Nazaten van Geerd Hagen (ook Haasken Geerd)

 

Het verhaal over deze Nederlandse familie Haagen begint in het vroegere gehucht Gilthuijsse (Gilhaus, Gehlhaus) nu bekend als Gildehaus. Het dorpje is heden ten dage opgenomen in de gemeente Bad-Bentheim, in het Duitse graafschap Bentheim net over de Nederlandse grens, op de hoogte van Oldenzaal. Alwaar we de oudst gevonden voorouders van de Amsterdamse tak vinden halverwege de 17e eeuw, in de personen van Geerd Hagen en zijn echtgenote Gese Peters(en). 

De Duitse Stamouders - de Steenhouwers, Bouwmeesters

In Gildehaus vestigde zich zo halverwege de Gouden Eeuw een grote familie Haegen / Hagen. Mogelijk is predikant Hermen Haegen alias Hermannus Haghen of Hagen de stamvader. Deze Hermen studeerde in 1615 aan de Rijks Universiteit te Leeuwarden en stond vervolgens in 1622 ingeschreven als Theologiestudent in Steinfurt (gelegen ten zuiden van Bentheim en ten oosten van Enschede aan de Steinfurter Aa). Hij werd in 1623 beroepen tot predikant te Puifluik, in de classis Nijmegen. Een bewezen relatie tussen Hermen en de vier andere en jongere Haegen's of Hagen's uit Gildehaus is nog niet gelegd. 

Gezien de vernoemingen zijn zij echter zeer waarschijnlijk aan elkaar gerelateerd. Mogelijk waren zij broers of neven van elkaar - waarvan Hindrick Haegen de jongste was - en stamvader van de latere Nederlandse tak. De kerkboeken van Gildehaus beginnen in dezelfde tijdsspanne. Een oudere inwonerslijst van voor 1600 bewijst dat de familie Hagen er toen nog niet woonde. In elk geval werkten zij allen in de toenmalige welvarende zandsteen industrie, als steenhouwers, metselaars en bouwmeesters.

Volgens een artikel uit het Jaarboek Monumentenzorg uit 1991, dat gewijd is aan het bouwmeesters geslacht Hagen uit Gildehaus, zijn er bewijzen dat Geerd Hagen een broer was van de bouwmeesters Lubbert en Johan Hagen en met hen samen werkte. Waarschijnlijk was Johan [Jan] de oudste telg. Alleen van hem en jongste broer Geerd is via de Doopboeken te bewijzen dat zij zoons zijn van genoemde Hindrick. Desondanks acht ik het zeer waarschijnlijk dat het gezin er als volgt uitzag:

I Hindrick Haegen [Hendrik Hagen] en een onbekende vrouw - mogelijk Geertruida - wonen rond 1665 in Gildehaus, alwaar hij in mei 1672 overleed. Zij is geboren omstreeks 1632. Zij is begraven op woensdag 1 januari 1721 in Gildehaus. Wittibe von Hendrik Hagen gestorben, 89 Jahre alt. 

Kinderen van Hindrick [Hendrik] en zijn onbekende vrouw:  

Johan [Jan] Hagen. Hij is gedoopt op zondag 27 december 1665 in Gildehaus. Soond voor neujaer, Hindrik Hagen syn kint gedoopt. Volgt A.

2 Getrudt Haegen, geboren omstreeks 1667. Volgt B.

3 kind Hagen. Hij of zij is gedoopt op zondag 11 november 1668 in Gildehaus. Kind is overleden in januari 1670 in Gildehaus, 1 jaar oud. Januar 1670, Hindrick Hagen syn kint gestorven. 

4 Lubbert Hagen, geboren omstreeks 1669. Volgt C. 

5 Geerd Hagen. Hij is gedoopt op zondag 26 juli 1671 in Gildehaus. Dominica 9.Trin., Hindrik Hagen syn kint gedoopt . Volgt D

De drie broers en hun zus trouwden, woonden en werkten in Gildehaus, waren actief lid van de 'Reformiete Kirche'. Zij behoorden in Gildehaus tot de gegoede middenstand, waren lid van de Gilden, Kerkeraadslid en ‘Borgemeester’. Dit is ook duidelijk te zien aan de hand van de huwelijken die de kinderen sloten, o.a. met zonen of dochters van burgemeesters, vele kerkeraadsleden, dominees en dienaren zoals belastinginners van de graafschap Bentheim.

Zoals gezegd woonden er naast het gezin van Hindrick tegelijkertijd nog enkele families Hagen cq Haegen in Gildehaus. Wellicht broers en zussen of neven en nichten. Zoals:

1 Dyrck [Derk] Brissen Hagen. Hij is begraven in augustus 1678 in Gildehaus.
2 Berend Hagen [Haegen] alias Brissen Bernt, geboren omstreeks 1615. Hij is begraven in juni 1680 in Gildehaus. Berend trouwde met Frau Hagen. Zij is begraven in april 1688 in Gildehaus
3 Johan [Jan] Hagen alias ’Olde’ Brissen Jan, geboren omstreeks 1620. Hij is begraven in augustus 1673 in Gildehaus. Jan trouwde met Frau Hagen - Brissen Joans frou. Zij is begraven in februari 1683 in Gildehaus.  
4 Hindrick [Hendrik] Hagen, geboren omstreeks 1635. 

Hun nazaten vindt u op een aparte pagina. LEES MEER...

Beknopte geschiedenis van Gildehaus

De geschiedenis van de ‘Grafschaft’ Bentheim gaat terug tot het jaar 1000. Gildehaus wordt, volgens kerkelijke geschriften in 1292 gesticht. De graven van Bentheim fungeerden sinds de tijd van Karel de Grote als landheren. Zowel Nederlandse al Duitse adel wisselde elkaar af. In de 13e eeuw veranderden de koopmanhanzen in Hanzesteden, waardoor de ‘Grafschaft’ Bentheim meer en meer een bindend element ging vormen in de Hanzehandel tussen Westfaalse steden als Münster en de Nederlandse steden als Zwolle in Overijssel.

Gildehaus was het centrum van de winning van zandsteen, welke het belangrijkste exportproduct van de ‘Grafschaft’ was.

De Graven van Bentheim verleenden in die tijd handelaren, kooplieden en handwerkslieden bijzondere privileges, die hen vrijwaarden van belasting. Deze belangrijke voorwaarden leidden er toe dat zelfs handelswaren uit Rusland, Scandinavië, Engeland, maar ook uit de lakencentra Vlaanderen en Holland in de ‘Grafschaft’ Bentheim terecht kwamen. 

Eeuwenlang werd het zandsteen op platte houten schuiten geladen en over de Vecht naar Holland, Westfalen of Denemarken vervoerd. Menig herenhuis, en bijvoorbeeld het stadhuis van Amsterdam en de oude Bavokerk in Haarlem, zijn gebouwd met het Gildehauser natuursteen.

 

 

De open steengroeven, ´Kuhlen´,  werden aanvankelijk door de graven van Bentheim aan diverse Gildehauser steenhouwers, ‘Kuhlkerls’, verpacht, die dit veel gevraagde bouwmateriaal wonnen en verkochten. De winning van het zandsteen vond overwegend ‘s winters plaats. De steenhouwers waren vaak ook metselaars en / of bouwmeesters. In het bouwseizoen dat liep van april tot oktober trokken de Gildehauser mannen “in die Fremde, wo prachtige Gebäude errichtet wurden”, aldus de Gildehauser predikant Rump in 1730. Getuige hiervan zijn ook de geboortemaanden van de kinderen, de meeste werden tijdens de wintermaanden verwekt. Het werk van de reizende steenhouwers en metselaars wordt duidelijk geïllustreerd aan de hand van de diverse bouwwerken van het bouwmeesters geslacht Hagen.

 

Aan het einde van de 18e eeuw nam de vraag naar het Bentheimer zandsteen af en kwam er ook een einde aan vier generaties bouwheren uit het geslacht Hagen. In dezelfde tijd kwam de textielindustrie in de Graafschap tot ontwikkeling, waardoor Gildehaus veranderde tot een textiel arbeidersdorp. Deze nieuwe industrie was er de oorzaak van dat de voormalige welvaart verdween. 

Wellicht een reden voor onze Nederlandse stamvader Jan Haagen om rond 1775 zijn geluk in Amsterdam te zoeken, overigens was hij niet de eerste uit zijn familie die naar de hoofdstad vertrok. Deze Jan werd kleermaker van beroep, evenals de eerste vier generaties na hem. Een andere tak van de familie vestigde zich net over de grens in Almelo en waaierde vandaar uit.

Herkomst van de naam Haegen / Hagen / Haagen

Tot in de 19e eeuw waren er geen afspraken ten aanzien van de eenheid van spelling. Hierdoor kon het gebeuren dat diverse spellingvariaties ontstonden voor één en dezelfde persoonsnaam. Namen werden dus fonetisch opgeschreven, immers in uitspraak bleef die hetzelfde, alleen de schrijfwijze was anders.

Als we de gegevens van het Meertens instituut volgen, zou de naam Hagen zowel een toponiem, een herkomstnaam [A.] als een patroniem [B.] kunnen zijn. Bekijken we daarvoor de landkaart van West-Europa, dan zien we diverse plaatsen die daarvoor in aanmerking kunnen komen. 
 
A.In Nederland, vlakbij Gildehaus vinden we in de Kruisbergse bossen bij Doetinchem de Havezathe Hagen. Waarschijnlijk rond 1500 vernoemd naar een laag adellijke familie Haegen.

En het goed [boerderij] Haagen gelegen in de buurschap Meddeho bij Winterswijk van een familie ten Hagen. Daarnaast is e.e.a. bekend over een havezate met de naam Hagensdorp, behorende tot de ridderschap Vollenhove. Deze naam is afkomstig van een andere adellijke familie Hagen. Verder was er bij Breda nog een dorpje Hage dat ook wel Ter Hage werd genoemd.Tegenwoordig heet deze dorpskern Prinsenhage.

In Duitsland vinden we de stad Hagen, gelegen ten zuiden van Dortmund, de plaatsjes Hagen bij Arnsberg, bij Cuxhaven en bij Osnabrück en het dorp Haagen nabij Lörrach, gelegen in Baden-Württemberg en het plaatsje Haag bij Schönbrunn, zie op de afbeelding hierboven de wapens van genoemde plaatsen in volgorde van benoeming.

In Noorwegen zijn er twee plaatsen met de naam Hagen, het grootste plaatsje ligt ten westen van Oslo en meer een gehucht op een eilandje bij Sortland. Overigens is de naam Hagen, nummer 16 op de ranglijst van de meest voorkomende familienamen in Noorwegen.

[Wapen van de familie Hagen]

B. De naam zou op basis van de Germaanse voornaam Hag(a) een patroniem, ook wel vadersnaam genoemd kunnen zijn, waarin we het woord 'haag' herkennen met de betekenis van 'omheinde ruimte' en in die etymologische zin overeenkomen met de herkomstnamen.

 

Waarschijnlijk was het deze duiding die de Gildehauser familie Ha(e)gen deed kiezen voor een zogenoemd "sprekend wapen". Op een zilverkleurig veld staan drie groene struiken, die samen een ‘Hag’ [haag] vormen. Wellicht stonden de drie struiken ook symbool, voor de drie broers [Jan, Lubbert en Geerd], die samen werkten in het bouwmeesters geslacht Hagen. Het is nog onbekend vanaf wanneer de familie het wapen voerde. Wel is het duidelijk dat het wapen eind 17e eeuw in gebruik was.

 

 

De zoons van Hindrick Hagen, bekend geworden als het Bouwmeestersgeslacht, blijken een groot aantal bouwopdrachten in Oost-Nederland en Westfalen te hebben uitgevoerd. Belangrijkste opdrachtgever in Overijssel was de adellijke familie van Rechteren, die de Hagen´s werkzaamheden lieten uitvoeren op Kasteel Rechteren bij Dalfsen, Huis te Almelo, Schuilenburg, De Eeze en Noorddeuningen.

In de jaren 1707-1709 bouwden zij bij kasteel Twickel de monumentale Bentheimerstenen brug, met twee doorvaarten die het kasteel met het voorplein verbond. Meester Lubbert Hagen maakte het bestek en nam samen met, de schoonvader van zijn broer Geerd, aannemer Hermen Peters(en) het werk aan voor het respectabele bedrag van 1559-18- Carolus gulden.

                                                  

Zij waren dus collega`s en werkten samen, de families kenden elkaar goed en hiermee ligt het huwelijk tussen jongere broer Geerd en dochter Gese voor de hand en is de relatie tussen het bekende bouwmeesters geslacht Hagen en de familie Peters(en) gelegd. Kleinzoon Jan Haagen werd de 'Amsterdamse stamvader'.

A. Johan [Jan] Ha(e)gen, zoon van Hindrick. Hij is gedoopt op zondag 27 december 1665 in Gildehaus. Soond voor neujaer, Hindrik Hagen syn kint gedoopt. Hij is overleden omstreeks 1720 in Gildehaus, ongeveer 55 jaar oud.

Beroep: meester-metselaar, bouwmeester

Hij trouwde, 36 of 37 jaar oud, in 1702 in Gildehaus met Christine [Styntjen] Bours [Boers, Buir]. Zij is overleden in juli 1710 in Gildehaus. Zij is weduwe van Johan [Jan] Schrader, met wie zij trouwde op woensdag 14 december 1695 in Gildehaus. Styntjes eerste echtgenoot Jan Schrader uit Gildehaus nam in 1692 de uitvoering van de door de bekende architect Jacob Roman ontworpen zandstenen gevel van het Deventer stadhuis aan. Hij overleed in 1698. 

Kinderen van Johan [Jan] en Christine [Styntjen]:  

1 Hendrik. Hij is gedoopt op woensdag 2 augustus 1702 in Gildehaus. Hij is overleden op zaterdag 13 oktober 1736 in Gildehaus, 34 jaar oud.

2 Margaretha Gosten Brisse. Zij is gedoopt op zondag 1 april 1703 in Gildehaus. Zij is overleden in 1705 in Gildehaus, 1 of 2 jaar oud.

3 Christina. Zij is gedoopt op maandag 21 april 1704 in Gildehaus. Zij is overleden in juli 1704 in Gildehaus, 2 maanden oud.

 


[Havezathe Huis te Almelo]

Johan was meesterknecht en later ook meester-metselaar en bouwmeester in het bedrijf van broer Lubbert, de architect. Uit de rentmeesters rekeningen van Huis te Almelo van 1695, blijkt dat het metselwerk van het linker bouwhuis werd uitgevoerd door de broers Lubbert en Jan Haghen en hun knecht Court Steenbergen. Berent Holscher steenbreker te Gildehaus leverde de grauwe steen [zandsteen]. Tussen 1710 en 1716 werkte Jan aan de bouw van het klooster in Marienfeld bij Warendorf, nadat zijn broer Lubbert de tekeningen hiervoor maakte als "Herrn Lubbertus Hagen, ingenior und architekt.

De aan Jan uitbetaalde bedragen zijn ook voor die tijd, zeer fors te noemen. Over het jaar 1714 ontving 'Meister' Johann Hagen 643 Reichstaler [Rt], over 1715 - 214 Rt. en over 1716 - 516 Rt. Op 28 november 1716 werd met meester Johann Hagen ´abgerechnet und das gegeben, soweit es in diesem Buche steht, gans bezahlt und wollen ihn restieren auf das noch zu machende Gebau 1100 Rt. ... aber ihm gegeben auf accordster Arbeit 132 Rt. 8d'.

A-1 Hagen, Johann [Jan] is geboren omstreeks 1685 in Gildehaus, zoon van Hagen, Johan [Jan] en Amshoff, Johanna. Hij is gedoopt in december 1686 in Gildehaus. Hij is overleden, 76 jaar oud. Hij is begraven op zondag 5 april 1761 in Gildehaus. Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, in mei 1715 in Gildehaus met Amshoff, Maria. Zij is een dochter van Amshof, Gerdt en Werninck, Clara. Zij is geboren in Gildehaus. Zij is begraven op woensdag 19 januari 1757 in Gildehaus.

 

Kinderen van Hagen, Johann [Jan] en Amshoff, Maria:

 

1 Hagen, Kind. Hij of zij is gedoopt in januari 1716 in Gildehaus. Hij of zij is overleden, geen maand oud. Hij of zij is begraven in januari 1716 in Gildehaus.

2 Hagen, Gesyne, gedoopt op zondag 27 juni 1717 in Gildehaus. Volgt A-1.1.

3 Hagen, Margarete, gedoopt op zondag 17 november 1720 in Gildehaus. Volgt A-1.2.

4 Hagen, Kind. Zij is gedoopt op donderdag 7 mei 1722 in Gildehaus. Zij is overleden, geen dag oud. Zij is begraven op donderdag 7 mei 1722 in Gildehaus.

5 Hagen, Hermann. Hij is gedoopt op zondag 6 februari 1729 in Gildehaus. getauft Sohn des Jan Hagen.

 

 

A-1.1 Hagen, Gesyne, dochter van Hagen, Johann [Jan] en Amshoff, Maria. Zij is gedoopt op zondag 27 juni 1717 in Gildehaus. Zij is overleden op zondag 30 november 1760 in Gildehaus, 43 jaar oud. in het kraambed overleden. Zij is samen met haar kraamkind begraven in Gildehaus.

Zij trouwde, 17 jaar oud, op donderdag 27 januari 1735 in Gildehaus met Holtkamp, Berend, 25 jaar oud. Hij is een zoon van Holtkamp, Herman en Willemsen, Stiene. Hij is gedoopt op woensdag 1 januari 1710 in Gildehaus. Hij is overleden op dinsdag 23 december 1760 in Gildehaus, 50 jaar oud.

Beroep: Maurer

 

Kinderen van Hagen, Gesyne en Holtkamp, Berend:

 

1 Holtkamp, Willem, gedoopt op zaterdag 24 december 1735 in Gildehaus. Volgt A-1.1.1.

2 Holtkamp, Geerd. Hij is geboren in 1737 in Gildehaus. Hij is overleden, 71 jaar oud. Hij is begraven in 1809 in Gildehaus.

3 Holtkamp, Herman. Hij is gedoopt op zondag 4 december 1740 in Gildehaus.

4 Holtkamp, Margaretha, gedoopt op zaterdag 26 december 1744 in Gildehaus. Volgt A-1.1.2.

5 Holtkamp, Gese, gedoopt op woensdag 24 januari 1748 in Gildehaus. Volgt A-1.1.3.

6 Holtkamp, Jan. Hij is gedoopt op zondag 5 september 1751 in Gildehaus. Hij is overleden, 6 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 25 mei 1758 in Gildehaus.

7 Holtkamp, kind, levenloos geboren zoon. Hij is begraven op zondag 30 november 1760 in Gildehaus.

 

 

A-1.1.1 Holtkamp, Willem, zoon van Holtkamp, Berend en Hagen, Gesyne. Hij is gedoopt op zaterdag 24 december 1735 in Gildehaus. Hij is overleden, 76 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 22 september 1812 in Gildehaus.

Beroep: Stellmacher

Hij trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 15 december 1768 in Gildehaus met Leverman, Clara, 31 jaar oud. Zij is een dochter van Leverman, Jan en Mertens, Geerdjen. Zij is gedoopt op zondag 18 augustus 1737 in Gildehaus. Zij is overleden, 49 jaar oud. Zij is begraven op zondag 10 december 1786 in Gildehaus.

 

 

A-1.1.2 Holtkamp, Margaretha, dochter van Holtkamp, Berend en Hagen, Gesyne. Zij is gedoopt op zaterdag 26 december 1744 in Gildehaus. Zij trouwde met Forking [Vorkink], Hendrik.

 

Kind van Holtkamp, Margaretha en Forking [Vorkink], Hendrik:

 

1 Forking [Vorkink], Barendina. Zij is gedoopt op zondag 12 april 1778 in Amsterdam, Westerkerk.

 

06-05-1781 - Margreta Holdkamp is samen met haar echtgenoot Hendrik Vorking in Amsterdam doopgetuige bij Johanna Margreta dochter van haar achterneef Jan Haagen en Catrina Smet in de Nieuwekerk. Zie voor persoonsgegevens III-c.

13-01-1788 - Margreta Holtkamp is samen met haar echtgenoot Hendrik Vorkenk in Amsterdam doopgetuige bij Gesina Johanna dochter van haar zuster Gesina en Hendrik Coers in de Westerkerk.

 

 

A-1.1.3 Holtkamp, Gese, zoon van Holtkamp, Berend en Hagen, Gesyne. Zij is gedoopt op woensdag 24 januari 1748 in Gildehaus. Zij trouwde met Cours, Hendrik.

 

Kinderen van Holtkamp, Gese en Cours, Hendrik:

 

1 Cours, Harmanus. Hij is gedoopt op woensdag 6 juli 1785 in Amsterdam, Nieuwe Kerk.

2 Cours, Gesina Johanna. Hij is gedoopt op zondag 13 januari 1788 in Amsterdam, Westerkerk.

 

09-03-1785 - Gesina Houdkamp [Holtkamp] is samen met haar echtgenoot Hendrik Coers doopgetuige te Amsterdam bij Gesina, dochter van haar achterneef Jan Haagen en Catrina Smet in de Nieuwe kerk. Zie voor persoonsgegevens III-c.

 

 

A-2 Ha(e)gen, Jan, zoon van Hagen, Johan [Jan] en Santfoorts, Gese. Hij is gedoopt in september 1691 in Gildehaus. Johan Haegens Kindt getaufft.

Hij ging in ondertrouw, 32 jaar oud, op vrijdag 26 mei 1724 in Amsterdam met Stork, Anna Maria Clara, 25 of 26 jaar oud. Zij is geboren in 1698 in Oldenzaal Stad ?, dochter van Stork, Johan Philip en Grothaus, Anna Catharina.

 

Kind van Ha(e)gen, Jan en Stork, Anna Maria Clara:

 

1 Hagen, Johannes [Jan], gedoopt op zaterdag 12 mei 1725 in Heemstede. Hij trouwde, 27 jaar oud, op zondag 11 februari 1753 in Heemstede met ten Dam, Janna Gesina, 20 jaar oud. Zij is gedoopt op zaterdag 5 april 1732 in Aalten.

 

[Wapen van de Familie Hanau]

B. Haegen, Getrudt [Geertruida] is geboren omstreeks 1667, dochter van Hagen, Hindrick [Hendrik] en Onbekende vrouw Hagen. Zij is overleden in oktober 1717 in Gildehaus, ongeveer 50 jaar oud. Zij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, in 1687 in Gildehaus met Amshoff, Hindrick. Hij is een zoon van Amshoff, Barend en Hundertmark, Lisabeth. Hij is overleden op zaterdag 28 juli 1725 in Gildehaus.

 

Kinderen van Haegen, Getrudt [Geertruida] en Amshoff, Hindrick:

 

1 Amshoff, Margaretha. Zij is gedoopt op zondag 31 mei 1693 in Gildehaus.

2 Amshoff, Janna. Zij is gedoopt op zondag 17 juni 1696 in Gildehaus. Zij is overleden, 62 jaar oud. Zij is begraven op zondag 31 december 1758 in Gildehaus.

3 Ds. Amshoff, Wermold, gedoopt op dinsdag 17 december 1697 in Gildehaus. Volgt B-1.

 

 

B-1 Ds. Amshoff, Wermold, zoon van Amshoff, Hindrick en Haegen, Getrudt [Geertruida]. Hij is gedoopt op dinsdag 17 december 1697 in Gildehaus. Ds. is overleden, 62 jaar oud. Hij is begraven op zondag 23 december 1759 in Gildehaus.

Beroep: Pastor in Gildehaus [afgestudeerd in Lingen]

Hij trouwde, 28 jaar oud, op dinsdag 17 september 1726 in Gildehaus met Ledeboer, Gesina Aleida, 29 jaar oud, nadat zij op zondag 1 september 1726 in Gildehaus in ondertrouw zijn gegaan. Zij is een dochter van Pastor Ledeboer, Abraham en Stüürmann, Elisabeth. Zij is gedoopt op zondag 3 februari 1697 in Gildehaus. Zij is overleden, 63 jaar oud. Zij is begraven op zondag 11 januari 1761 in Gildehaus.  

 

[foto: Tuinpoort van het 'Vosschehaus' op de Mersch - op de rechter pilaar 't familiewapen Hagen]

C. Hagen, Lubbert is geboren omstreeks 1665, waarschijnlijke zoon van Hagen, Hendrick. Hij is overleden op zondag 23 maart 1721, ongeveer 56 jaar oud.

Beroep: meestermetselaar, bouwmeester, architect

Trouwde, ongeveer 24 jaar oud, in 1694 met Ter Horst, Christina, ten hoogste 30 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 4 november 1694 in Gildehaus. Zij is geboren na dinsdag 1 januari 1664 in Gildehaus, dochter van burgemeester en kerkeraadslid Ter Horst, Berend en Bours, Christina. 

Kinderen van Hagen, Lubbert en Ter Horst, Christina:

1 Hagen, Johan Hendrik. Hij is gedoopt op zondag 26 februari 1696 in Gildehaus. Hij is overleden in juni 1698 in Gildehaus, 2 jaar oud.
2 Hagen, Johan Hendrik. Hij is gedoopt op zondag 12 oktober 1698 in Gildehaus.  
3 Hagen, Lambertus. Hij is gedoopt op zondag 17 juli 1701 in Gildehaus.
4 Hagen, Christina Gertrud. Zij is gedoopt op zondag 14 september 1704 in Gildehaus. Zij is jong overleden. 
5 Hagen, Christina Aleida. Zij is gedoopt op zaterdag 1 januari 1707 in Gildehaus. Zij is overleden in mei 1708 in Gildehaus, 1 jaar oud.
6 Hagen, Christina Aleida. Zij is gedoopt op maandag 18 februari 1709 in Gildehaus. Zwillingen des Meister Lübbert Hagen gedoopt. Zij is jong overleden.
7 Hagen, Maragrita. Zij is gedoopt op maandag 18 februari 1709 in Gildehaus. Zwillingen des Meister Lübbert Hagen gedoopt. Zij is overleden in februari 1709 in Gildehaus.
 

 

De nazaten van Lubbert Hagen en Christina Ter Horst, de 'Overijsselse tak' genoemd, LEES MEER...

 

Stamouders Geerd Hagen alias Haasken Geerd en Gese Peters(en)


 

[Schets: Reformierte Kirche in Gildehaus]

D I Hagen, Geerd [Gerd], zoon van Hagen, Hindrick [Hendrik] en Onbekende vrouw Hagen. Hij is gedoopt op zondag 26 juli 1671 in Gildehaus. Dominica 9.Trin., Hindrik Hagen syn kint gedoopt. Hij is overleden, 43 jaar oud. Hij is begraven in augustus 1714 in Gildehaus.

Notitie bij overlijden: Geerd Hagen of Haasken Geerd gestorven.

Beroep: ws Maurer [metselaar]

Hij (1) trouwde, 30 of 31 jaar oud, in 1702 in Gildehaus met Petersen [Peters], Gese, 19 of 20 jaar oud. Zij is een dochter van Petersen, Hermen en Grüppen, Gesina Jansen. Zij is gedoopt op zondag 29 november 1682 in Gildehaus. Zij is overleden na zondag 25 september 1712 in Gildehaus, minstens 29 jaar oud.

Hij (2) trouwde, 42 jaar oud, op dinsdag 1 augustus 1713 in Gildehaus met Bevervörde, Elsebeen, ongeveer 23 jaar oud. Zij is geboren omstreeks 1690. Zij is overleden in maart 1717 in Gildehaus, ongeveer 27 jaar oud (oorzaak: In de kraam gestorven.). Zij is begraven in Gildehaus. Zij trouwde later na 1714 in Gildehaus met Steenhorst, Herman, met wie zij nog een tweeling kreeg.

Gese werd gedoopt op Dom.26 Trin.[dus de 26e Zondag na Trinitatis (Pinksteren), de volgende Zondag was 1e Advent]. Zij werd op haar 17e, in 1699 lidmaat van de Reformierte Kirche van Gildehaus. Zij is vrijwel zeker vlak na de geboorte van dochter Anna, in het kraambed gestorven.

Haar vader Hermen Petersen had een bouwbedrijf en was ook meestermetselaar. Naast dit beroep, zoals dat toen ging, was hij ook enige jaren gekozen - voor telkens 2 jaar - "Vorsteher" of "Borgemester" van februari 1698 tot februari 1700 en van februari 1704 tot februari 1706 "Buergermeister" van Gildehaus-Dorp. In de jaren 1707-1709 bouwde hij als aannemer samen met Geerd’s oudere broer Meister Lubbert Hagen bij kasteel Twickel aan de monumentale Bentheimerstenen brug, voor het respectabele bedrag van 1559-18- Carolus gulden. Hij was bij zijn overlijden kerkvoogd en daarvoor Provisor, "Kirchenrat" en ouderling geweest. Het bedrijf werd door Gese's oudere broer Wermold voortgezet.

 

Kinderen van Hagen, Geerd [Gerd] en Petersen [Peters], Gese:

 

1 Hagen, Jan, gedoopt op zondag 3 oktober 1706 in Gildehaus. Volgt II-a.

2 Hagen, Gese, gedoopt op vrijdag 1 maart 1709 in Gildehaus. Volgt II-b.

3 Hagen, Christina, gedoopt op dinsdag 14 oktober 1710 in Gildehaus. Volgt II-c.

4 Hagen, Anna. Zij is gedoopt op zondag 25 september 1712 in Gildehaus. Zij is overleden, 3 jaar oud. Zij is begraven in februari 1716 in Gildehaus.

 

Kind van Hagen, Geerd [Gerd] en Bevervörde, Elsebeen:

 

5 Hagen, Derk. Hij is gedoopt op zondag 8 juli 1714 in Gildehaus. Hij is overleden op donderdag 25 september 1732 in Gildehaus, 18 jaar oud. Hij is begraven in Gildehaus.

 

 

II-a Hagen, Jan, zoon van Hagen, Geerd [Gerd] en Petersen [Peters], Gese. Hij is gedoopt op zondag 3 oktober 1706 in Gildehaus. Sohn des Geerd Hagen.

Hij trouwde, 18 jaar oud, op zondag 25 februari 1725 in Gildehaus met Neuhaus, Christina Margaretha, 26 jaar oud. Zij is een dochter des Schulmeisters Neuhaus, Geerd Arnold Joost en Wiek, Greta. Zij is gedoopt op zondag 6 april 1698 in Gildehaus.

 

Kinderen van Hagen, Jan en Neuhaus, Christina Margaretha:

 

1 Hagen, Christina. Zij is gedoopt op zondag 20 oktober 1726 in Gildehaus. Tochter des Jan Hagen

2 Hagen, Margaretha. Zij is gedoopt op zondag 22 oktober 1730 in Gildehaus. Tochter des Jan Hagen

3 Hagen, Jan Willem. Zij is gedoopt op donderdag 17 december 1733 in Gildehaus. Sohn des Jan Hagen

4 Hagen, Jan Willem, gedoopt op zondag 3 juli 1735 in Gildehaus. Volgt III-a.

5 Hagen, Christina, geboren op dinsdag 27 augustus 1737 in Gildehaus. Volgt III-b.

6 Hagen, Geerd, geboren op zondag 20 december 1739 in Gildehaus. Volgt III-c.

7 Hagen, Berend. Hij is gedoopt op zondag 7 januari 1742 in Gildehaus. Sohn des Jan Hagen. Hij is overleden, 7 dagen oud. Hij is begraven op zondag 14 januari 1742 in Gildehaus.

8 Hagen, Berend. Hij is gedoopt op zondag 24 november 1743 in Gildehaus. Sohn des Jan Hagen

9 Hagen, Jan, geboren in Gilthuijsse (thans Gildehaus), Duitsland. Volgt III-d.

 

 

III-a Hagen, Jan Willem, zoon van Hagen, Jan en Neuhaus, Christina Margaretha. Hij is gedoopt op zondag 3 juli 1735 in Gildehaus. Sohn des Jan Hagen. Hij is overleden op zondag 17 november 1811 in Gildehaus, 76 jaar oud. Hij trouwde, 41 jaar oud, op vrijdag 9 mei 1777 in Gildehaus met Somberg, Catharina Margaretha, 45 jaar oud. Zij is gedoopt op zondag 9 maart 1732 in Bentheim, Duitsland.

 

Kinderen van Hagen, Jan Willem en Somberg, Catharina Margaretha:

 

1 Hagen, Janna, gedoopt op vrijdag 3 april 1778 in Gildehaus. Volgt IV-a.

2 Hagen, Maria, gedoopt op zondag 16 juli 1780 in Gildehaus. Volgt IV-b.

3 Hagen, Jan Willem. Hij is gedoopt op zondag 26 maart 1786 in Gildehaus. Hij is overleden, 19 jaar oud. Hij is begraven op zondag 23 maart 1806 in Gildehaus.  

 

IV-a Hagen, Janna, dochter van Hagen, Jan Willem en Somberg, Catharina Margaretha. Zij is gedoopt op vrijdag 3 april 1778 in Gildehaus. Zij is overleden op vrijdag 23 december 1825 in Gildehaus, 47 jaar oud. Zij trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 30 april 1807 in Gildehaus met Kaldewaij, Berend, 28 jaar oud. Hij is een zoon van Wehrfester auf Kaldewajs Erbe Egbers Selkers, Herman en Pieper, Gese. Hij is gedoopt op dinsdag 30 juni 1778 in Waldseite. Hij is overleden op zaterdag 14 februari 1852 in Gildehaus, 73 jaar oud.

Beroep: Steinhauer

 

Kinderen van Hagen, Janna en Kaldewaij, Berend:

 

1 Kaldewaij, Jan Willem. Hij is gedoopt op zondag 18 oktober 1807 in Gildehaus, Maurer, Hij is overleden op vrijdag 28 maart 1856 in Gildehaus, 48 jaar oud.

2 Kaldewaij, Hermann. Hij is gedoopt op zaterdag 26 augustus 1809 in Gildehaus.

3 Kaldewaij, Gerrit. Hij is gedoopt op woensdag 4 september 1811 in Gildehaus.

4 Kaldewaij, Gesina, geboren op dinsdag 8 maart 1814 in Gildehaus. 

5 Kaldewaij, Margaretha. Zij is gedoopt op vrijdag 27 september 1816 in Gildehaus. Zij is overleden op maandag 17 oktober 1842 in Gildehaus, 26 jaar oud. 

 

De nazaten van Janna Hagen en Berend Kaldewaij. LEES MEER...

 

IV-b Hagen, Maria, dochter van Hagen, Jan Willem en Somberg, Catharina Margaretha. Zij is gedoopt op zondag 16 juli 1780 in Gildehaus. Zij trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 19 september 1805 in Gildehaus met Steinmann, Friederich Wilhelm. Hij is geboren in Lingen.

 

 

III-b Hagen, Christina is geboren op dinsdag 27 augustus 1737 in Gildehaus, dochter van Hagen, Jan en Neuhaus, Christina Margaretha. Zij is gedoopt op zaterdag 31 augustus 1737 in Gildehaus. Zij trouwde, 24 jaar oud, op maandag 1 maart 1762 in Gildehaus met Corporal Möller, Bartelt Jacob, ongeveer 32 jaar oud. Hij is geboren omstreeks 1730.

 

Kinderen van Hagen, Christina en Möller, Bartelt Jacob:

 

1 Möller, Jan Jacob. Hij is gedoopt op zondag 13 april 1766 in Gildehaus. Hij is overleden op maandag 12 november 1792 in Gildehaus, 26 jaar oud.

2 Möller, Bernhard Christian. Hij is gedoopt op zondag 10 juli 1768 in Gildehaus. Hij is overleden op woensdag 25 januari 1769 in Gildehaus, 6 maanden oud.

3 Möller, Bernhard Christian. Hij is gedoopt op zondag 12 november 1769 in Gildehaus.

 

 

III-c Hagen, Geerd is geboren op zondag 20 december 1739 in Gildehaus, zoon van Hagen, Jan en Neuhaus, Christina Margaretha. Hij is overleden, 52 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 20 april 1792 in Gildehaus. Hij trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 14 januari 1768 in Gildehaus met Neuhaus, Gesina, 21 jaar oud. Zij is een dochter van Nijhuis, Wermold en Nijhof, Sara. Zij is gedoopt op zondag 28 augustus 1746 in Gildehaus.

 

Kinderen van Hagen, Geerd en Neuhaus, Gesina:

 

1 Hagen, Jan, gedoopt op zaterdag 22 september 1770 in Gildehaus. Volgt IV-c.

2 Hagen, Sara, gedoopt op zaterdag 10 april 1773 in Gildehaus. Volgt IV-d.

3 Hagen, Wermold, gedoopt op zondag 13 augustus 1775 in Gildehaus. Volgt IV-e.

4 Hagen, Johanna [Janna], geboren op donderdag 2 april 1778.

 

 

IV-c Hagen, Jan, zoon van Hagen, Geerd (zie III-c) en Neuhaus, Gesina. Hij is gedoopt op zaterdag 22 september 1770 in Gildehaus. Hij is overleden, 27 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 26 oktober 1797 in Gildehaus. Hij trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 12 november 1793 in Gildehaus met Hanau, Anna Margaretha, 18 jaar oud. Zij is een dochter van Hanau, Diedrich [Diederyk] Wilm Jan en Höötman (Höting) Aleida. Zij is gedoopt op zondag 25 juni 1775 in Gildehaus. Zij is overleden, 28 jaar oud. Zij is begraven op zondag 29 april 1804 in Gildehaus. Zij trouwde later op dinsdag 20 november 1798 in Gildehaus met Stenvers [Stevens], Johan Engelbert (geb. ±1770), met wie zij nog drie dochters kreeg.

 

Anna Margaretha Hanau is een kleindochter van Doktor, advocaat en fiscaal van de graafschap Bentheim, Diederich Hanau en Margaretha Hagen, dochter van Jan Hagen getrouwd met Maria Amshoff. Een huwelijk tussen achterneef en nicht dus.

 

Kinderen van Hagen, Jan en Hanau, Anna Margaretha:

 

1 Hagen, Gerrit. Hij is gedoopt op maandag 13 januari 1794 in Gildehaus.

2 Hagen, Aleida. Zij is gedoopt op zondag 18 oktober 1795 in Gildehaus.

3 Hagen, Gesina Sophia. Zij is gedoopt op zaterdag 26 augustus 1797 in Gildehaus. Zij is overleden, 7 maanden oud. Zij is begraven op dinsdag 17 april 1798 in Gildehaus.

 

 

IV-d Hagen, Sara, dochter van Hagen, Geerd (zie III-c) en Neuhaus, Gesina. Zij is gedoopt op zaterdag 10 april 1773 in Gildehaus. Zij is overleden op zondag 17 januari 1796 in Gildehaus, 22 jaar oud. Zij trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 18 november 1795 in Gildehaus met Sligtenhorst, Berend, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 18 november 1795 in Gildehaus. Hij is een zoon van des Gastgebers und Bürgermeister Sligtenhorst, Jan Willem en Ter Gempt, Christina. Hij is gedoopt op zondag 17 november 1771 in Gildehaus. Hij is overleden op donderdag 2 juli 1807 in Gildehaus, 35 jaar oud.

 

[foto: Ostmühle, Gildehaus]

IV-e Hagen, Wermold, zoon van Hagen, Geerd en Neuhaus, Gesina. Hij is gedoopt op zondag 13 augustus 1775 in Gildehaus. Hij is overleden op donderdag 13 januari 1842 in Gildehaus, 66 jaar oud.

Beroep: Graupenmöller (gortmolenaar)                                                                                                                                                     Hij trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 19 februari 1800 in Gildehaus met Vos, Fenne Hendrika, 16 jaar oud. Zij is een dochter van Vos, Gerrit en Weernink (ook Werning), Anna Geertruida. Zij is gedoopt op zondag 14 september 1783 in Gildehaus. Zij is overleden op zaterdag 28 september 1861 in Gildehaus, 78 jaar oud.

Kinderen van Hagen, Wermold en Vos, Fenne Hendrika:

 

1 Hagen, Anna Geertruida, gedoopt op dinsdag 20 januari 1801 in Gildehaus. Volgt V-b.

2 Hagen, Gesina. Zij is gedoopt op zondag 29 juni 1806 in Gildehaus. Zij is overleden, 1 maand oud. Zij is begraven op maandag 11 augustus 1806 in Gildehaus.

3 Hagen, Gesina. Zij is gedoopt op maandag 6 november 1809 in Gildehaus. Zij is overleden, 12 dagen oud. Zij is begraven op zaterdag 18 november 1809 in Gildehaus.

4 Hagen, Gerrit, gedoopt op woensdag 30 december 1829 in Gildehaus. Volgt V-c.

Wermold was gortmolenaar in de Ostmolen, gelegen boven het dorp op de heuvelrug van de Gildehauser Molenberg. Een smal kronkelig straatje, geplaveid met kinderhoofdjes loopt nog steeds vanaf de molen, naar het dorps centrum. Vanuit de molen heb je een prachtig uitzicht op Nederland.

In 1814 diende een rechtzaak met als doel een bedrijfsverbod op te heffen. Hij had de molen herbouwd als Grützmühle [grutmolen] onder de Franse regering van Napoleon. 

Wermold zou verdronken zijn in het waterreservoir van de nabij gelegen waterradmolen aan de Vecht, bij Nordhorn.

 

V-b Hagen, Anna Geertruida, dochter van Hagen, Wermold (zie IV-e) en Vos, Fenne Hendrika. Zij is gedoopt op dinsdag 20 januari 1801 in Gildehaus. Zij is overleden op zondag 6 april 1828 in Gildehaus, 27 jaar oud (oorzaak: In de kraam gestorven.). Zij trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 2 december 1823 in Gildehaus met Bauer, Hermann, 46 jaar oud. Hij is een zoon van Gastwirt und Bürgermeister Bauer, Herbert en Schrader, Gesina. Hij is gedoopt op woensdag 2 juli 1777 in Gildehaus. Hij is overleden op donderdag 6 mei 1858 in Gildehaus, 80 jaar oud. Hij trouwde later op woensdag 28 oktober 1835 in Gildehaus met Kalter, Johanna (1814-1874).

Beroep: Ackermann

 

 

V-c Hagen, Gerrit, zoon van Hagen, Wermold en Vos, Fenne Hendrika. Hij is gedoopt op woensdag 30 december 1829 in Gildehaus. Sohn des Müllers Wermold Hagen. Hij is overleden op donderdag 3 november 1881 in Gildehaus, 51 jaar oud.

Beroep: Steinhauer und Holzschuhmacher

Hij (1) trouwde, 29 jaar oud, op dinsdag 4 oktober 1859 in Gildehaus met Meenderman, Janna, 21 jaar oud. Zij is geboren op zondag 29 oktober 1837 in Westenberg, dochter van Meenderman, Berend en Metten, Gese. Zij is overleden op zaterdag 5 januari 1878 in Gildehaus, 40 jaar oud.

Hij (2) trouwde, 48 jaar oud, op vrijdag 21 juni 1878 in Gildehaus met Roolfs, Gese, 43 jaar oud. Zij is geboren op vrijdag 3 oktober 1834 in Sieringhoek, dochter van Roolfs, Berend en Kühlmann, Enne. Zij is weduwe van Grütter, Jan (1840-1877), met wie zij trouwde op donderdag 19 december 1867 in Gildehaus. Zij trouwde later op vrijdag 6 juli 1888 in Gildehaus met Nusmeijer, Engelbert (1847-1907).

 

Kinderen van Hagen, Gerrit en Meenderman, Janna:

 

1 Hagen, Fenne Geertruida, geboren op zondag 7 december 1862 in Gildehaus. Zij is overleden op zaterdag 21 maart 1863 in Gildehaus, 3 maanden oud.

2 Hagen, Bernhard, geboren op zaterdag 11 februari 1865 in Gildehaus.

3 Hagen, Weinand, geboren op vrijdag 27 juli 1866 in Gildehaus. Hij is overleden op dinsdag 26 november 1867 in Gildehaus, 1 jaar oud.

4 Hagen, Fenne Geertruida, geboren op donderdag 26 december 1867 in Gildehaus.

5 Hagen, Gerhard Wermold, geboren op maandag 24 juli 1871 in Gildehaus, Sohn des Steinhauers Gerrit Hagen.

 

Kind van Hagen, Gerrit en Roolfs, Gese:

 

6 Hagen, Johanna, geboren op zondag 13 juli 1879 in Gildehaus.

 

Nederlandse Stamouders Jan Ha(a)gen en Cathrina Smet 

III-c Hagen, Jan is geboren in Gilthuijsse (thans Gildehaus), Duitsland, zoon van Hagen, Jan en Neuhaus, Christina Margaretha. Hij is 'Reformiert' gedoopt op woensdag 28 december 1746 in Gildehaus. Sohn des Jan Hagen, Geerds Sohn getaufft.
Hij is overleden op zondag 28 februari 1830 in Gildehaus, 83 jaar oud. Ook genaamd Jan Haagen.
Beroep: kleermaker

Hij trouwde, 34 jaar oud, in 1780 in Amsterdam met Smet, Cathrina, 35 jaar oud, nadat zij op vrijdag 2 juni 1780 in Haarlem in ondertrouw zijn gegaan. Zij is geboren op donderdag 25 februari 1745 in Haarlem, dochter van de Smet, Jacobus en Kettenes, Grietje(n). Zij is Nederduits Gereformeerd gedoopt op zondag 28 februari 1745 in Haarlem, doopgetuigen Cathrina Smet en Jan Regaal. Zij is overleden na 1816, minstens 71 jaar oud.

[prent: Kleermakers Atelier van de firma P. van den Brul]

Kinderen van Hagen, Jan en Smet, Cathrina:

1 Haagen, Johanna Margreta. Zij is NH gedoopt op zondag 6 mei 1781 in Amsterdam, Nieuwe Kerk. Doopgetuigen: Hendrik Vorking en Margreta Holdkamp [zie A-1.1.2]. Zij is overleden, 3 jaar oud. Zij is begraven op zondag 13 maart 1785 in Amsterdam.  

2 Haagen, Jacobus Johannes [Jacques Jean], geboren in 1783 in Amsterdam. Volgt IV-e.

3 Haagen, Gesina. Zij is gedoopt op woensdag 9 maart 1785 in Amsterdam, Nieuwe Kerk. Doopgetuigen: Gesina Houdkamp en Hendrik Coers [zie A-1.1.3].

4 Haagen, Jan. Hij is gedoopt op zondag 27 januari 1788 in Amsterdam, Westerkerk. Hij is overleden, 5 maanden oud. Hij is begraven op vrijdag 18 juli 1788 in Amsterdam. 

Het gezin woonde tussen maart 1785 - mogelijk al eerder - en 1825 in de St. Nicolaasstraat 11 [afgebroken in 1905], gelegen tussen de Nieuwerzijds Voorburgwal en de Nieuwendijk vlakbij de Nieuwe Kerk. Wellicht werkte Jan in het Kleermakers Atelier van de firma P. van den Brul, gesitueerd aan de St. Nicolaasstraat 7-9, pal naast hun huis [zie afbeelding]. Hun eerstgeboren dochtertje stierf, drie jaar oud, vlak na de geboorte van het derde kind en werd begraven als kind van Jan Hagen, in een eigen graf op het Noorderkerkhof.

Van dochter Gesina is tot op heden niets terug gevonden. Wellicht trok zij omstreeks 1825 met vader mee, na het overlijden van moeder Catharina, terug naar zijn geboortedorp Gildehaus, alwaar hij op 83 jarige leeftijd overleed en begraven werd. 

 

IV-e Haagen, Jacobus Johannes, zoon van Haagen, Jan en Smet, Cathrina. Hij is NH gedoopt op zondag 12 januari 1783 in Amsterdam, Westerkerk. Doopgetuigen Jacobus Smet, zijn grootvader en Clasina Smet, zijn tante. Hij is overleden op vrijdag 7 april 1837 in Amsterdam, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 april 1837. Ook genaamd Jaques Jean Hagen.

 

Beroep:

sergeant majoor - ´Conducteur d´artillerie Milice Nationale´, kleeremaker
Hij trouwde op woensdag 22 mei 1816 in Amsterdam met Brouwer, Juriane Hendrika, 24 jaar oud. Zij is geboren op zondag 8 april 1792 in Rheden (district Arnhem), dochter van Brouwer, Willem en Paulussen, Hendrika Reijnanda. Zij is NH gedoopt op maandag 9 april 1792 in Rheden (district Arnhem). Zij is overleden op donderdag 27 april 1837 in Amsterdam, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 mei 1837.

Kinderen van Haagen, Jacobus Johannes en Brouwer, Juriane Henriette:

1 Haagen, Johannes Philippus, geboren op maandag 17 maart 1817 in Mons, Province de Hainaut, België. Volgt V-c.
2 Haagen, Guillemine Henriëtte,
geboren op woensdag 21 juni 1820 in Namen, België. Volgt V-d.
3 Haagen, Jean Guillaume
, geboren op vrijdag 6 september 1822 in Ieper, België. Volgt V-e.
4 Haagen, Henderika Catharina
, geboren op zondag 13 maart 1825 in Utrecht. Volgt V-f.
5 Haagen, Jacobus Johannes
, geboren op zaterdag 20 januari 1827 in Utrecht. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 januari 1827 [bron: BS Utrecht Akter nr. 92]. Hij is overleden op vrijdag 16 oktober 1846 in Oegstgeest, 19 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 oktober 1846 [bron: BS Oegstgeest Overlijdensakte nr.75]. 

Jacobus was beroepsmilitair en vocht mee in het leger van Napoleon en later in 1815 tegen hem bij de, voor de toekomst van Europa, beslissende slag bij Waterloo.

Officieel woonde het jonge stel in de St. Nicolaasstraat 11 in Amsterdam, echter al snel trok Juriane met haar echtgenoot mee als hij weer eens ‘op mars' moest. En dat was vaak in de Zuidelijke helft ['t latere België] van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Daar werden dan ook hun oudste drie kinderen geboren tussen 1817 en 1822. De eerste rond 1817 in Mons, de tweede te Namen en de derde in 1822 te Ieper.

Jacobus is dan opgeklommen in de militaire hiërarchie tot ‘Conducteur d'Artillerie'. Het was een roerige tijd en vele veldslagen volgden, LEES MEER...  

Tussen 2 en 12 augustus 1831 vocht Jacobus nog mee in de Tiendaagse Veldtocht. Raakte hij wellicht gewond, had hij de volksziekte TBC opgelopen, we zullen 't niet weten.

Werd hij eervol ontslagen uit de dienst, dan zou hij als officier normalerwijze een behoorlijk pensioen hebben meegekregen. Echter wat blijkt? In de periode 1832 - 1839 werden als gevolg van de financieel onzekere situatie vanwege de oorlog met België vrijwel geen voortdurende pensioenen toegekend! Pas in 1840 is dat op grote schaal met terugwerkende kracht gebeurd, Helaas, veel te laat voor Jacobus en zijn gezin...

De gegevens van militairen die bijvoorbeeld in 1833 werden gepensioneerd en in de tussen liggende periode waren overleden, zijn niet in de pensioenregisters terug te vinden.

[Gemeentelijk Werkhuis]

Gezien het feit dat het gezin volgens het Bevolkingsregister van Amsterdam sinds eind 1827 in de Amsterdamse Koekoekstraat woonde en er omstreeks 1836 in zware armoe leefde, is dus zéér waarschijnlijk de reden van hun ellende, het gemiste pensioen...
Jacobus liet zich op dinsdag 30 augustus vrijwillig opnemen in het Gemeentelijk Werkhuis aan de Roeterstraat 2 te Amsterdam.

Zijn vrouw Juriane meldde zich er 3 dagen later op zaterdag 3 september met hun twee jongste kinderen, terwijl hun middelste zoon, dan 13 jaar oud, pas op woensdag 5 oktober wordt ingeschreven.

De oudste zoon, Johannes Philippus is dan al in vaders voetsporen getreden en was als 19 jarige, Hoornblazer, bij het 7e Regiment Infanterie in Garnizoen te Vlissingen. Oudste dochter Guillemine Henriëtte werkte als naaister en ging op haar 16e op zichzelf wonen. Het gezin werd letterlijk uiteen gereten. In het Werkhuis sliepen mannen en vrouwen apart op een slaapzaal onder paardenharen dekens en op strozakken.

Ondanks dat ze getrouwd waren en nog een gezin vormden, mochten ze elkaar officieel niet of nauwelijks meer ontmoeten. Zo dichtbij en toch zo ver af... De 13 jarige Jean Guillaume, komt op de mannenafdeling bij vader terecht. De jongste twee, de 11 jarige Henderika Catharina en de 9 jarige Jacobus Johannes op de vrouwenafdeling, bij moeder.

Ze zaten er ook bepaald niet comfortabel, want behalve werklozen die aan de bedelstaf dreigden te geraken, vond je er ook opgepakte bedelaars, blinden, kreupelen en verminkten. Alle gezinsleden kregen grove ‘gestigtskleding', zonder ondergoed en moesten hard werken voor hun droge brood, o.a. weven, spinnen, breien, naaien en touwpluizen.

Jacobus sr. en zijn vrouw Juriane verbleven er beiden maar kort, of dit aan de zware arbeid lag of dat zij al verzwakt of ziek waren, zullen we wellicht nooit weten. Feit is wel dat ze er beiden al vrij snel stierven. Jacobus al na 7,5 maand op den 7e April 1837 ten vier ure desmiddags, oud 53 jaren en Juriane krap 3 weken later op den 27e April, ten acht ure desvoormiddags in de leeftijd van 45 jaren. De aangifte van hun overlijden werd verricht door Carel Poentier, provoost van het Gemeentelijk Werkhuis en Julius Meenk, suppoost in hetzelfde Werkhuis.

Het is zaterdag 25 maart 1837 als de drie jongste kinderen van beroepsmilitair Jacobus Haagen en zijn echtgenote Juriane opgenomen worden in het Luthers Diaconieweeshuis aan de Nieuwe Keizersgracht 120. Vader en moeder zijn dan nog in leven, maar ernstig ziek en overlijden dan ook enkele weken later.

Hoe het hen daar verging, LEES MEER...

V-c Haagen, Johannes Philippus is geboren op maandag 17 maart 1817 in Mons, Province de Hainaut België, zoon van Haagen, Jacobus Johannes [Jacques Jean] en Brouwer, Julienne Henriette [Juriane Hendrika]. Getuigen de vader 34 jaar als Sergeant Major d'Artillerie, Jean Scheres 31 jaar Sergeant Major d'Artillerie en Charles Satoge 44 jaar Marchand. 
Beroep: stalhoudersknecht, militair Hoornblazer
Trouwde, ruim 28 jaar oud, op maandag 29 december 1845 in Breda met de Vaan, Anthonia Geertruida 32 jaar oud, nadat zij op zondag 16 november 1845 in Breda in ondertrouw zijn gegaan. Zij is geboren omstreeks 1813 in Amsterdam, dochter van de Vaan, Johannes en Raaben, Maria Magtilda.
Beroep: naaister

In de trouwakte van Johannes Philippus lezen we dat hij Hoornblazer, bij het zevende Regiment Infanterie in Garnizoen te Breda was.
Laatselijk gedurende meer dan zes maanden garizoen gehouden hebbende te Vlissingen, geboren te Mons, oud ruim 28 jaren, jongman, meerderjarig zoon van wijlen Jacobus Johannes Haagen en van wijle Juliana Hendrika Brouwer.
Bij het burgerlijk huwelijk waren de volgende getuigen aanwezig: Rozema, Harm (geb. ±1811), van Wijke, Bernardus (geb. ±1813), Brussel, Daniel Jan (geb. ±1813) en Overeem, Dirk Cornelis (geb. ±1813). 
Beroep der getuigen; Allen Hoornblazer bij het Zevende Regiment Infanterie in garnizoen te Breda.

Johannes Philippus ondertekend, zoals je kunt zien de Trouwakte met J. P. Hagen(s). Het is onbekend waarheen dit echtpaar is vertrokken.

 

V-d Haagen, Guillemine Henriëtte is geboren op woensdag 21 juni 1820 in Namen, België, dochter van Haagen, Jacobus Johannes en Brouwer, Juriane Henriette. Ook genaamd Wilhelmina Hendrika.
Religie: Nederlands Hervormd
Zij trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 27 december 1844 in Amsterdam [bron: BS Amsterdam Trouwakte Register 5 folio 148v] met Huijs, Dirk Pieter, 24 jaar oud, nadat zij op zondag 15 december 1844 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Getuigen Leonardus Hendricus Laurentius Melchers, timmerman oud 44; Marten Berlijn schilder oud 41; Leonardus Alexander Droger slotmaker oud 24; Frerik Meyer slotmaker oud 27 jaren. Hij is geboren op woensdag 27 december 1820 in Amsterdam, zoon van Huijs, Cornelis en Siebris, Anne Elisabeth.
Beroep: siroopbrander, stroopbereider, smid
Religie: Evangelisch Luthers

 

 

V-e Haagen, Jean Guillaume [Willem] is geboren op vrijdag 6 september 1822 om 04:00 uur in Ieper, België, zoon van Haagen, Jacques Jean (Jacobus Johannes) en Brouwer, Juriane Hendrika. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 september 1822. Hij is overleden op woensdag 4 augustus 1886 in Amsterdam, 63 jaar oud. Ook genaamd Joannes Guillielmus en Jan Willem Hagen.
Beroep: kleeremaker
Hij trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 18 augustus 1852 in Leiden [bron: BS Leiden RAL-F5-fiche 320-aktenr. 205] met Wiederig, Frederika Hendrika, 32 jaar oud. Zij is geboren op donderdag 28 oktober 1819 om 20:00 uur in Leiden, dochter van Wiederig, Frederik en Ju, Elisabeth. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 30 oktober 1819 [bron: BS Leiden RAL-F4-fiche 117-aktenr. 949.] Zij is overleden op donderdag 20 maart 1890 in Amsterdam, 70 jaar oud.

Jean Guillaume wordt geboren als derde kind van de vijf, te Ieper in de toenmalige Zuidelijke Nederlanden. De aangifte wordt gedaan door zijn vader, 40 jaar oud van beroep 'Conducteur d'Artillerie wonende te Amsterdam, in garnizoen alhier, vergezeld door de getuigen Gerard Nieuwenhuijsen oud 36 jaar sergeant in het 2e bataljon artillerie der Nationale Militie, in garnizoen in deze stad. Aldus de acte van " l´Etat civil de la ville d´Ypres".
De geboorte akte is opgesteld in het Frans. Vader Jean Jacques oftewel Jacobus Joannes ondertekend de akte met Pere J. Haagen.

Bij zijn opname in het Diaconie weeshuis, is hij 14 jaar oud en al aan het werk als kleermakersloopknechtje. Zijn Franse naam was al verhollandst naar Jan Willem en blijkbaar met de roepnaam Willem. 

Frederika wordt geboren als oudste dochter van de twee,´s avonds ten 8 uren in het huis staande op de Middelstegracht, Wijk 7, no. 612 te Leiden. Getuigen bij de geboorte aangifte zijn Abraham Zinkwik (Zinkveel?), 37jr.; opperman, wonende op de Middelstegracht, Wijk 7 no.613 en Dirk Ju; 76 jr.; wever; wonende Middelstegracht, Wijk 7,no. 614

Uit de huwelijksakte:

Joannus Haagen geb. 26-09-1822 te Iperen [Koninkrijk België], jongeman, 29 jr. wonende Middelstegracht, Leiden met Frederika Hendrika Wiederig geb. 28-10-1819 Leiden, jongedochter, 32 jr.dienstbode.
Getuigen bij het huwelijk: Jacob Buis 37 jr.wever wonende op de Middelstegracht, zwager van de bruidegom; Jan Clavant 38 jr.zonder beroep wonende Langestraat, goede bekende, Abraham Vrij, 35 jr.wolkammer wonende Galgewater goede bekende en Arnoldus de Haas 55 jr.wever wonende Oranjegracht goede bekende.

Kinderen van Haagen, Jean Guillaume (Joannes Guillielmus) en Wiederig, Frederika Hendrina:

1 Haagen, Jan Willem, geboren op maandag 27 juni 1853 in Amsterdam Volgt VI-a.
2 Haagen, Frederik Antonius
, geboren op woensdag 8 april 1857 in Amsterdam Volgt VI-b.
3 Haagen, Frederika Hendrina
, geboren op donderdag 25 april 1861 in Amsterdam Volgt VI-c.

Begin september 1852 woont het stel in de Zandstraat te Amsterdam. In februari 1853 verhuizen ze naar de Oostenburgervoorstraat waar zij op verschillende huisnummers tot het overlijden van Frederika wonen.

VI-a Haagen, Jan Willem is geboren op maandag 27 juni 1853 in Amsterdam, zoon van Haagen, Jean Guillaume en Wiederig, Frederika Hendrina. Overleden op maandag 1 mei 1922 in Schoten, 68 jaar oud.
Beroep: kleermaker, 1908 - caféhouder
Hij (1) trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 2 mei 1877 in Amsterdam met Jansen, Cornelia Geertruida, 23 jaar oud. Zij is geboren op woensdag 13 juli 1853 in Ermelo, dochter van Jansen, Albert en Riethorst, Johanna. Zij is overleden op dinsdag 2 april 1907 in Amsterdam, 53 jaar oud.

Hij (2) trouwde, 54 jaar oud, op woensdag 27 mei 1908 in Nieuwer Amstel met Ofeigssen, Maria Elisabeth, 41 jaar oud. Zij is geboren op dinsdag 26 juni 1866 in Amsterdam. Zij is overleden op vrijdag 23 december 1927 in Haarlem, 61 jaar oud.

Kinderen van Haagen, Jan Willem en Jansen, Cornelia Geertruida:

1 Haagen, Frederika Hendrina, geboren op woensdag 21 november 1877 in Amsterdam Volgt VII-a.
2 Haagen, Johanna
, geboren op donderdag 8 januari 1880 in Amsterdam Volgt VII-b.
3 Haagen, Geertruida
, geboren op zondag 14 januari 1883 in Amsterdam Volgt VII-c.
4 Haagen, Johanna Wilhelmina
, geboren op donderdag 30 april 1885 in Amsterdam. Overleed vóór 1939, ten hoogste 51 jaar oud.
5 Haagen, Jan Willem, geboren op maandag 7 april 1890 in Amsterdam Volgt VII-d.

Jan Willem werd geboren in de Oostenburgervoorstraat. Vanaf 20 juni 1899 woont het gezin aan de Wittenburgergracht 93 huis, alwaar hun jongste ter wereld komt. Op 13 oktober 1906 verhuizen ze naar de Maarten Jansz Kosterstraat 201 / 1 hoog. Hier overlijdt moeder Cornelia. 

Tot het moment van hertrouw heeft hij altijd de kost verdiend als kleermaker, echter vanaf z'n huwelijksdag staat genoteerd dat hij Caféhouder is. Waarschijnlijk nam z'n 2e vrouw dit café mee het huwelijk in. Vanaf 28 mei 1912 wonen ze samen aan de Schippersgracht 6. Op 23 juni 1914 verhuizen ze naar de Amstelveenseweg 110 te Nieuwer Amstel.

Jongste dochter Johanna Wilhelmina woonde al die jaren ongehuwd bij vader. In 1920 trekt ze voor twee jaar in bij haar jongste broer, terwijl vader met z'n 2e vrouw naar Schoten verkast, De Wetstraat 75 huis, gevolgd door een woning aan de Dr. Leijdstraat 82 in dezelfde plaats, alwaar Jan Willem sterft.

Johanna Wilhelmina wordt op 15 juni 1922 voor 6 jaar opgenomen in het Provinicaal Ziekenhuis te Bloemendaal. Op 12 juni 1928 komt ze voor een jaar in het tehuis "Eben Haezer" aan de Hoofdweg 38-42 in Amsterdam te wonen. Gevolgd door een opname van zeven jaar in de Johannes Stichting te Nieuwveen. Vanaf 9 februari 1935 tot en met 19 april 1938 woont ze al dan niet zelfstandig op 6 verschillende adressen in Amsterdam.


 

VII-a Haagen, Frederika Hendrina is geboren op woensdag 21 november 1877 in Amsterdam, dochter van Haagen, Jan Willem en Jansen, Cornelia Geertruida. Overleden op donderdag 25 april 1912 in Amsterdam, 34 jaar oud.
(1) Trouwde met Verpoorten, Pieter Hendrik Reijer Hemion. Hij is geboren op vrijdag 11 mei 1877 in Nieuw Helvoet, zoon van Albertus Hemion Verpoorten en Pille, Jannetje.
(2) Trouwde met Duisenberg, Hendrikus Frederik, nadat zij op vrijdag 13 maart 1908 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Hij is geboren op zondag 31 maart 1872 in Menaldumadeel, zoon van Duisenberg, Johannes Jans en de Boer, Hinkje Jans. Hij is overleden op donderdag 25 april 1912 in Amsterdam, 40 jaar oud.

 

VII-b Haagen, Johanna is geboren op donderdag 8 januari 1880 in Amsterdam, dochter van Haagen, Jan Willem en Jansen, Cornelia Geertruida. Zij is overleden op maandag 11 september 1961 in Amsterdam, 81 jaar oud.
Trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 27 augustus 1908 in Amsterdam met van der Wal, Dirk Nicolaas, 26 jaar oud. Hij is geboren op zaterdag 3 december 1881 in Amsterdam, zoon van van der Wal, Dirk en Geudeker, Dina Wilhelmina. Hij is overleden op maandag 11 september 1961 in Amsterdam, 79 jaar oud.

Beroep: opzichter, 1932 - kantoorbediende, Incasseerder Telegram

De nazaten van Johanna Haagen en Dirk van der Wal, LEES MEER...

 

 

VII-c Haagen, Geertruida [Geertrui] is geboren op zondag 14 januari 1883 in Amsterdam, dochter van Haagen, Jan Willem en Jansen, Cornelia Geertruida. Zij is overleden op maandag 1 januari 1940 in Bussum, 56 jaar oud.
Zij trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 27 februari 1908 in Amsterdam met van Kranen, Johannes Jacobus [Jan], 28 jaar oud. Hij is geboren op donderdag 1 januari 1880 in Bergen op Zoom, zoon van van Kranen, Hendrik.

De nazaten van Geertrui Haagen en Jan van Kranen, LEES MEER...

VII-d Haagen, Jan Willem is geboren op woensdag 1 januari 1890 in Amsterdam, zoon van Haagen, Jan Willem en Jansen, Cornelia Geertruida. Hij is overleden op vrijdag 16 februari 1923 in Amsterdam, 33 jaar oud.
Beroep: gasfitter
Hij trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 18 juli 1912 in Amsterdam met de Vos, Catharina, 21 jaar oud. Zij is geboren op maandag 16 februari 1891 in Amsterdam, dochter van de Vos, Martinus Joannes en de Vries, Catharina. Zij is overleden na 1969, minstens 78 jaar oud.
Beroep: winkelierster

Zij trouwde later op donderdag 23 augustus 1934 in Amsterdam met Olie, Pieter, boterverkoper, kruidenier (1894-1952).

Kinderen van Haagen, Jan Willem en de Vos, Catharina:

1 Haagen, Jan Willem, geboren op zaterdag 14 december 1912 in Amsterdam. Volgt VIII-e.
2 Haagen, Martinus Johannes
, geboren op zaterdag 28 juni 1919 in Watergraafsmeer. Volgt VIII-f.

Jan Willem werd geboren in het huis staande aan de Wittenburgergracht 93 huis. Vanaf hun trouwen woonde het jonge stel in de Oosterparkstraat 42 / 3 hoog, alwaar na 5 maanden hun eerste zoon geboren werd. Na twee jaar verkasten ze naar de De Wetstraat 36 in de Watergraafsmeer. Hier kwam hun 2e zoon ter wereld. In 1920 woonde zijn geretardeerde zus bij hen in huis voor 2 jaar.

In juni 1922 verhuisden zij naar de Fahrenheitstraat 75 huis, waar ze in een paar maanden tijd op drie verschillende adressen wonen, de nrs. 83 / 1 hoog en 88 huis. Dit mede veroorzaakt door het overlijden van Jan Willem, slechts 33 jaar oud. Als weduwe had zij het niet makkelijk met twee opgroeiende jongens.

Na zo'n drie jaar kreeg Catharina kennis aan boterventer Pieter Olie, van wie zij nog een zoontje, ook Pieter genaamd, kreeg. Geboren op vrijdag 25 februari 1927. Een halfbroertje voor de 15 en 8-jarige zoons! Catharina en haar jongste zoons verhuisden op 8 juli 1927 naar de Stuijvesantstraat 22 / 1 hoog, om krap een jaar later het huisraad naar één woning verder te versjouwen, nr. 20 huis, waar Pieter Olie bij hen introk. Vanaf 10 mei 1929 woonden zij aan de 1e Kostverlorenkade 156 huis en vanaf 5 december 1931 aan de Jacob van Lennepkade 426 huis, alwaar zij, als 43-jarige op donderdag 23 augustus 1934 hertrouwde. Zij hadden op dit adres samen een kruidenierszaakje.

Tijdens de oorlog wist oudste zoon Jan Willem, waarschijnlijk als stoker naar Engeland te komen. Na de bevrijding zou hij van z'n eerste vrouw scheiden en in Engeland hertrouwen. Op 13 mei 1941 verhuisde Catharina met man en haar jongste zoons naar de P. Langenstraat 11 huis. Zoon Martinus werkte toen als zadelmaker en werd op 12 december 1942 op transport gesteld als dwangarbeider naar naar Berlijn, waar hij tewerkgesteld werd bij Schambach & Co. Hij kwam pas op 19 april 1946 in Amsterdam terug! Wat moet Catharina ongerust geweest zijn. 

Op zondag 30 maart 1952 werd Catharina opnieuw weduwe. Zij zou op 25 juli 1955 nog verhuizen naar de Sloterkade 128 / 1 hoog, waar zij jarenlang de triestige buurvrouw was van mijn oma Jo Bouweriks, want op donderdag 7 juni 1956 zou haar jongste, net getrouwd sterven, 29 jaar oud. Op 8 januari 1969 vertrok zij naar een bejaardenhuis in Duivendrecht. Zij was toen oma van drie kleindochters!

 

VIII-e Haagen, Jan Willem is geboren op zaterdag 14 december 1912 in Amsterdam, zoon van Haagen, Jan Willem en de Vos, Catharina. Hij is overleden op maandag 20 december 1999 in Utrecht, 87 jaar oud.
Beroep: olieslager, stoker, olieman, koleman
Hij (1) trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 21 april 1934 in Amsterdam met Splinter, Wilhelmina, 17 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op maandag 22 juli 1946 in Nieuwer Amstel. Zij is geboren op maandag 9 april 1917 in Nieuwer Amstel.
Hij (2) trouwde, 33 jaar oud, op vrijdag 23 augustus 1946 in Hertford, Groot-Brittanië [bron: Persoonkaart CBG] met Drabble, Mabel, 30 jaar oud. Zij is geboren op woensdag 22 december 1915 in Hemsworth, Groot-Brittanië.


VIII-f Haagen, Martinus Johannes is geboren op zaterdag 28 juni 1919 in Watergraafsmeer, zoon van Haagen, Jan Willem en de Vos, Catharina. Hij is overleden op zondag 22 november 1992 in Opsterland, Fr., 73 jaar oud.
Beroep: loopknecht, zadelmaker, tramwagenbestuurder
Hij trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 17 juni 1947 in Hillegom [bron: Persoonkaart CBG] met Keijzer, Wilhelmina, 24 jaar oud. Zij is geboren op donderdag 1 maart 1923 in Hillegom, dochter van Keijzer, Jacob en Scheffers, Wilhelmina. Zij is overleden op zaterdag 6 juli 2002, 79 jaar oud.

Martinus en Wilhelmina kegen drie dochters tussen 1956 en 1962 te Amsterdam.

 

 

VI-b Haagen, Frederik Antonius [Freek] is geboren op woensdag 8 april 1857 in Amsterdam, zoon van Haagen, Jean Guillaume en Wiederig, Frederika Hendrika. Hij is overleden op donderdag 8 maart 1917 in Amsterdam, 59 jaar oud.
Beroep: kleermaker, coupeur
Hij (1) trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 12 mei 1881 in Amsterdam met Pruijs, Elisabeth Cornelia [Bets], 27 jaar oud. Zij is geboren op dinsdag 2 mei 1854 in Amsterdam, dochter van Pruijs, Pieter Pietersze en van Meerten, Elisabeth Cornelia. Zij is overleden op woensdag 4 december 1889 in Amsterdam, 35 jaar oud.
Hij (2) trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 28 augustus 1890 in Amsterdam met van der Moolen, Tiementje, 35 jaar oud. Zij is geboren op woensdag 15 augustus 1855 in Blokzijl, dochter van van der Moolen, Coert en Gern, Aaltje. Zij is overleden op donderdag 18 juni 1925 in Amsterdam, 69 jaar oud.

Freek is geboren in het huis staande in de Oostenburgervoorstraat 24 te Amsterdam. Vanaf zijn huwelijk met Bets wonen ze in hetzelfde huis. Hier worden hun vier kinderen geboren en sterft Bets op de veel te jonge leeftijd van 35 jaar.

Hij verdient de kost als kleermaker. Een beroep dat hij ongetwijfeld van zijn vader geleerd zal hebben en hij op zijn beurt weer doorgegeven heeft aan hun oudste zoon.

Freek hertrouwt met Tiementje en ook hun twee dochters zien het levenslicht in de Oostenburgervoorstraat 24. Pas op 6 januari 1906 verhuist het gezin naar de Wolvenstraat 27. Alwaar Freek na 11 jaar komt te overlijden. Tiementje verkast op 22 mei 1925, slechts enkele maanden voor het heengaan nog naar de W. Vrolikstraat 214 / 1 hoog te Amsterdam.

Kinderen van Haagen, Frederik Antonius en Pruijs, Elisabeth Cornelia:

1 Haagen, Jan Willem, geboren op maandag 6 maart 1882 in Amsterdam. Volgt VII-e.
2 Haagen, Elisabeth Cornelia [Bets]
, geboren op donderdag 7 juni 1883 in Amsterdam. Volgt VII-f.
3 Haagen, Frederik Antonie
, geboren op zondag 28 september 1884 in Amsterdam. Volgt VII-g.
4 Haagen, Pieter Cornelis
, geboren op maandag 2 augustus 1886 in Amsterdam. Volgt VII-h.

Kinderen van Haagen, Frederik Antonius en van der Moolen, Tiementje:

1 Haagen, Frederike Hendrina, geboren op zondag 10 januari 1892 in Amsterdam. Volgt VII-i.
2 Haagen, Alida
, geboren op vrijdag 3 januari 1896 in Amsterdam. Zij is ongehuwd overleden op zaterdag 4 februari 1967 in Amsterdam, 71 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 8 februari 1967 te Amsterdam, Oosterbegraafplaats.
Beroep: telefoniste G.E.W.

 

VII-e Haagen, Jan Willem is geboren op maandag 6 maart 1882 in Amsterdam, zoon van Haagen, Frederik Antonius en Pruijs, Elisabeth Cornelia. Hij is overleden op donderdag 7 juni 1951 in Soest, 69 jaar oud.
Beroep: kleermaker, chocolatier, kruidenier

Hij (1) trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 8 juli 1909 in Amsterdam met van Vught, Magdalena Geertruida [Lena], 29 jaar oud. Zij is geboren op dinsdag 30 maart 1880 in Amsterdam, dochter van van Vught, Eugenius Antonius Hendrikus en Sikkes, Gerarda Theodora. Zij is overleden op zaterdag 6 juli 1929 in Amsterdam, 49 jaar oud.
Beroep: Medewerkster modehuis, fijnstrijkster
Hij (2) trouwde, 49 jaar oud, op donderdag 16 juli 1931 in Amsterdam met Luttik, Martje Wilhelmijntje, 40 jaar oud. Zij is geboren op vrijdag 28 november 1890 in Amsterdam, dochter van Luttik, Johannes Jacobus en Luttik, Catharina Clasina. Zij is overleden op dinsdag 16 januari 1979 in Soest, 88 jaar oud.

Kinderen van Haagen, Jan Willem en van Vught, Magdalena Geertruida [Lena]:

1 Haagen, Willem Gerardus [Wim], geboren op zaterdag 30 april 1910 in Amsterdam Volgt VIII-e.
2 Haagen, Leo Eugenius [Leo]
, geboren op donderdag 27 juli 1911 in Amsterdam Volgt VIII-f.
3 Haagen, Dorothea Gerarda [Door]
, geboren op woensdag 4 december 1912 in Amsterdam Volgt VIII-g.

Jan Willem en Lena wonen 4 dagen na hun huwelijk in de van Ostadestraat 93, waar oudste zoon Willem Gerardus [Wim] geboren wordt. Een jaar later verhuizen ze naar de Lijnbaansgracht 254 / 2 hoog, hier ziet Leo Eugenius [Leo] het levenslicht. Op 12 november 1911 vertrekt het gezin naar de Kerkstraat 52 huis. De Kerkstraat ligt tussen de Vijzelstraat en de "Magere Brug" over de Amstel. Hier wordt dochter Dorothea Gerarda [Door] geboren.

[Kerkstraat 50 - 52]

Lena en Jan Willem drijven hier een goed lopende chocolaterie, met veel klandizie van theater Carré. Lena oefent hier ook haar oude beroep als fijnstrijkster uit. De clientèle is hetzelfde uitgaanspubliek.

Voor haar huwelijk werkte zij bij Maison de Bonneterie, gevestigd aan de Kalverstraat 183. Dit warenhuis was een initiatief van het echtpaar Joseph Cohen en Rosa Wittgenstein. Het bescheiden warenhuis ontwikkelde zich in een razend tempo, zodat de collecties al snel werden uitgebreid met kwalitatieve confectiekleding en aanverwante accessoires. Het bleek een succesformule. De winkel aan de Kalverstraat groeide snel uit zijn jasje, zodat in 1905 besloten werd een nieuw onderkomen te bouwen op de locatie Kalverstraat- Rokin, alwaar het nog steeds gevestigd is.
Lena was hier o.a. fijnstrijkster, een inmiddels uitgestorven beroep. Zij streek o.a. fijne kanten kraagjes, plooien in kleding en fijne kanten handschoentjes.

 

Rond 1920 wordt er in de Gemeenteraad van Amsterdam gesproken over plannen om de huizen in de Kerkstraat plat te gooien en nieuwbouw te plegen. Jan Willem krijgt de bibberaties en denkt er goed aan te doen, hun succesvolle chocolaterie in te ruilen voor een kruidenierszaak in de zojuist opgeleverde nieuwbouwwijk, nu Museumbuurt of Oud-Zuid genoemd. Alle nieuwbouwplannen zijn nooit gerealiseerd en de Kerkstraat ziet er ook nu nog vrijwel hetzelfde uit als bijna 100 jaar geleden...

[Ruisdaelstraat 116]

Ze kiezen voor Ruysdaelstraat 116, een hoekpand. Het gezin woont er achter de winkel. Dit worden zware tijden! Veel inwoners uit deze relatief dure huurwoningen leven boven hun stand en er wordt veel op de pof gekocht. Jan Willem is niet zakelijk genoeg en Lena moet zeer regelmatig achter het geld aan.

Tegelijkertijd ontstaan de eerste supermarkten zoals de Gruijter. Door de grotere inkoop kunnen deze winkels de kruidenierswaren goedkoper aanbieden dan Jan Willem ze kan inkopen. De kinderen worden er dan ook vaak op uitgestuurd om inkopen te doen bij de Gruijter, deze worden dan in hun winkel duurder verkocht.

Op 39-jarige leeftijd krijgt Lena borstkanker. Na een dramatisch ziekbed met héél veel pijn, overleed zij op zaterdag 6 juli 1929 in Amsterdam, 49 jaar oud. Aangezien ze middenstanders waren, vond ‘meneer' pastoor dat een uitvaartdienst met ‘drie heren' gepast was. Jan Willem liet zich ompraten en zo kreeg Lena een, weliswaar verdiende maar, veel te kostbare uitvaart. Het gezin zat nog jaren in de schulden!

 

VIII-e Haagen, Willem Gerardus [Wim] is geboren op zaterdag 30 april 1910 in Amsterdam, zoon van Jan Willem en Magdalena Geertruida [Lena] van Vught. Hij is overleden op woensdag 28 maart 1945 in kamp Langenstein (Duitsland), 34 jaar oud.
Beroep: timmerman, meubelmaker, magazijnbediende, grossier in koloniale waren, tekenaar, kunstschilder, verzetsstrijder.
Trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 17 juli 1935 in Laren met de Vink, Geertruida Catharina [Geertje], 26 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op zaterdag 3 oktober 1942 in Laren. Zij is geboren op zondag 30 mei 1909 in Leiden, dochter van David en Sophia Kooreman. Zij is overleden op donderdag 3 januari 1974 in Emmeloord, 64 jaar oud.

Kind van Wim en Geertje:

1 Haagen, Roland, geboren op dinsdag 19 januari 1937 in Laren. Volgt IX-a.

Wim was een artistiek buitenbeentje in het middenstandsgezin van drie kinderen. Hij had vele beroepen, begon op z'n 14e als timmerman, werkte vervolgens als meubelmaker, magazijn bediende, grossier in koloniale waren maar was bovenal tekenaar en kunstschilder.

Na zijn huwelijk met Tonnie, vertrokken zij naar het schildersdorp Laren, waar ze woonden in de Kloosterstraat 6. Wim moest z'n plek in het schilders-milieu nog veroveren en werd zo, volgens de verhalen de eerste "steuntrekker" van Laren. Na anderhalf jaar werd hun zoon Roland geboren. Het geboortekaartje ontwierp Wim natuurlijk zelf. Na een paar jaar liep het huwelijk stuk en Wim keerde in april 1939 terug naar Amsterdam, in 1942 werd het huwelijk officieel ontbonden. Wim was lid van het verzet! LEES MEER...

IX-a Haagen, Roland is geboren op dinsdag 19 januari 1937 in Laren, zoon van Willem Gerardus [Wim] en Geertruida Catharina de Vink.
Beroep: tuinman, tuinarchitect

(1) Trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 21 december 1960 met Bosman, Maria Jacoba , 19 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 1981. Zij is geboren op woensdag 23 april 1941.
(2) Trouwde, 59 jaar oud, op dinsdag 1 oktober 1996 met van der Wilk, Renee, 35 jaar oud. Zij is geboren op dinsdag 21 maart 1961.
Beroep: lerares

Kinderen van Roland en Maria Jacoba:

1 Haagen, Ellen, geboren op woensdag 18 oktober 1961 Volgt X-a.
2 Haagen, David
, geboren op woensdag 27 oktober 1965.

Kind van Roland en Renee:

1 Haagen, Maaike, geboren op dinsdag 24 december 1996.

X-a Haagen, Ellen is geboren op woensdag 18 oktober 1961, dochter van Roland en Bosman, Maria Jacoba.
Beroep: verzorgende, huisarts assistente
Zij trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 29 augustus 1985 met Bitter, Rudolf Jan, 26 jaar oud. Hij is geboren op zaterdag 17 januari 1959.

Kinderen van Ellen en Rudolf:

1 Bitter, Jonathan Olav, geboren op woensdag 19 maart 1986. Hij is overleden op dinsdag 26 januari 1999 in Zeist, 12 jaar oud.
2 Bitter, Valentijn Paulus, geboren op zondag 21 februari 1988.
3 Bitter, Florian Alexander, geboren op zaterdag 25 augustus 1990.

v.l.n.r. Alison, Renee met op schoot Maaike, Ellen, Florian, Roland, Coen, Valentijn, Bill en Els

VIII-f Haagen, Leo Eugenius is geboren op donderdag 27 juli 1911 in Amsterdam, zoon van Jan Willem en Magdalena Geertruida [Lena] van Vught. Hij is overleden op woensdag 15 juni 1988 in Haarlem, 76 jaar oud.
Beroep: kapper, begrafenisondernemer, handelsreiziger in manufacturen

(1) Trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 16 maart 1933 in Amsterdam met de Vink, Margaretha [Greetje], 22 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op maandag 5 oktober 1936. Zij is geboren op zondag 28 augustus 1910 in Leiden, dochter van David en Sophie. Zij is overleden op zaterdag 13 april 1996 in Amsterdam, 85 jaar oud.
(2) Trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 18 juli 1945 in Amsterdam met Snoek, Jacoba Johanna, 36 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op maandag 14 augustus 1950. Zij is geboren op maandag 9 november 1908 in Amsterdam, dochter van Thadeus Elbertus en Adriana Francisca Elisabeth Kiesewatter. Zij is overleden op zaterdag 2 mei 1987 in Amsterdam, 78 jaar oud. 
(3) Trouwde, 42 jaar oud, op woensdag 24 maart 1954 in Amsterdam met van Wereld, Anna Hermina [An], 27 jaar oud. Zij is geboren op maandag 29 maart 1926 in Amsterdam, dochter van Hermanus Hendrikus Stephanus en Johanna Hendrika [Jo] Bouweriks. Zij is overleden op donderdag 15 september 2005 te Zandvoort, om 16.50 uur. Zij is gecremeerd op maandag 19 september 2005 te Haarlem.

Kinderen van Leo en Greetje:

1 Haagen, Antje Margaritha [Ans / Anke], geboren op maandag 5 oktober 1931 in Amsterdam. Officier Leger des Heils.
2 Haagen, Bob, geboren op vrijdag 30 november 1934 in Amsterdam. Hij is ongehuwd overleden op maandag 5 augustus 2002 in Amsterdam, 67 jaar oud. Slager, scheepskok.

Kinderen van Leo en An:

1 Henriëtte Anna, geboren op vrijdag 6 augustus 1954 in Amsterdam Volgt IX-b.
2 Martin Leo
, geboren op zaterdag 20 oktober 1956 in Haarlem Volgt IX-c.
3 Albert Willem
, geboren op woensdag 30 december 1959 in Haarlem Volgt VIX-d.

IX-b Henriëtte Anna is geboren op vrijdag 6 augustus 1954 in Amsterdam, dochter van Leo Eugenius en Anna Hermina [An] van Wereld.
Beroep: zwemtrainer KNZB, auteur, contentmanager, directeur
Trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 22 januari 1976 in Zandvoort met Ronald, 27 jaar oud. Hij is geboren op dinsdag 16 november 1948 in Amsterdam, zoon van Robert [Bob] en Anna Antonia Alberts.
Beroep: hotelier

Kinderen van Henriëtte en Ronald:

1 David Floris, geboren op zondag 14 augustus 1977 in Heemstede.
2 Renée Paula, geboren op zondag 2 december 1979 in Haarlem.
3 Marijntje Aafke, geboren op donderdag 31 maart 1983 in Haarlem.
4 Joleen Anne, geboren op dinsdag 4 februari 1986 in Haarlem.

v.l.n.r Albert, Keenan, Rita [in verwachting van Jareth], xxx, Joleen, Henriëtte, Ronald, David, staand vooraan Linda, Renée, Martin en Marijntje

foto gemaakt bij de Great Ocean rd. - 2006

 


IX-c Martin Leo is geboren op zaterdag 20 oktober 1956 in Haarlem, zoon van Leo Eugenius [Leo] en van Wereld, Anna Hermina [An].
Beroep: zweminstructeur, duiker-lasser, massage therapist
Trouwde, 35 jaar oud, op zaterdag 10 oktober 1992 in Montrose, Australië met Grieve, Bernadette, 33 jaar oud. Zij is geboren op vrijdag 24 juli 1959 in Melbourne, Australië.
Beroep: accountant

 

 

IX-d Albert Willem is geboren op woensdag 30 december 1959 in Haarlem, zoon van Leo Eugenius [Leo] en van Wereld, Anna Hermina [An].
Beroep: lasser, uitvinder, ergonomisch ingenieur, directeur rolstoelfabriek
Trouwde, 37 jaar oud, op zaterdag 1 februari 1997 in Croydon Australië met Garabedian, Rita, 22 jaar oud. Zij is geboren op donderdag 7 maart 1974 in Melbourne, Australië, dochter van Jiray en Chekian, Sona.
Beroep: accountmanager

Kinderen van Albert en Rita:

1. Keenan Wylee, geboren op donderdag 10 juli 2003 in Melbourne, Australië.
2. Jareth Annak, geboren op woensdag 5 april 2006 in Melbourne, Australië.

VIII-g Haagen, Dorothea Gerarda [Door] is geboren op woensdag 4 december 1912 in Amsterdam, dochter van Jan Willem en Magdalena Geertruida [Lena] van Vught. Zij is overleden op donderdag 30 november 2006 in Warragul, 93 jaar oud. Zij is begraven op maandag 4 december 2006 te Warragul, Australië.
Trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 15 augustus 1934 in Amsterdam met de Vink, David [Daaf], 22 jaar oud. Hij is geboren op vrijdag 31 mei 1912 in Amsterdam, zoon van David en Sophia Emma Geertruida Cathrina Clasina Jacoba Johanna Kooreman. Hij is overleden op zondag 18 december 1994 in Warragul, Australië, 82 jaar oud.
Beroep: dekknecht, assistent drukker, vrachtwagenchauffeur, mecanicien, plv. directeur afdeling Onderhoud en Controle wagenpark op de legerplaats Soesterberg

Kinderen van Door en Daaf:

1 de Vink, Elsje [Els], geboren op woensdag 20 februari 1935 in Amsterdam.
2 de Vink, Jan Willem [Wim / Bill]
, geboren op dinsdag 26 september 1939 in Amsterdam.
3 de Vink, Rudolf [Rudy]
, geboren op zondag 17 juni 1945 in Amersfoort.

Door en Daaf emigreren in 1953 naar Australië en krijgen daar negen kleinkinderen. LEES MEER....

[foto: 1e Weteringdwarsstraat 14-31]

VII-e Haagen, Elisabeth Cornelia (Bets) is geboren op donderdag 7 juni 1883 in Amsterdam, dochter van Haagen, Frederik Antonius en Pruijs, Elisabeth Cornelia. Zij is overleden op zaterdag 5 februari 1966 in Amsterdam, 82 jaar oud.
(1) Trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 27 december 1917 in Amsterdam met Westerbroek, Martinus, 34 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden vóór 1923 aangezien het niet werd "geconsumeerd". Hij is geboren op donderdag 7 juni 1883 in Amsterdam.
(2) Trouwde, 39 jaar oud, op donderdag 31 mei 1923 in Amsterdam met Spee, Casper Benjamin , 33 jaar oud. Hij is geboren op vrijdag 21 februari 1890 in Loenen, zoon van Spee, Koenraad en Guddens, Catharina. Hij is overleden op vrijdag 18 augustus 1967 in Castricum, 77 jaar oud.

Beroep: behanger, stoffeerder

Bets, haar 2e echtgenoot Casper en hun tweeling woonden vanaf 1923 in de 1e Weteringdwarsstraat 14 boven, helaas werd Casper een aantal opgenomen in "Duinenbos" te Castricum.

Kinderen van Haagen, Elisabeth Cornelia en Spee, Casper Benjamin:

1 Spee, Frederik Antonie, geboren op maandag 17 december 1923 in Amsterdam. Hij is overleden op maandag 1 juli 1929 in Amsterdam, 5 jaar oud in het Wilhelmina Gasthuis.

2 Spee, Casper Benjamin, geboren op maandag 17 december 1923 in Amsterdam. Hij is overleden op woensdag 20 mei 1970 in Amsterdam, 46 jaar oud.

Beroep: kantoorbediende
Trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 21 september 1950 met Balk, Maria Cornelia, 30 jaar oud. Zij is geboren op dinsdag 30 september 1919 in Elburg, dochter van Balk, Hendrik Roelof en Hup, Maria Hendrika. Zij is overleden op maandag 7 juni 2004 in Amsterdam, 84 jaar oud.

Casper en Maria kregen geen kinderen.

 

VII-f Haagen, Frederik Antonie is geboren op zondag 28 september 1884 in Amsterdam, zoon van Haagen, Frederik Antonius en Pruijs, Elisabeth Cornelia. Overleed op zondag 16 juni 1963 in Den Haag, 78 jaar oud.

Beroep: coupeur
Trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 20 juli 1912 in Maagdenburg (Duitsland) met van den Bungelaar, Bernardina Lowies , 29 jaar oud. Zij is geboren op woensdag 28 maart 1883 in Mechelen (België), dochter van van den Bungelaar, Felix en Nolte, Anna Catharina. Zij is overleden op maandag 13 september 1971 in Eindhoven, 88 jaar oud.

[foto: Frambozenstraat]

Frederik vertrekt op 9 oktober 1906 naar Brussel. Op 12 augustus 1909 vertrekt hij vanuit Amsterdam naar Berlijn. Na in Maagdenburg getrouwd te zijn en in Berlijn hun eerste dochter gekregen te hebben, keren hij en zijn gezin op 15 aug. 1923 terug in Nederland. Ze gaan in Den Haag wonen en werken. Op 26 maart 1934 verhuizen zij naar de Frambozenstraat 28. Na het overlijden van Frederik verhuist Bernardina naar Eindhoven.

Kinderen van Haagen, Frederik Antonie en van den Bungelaar, Bernardina Lowies:

1 Haagen, Alida Louise, geboren op zondag 22 juni 1913 in Berlijn, D. Volgt VIII-e.
2 Haagen, Margaretha Bernardina, geboren op donderdag 30 augustus 1928 in Den Haag.

VIII-e Haagen, Alida Louise is geboren op zondag 22 juni 1913 in Berlijn- Schöneberg,  dochter van Haagen, Frederik Antonie en van den Bungelaar, Bernardina Lowies. Zij is overleden op maandag 3 april 2006 in Den Bosch, 92 jaar oud. Zij trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 26 januari 1940 in Den Haag met Schiebergen, Johannes Gerardus Carolus, 28 jaar oud. Hij is geboren op zaterdag 18 november 1911 in Arnhem, zoon van Schiebergen, Johannes Hendrikus en Kersting, Leonora Maria Theresia. Hij is overleden op zaterdag 24 december 1977 in Eindhoven, 66 jaar oud.
Beroep: drogistbediende, apothekersassistent, afdelings chef chemische fabriek, vertegenwoordiger

Kinderen van Haagen, Alida Louise en Schiebergen, Johannes Gerardus Carolus:

1 Schiebergen, Leonora Louise Margaretha
2 Schiebergen, Frederik Antonius Johannes
3 Schiebergen, Johannes Gerardus Carolus

VII-g Haagen, Pieter Cornelis is geboren op maandag 2 augustus 1886 in Amsterdam, zoon van Haagen, Frederik Antonius en Pruijs, Elisabeth Cornelia. is overleden op donderdag 30 juni 1960 in Haarlem, 73 jaar oud.
Beroepen: adjunct commies Gemeente Secretarie Afd. Gemeentelijke Belastingen, ambtenaar Rijks Belastingdienst
Trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 16 september 1920 in Amsterdam met Fokke, Alida Christina Johanna , 30 jaar oud. Zij is geboren op vrijdag 12 september 1890 in Amsterdam, dochter van Fokke, Hendrik Ernst en Meijer, Alida Christina Johanna. Zij is overleden op dinsdag 17 april 1973 in Haarlem, 82 jaar oud.

Pieter en Alida kregen geen kinderen. 

VII-h Haagen, Frederike Hendrina is geboren op zondag 10 januari 1892 in Amsterdam, dochter van Haagen, Frederik Antonius en van der Moolen, Tiementje. Zij is overleden op zondag 26 december 1982 in Schiedam, 90 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 30 december 1982 in Amsterdam, Oosterbegraafplaats.

Trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 24 augustus 1916 in Amsterdam met Marree, Johannes , 26 jaar oud. Hij is geboren op zaterdag 19 april 1890 in Papendrecht Z.H., zoon van Marree, Cornelis en van Weijen, Johanna Adamina. Hij is overleden op maandag 20 oktober 1975 in Amsterdam, 85 jaar oud.
Beroep: werktuigkundig teekenaar

Kinderen van Haagen, Frederike Hendrina en Marree, Johannes:

1 Marree, Tine, geboren op donderdag 20 september 1917 in Amsterdam.
2 Marree, Johanna, geboren op dinsdag 28 maart 1922 in Amsterdam.
[foto: Wittenburgergracht 51-65]

VI-c Haagen, Frederika Hendrina [Rika] is geboren op donderdag 25 april 1861 in Amsterdam, dochter van Haagen, Jean Guillaume en Wiederig, Frederica Hendrika. Zij is overleden op maandag 5 februari 1940 in Amsterdam, 78 jaar oud.
Zij trouwde, 18 jaar oud, op woensdag 24 december 1879 in Amsterdam met Ender, Hendrik [Henk], 27 jaar oud, nadat zij op donderdag 11 december 1879 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Hij is geboren op woensdag 10 maart 1852 in Amsterdam, zoon van Ender, Hendrik en Wagenmaker, Alida Jacoba Wilhelmina. Hij is overleden op dinsdag 21 december 1915 in Amsterdam, 63 jaar oud.
Beroep: stoker, smid, machinist

Ten tijde van de ondertrouw woont Rika nog thuis bij haar moeder en weduwe in hetzelfde huis waarin ze geboren werd, Oostenburgergervoorstraat 24 [eerste huis links].

Het jonge stel trekt in bij haar moeder in de Oostenburgervoorstraat 24 alwaar de eerste kinderen van de negen geboren worden en hun oudste lieveling Frederika na een smartelijk lijden op de bevallige leeftijd van ruim 4 jaar sterft. Ze verhuizen samen met moeder naar nr. 39 en hier zien de andere kinderen het levenslicht en sluit opoe haar ogen.  

 

Kinderen van Haagen, Frederika Hendrina en Ender, Hendrik:

1 Ender, Frederika Hendrina, geboren in 1880 in Amsterdam. Zij is overleden op zondag 8 november 1885 in Amsterdam, ruim 4 jaar oud. 
2 Ender, Alida Jacoba Wilhelmina
, geboren op maandag 15 oktober 1883 in Amsterdam. 3 Ender, Hendrik, geboren op dinsdag 9 maart 1886 in Amsterdam. 
4 Ender, Johan Willem [Willem],
geboren op maandag 9 juli 1888 in Amsterdam. 
5 Ender, Johan Marinus
, geboren op dinsdag 16 juni 1891 in Amsterdam. 
6 Ender, Frederik Hendrik
, geboren op woensdag 15 november 1893 in Amsterdam.
7 Ender, Frederika Hendrina
, geboren op woensdag 26 februari 1896 in Amsterdam. Zij is overleden op zondag 8 november 1896 in Amsterdam, 8 maanden oud. 
8 Ender, Anna Maria, geboren op zaterdag 4 oktober 1902 in Amsterdam. 
9 Ender, Jacobus Willem
, geboren op zondag 18 oktober 1903 in Amsterdam.

De nazaten van Rika Haagen en Henk Ender, LEES MEER...

 

 

V-f Haagen, Henderika Catharina is geboren op zondag 13 maart 1825 in Utrecht, dochter van Haagen, Jacobus Johannes [Jacques Jean] en Brouwer, Julienne Henriette [Juriane Hendrika]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 maart 1825 [bron: BS Utrecht Akter nr. 361]. Zij is overleden op donderdag 16 augustus 1877 in Amsterdam, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 augustus 1877 [bron: BS Amsterdam akte nr. 5517].
Zij trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 24 juli 1850 in Amsterdam [bron: BS Amsterdam akte nr. 57] met Eijkenduijn, Bernard, 24 jaar oud. Hij is geboren op woensdag 19 juli 1826 in Amsterdam, zoon van Eijkenduijn, Paulus en van der Haar, Anna Geertruida. Hij is overleden op zondag 12 augustus 1900 in Amsterdam, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 12 augustus 1900 [bron: BS Amsterdam akte nr. 6253]. 

Henderika is geboren des middags ten twee ure in het huis staande aan het Riet Steegje 58, Wijk G te Utrecht. Aangifte op maandag 14 maart door vader Jacobus Johannes Haagen, Conducteur der Artillerie oud 42 jaren wonende alhier in het Riet Steegje 58, Wijk G en Johannes Lington, schoenmaker oud 62 jaren wonende in de Jufferstraat wijk G en Adrianus den Hartog, buiten beroep oud 38 jaren wonende Riet Steeg. 

Kinderen van Haagen, Henderika Catharina en Eijkenduijn, Bernard:

1 Eijkenduijn, Frederika Paulina, geboren op zaterdag 25 december 1852 in Amsterdam.

2 Eijkenduijn, Paulus, geboren op dinsdag 7 november 1854 in Amsterdam.
3 Eijkenduijn, Bernard, geboren op maandag 29 december 1856 in Amsterdam.
4 Eijkenduijn, Grietje, geboren op donderdag 23 september 1858 in Amsterdam.
5 Eijkenduijn, Roelof Volkert, geboren op zondag 9 december 1860 in Amsterdam.

De nazaten van Henderika Haagen en Bernard Eijkenduijn [o.a. families de Beer en Dankbaar], LEES MEER...

 

IV-h Haagen [Hagen], Gesina, dochter van Hagen, Jan en Smet, Cathrina. Zij is gedoopt op woensdag 9 maart 1785 in Amsterdam, Nieuwe Kerk. Vader als Jan Haagen, moeder als Catrina Smet. Getuigen Hendrik Coers, Gesina Houdkamp, pastor Dirk Semeins van Binnevest. Zij is overleden op zondag 14 januari 1849 in Gildehaus, 63 jaar oud.

Zij trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 20 september 1810 in Gildehaus met Sligtenhorst, Derk, 32 jaar oud. Hij is een zoon van Sligtenhorst, Hendrik en Hoolthindriks, Margaretha. Hij is gedoopt op zondag 21 september 1777 in Gildehaus. Hij is overleden op vrijdag 7 februari 1834 in Gildehaus, 56 jaar oud.

Beroep: Cottonspinner und Maurer

 

 

II-b Hagen, Gese, dochter van Hagen, Geerd [Gerd] en Petersen [Peters], Gese. Zij is gedoopt op vrijdag 1 maart 1709 in Gildehaus. Tochter des Geerd Hagen. Zij is overleden, 30 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 25 augustus 1739 in Gildehaus.

Zij trouwde, 29 jaar oud, op zondag 15 juni 1738 in Gildehaus met Werning (ook Weernink), Hermannus, 24 jaar oud. Hij is een zoon van Weernink (ook Werning), Lambert en Brix, Hendrika. Hij is gedoopt op vrijdag 1 september 1713 in Gildehaus. Hij trouwde later op zondag 26 november 1747 in Gildehaus met Wiek, Fenne (1719-1798).

 

Na het overlijden van Gese, enkele maanden na de geboorte van haar dochtertje, trouwde Hermannus met Fenne Wiek, een dochter van hen, een halfzusje dus van Gese’s enige dochter Margaretha Eilsabeth Werning, genaamd Anna Geertruida Werning trouwde op 3 december 1776 met Gerrit Vos, waardoor het patriciërshuis op de Mersch in de familie Vos belandde. 

 

Kind van Hagen, Gese en Werning (ook Weernink), Hermannus:

 

1 Werning, Margaretha Elisabeth, gedoopt op zondag 3 mei 1739 in Gildehaus. Zij is overleden op woensdag 12 november 1828 in Gildehaus, 89 jaar oud.

Zij trouwde, 19 jaar oud, op zondag 4 maart 1759 in Gildehaus met Kolk, Jan Hendrik, 26 jaar oud. Hij is een zoon van Kolk, Hendrik en Everink, Christina. Hij is gedoopt op zondag 11 januari 1733 in Waldseite. Hij is overleden op zondag 23 september 1787 in Waldseite, 54 jaar oud.

 

Margaretha kreeg tussen 1759 en 1784 tien kinderen, allen werden in Waldseite geboren. Slechts vier zouden tot volwassene opgroeien.


II-c Hagen, Christina, dochter van Hagen, Geerd [Gerd] (zie I) en Petersen [Peters], Gese. Zij is gedoopt op dinsdag 14 oktober 1710 in Gildehaus. Zij trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 30 november 1734 in Gildehaus met Ledeboer, Lambertus, 25 jaar oud. Hij is een zoon van Sohn des Pastor  Ledeboer, Abraham en Ter Horst, Geertruida. Hij is gedoopt op woensdag 19 juni 1709 in Gildehaus. Hij is overleden, 41 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 18 september 1750 in Gildehaus.

 

Kinderen van Hagen, Christina en Ledeboer, Lambertus:

 

1 Ledeboer, Geertruida. Zij is gedoopt op zondag 16 december 1736 in Gildehaus.

2 Ledeboer, Jan Hendrik, gedoopt op zondag 24 augustus 1738 in Gildehaus. Volgt III-f.

3 Ledeboer, Kind, levenloos geboren kind, geboren op donderdag 1 december 1740 in Gildehaus.

4 Ledeboer, Christina. Zij is gedoopt op zondag 16 september 1742 in Gildehaus.

 

 

III-f Ledeboer, Jan Hendrik, zoon van Ledeboer, Lambertus en Hagen, Christina (zie II-c). Hij is gedoopt op zondag 24 augustus 1738 in Gildehaus. Hij trouwde, 23 jaar oud, op zondag 3 januari 1762 in Gildehaus met Niehoff, Christina, 18 jaar oud. Zij is een dochter van Nijhof, Philippus en Amshoff, Janna. Zij is gedoopt op zondag 6 januari 1743 in Gildehaus.

 

Kinderen van Ledeboer, Jan Hendrik en Niehoff, Christina:

 

1 Ledeboer, Christina, gedoopt op zondag 16 januari 1763 in Gildehaus. Volgt IV-i.

2 Ledeboer, Janna. Zij is gedoopt op zondag 25 november 1764 in Gildehaus.

 

 

IV-i Ledeboer, Christina, dochter van Ledeboer, Jan Hendrik (zie III-f) en Niehoff, Christina. Zij is gedoopt op zondag 16 januari 1763 in Gildehaus. Zij trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1785 met Lansink, Walrad, ongeveer 33 jaar oud. Hij is een zoon van Lansink, Johan Hendrik en Ruse, Aale. Hij is gedoopt op zondag 12 november 1752 in Gildehaus.

 

Christina kreeg tussen 1786 en 1800 zes kinderen, allen gedoopt in Gildehaus. 

 

 

Voor deze familiegeschiedenis ben ik schatplichtig aan:

Ans Haagen, Wim de Vink, Els de Zwart – de Vink, Johan Petersen, Theo Davina,

Thea Roos, Liesbeth van de Bovenkamp, Huib Dankbaar, Hans Versloot

en de leden van de Genealogiegroep Seniorweb

laatste aanpassingen zijn toegevoegd op 25 mei 2010.

 

Onderstaande foto is gemaakt in Hall, door Ronald Weilers