maria Elisabeth, volgt
VIav.
3. Hendrik Bouweriks, geb. Amsterdam 12 okt. 1896, wagenmaker, schilder, scheepsschilder, Amsterdam 8 sept. 1927.
4. Pieter Christiaan [Piet], volgt
VIaw.
5. Hermanus Petrus [Herman], volgt
VIax.

Hendrik is geboren in het huis staande Dirk van Hasseltsteeg No.599, des voormiddags ten vier ure, aangifte door vader, kistenmaker en Johannes de Mouter, Daniel Jacobus Heijne, beide kistenmakers, vader heeft aangegeven niet te kunnen schrijven.

Notitie bij het huwelijk, Transcript: Pro Deo No.114 De burgemeester van Amsterdam verklaart mits dezen, op getuigenis van J.G. Schuurman van beroep boekhouder bij het Burgerlijk Armbestuur en van F.J. Sluwe van beroep Armbezoeker bij het Burgerlijk Armbestuur dat Johanna Wilhelmina Scholts wonende Laurierstraat 16 is onvermogend tot het betalen der akten en stukken, tot het aangaan van haar Huwelijk vereischt. Amsterdam, den 2e maart 1892. Een zelfde akte Pro Deo No.113 is opgemaakt ten gunste van Hendrik Bouweriks.

Hendrik en Johanna zijn dan al 17 jaar stiefbroer en -zus. Hendriks vader, Gerrit Hendrik hertrouwde op 2 juni 1875 immers met Johanna´s moeder, Dorothea Oormans, wed. van Hermanus Petrus Scholts.
Hendrik en Johanna erkennen bij hun huwelijk hun eerste kind. Op 15 december 1904 diende een proces tot ontbinding van het huwelijk.

Hendrik en Johanna wonen vanaf hun huwelijk in de Laurierstraat 16 en nr.67 / 2 hoog. Vanaf 2 april 1900 in de 2e Bloemdwarsstraat 23 / 1 hoog voor. Na 3 jaar verhuizen ze naar de Bloemstraat 22 / 2 hoog, hier wonen ze slechts een half jaar. Evenals in de Laurierdwarsstraat 6 / 2 hoog en de Boomstraat 69 / 2 hoog voor. Binnen 3 maanden wordt er nog tweemaal verhuisd. Dit was in de periode van de echtscheiding.

Hendrik vertrekt naar de Lindenstraat 3 [inwonend bij Blok]. Op 28 april 1906, keert het tij en kan hij weer iets geriefelijker gaan wonen aan de Spuistraat 310 / 2 hoog. 't Is helaas voor korte duur, want op 7 augustus verkast hij naar de Sint Nicolaasstraat 8 / 2 hoog achter. Hier woont hij ruim vijf jaar. Eind augustus 1911 kan er naar de Vinkenstraat 168 / 1 hoog, verhuisd worden. Op 15 maart 1917 gaat de boel over naar de overkant van dezelfde straat, naar nr. 159 huis. In dit huis sterft Hendrik, na negen relatief minder roerige jaren.

Hoe het Johanna en de vijf kinderen vergaat? Zij blijft in de Karnemelkseeg wonen en verliest daar oudste zoon Hendrik in 1927. Vervolgens trekt zij in 1931, in bij dochter Maria en "behuwd zoon" in de Polanenstraat 11 en nr. 12 / 3 hoog. Ze staat vanaf 9 mei 1935 tot 5 augustus 1937 ingeschreven in Vught, bij haar jongste zoon. Waar ze trots op is, hij werd immers gediplomeerd krankzinnigenverpleger. Tegelijkertijd woont ze ook in bij haar dochter in de Kijkduinstraat 13 / 3 hoog, alwaar Johanna overlijdt.  


VIau. Johanna Wilhelmina Bouweriks, geb. Amsterdam 27 jan. 1892, dienstbode, Amsterdam 21 juli 1937, tr. Amsterdam 12 mei 1920 Willem Schaar, geb. Zaandam 1 nov. 1892, asfeltbewerker, bakker in Wafelfabriek, nachtwaker, metaalslijper, Amsterdam 28 febr. 1961, zn. van Pieter en Trijntje van Hoorn; hij hertr. Amsterdam 23 okt. 1946 Helena Wilhelmina Johanna Verlijsdonk.

Uit dit huwelijk:
1. Trijntje Schaar, geb. Amsterdam 22 okt. 1920, tr. Amsterdam 31 aug. 1938 D.M. Franken.
2. Hendrik Schaar, geb. Amsterdam 23 jan. 1924.
3. Willem Schaar, geb. Amsterdam 24 jan. 1926, tr. Coevorden 30 dec. 1946 M. Pot.
4. Maria Elizabeth Schaar, geb. Amsterdam 23 juli 1927, tr. Amsterdam 24 juli 1946 P. van Wier
 


VIav. Maria Elisabeth Bouweriks, geb. Amsterdam 7 april 1894, ald. 28 febr. 1982, tr. Amsterdam 13 febr. 1918 Johannes Antonie van Hekken, geb. Amsterdam 2 jan. 1893, meubelmaker, timmerman, Amsterdam 28 april 1968, zn. van Johannes Antonie en Antje van Aggele.

Uit dit huwelijk:
1. Johannes Hendrik van Hekken, geb. Amsterdam 4 juli 1918, tr. 5 aug. 1948 N. van Galen.
2. Johannes Antonie van Hekken, geb. Amsterdam 12 dec. 1919, tr. 28 aug. 1941 A.C. Artmanni.

Het gezin woont vanaf 2 juni 1931 in de Polanenstraat 11 en vanaf eind september "32 op nr. 12 / 3 hoog. Op 3 mei 1935 vertrekken ze inclusief inwonende (schoon)moeder naar de Juliana van Stolbergstraat 60 / 2 hoog. Op 30 januari 1936 verhuizen ze nog eenmaal naar de ruime woning aan de Kijkduinstraat 13 / 3 hoog te Amsterdam. 


VIax. Pieter Christiaan [Piet] Bouweriks, geb. Amsterdam 5 dec. 1900, timmerman, Bussum 15 febr. 1962, tr. Horst (kerkelijk in de Lambertuskerk te Horst) 18 april 1924 Maria Petronelle Wilhelmina [Nel] Derix, geb. Horst 5 aug. 1896, naaister, Laren NH 28 febr. 1984, dr. van Jan Mathijs (Ollie Jaan) en Maria Hendrina Elisabeth in t Zand.

Piet wordt geboren "des voormiddags ten 10 ure in het huis staande Tweede Bloemdwarsstraat 23". Hij verlaat Amsterdam rond 1920 en vestigt zich in Hoggel. Eén maand voor zijn huwelijk met Nel Derix gaat hij wonen in "Oostenrijk D 74 b" te Horst (Limburg). Het gezin woont daar ruim 24 jaar. Vanaf 15 maart 1948 is het adres door omnummering Veld-Oostenrijk 4.

Vanaf 9 december 1953 wonen zij aan de Laarderweg 207 in Bussum. Piet overlijdt in het Gerardus Majella ziekenhuis.

Nel verhuist op 8 april 1980 naar de Jozef Israërlslaan 1 te Bussum, alwaar zij tot 5 juli 1983 woont, dan vertrekt zij naar haar laatste woning aan de Naarderstraat 81 te Laren NH.

  Uit dit huwelijk:
1. Maria Hendrika [Mary], volgt
VIIbh.
2. Hendrikus Johannes Wilhelmus [Harrie, Haj], volgt
VIIbi.
3. Jan Herman Lambert, volgt
VIIbj.
4. Wilhelmina Hubertina [Mimi], volgt
VIIbk.
5. Elisabeth Wilhelmina [Ellie, Els], volgt
VIIbl.
6. Herman Jozeph Willem [Hemmie], volgt
VIIbm.
7. Hubertina Hendrika Johanna [Bep], volgt
VIIbn.
8. Gertruda Johanna Josephina [Gertje], volgt
VIIbo.
9. Hendrika Huberdina [Riek], volgt
VIIbp.
10. Willem Martien [Wil], volgt
VIIbq.
11. Johanna Elisabeth [Joke] Bouweriks, geb. Horst 7 maart 1936, tr. N.N. Lascaris.VIIbh. Maria Hendrika [Mary] Bouweriks, geb. Horst 22 mei 1925, tr. Amsterdam 8 nov. 1949 Fransiscus Marinus Theodorus Vervloet, geb. Amsterdam 25 sept. 1924, monteur, mecanicien, Lelystad 10 april 1986, zn. van Willebrordus Johannes en Theodora Maria Agnita Kronenburg.

Uit dit huwelijk:
1. Petronella Theodora Elisabeth [Petra], volgt
VIIIat.
2. Marinus Petrus Willebrordus [René] Vervloet, geb. Amsterdam 30 juni 1953, fotograaf, tr. 1e Amsterdam 1979 (echtsch. uitgespr. 1980) Yolanda Peper, geb. Utrecht 16 nov. 1956; reg. partnerschap 2e Haarlem 29 juli 1994 Margaretha Johanna [Marjon] Drijver, geb. Haarlem 13 febr. 1956, beeldend kunstenaar.
3. Theodora Wilhelmina Maria [Dorry], volgt
VIIIau.
4. Marcel Hendrikus Maria [Marcel], volgt
VIIIav 


VIIIat. Petronella Theodora Elisabeth [Petra] Vervloet, geb. Amsterdam 13 dec. 1950, tr. 4 juni 1970 (echtsch. uitgespr. 1980) Gerardus Antonius Maria ten Velde, geb. Amsterdam 21 okt. 1947.

Uit dit huwelijk:
1. Martijn ten Velde, geb. Haarlem.
2. Willemijn ten Velde, geb. Haarlem. 
 


VIIIau. Theodora Wilhelmina Maria [Dorry] Vervloet, geb. Amsterdam 3 aug. 1956, tr. Amsterdam 15 aug. 1977 Farid Achmed El-Said Akl, geb. Cairo, Egypte 20 juli 1948.

Uit dit huwelijk:
1. Susan Akl, geb. Amsterdam 22 mei 1981.
2. Farida Akl, geb. Lelystad 11 juni 1983.
3. Osama Akl, geb. Lelystad 13 febr. 1988. 
 


VIIIav. Marcel Hendrikus Maria [Marcel] Vervloet, geb. Amsterdam 7 okt. 1959. Uit zijn relatie met ?:
1. Maaike Vervloet, geb. Abcoude 7 okt. 1959.
2. Jasmijn Vervloet, geb. Abcoude 21 febr. 1993. 
 


VIIbi. Hendrikus Johannes Wilhelmus [Harrie, Haj] Bouweriks, geb. Horst 8 aug. 1926, timmerman, Venray 29 juli 2006, tr. 23 aug. 1954 Johanna Hendrika Petronella [An] Janssen, geb. America (Horst ) 23 aug. 1930, America 20 jan. 2009, begr. Blerick 24 jan. 2009, dr. van Herman en Anna Maria Franssen.

Uit dit huwelijk:
1. Maria Hendrika Petronella [Marij], volgt
VIIIaw.
2. Hendrikus Hubertus Wilhelmus [Hans], volgt
VIIIax.
3. Theodora Johanna Christina [Dorothé ], volgt
VIIIay 


VIIIaw. Maria Hendrika Petronella [Marij] Bouweriks, geb. America, Horst 5 april 1959, tr. (door echtsch. ontbonden) Petrus Bernardus [Peter] Goossens, geb. Noordwijkerhout 19 okt. 1962.

Uit dit huwelijk:
IXs. Jiska Anna Geziena Goossens, geb. Venray 1 juli 1986. Uit haar relatie met Rene Manders, geb. 12 jan. 1979:

Zanjay Manders, geb. 29 mei 2012.  


VIIIax. Hendrikus Hubertus Wilhelmus [Hans] Bouweriks, geb. America 8 juni 1963, tr. 26 juli 1991 W.P.M. [Wilma] Bosman.

Uit dit huwelijk:
1. Ralf Theodorus Johannes Bouweriks, geb. 27 dec. 1993.
2. Iris Maria Theodora Bouweriks, geb. 8 juni 1996.
 


VIIIay. Theodora Johanna Christina [Dorothé ] Bouweriks, geb. 29 dec. 1966, tr. 14 nov. 1986 Peter Antonius Henricus Theodor [Pierre] Jacobs, geb. 3 mei 1963.

Uit dit huwelijk:
1. Morris Antonio Enrico [Morris] Jacobs, geb. 29 sept. 1990.
2. Mirthe Joanne Hermine [Mirthe] Jacobs, geb. 12 dec. 1992.
3. Merle Carola Willemijn [Merle] Jacobs, geb. 29 nov. 1999. 
 


VIIbj. Jan Herman Lambert Bouweriks, geb. Horst 6 nov. 1927, machinist, ambtenaar NS, Zaanstad 29 aug. 1992, tr. Nijmegen 30 juli 1953 Reinera Anna Dagobertha Halsema, geb. Kloosterburen 24 maart 1929.

Uit dit huwelijk:
1. Gebiena Petronella Catharina Bouweriks, geb. Nijmegen 7 juni 1954.
2. Peter Eusebius Wilhelmus Bouweriks, geb. Nijmegen 22 april 1956.
3. Eusebius Matheus Rudolfus Bouweriks, geb. Amsterdam 21 jan. 1961.
4. Rudolf Pieter Johannes Bouweriks, geb. Amsterdam 7 dec. 1962. 
 


VIIbk. Wilhelmina Hubertina [Mimi] Bouweriks, geb. 22 april 1929. Uit haar relatie met Friedel Schwaab:

1. Astrid Schwaab.
2. Jacqueline Schwaab.
3. Ulrike Maria Gertrud, volgt
VIIIaz

VIIIaz. Ulrike Maria Gertrud Schwaab, geb. Amsterdam 7 jan. 1964, notarisklerk. Uit haar relatie met Thomas Adrianus (Tom) Jansen, geb. Vlissingen 18 juni 1960, management trainer, zn. van Thomas Adrianus (Tom) en Johanna Martinus Maria (Jopie) Hagenaars:

1. Robine Wilhelmina Paula Maria Jansen, geb. Rotterdam 8 dec. 1994.
2. Thomas Adrianus (Tom) Jansen, geb. Rotterdam 22 aug. 1996. 
 


VIIbl. Elisabeth Wilhelmina [Ellie, Els] Bouweriks, geb. Horst 10 juni 1930, ged. RK Horst, Horst 29 juli 1995. Uit haar relatie met Jacobus Martinus [Sjaak] Joosten:

1. Pieter Willem Antonius (Pieter), volgt
VIIIba.
2. Lucas Hermanus Martinus Johannes (Luc), volgt
VIIIbb.
3. Franciscus Gerardus Michel Petrus (Frank), volgt
VIIIbc 


VIIIba. Pieter Willem Antonius (Pieter) Joosten, geb. Horst 27 aug. 1962, tr. 22 juli 1992 Cornelia Christina Antonia (Conny) van Rens, geb. Horst - Meterik 19 nov. 1966.

Uit dit huwelijk:
1. Sem Joosten, geb. Venray 26 juli 1997.
2. Jules Elisa (Sjuul) Joosten, geb. Horst 28 mei 1999. 
 


VIIIbb. Lucas Hermanus Martinus Johannes (Luc) Joosten, geb. Horst 15 okt. 1963, tr. Horst 27 juni 1990 (echtsch. uitgespr. maart 2005) Sandra Emma Gerarda Moors, geb. Gulpen 8 april 1967, dr. van Wouter Franciscus [Wout] en Anna Gerarda [Ans] Hesen.

Uit dit huwelijk:
1. Wouter Lucas Martinus Joosten, geb. Horst 16 aug. 1992.
2. Emiel Gerardus Willem Adriaan Joosten, geb. Horst 15 sept. 1993.
3. Bibianne Frederique Francisca Joosten, geb. Horst 9 juni 1998. 
 


VIIIbc. Franciscus Gerardus Michel Petrus (Frank) Joosten, geb. Horst 18 nov. 1964, tr. (echtsch. uitgespr. maart 2008) Joanna Hendrika Wilhelmina Maria [Dianne] Mevissen, geb. Horn 27 dec. 1969.

Uit dit huwelijk:
1. Jeroen Jacobus Wilhelm Franciscus (Jeroen) Joosten, geb. Horst 5 jan. 1995.
2. Minouk Maria Elisabeth Joanna (Minouk) Joosten, geb. Horst 6 febr. 1997.


VIIbm. Herman Jozeph Willem [Hemmie] Bouweriks, geb. Horst-America 8 nov. 1931, ged. RK Horst, tr. 1e 22 dec. 1959 (door echtsch. ontbonden omstr. 1975) Maria Wilhelmina Aldegonda [Miets] Beerts, geb. Maastricht 7 febr. 1936, ald. 21 jan. 1993; tr. 2e ca. 1992 Maria Jacobs.

Uit het eerste huwelijk:
1. Philipe Pieter Martinus Bouweriks, geb. Amsterdam 21 aug. 1961, ald. 19 nov. 1961.
2. Maria Philomena Johanna [Mirella], volgt VIIIbd.
3. Ernst Petrus Herman, volgt VIIIbe.
4. Fabienne Helena Petronella, volgt VIIIbf.

Uit het tweede huwelijk:
5. Johanna Maria (Mandy) Bouweriks, geb. Veulen 21 maart 1993.
6. Antonia Petronella (Nikki) Bouweriks, geb. Veulen 14 maart 1995. 
 


VIIIbd. Maria Philomena Johanna [Mirella] Bouweriks, geb. Amsterdam 20 juni 1963, Directeur HR, Orbis, tr. 1e 19 nov. 1997 Antonius Adrianus Maria van der Zandt, geb. Den Bosch 21 mei 1962, zn. van Antonius Hendrikus Marinus en Maria Agnes Antonia Heuvelmans en gesch. echtg. van J. C. van de Wijngaard; tr. 2e Oisterwijk 22 okt. 2010 Lambertus Catharinus Hendrik [Bertho] Eckhardt, geb. Alblasserdam 6 mei 1958.  

Uit haar relatie met H.M.L. Kallen, geb. Amby 4 mei 1959:
1. Inda Kallen, geb. Maastricht 22 nov. 1984.
2. Sem Kallen, geb. Maastricht 9 okt. 1986.
3. Nowi Kallen, geb. Maastricht 2 april 1988.
4. Art Kallen, geb. Maastricht 20 april 1990. 
 


VIIIbe. Ernst Petrus Herman Bouweriks, geb. Amsterdam 31 dec. 1964. Uit zijn relatie met P. van Ee:

1. Demmie Bouweriks.
2. Mees Bouweriks
 


VIIIbf. Fabienne Helena Petronella Bouweriks, geb. Rotterdam 15 juli 1967, tr. R. Leerschool. [Heerlen]

Uit dit huwelijk:
1. Joris Leerschool.
2. Tum Leerschool.
3. Siem Leerschool.


VIIbn. Hubertina Hendrika Johanna [Bep] Bouweriks, geb. Horst (aan de Maas) 2 maart 1933, tr. Bussum 5 nov. 1958 Cornelis Bernard van Moorst, geb. Bussum 14 febr. 1930, zn. van Gerardus Lambertus [Gerard] en Margaretha [Greet] Goorhuis.

Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina Hubertina Gerarda [Wilma], volgt
VIIIbg.
2. Gerardus Cornelis Lambertus, volgt
VIIIbh.
3. Margaretha Maria Johanna, volgt
VIIIbi.
4. Hubertina Hendrika Johanna [Bep], volgt
VIIIbj.
5. Gertrude Johanna Josefien [Gerrie], volgt
VIIIbk 


VIIIbg. Wilhelmina Hubertina Gerarda [Wilma] van Moorst, geb. Bussum 5 nov. 1959. Uit haar relatie met Marcellus Wilfridus Saras, geb. Hilversum 25 juli 1958, zn. van Hendrikus Norbertus en Geertruida Maria van Brakel:

1. Daphne Hubertina Saras, geb. Naarden 4 juni 1985.
2. Jessica Maria Saras, geb. Naarden 4 juni 1985.
3. Ian Cornelis Hendrikus Saras, geb. Naarden 3 dec. 1990. 
 


VIIIbh. Gerardus Cornelis Lambertus van Moorst, geb. Bussum 13 maart 1961, tr. Hilversum 3 sept. 1997 Petra Voetberg, geb. Wageningen 11 nov. 1967.

Uit dit huwelijk:
1. Sterre van Moorst, geb. Blaricum 12 sept. 1998.
2. Myrthe van Moorst, geb. Blaricum 28 maart 2001. 
 


VIIIbi. Margaretha Maria Johanna van Moorst, geb. Bussum 4 juni 1963, tr. Bussum 1 sept. 1989 Ronald Snel, geb. Huizen 17 april 1956.

Uit dit huwelijk:
1. Maximiliaan Ingmar Ronnert Snel, geb. Blaricum 12 jan. 1994.
2. Quido Niels Fabrice Snel, geb. Blaricum 11 nov. 1996. 
 


VIIIbj. Hubertina Hendrika Johanna [Bep] van Moorst, geb. Bussum 7 jan. 1965, tr. Bussum 27 juni 1986 Gerardus Cornelis Johannes Bon, geb. Bussum 2 mei 1963.

Uit dit huwelijk:
1. Rebecca Hubertina Johanna Bon, geb. Blaricum 30 juli 1991.
2. Natalie Cornelia Johanna Bon, geb. Blaricum 2 mei 1994.
3. Tristan Gerardus Johannes Bon, geb. Blaricum 12 jan. 1997. 
 


VIIIbk. Gertrude Johanna Josefien [Gerrie] van Moorst, geb. Bussum 22 febr. 1966, tr. Bussum 20 juli 1990 Berend de Ruiter, geb. Bussum 20 juni 1970.

Uit dit huwelijk:
Simone Josephine Gerredina de Ruiter, geb. Blaricum 24 sept. 1992. 
 


VIIbo. Gertruda Johanna Josephina [Gertje] Bouweriks, geb. Horst aan de Maas 2 maart 1933, ged. RK Horst, winkeljuffrouw, Leiden 21 sept. 1974, tr. Bussum 14 dec. 1966 Cornelis Gerardus Hassing, geb. Lisse 19 aug. 1937.

Uit dit huwelijk:
Cees Hassing
 


VIIbp. Hendrika Huberdina [Riek] Bouweriks, geb. 21 mei 1934, ged. RK Horst, 27 okt. 2002, tr. Matthijs [Thijs] Vonk.

Uit dit huwelijk:
1. Jacoba Josephina Maria [Jeanette], volgt
VIIIbl.
2. Matthys [Martin], volgt
VIIIbm.
3. Petronella Maria Christina (Peggy) Vonk, geb. 13 nov. 1964.


VIIIbl. Jacoba Josephina Maria [Jeanette] Vonk, geb. 17 aug. 1959. Haar dochter:

Kimberley Sofia Vonk, geb. 28 sept. 1987.  


VIIIbm. Matthys [Martin] Vonk, geb. 23 juni 1961.

Zijn kinderen:
1. Lesley Vonk, geb. 13 april 1990.
2. Lionel Vonk, geb. 8 aug. 1992.


VIIbq. Willem Martien [Wil] Bouweriks, geb. Horst 7 maart 1936, timmerman [eigen bedrijf], uitvoerder in de wegenbouw, tr. Mijdrecht 28 juli 1961 J.M.S. [Jopie] Koek, geb. Kudelstaart 23 april 1936. [Wilnis]

Uit dit huwelijk:
1. J.P.J. [Corina], volgt
VIIIbn.
2. P.C.W.J. [Arthur] Bouweriks, geb. Mijdrecht 18 april 1967, lasser, tekenaar voor staalconstructie. [Mijdrecht]


VIIIbn. J.P.J. [Corina] Bouweriks, geb. Mijdrecht 17 aug. 1963, management assistente, Informatiemanagement Politie, tr. Mijdrecht 8 juni 1989 (echtsch. ingeschr. 2001) M.C.M. [Marcel] de Graaff.

Uit dit huwelijk:
1. Nikita de Graaff, geb. Mijdrecht 30 nov. 1989.
2. Terry de Graaff, geb. Woerden 23 sept. 1991.
3. Yara de Graaff, geb. Woerden 23 sept. 1991.

 

 


VIax. Hermanus Petrus [Herman] Bouweriks, geb. Amsterdam 5 nov. 1902, krankzinnigenverpleger, Den Bosch 7 mei 1960, tr. Vught 1 aug. 1932 Hendrika Schuurmans, geb. Vught 10 jan. 1907, Den Bosch 13 maart 1984, dr. van Johannes en Petronella Heesters.

Uit dit huwelijk:
1. Petronella Johanna [Nel] Bouweriks, geb. Vught 6 mei 1933.
2. Hendrikus Johannes [Harry] Bouweriks, geb. Vught 3 aug. 1937, tr. 1e Hendrika Petronella Anna [Rieky] Pijnenburg, geb. Vught? omstr. 1935; tr. 2e Dinie Berkhout, geb. Vught? 1938, Vught 28 sept. 2006, gecrem. Vlijmen, Maaslanden 3 okt. 2006.
3. Johanna Marie [An], volgt
VIIbr.
4. Maria Theodora [Riet] Bouweriks, geb. Vught 18 maart 1942.
5. Bernardus Hermanus, volgt
VIIbs.
6. Theodora Petronella [Thea], volgt
VIIbt 


VIIbr. Johanna Marie [An] Bouweriks, geb. Vught 15 nov. 1940, tr. Jan van Dam.

Uit dit huwelijk:
1. Anouk, volgt
VIIIbo.
2. Simone van Dam, geb. 6 febr. 1973. 
 


VIIIbo. Anouk van Dam, geb. 29 sept. 1969, tr. Marcel Pols.

Uit dit huwelijk:
1. Hidde Pols.
2. Yente Pols.
3. Meike Pols
 


VIIbs. Bernardus Hermanus Bouweriks, geb. Vught 15 nov. 1943, tr. Toos van Osch.

Uit dit huwelijk:
1. Yvonne Bouweriks, geb. 11 okt. 1973. [Tilburg 2006-]
2. Jeroen, volgt
VIIIbp 


VIIIbp. Jeroen Bouweriks, geb. 2 mei 1975. Uit zijn relatie met Pia Thomsen:

1. Isa Bouweriks, geb. 17 april 2003.
2. Zoé Bouweriks, geb. 17 april 2003. 
 


VIIbt. Theodora Petronella [Thea] Bouweriks, geb. Vught 24 jan. 1947. Uit haar relatie met Frans Nieuwenhuysen:

1. Tanja Nieuwenhuysen, geb. 30 aug. 1974.
2. Karin, volgt
VIIIbq.


 VIIIbq. Karin Nieuwenhuysen, geb. 11 jan. 1976. Uit haar relatie met Wilco van Osch:

1. Tenzin van Osch, geb. 2004.
2. Kain van Osch, geb. 2006.


Vq. Johanna Catharina Bouweriks, geb. Amsterdam 23 okt. 1865, Leerdam 7 okt. 1915, tr. Amsterdam 17 okt. 1888 Klaas Been, geb. Amsterdam 19 mei 1865, metselaar, los werkman, Leerdam 5 maart 1938, zn. van Willem en Grietje Arends.

 

Johanna Catharina wordt "geboren in het huis staande Dirk van Hasseltsteeg No.599, des namiddags ten zes ure, aangifte door vader, kistenmaker en Johannes de Mouter, Daniel Jacobus Heijne, beide kistenmakers, vader heeft aangegeven niet te kunnen schrijven".

Uit dit huwelijk:
1. Klaas Been, geb. Amsterdam 17 dec. 1888.
2. Willem Been, geb. Amsterdam 21 okt. 1890.
3. Jan Carsten Been, geb. Amsterdam 21 maart 1892, Aanvanger glasfabriek, † Hilversum, (ongehuwd) wonende te Leerdam 13 febr. 1942.
4. Hendrika Been, geb. Amsterdam 3 maart 1895, tr. Leerdam 12 mei 1916 Albert Hendrik van Iterson, geb. Leerdam 30 juni 1891, zn. van Mattheus en Jannigje van Leer.
5. Gerrit Hendrik Been, geb. Amsterdam 23 dec. 1896, † Eindhoven (ongehuwd) 9 maart 1942.
6. Johanna Catharina Been, geb. Amsterdam 15 jan. 1899, tr. Leerdam 3 febr. 1922 Hendrikus ’t Lam, geb. Leerdam 1899, zn. van Willem en Elisabeth Zwamborn.
7. Elisabeth Been, geb. Amsterdam 3 sept. 1901, tr. Leerdam 22 maart 1923 Teunis van Zomeren, geb. Leerdam 1901, zn. van Teunis en Cornelia Angenita Bleijenberg.
8. Grietje Been, geb. Amsterdam 20 maart 1903.
9. Dirk Been, geb. Amsterdam 5 nov. 1904.
10. Maria Elisabeth Been, geb. Amsterdam 27 dec. 1906.

 


IVf. Hendrika Bouweriks alias Bauriks, geb. Amsterdam 26 april 1831, dienstbode, ventster, Amsterdam 9 dec. 1909, tr. Amsterdam 19 sept. 1855 Hendrik Schindewolf, geb. Amsterdam 25 okt. 1830, venter, koopman, Amsterdam 16 maart 1884, zn. van Harmen Fredrik en Anna Maria Vels.

Uit dit huwelijk:
Anna Maria Bouweriks, geb. Amsterdam 16 maart 1854, ald. 7 juni 1854.

Hendrika wordt "geboren des nachts ten 3 ure, dochter van Hendrikje Middelburg oud 45 jaren, van beroep Huisraad en van G.H. Bouweriks, militair, oud 29 jaren, wonende Boerensteeg No.6. Getuigen Bernardus Jacobus Bourik, sjouwer, 36 jaar, wonende als boven en Jan Wempe, sjouwer 31 jaar wonende als boven. Volgens verzoek aan ons gedaan, door afwezigheid van den vader, door Regina van Vrij Schoenhoven, vroedvrouw, bij de geboorte aanwezig".

Tot juli 1851 werkte Hendrika als interne dienstbode op de Overtoom. Vervolgens vinden we haar terug vanaf 22 mei 1852 in de Wijde Lombardsteeg, als dienstbaar. Op 1 januari 1854, betrok zij zes maanden zwanger en ongehuwd een woninkje in het Groot Hemelrijk No.623. Haar dochtertje Anna Maria wordt geboren in het Binnengasthuis. De aangifte van haar overlijden luidt als volgt: "Anna Maria Bouweriks 10 weken oud, oud, dochter van Hendrika Bouweriks, wonende Groot Hemelrijk No.623, aangifte door Hendrik Schindewolf, venter, 25 jaar, wonende sterfhuis, bekende van overledene en Willem Fr. van der Sta, kistenmaker, op 8 juni 1854".

Op hetzelfde adres woonden óók de ouders van haar toekomstige echtgenoot, die zich dan al Schonewolf noemen en een kleine lompenhandel drijven. Een jaar later huwde zij met hem. In maart 1859 woonde het stel in de Tuinstraat en verdienden beiden de kost als koopvrouw en koopman. Op 9 juni 1868 werd de naam Schindewolf officeel veranderd in Schönewolff.


Aanvullingen en/of correcties, anekdotes en familiefoto's zijn zéér welkom!

Voor deze familiegeschiedenis ben ik schatplichtig aan:

vele familieleden en in het bijzonder

 Hans Stuiver, Carla Südfeldt - van der Woert, Gerard van Gestel 

 en Willem Dubbelaar 

Eerste publicatie november 2003, laatste correcties zijn toegevoegd op 8 april 2016

LET WEL 
Véél van bovenstaande FAMILIE en stamboomgegevens zijn in de loop der tijd - door gemakzuchtigen - klakkeloos
en integraal overgenomen. Latere - door mij aangebrachte - correcties ontbreken in dergelijke webpublicaties.

Controleer ZELF de akten als u iets overneemt. Een link, bronvermelding en / of een berichtje (óók voor correcties, aanvullingen en ontbrekende Familiefoto's) stel ik zéér op prijs! 

 

Hieronder de boerderij 't Nieuwe Spitholt aan de Vordenseweg te Almen in de provincie Gelderland, de geboorteplaats van Aaltjen Spitholt, dochter van David Spitholt en moeder van Johanna Henderika Kock, echtgenote van Barent Bouweriks. 

[foto: Ronald Weilers - 2005]