Parenteel van Jacob Dircksz Veul

Het verhaal over deze West-Friese familie VEUL, begint eind Gouden Eeuw in Schellinkhout, alwaar het gezin van Jacob Dircksz Veul woonde. Ruim een eeuw later vertrokken zijn nazaten uit dit, toenmalige, landbouwers annex zeevaarders dorp. Anno 2011 wonen zij verspreid over Nederland en zelfs enkele in de VS en Canada.

Schellinkhout in ‘t kort
De ambachtsheerlijkheid van Schellinkhout behoorde tot de eigendommen van de Graven van Holland, later de Staten van Holland. Het dorp wordt in het jaar 1282 voor 't eerst vermeld. In 1402 verkreeg Schellinkhout stadsrechten plus een jaar- en weekmarkt en gelijke vrijheden als die van Medemblik hadden. In 1741 werd het door de Regenten van het dorp zelf gekocht. 

De polder van Schellinkhout grenst - in 1838 - ten noorden aan de Zuiderzee, ten oosten aan Ooster- en Wester-Blokker en ten westen aan Wijdenes, Hem en Venhuizen. Deze polder, beslaat, volgens het kadaster, een oppervlakte van 640 bunders en wordt door twee molens en een sluis, op de Zuiderzee, van het overtollige water ontlast.

Vanouds was het een agrarisch dorp dat ter weerzijden van de kerk en ten dele tegen de West-Friese zeedijk gebouwd werd. De in 1514 gehouden Informacie [soort volkstelling] meldt dat de bevolking zich bezig hield met zeevaart, haringvangst en ‘bouwerie'. Op de omringende weilanden van 't dorp werd veeteelt bedreven. Dichter bij de dorpskom stonden boomgaarden en lagen de zaailanden, waar allerlei voor de consumptie bestemde gewassen werden verbouwd. Omstreeks 1600 steeg het aantal inwoners flink, maar in de landbouw vond men niet voldoende werk. Nieuwe werkgelegenheid vonden de dorpelingen in de zeevaart en visserij.

Vanwege historische koudegolven, veepest, muizenplagen en hoge belastingen (verpondingen, waterschapslasten) geraakten de boeren in de eerste helft van de 18e eeuw in een crisis. Een landbouwenquête uit de tijd der Bataafse republiek (Franse tijd) beschrijft de situatie als volgt: "In de meeste dorpen van West-Friesland waren de boeren vroeger tevens zeelui. Het gebied was een kweekschool van matrozen, stuurlieden en schippers voor de koopvaardij. Men voer vrijwel nooit op Oost-Indië of op oorlogsschepen, want dat werd als een schande ervaren. Men was met zoveel bouw- of weiland tevreden, als de vrouwen 's zomers konden bewerken. 's Winters waren de mannen boer en leefden vergenoegd met vrouw en kinderen. Rond 1800 ging men die dubbele werkzaamheden als teken van armoe ervaren en ging men zich - meer en meer - toeleggen op werk aan wal en dus op het land. Degenen, die dat gelukte, verdrongen de kleine boeren, waardoor het aantal huizen en inwoners sterk daalde".

In 1838 telde het dorp 88 huizen - waaronder 50 boerderijen - bewoond door 106 huisgezinnen met ruim 570 inwoners - waarvan 490 Hervormd - die ‘t meest hun bestaan vonden in de melkerij en het kaasmaken, welke kaas in Hoorn aan de markt werd gebracht. Er werd nu en dan ook handel in vee gedreven, doch landelijk van weinig betekenis. Ook had men er vele welige appel- en perenboomgaarden, die goede vruchten opleveren. De visvangst (vooral in bot) leverde deze plaats jaarlijks een vrij aanzienlijke som geld op.

De Katholieken, zo'n 25 á 30, werden tot de Roomse statie van Blokker gerekend. De Hervormde kerk, was vóór de Reformatie aan St.Maarten ingewijd. De kerk had een stenen toren met een spits van hout, die met leien gedekt was, doch er was geen orgel. Ook had men er een zeer goed Raadhuis en een Schoolmeesterswoning. "De school zelve wordt in de kerk gehouden en door een gemiddeld aantal van 80 leerlingen bezocht.
De kermis valt op de tweede Zondag in Junij". Aldus het Aardrijkskundig woordenboek van der AA.
Niet genoemd, maar wel aanwezig een herberg en tot 1735 een katholiek schuilkerkje. Oorspronkelijk had ieder huisgezin wel een stukje (pacht)grond, waarop voor eigen consumptie werd geteeld of waarop een koe en een paar schapen konden weiden.

De familie VEUL in Schellinkhout


Terug naar de familie VEUL en het Schellinkhout tussen 1680 en 1720. Volgens tellingen van diverse hedendaagse historici blijkt éénderde van de toenmalige beroepsbevolking zeevarend, met als thuishaven Hoorn. Het dorp telde toen 47 schippers en / of commandeurs en in totaal zo'n 152 zeelieden, ook in lagere rangen, die vrijwel heel Europa bezeilden. Overigens woonden de meeste reders - eigenaren der schepen - in Hoorn.

Getrouwd werd er 's winters en kinderen meestal in de nazomer of herfst geboren. Aan de impost op't trouwen en begraven, die sinds 1695 werd geheven [maar pas vanaf 1709 bijgehouden], kunnen we de relatieve welstand aflezen. Men hanteerde - naar inkomen - vijf klassen. De duurste van dertig gulden kwam in 't dorp nauwelijks voor, dan volgen bedragen van vijftien, zes en drie gulden of pro deo. In de periode tot 1720 betaalde slechts vier procent zes gulden. Tot de klasse van drie gulden behoorde achtenveertig procent der bevolking en hetzelfde percentage tot de armen, welke gratis trouwden of begraven werden.

Ziehier het dorp waar het gezin Jacob Dircksz VEUL, zijn huisvrouw Tetje en hun - minstens - acht kinderen woonde. Jacob zelf komen we voor 't eerst tegen in september 1713, als Jacop Dircksz VUEL bij het aangeven van ‘t lijck van Hendrick Cornelisz, pro deo begraven.
Tien jaar later moest hij z'n vrouw ter aarde bestellen. Het Begraaf Gaarderboek meldt: "Jacob Veul t lijk van sijn vrouw Tet aangegeven onder de classis van pro deo zegge nihil".

Het gezin behoorde toen dus tot de arme helft der Schellinkhout'er bevolking, maar ook tot een kleine minderheid!  
De familie was namelijk Katholiek, waarvan er slechts zo'n tachtig in Schellinkhout woonden. Men kerkte in het schuilkerkje ofwel Roomse Preeckhuijs aan het Noordend te Schellinkhout. Vanaf 1735 werd dit kerkje niet meer gebruikt en men ging voortaan in Westerblokker in de RK statie St. Michael ter kerk.

Overigens verdienden minstens twee van Jacob Veul's zonen de kost - al dan niet tijdelijk - in de zeevaart.
Oudste zoon Cornelis was in april 1693, als Cornelis Jacobsz VUIJL van de Veenenlaan in Hoorn, scheepstimmerman op het schip 'de Jachthond' met schipper Claas Huijsman sr. en diens zoon Claas als stuurman. Op 29 april verlieten zij de haven van Hoorn, op 30 april kwamen zij in het Vlie aan, vanwaar zij in de ochtend van de tweede mei zee kozen. Dezelfde dag, een uur na zonsondergang, overviel een Duinkerker kaper hen. Het was de kapers blijkbaar alleen om schip en lading te doen, want de bemanning was al spoedig weer in Holland. De verklaringen van schipper, stuurman en scheepstimmerman werden op 1 juni in Schellinkhout opgetekend. En ‘onze' Cornelis zou op zondag 23 januari 1695 in het Roomse Preeckhuijs trouwen met een eveneens Roomse schippersdochter. De trouwaantekening in het kerkboek vermeldt hem dan als Cornelis Jacobsz VEUL jongeman van de Veenenlaan in Hoorn. De Veenenlaan was te bereiken vanaf de Schellinkhouterdijk.

De familie was zéér honkvast en woonde ruim drie eeuwen in dezelfde regio West-Friesland, hoewel men zich omstreeks 1780 - de onrustige periode - buiten Schellinkhout, maar wel in de buurt vestigde.

STAMVADER VEUL


Jacob Dircksz Veul, ook genaamd Jacop Dircksz Vuel, was naar schatting omstreeks 1670 getrouwd met Teetje. Ook genaamd Tet of Thecla. Zij is begraven op maandag 15 februari 1723 in Schellinkhout [bron: Begraven
Gaarder Schellinkhout]. Jacob Veul t lijk van sijn vrouw Tet aangegeven onder de classis van pro deo zegge nihil
Jacob is begraven op maandag 18 maart 1737 in Schellinkhout. Pieter Dirksz Veul doet aangifte van 't lijck van zijn vader Jacob Dirksz Veul, betaald 3 gulden. 

Kinderen van Jacob Dircksz en Tetje:  

1 Cornelis Jacobsz Veul, Volgt II-a.
2 Marij
Jacobs, Volgt II-b.
3 Dirck
Jacobsz Veul , Volgt II-c.
4 Jan
Jacobsz, Volgt II-d.
5 Anna
Jacobs, Volgt II-e.
6 Trijntje
Jacobs, alias Trijn Jacobi. Zij is overleden na 1736.
7 Neeltje Jacobs. Volgt II-f.
8 Pieter
Jacobsz Veul, geboren in Schellinkhout. Volgt II-g.

01-05-1727 Westerblokker, RK statie St. Michael - Trijn Jacobi is doopgetuige bij de RK doop van Pieter Jansz, zoon van Jan Jacobsz Veul - haar broer - en Griet
Jacobs.  

25-10-1736 Westerblokker, RK statie St. Michael - Trijntje Jacobs is doopgetuige bij de doop van Marij [Maartje] Pieters, geboren in Schellinkhout. Dochter van - haar broer - Pieter Veul en Trijntje Jacobs.
 

II-a Cornelis Jacobsz Veul, is geboren omstreeks 1670, zoon van Jacob Dircksz en Tetje. Ook genaamd Cornelis Jacobsz Vuijl.
Beroep: scheepstimmerman
Hij (1) trouwde op zondag 23 januari 1695 in Schellinkhout, RK [bron:
Geschiedenis Schellinkhout 1651-1700, G.Kazimir] met Im Pieters Wolf, dochter van schipper Pieter Maartsz Wolf. Zij is vóór 1709 overleden. Cornelis Jacobsz Veul jongeman van de Veenenlaan in Hoorn met jongedochter Im Pieters Wolf, dochter van schipper Pieter Maartsz Wolf.
Hij (2) trouwde op zondag 9 juni 1709 in Schellinkhout met Vokeltje Aeriaens

Kind van Cornelis Jacobsz en Vokeltje Aeriaens:  

1 Cornelis Cornelisz. Hij is jong overleden, begraven op donderdag 28 december 1719 in Schellinkhout. Cornelis Jacobs t lijk van sijn kint Cornelis Cornelisz aangegeven onder de classis van pro deo zegge nihil. 

Cornelis was in 1693 scheepstimmerman op 'de Jachthond' en later op het schip 'de Berkhout'. De broers van zijn vrouw: Jan en Claas Wolf waren beiden hoogbootsman. Jan op 't Slot van Koningsbergen' en 't Steenhuijs', hij stierf ongehuwd en werd begraven op 18 december 1727 te Schellinkhout. Broer Claas zou met haar schoonzuster Marij Jacobs Veul trouwen.
 

II-b Marij Jacobs Veul is geboren omstreeks 1674, dochter van Jacob Dircksz en Tetje. Zij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op zondag 31 januari 1694 in Schellinkhout met Claas Pietersz. Wolf. Hij is een zoon van Pieter Maartsz. Wolf.
Beroep: hoogbootsman op 'de Witte Tas' en schipper op 't Slot van
Koningsbergen' 1690-1691, vanaf 1691 landman

Claas was hoogbootsman op 'de Witte Tas' en schipper op 't Slot van Koningsbergen'. Claas was ook katholiek en woonde tussen 1701 en 1705 aan de Zwaagdijk. Eerder had hij op 8 augustus 1691 een boerenbedrijf gekocht - inclusief huis, inboedel, het hooi in de berg, gereedschap, zaadgewas op het land staande en de kaasvoorraad, voor 1000 gulden van Lijst Wouters, weduwe Jan Jansz Suijd. Inclusief veestapel: 13 kalfkoeien, 3 hokkelingen, 4 kalveren, 2 schapen, 7 lammeren en 5 varkens.
 

II-c Dirck Jacobsz Veul, zoon van Jacob Dircksz en Tetje. Hij is begraven op vrijdag 26 september 1721 in Schellinkhout [bron: DTB Schellinkhout, Begraven Gaarder]. Jacob Veul t lijk van sijn soon Dirk Veul aangegeven onder de classis van pro deo zegge nihil.
Beroep: kok op't schip 'de Melckmeijd, hoogbootsman op 'de Houttuijn', in elk geval zeevarend tussen 1707-1713
Hij trouwde op zondag 3 september 1713 in Schellinkhout met Geert(je) Bastiaans [Gerritje] Groot. Zij is een dochter van Bastiaan Cornelisz en Griet Sijmons. Zij is begraven op vrijdag 28 januari 1746 in Schellinkhout. Zij trouwde later na 1721 met Jacob Jansz.

Geert Bastiaans Groot was een dochter van bulloper Bastiaan Cornelisz Groot, die op 8 januari 1694 door de Vroedschap benoemd werd als 'Stiek' ofwel bullestiek of stierenvoogd. De aankoop en verzorging van mannelijk fokvee ten dienste van de veehouders. Hij betaalde jaarlijks 3 gulden aan de Vroedschap.  

Gerrit Groodt, woonde in 1733 op No.96, huurwaarde 121 gulden, betaald 8 gulden en 9 stuivers. 

21-03-1733 RK statie St. Michael Westerblokker - Geertje Bastiaensz [Groot] is doopgetuige bij de RK doop van Tetie Pieters, geboren in Schellinkhout, dochter van - haar zwager - Pieter Jacobsz Veul en Marij Cornelis. 

Kind van Dirck Jacobsz en Geert [Gerritje]:  

1 Petrus Dircksz Veul, geboren in Schellinkhout. Hij is gedoopt op maandag 28 oktober 1720 in Westerblokker. Vader als Derck Jacobse, moeder als Gerritje Bastiaense. Doopgetuige Grietje Crelis. Hij is overleden, 32 jaar oud. Hij is begraven op maandag 8 januari 1753 in Schellinkhout [bron: Schellinkhout, Gaarder impost op begraven 1751-1770]. Neeltje Jacobs [Veul] doet aangifte van 't lijk van haar broer (moet zijn haar neef, zoon van haar broer !) Pieter Dirks Veul, nooit getrouwd geweest. Betaald dubbel recht, zijnde 6 gulden. Ook genaamd Pieter Dirksz Veul 'de Jonge'. 
 

28-01-1746 Pieter Dirksz Veul 'de Jonge', doet aangifte van 't lijck van zijn moeder Geert Bastiaans te Schellinkhout, pro deo begraven.

14-09-1750 Pieter Veul 'de Jonge', doet aangifte van 't lijck van Bastiaan Dirksz
Groodt [zijn oom] te Schellinkhout, overledene is nooit getrouwd geweest. Er wordt dubbel recht ten bedrage van 6 gulden betaald. 

 

II-d Jan Jacobsz Veul, zoon van Jacob Dircksz en Tetje.
Hij trouwde vóór 1725 met Griet Jacobs.  

Kinderen van Jan Jacobsz en Griet:  

1 Marij [Maartje / Marijtje] Jans Veul, gedoopt op zaterdag 25 augustus 1725 in Westerblokker. Volgt III-a.
2 Pieter Jansz Veul.
Hij is gedoopt op zaterdag 10 mei 1727 in
Westerblokker. Vader als Jan Jacobsz, moeder als Griet Jacobi. Doopgetuige
Trijn Jacobi.
 

III-a Marij [Maartje / Marijtje] Jans Veul, dochter van Jan Jacobsz (zie II-d) en Griet Jacobs. Zij is gedoopt op zaterdag 25 augustus 1725 in Westerblokker.Vader als Jan Jacobsz, moeder als Griet Jacobs. Doopgetuigen Marij Jacobs, Pietertje Loed? ... Sorvus Sud. Ob. Zij is overleden vóór 1769, ten hoogste 44 jaar oud.
Zij trouwde, 18 jaar oud, op zondag 1 maart 1744 in Blokker met Bastiaen Dercksz Groot, 19 jaar oud, nadat zij op vrijdag 7 december 1742 in Westwoud in ondertrouw zijn gegaan. Hij is geboren in Schellinkhout, zoon van [Groot], Derck Bastiaens en Diewertje Cnelisdr. Hij is gedoopt op donderdag 8 februari 1725 in Blokker. Hij trouwde later op maandag 8 mei 1769 in Schellinkhout met Steintje Zaal. Hij trouwde later op zondag 12 november 1775 in Westerblokker met Aafje Teunis.  

Kinderen van Marij [Maartje / Marijtje] Jans en Bastiaen Dercksz:  

1 Lijsbeth Bastiaens.
2 Dirk Bastiaensz Groot, gedoopt op dinsdag 13 april 1745 in Westerblokker. Bouwman. Hij is overleden op dinsdag 8 november 1825 in Westwoud, 80 jaar oud. Hij trouwde met Schouten, Marijtje.
3 Geertje Bastiaens, geboren omstreeks 1757.
4 Petrus Bastiaensz, geboren in Schellinkhout. Hij trouwde met Berkhout,
Catharina Frederiks [Trijntje]
. Zij is een dochter van Berkhoud, Frederik
en Aagje Theunisd. Zij is gedoopt op zondag 4 maart 1764 in Westerblokker. Zij
is overleden, 28 jaar oud. Zij is begraven in augustus 1792.
 

II-e Anna Jacobs Veul, dochter van Jacob Dircksz en Tetje.
Zij trouwde op donderdag 15 mei 1727 in Schellinkhout
met Stee(n)huijs, Pieter Jansz.  

Anna Jacobs is doopgetuige bij de kinderen van haar broer Pieter Jacobs Veul. Pieter Steenhuijs woont in 1733 te Schellinkhout in een eigen huis No.91 en betaalde 10 gulden, daarnaast bezat hij op No.58 een huisje, waarvoor 3 gulden betaald werd [bron: Kohieren van de verponding Schellinkhout 1733].
 

II-f Neeltje Jacobs Veul, dochter van Jacob Dircksz (zie I)
en Tetje. Zij is begraven op maandag 14 oktober 1765 in Schellinkhout. Kornelis
Kornelisz de Jong doet aangifte van 't lijk van zijn vrouw Neeltjen Jacobs, 3
gulden betaald. aantek: zie eerste man overleden in 1728 - 8 Oct en zie Klaas
Groot 1762.
Zij (1) trouwde met de Jong, Kornelis Kornelisz. (2) trouwde met Groot, Klaas. Hij is overleden. Hij is begraven op maandag 10 mei 1762 in Schellinkhout. Bastiaan Jansz doet aangifte van 't lijk van Klaas Groot, 3 gulden betaald. 

08-01-1753 Schellinkhout - Neeltje Jacobs [Veul] doet aangifte van 't lijk van haar broer (!) Pieter Dirks Veul, nooit getrouwd geweest. Betaald dubbel recht, zijnde 6 gulden. * Pieter Dirks Veul was de zoon van haar broer Dirck Jacobs Veul.


II-g Pieter Jacobsz Veul geboren in Schellinkhout, zoon van Jacob
Dircksz en Tetje. Ook genaamd Pieter Dercksz Veul, met name in de
kerkboeken van Westerblokker.
Hij is begraven op woensdag 18 mei 1774 in
Schellinkhout [bron: Impost op begraven]. Dirk Veul doet aangifte van 't lijk van zijn vader Pieter Veul, 4e klasse, betaald 3 gulden.
Hij (1) trouwde, op zondag 13 januari 1732 in Westerblokker [bron: DTB
Westerblokker RK statie St. Michael 1720-1746] met Marij Cornelis, nadat zij op zaterdag 29 december 1731 in Schellinkhout in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Schellinkhout. Zij is geboren in Schellinkhout. Zij is begraven op woensdag 8 april 1733 in Schellinkhout. Pieter Jacopsen Veul geeft aan het lijck van sijn huijsvrouw Marij Corneelis alhier overleeden onder de classis van drie gulden.
Hij (2) trouwde op zondag 8 januari 1736 in Westerblokker [bron: DTB
Westerblokker RK statie St. Michael 1720-1746] met Trijntje Jacobs, nadat zij op zaterdag 24 december 1735 in Schellinkhout in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Schellinkhout]. Zij is geboren in Schellinkhout. Zij is begraven op maandag 13 september 1756 in Schellinkhout [bron: Schellinkhout, Gaarder impost op begraven 1751-1770]. Pieter Veul doet aangifte van 't lijk van zijn vrouw Trijn Jacobs, pro deo.

Het Huwelijks intekenboek Commissarissen 1724 - 1794]: Pieter Jakopsen Veul die trouwe soude met Trijn Jakops beijde tot Schellinkhout woonagtig heeft hem
aangegeven onder de klassis van drie gulden.

Het kerkboek: 18-12-1735 Dirk Jacobsz weduwnaar van Schellinkhout met Trijn
Jacobs j.d. van de Molentjes.

Een derde trouwaantekening schept verwarring! Pieter Derckz met Trijntje Jacobi
van Schellinkhout, getrouwd te Westerblokker. Getuigen Jan Beers en Jan Klock.

Kind van Pieter Jacobsz en Marij Cornelis:

1 Tetie Pieters, geboren in Schellinkhout. Zij is gedoopt op zaterdag 21 maart 1733 in Westerblokker [bron: DTB Westerblokker RK statie St. Michael 1715-1736 (13a)].Vader als Pieter Dercksz, moeder als Marij Cnelisz. Doopgetuige Geertje Bastiaensz, Schellinkhout; obiit. Zij is overleden, 1 maand oud. Zij is
begraven op woensdag 22 april 1733 in Schellinkhout [bron: Begraven Gaarder
Schellinkhout]. Pieter Jacopsen Veul geeft aan het lijck van sijn doghter Tetie Pieters alhier overleeden onder de classis van drie gulden.


Kinderen van Pieter Jacobsz en Trijntje Jacobs:

2 Marij [Maartje] Pieters Veul, geboren in Schellinkhout. Zij is gedoopt op donderdag 25 oktober 1736 in Westerblokker [bron: DTB Westerblokker RK statie St. Michael 1715-1736 (13a)]. Vader als Pieter Dercksz, moeder als Trijntje Jacobi. Doopgetuige Trijntje Jacobs [haar tante]. Zij is overleden, 3 maanden oud. Zij is begraven op vrijdag 15 februari 1737 in Schellinkhout [bron: Schellinkhout, Gaarder impost op begraven 1736-1750]. Betaald 3 gulden.
3 Tetje Pieters, geboren in Schellinkhout. Zij is gedoopt op maandag 14 oktober 1737 in Westerblokker [bron: DTB Westerblokker RK statie St. Michael 1737-1753]. Vader als Pieter Derckz, moeder als Trijntje Jacobz. Doopgetuige Anna
Jacobs [haar tante].
Zij is overleden, 12 dagen oud. Zij is begraven op zaterdag 26 oktober 1737 in Schellinkhout. Betaald 3 gulden.
4 Jacob Pieters, geboren in Schellinkhout. Volgt III-b.
5 Derck
Pieters, geboren in Schellinkhout. Hij is gedoopt op vrijdag 23
juni 1741 in Westerblokker. Vader als Pieter Derckz, moeder als Trijntje Jacobz. Doopgetuige Geert Bastiaensz. [zijn tante, schoonzus van vader]. Hij is overleden, 18 dagen oud. Hij is begraven op dinsdag 11 juli 1741 in Schellinkhout. Betaald 3 gulden.
6 Teetje Pieters Veul, geboren in Schellinkhout. Zij is gedoopt op zondag 1 april 1742 in Westerblokker. Vader als Pieter Derckz Veul, moeder als Trijn Jacobz. Doopgetuige Anna Jacobs [haar tante]. Zij is overleden, 1 maand oud. Zij is begraven op zaterdag 5 mei 1742 in Schellinkhout. Pieter Dirksz Veul doet aangifte van 't lijck van zijn dochter als Tetje Pieters, pro deo nihil.
7 Dieuwtje Pieters Veul, geboren in Schellinkhout. Zij is gedoopt op maandag 14 oktober 1743 in Westerblokker. Vader als Pieter Derckz Veul, moeder als
Trijn Jacob. Doopgetuige Lijsbeth Jans.
Zij trouwde, 30 jaar oud, op zondag
24 april 1774 in Westerblokker [bron: DTB Westerblokker RK statie St. Michael
1747-1811] met Bijstant, Pieter. Piter Bijstant met Divertje Pitrus Veul van
de Bangert.
2) trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 6 mei 1779 in
Westerblokker [bron: DTB Westerblokker RK statie St. Michael 1747-1811] met Wagen?, Frederik Jansz.
8 Tetje
Pieters [Tecla, Teetje], geboren in Schellinkhout. Volgt III-c.
9 Derck
Pieters, geboren in Schellinkhout. Hij is gedoopt op dinsdag 18
juli 1747 in Westerblokker. Vader als Pieter Derckz Veul, moeder als Trijn Jacobz. Doopgetuige Anna Jacobs. zijn tante. Hij is overleden op 18-06-1814 in Oosterleeck, 66 jaar oud. Ook genaamd Dirk Veul.
10 Pieter Pietersze, geboren in Schellinkhout. Volgt III-d.
11 Aefje
Pietersdr, geboren in Schellinkhout. Volgt III-e.

III-b Jacob Pieters Veul is geboren in Schellinkhout, zoon van Pieter Jacobsz (zie II-f) en Trijntje Jacobs. Hij is gedoopt op maandag 5 januari 1739 in Westerblokker [bron: DTB Westerblokker RK statie St. Michael 1737-1753]. Vader als Pieter Derikz, moeder als Trijntje Jacob. Doopgetuige Maartje Derckz [alias Marij Jacobs Veul]. Hij is overleden op zaterdag 28 mei 1785 in Wervershoof, 46 jaar oud.
Hij (1) trouwde, 27 jaar oud, op 5 februari 1766 in Westerblokker [bron: DTB Westerblokker RK statie St. Michael 1747-1811] met Gover(t)s, Bregje. Jacob Piterze Veul met Breggi Goverts van Schellinkhout.
Hij (2) trouwde, 38 jaar oud, op zondag 19 oktober 1777 in Westerblokker [bron: DTB Westerblokker RK statie St. Michael 1747-1811] met Loen, Geertje Elbers. Jacob Veule met Geertje Elbers Loen van Blokdijk.

Kinderen van Jacob Pieters en Bregje:

1 Trinje Catharna [Trijntje] Jacob, geboren in Schellinkhout. Volgt IV-c.
2 Lijsbeth Jacob, geboren in Schellinkhout.
Volgt IV-d.
3 Petrus
Jacob [Pieter], geboren in Schellinkhout. Hij is gedoopt op vrijdag 2 november 1770 in Westerblokker. Vader als Jacob Pitersz, moeder als Breggi Govers. Doopgetuige Divert Pitersdr. Hij is overleden, 23 jaar oud. Hij is begraven op maandag 25 augustus 1794 in Zwaagdijk [bron: DTB Westwoud, Impost begraven].
4 Adrianus [Arien] Jacob, geboren in Schellinkhout. Volgt IV-e.
5 Dirk Jacob, geboren in Schellinkhout. Hij is gedoopt op woensdag 13 december 1775 in Westerblokker. Vader als Jacob Veul, moeder als Breggi Govers. Doopgetuige Aafje Piters. Hij is overleden, 1 maand oud. Hij is begraven op woensdag 7 februari 1776 in Ooster-Blokker [bron: Schellinkhout, Gaarder impost op begraven 1770-1794]. Jacob Pieters Veul doet aangifte van 't lijk van zijn zoon Dirk Jacobsz Veul, te Oosterblokker, onvermogend.

Kind van Jacob Pieters en Geertje:

6 Maartje Jacob Veul, geboren in Schellinghout. Zij is gedoopt op zondag 12 september 1779 in Westerblokker. Vader als Jacob Veul, moeder als Geertje Elberts. Doopgetuige Breggi Jacobs Veul.

IV-c Veul, Trinje Catharina [Trijntje] Jacob is geboren in Schellinghout, dochter van Veul, Jacob Pieters (zie III-b) en Govers, Bregje. Zij is gedoopt op zondag 10 augustus 1766 in Westerblokker. Vader als Jacobi Pitersz, moeder als Breggi Goversd. Doopgetuige Tecla Petrusd.
Zij trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 27 januari 1790 in Lutjebroek [bron: DTB Lutjebroek RK] met Schooneman, Pieter Dirks, nadat zij op dinsdag 12 januari 1790 in Grootebroek in ondertrouw zijn gegaan [bron: Impost op trouwen Grootebroek]. Hij is geboren in Lutjebroek.
Beroep: schoenmaker

Pieter Dirks Schooneman jm van Lutjebroek met Trijntje Jacobs Veul jd van HOKA

Kind van Trijntje Jacob en Pieter Dirks:

1 Schooneman, Bregetta [Bregje]. Zij is gedoopt op vrijdag 27 september 1799 in LutjebroekDoopgetuige Lijsbeth Veul. Dienstmaagd, boerin. Zij is overleden in 1872, 72 of 73 jaar oud.  Zij trouwde, 20 jaar oud, op zondag 23 april 1820 in Nieuwe Niedorp [bron: BS Nieuwe Niedorp, Akte nr.1] met Willem Tak, 23 of 24 jaar oud. Willem is geboren in 1796 in Nieuwe Niedorp, zoon van Klaas Tak en Maartje Zandveld. Landman. Zij (2) trouwde met Willem Hoop. Zij (3) trouwde, 37 jaar oud, op vrijdag 23 juni 1837 in Nieuwe Niedorp [bron: BS Nieuwe Niedorp, Akte nr.6] met Gerrit Veldman, 45 of 46 jaar oud. Gerrit is geboren in 1791 in Nieuwe Niedorp, zoon van Pieter Veldman en Maartje Gerrits Mul. Landman. Gerrit is overleden in 1865, 73 of 74 jaar oud.  
2 Dirk Schooneman. Hij is gedoopt op dinsdag 16 februari 1802 in Lutjebroek.

 

IV-d Lijsbeth Jacob Veul is geboren in Schellinkhout, dochter van Veul, Jacob Pieters (zie III-b) en Govers, Bregje. Zij is gedoopt op maandag 19 september 1768 in Westerblokker. Vader als Jacobi Veul, moeder als Breggi Govers. Doopgetuige Agie Peters. Zij is overleden in Winkel.
Zij trouwde met Stroomer, Jan Pieterse. Hij is geboren in 1773 in Winkel, NH. Hij is overleden op zondag 4 maart 1821 in Winkel, NH, 47 of 48 jaar oud.
Zij (2) trouwde, 54 jaar oud, op 10-04-1823 in Winkel, NH [bron: BS Winkel, Akte nr.5] met
Koomen, Cornelis, 60 of 61 jaar oud. Hij is geboren in 1762. Hij is weduwnaar van Stap, Maartje (ovl. vóór 1823), met wie hij trouwde vóór 1823.

Kinderen van Lijsbeth Jacob en Jan Pieterse:

1 Stroomer, Divertje. Zij is overleden vóór 16-07-1807.
2 Stroomer, Divera, geboren in Lutjewinkel. Zij is overleden op 18-05-1811.
3 Stroomer, Petrus. Zij is overleden op 06-02-1804.
4 Stroomer, Petrus.
5 Stroomer, Cornelius, geboren in Lutjewinkel.
6 Stroomer, Bregje, geboren in Lutjewinkel, NH. Zij is gedoopt op 22-11-1798 in Nieuwe Niedorp. Zij is overleden op 05-12-1834 in Winkel, NH, 36 jaar oud. Zij trouwde, 19 jaar oud, op 18-12-1817 in Winkel, NH met Lourens Groot.
7 Stroomer, Jacob. Hij is gedoopt op 09-01-1803 in Nieuwe Niedorp. Hij is overleden op 26-04-1867 in Ouddorp, 64 jaar oud.
8 Stroomer, Diewertje, geboren in Winkel, NH. Zij is gedoopt op 18-05-1811 in Nieuwe Niedorp. Zij is overleden op 05-12-1834 in Winkel, NH, 23 jaar oud.

IV-e Adrianus [Arien] Jacob Veul is geboren in Schellinkhout, zoon van Jacob Pieters (zie III-b) en Goverts, Bregje. Hij is gedoopt op woensdag 6 januari 1773 in Westerblokker. Vader als Jacobi Pitersz, moeder als Breggi Govers. Doopgetuige Tecla Petrusd. Hij is overleden in Winkel, NH. Ook genaamd Arij Japikse Veul.
Beroep: landbouwer, koopman wonende te Hem, No.56
Hij (1) trouwde, 28 jaar oud, op zondag 19 juli 1801 in Wervershoof [bron: DTB Wervershoof RK] met Kuyn, Maartje Theunis, ongeveer 33 jaar oud. Arijan Veul jm van Wester-Blokker met Marijtje Theunis Kuin jd van Wervershoof. Zij is geboren omstreeks 1768. Zij is overleden op maandag 28 september 1812 in Hem, ongeveer 44 jaar oud. Ook genaamd Maartje Willems Kuyn.
Hij (2) trouwde, 40 jaar oud, op donderdag 13 mei 1813 in Winkel, NH [bron: BS Winkel, Akte nr.3] met Bisschop, Jantje. Zij is een dochter van Bisschop, Jan en Trijntje Pieters.

Kinderen van Arien Jacob en Maartje Theunis:

1 Geesje Arien Veul, geboren in Hem. Zij is gedoopt op donderdag 6 oktober 1803 in Venhuizen [bron: DTB Venhuizen RK]. Doopgetuige Grietje Japikse Veul.
Zij trouwde, 29 jaar oud, op zondag 13 januari 1833 in Nieuwe Niedorp [bron: BS Nieuwe Niedorp, Akte nr.1] met werkman Stroomer, Pieter, 37 of 38 jaar oud. Hij is geboren in 1795 in Oude Niedorp, zoon van Stroomer, Gerrit en Jongejan, Aafje.
2 Bregje Arien Veul, geboren in Hem. Zij is gedoopt op zondag 3 maart 1805 in Venhuizen [bron: DTB Venhuizen RK]. Doopgetuige Grietje Japikse Veul.
3 Jacob Arien Veul , geboren in Hem. Volgt V-d.

V-d Veul, Jacob Arien is geboren in Hem, zoon van Veul, Arien Jacob (zie IV-e) en Kuyn, Maartje Theunis. Hij is gedoopt op maandag 10 maart 1806 in Venhuizen [bron: DTB Venhuizen RK].
Hij trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 29 april 1830 in Winkel, NH [bron: BS Winkel, Akte nr.7] met Molenaar, Maria, 25 jaar oud. Zij is geboren op vrijdag 2 november 1804, dochter van Molenaar, Gerbrand en Stroet, Lijsbet.

V-d Veul, Geesje Arien is geboren in Hem, dochter van Veul, Adrianus [Arien] Jacob (zie IV-e) en Kuyn, Maartje Theunis. Zij is gedoopt op 06-10-1803 in Venhuizen [bron: DTB Venhuizen RK]. Doopgetuige Grietje Japikse Veul. Zij is overleden op 03-04-1839 in Nieuwe Niedorp, 35 jaar oud. Zij trouwde, 29 jaar oud, op 13-01-1833 in Nieuwe Niedorp [bron: BS Nieuwe Niedorp, Akte nr.1] met werkman Stroomer, Pieter, 37 of 38 jaar oud. Hij is geboren in 1795 in Oude Niedorp, zoon van Stroomer, Gerrit en Jongejan, Aafje.

V-e Veul, Jacob Arien is geboren in Hem, zoon van Veul, Adrianus [Arien] Jacob (zie IV-e) en Kuyn, Maartje Theunis. Hij is gedoopt op 10-03-1806 in Venhuizen [bron: DTB Venhuizen RK]. Hij trouwde, 24 jaar oud, op 29-04-1830 in Winkel, NH [bron: BS Winkel, Akte nr.7] met Molenaar, Maria, 25 jaar oud. Zij is geboren op 02-11-1804, dochter van Molenaar, Gerbrand en Stroet, Lijsbet.

III-c Veul, Dieuwtje Pieters is geboren in Schellinkhout, dochter van Veul, Pieter Jacobsz (zie II-g) en Trijntje Jacobs. Zij is gedoopt op 14-10-1743 in Westerblokker. Vader als Pieter Derckz Veul, moeder als Trijn Jacob. Doopgetuige Lijsbeth Jans. Van Schellinkhout.
Zij (1) trouwde, 30 jaar oud, op 24-04-1774 in Westerblokker [bron: DTB Westerblokker RK statie St. Michael 1747-1811] met
Bijstant, Pieter.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 06-05-1779 in Westerblokker [bron: DTB Westerblokker RK statie St. Michael 1747-1811] met
Wagen?, Frederik Jansz.

III-c Tetje Pieters [Tecla / Teetje] Veul is geboren in Schellinkhout, dochter van Veul, Pieter Jacobsz (zie II-f) en Trijntje Jacobs. Zij is gedoopt op vrijdag 10 december 1745 in Westerblokker. Vader als Pieter Derckz Veul, moeder als Trijn Jacobz. Doopgetuige Anna Jacobz. Zij is overleden, 42 jaar oud. Zij is begraven op maandag 31 december 1787 in Hauwert [gem. Zwaagdijk]. Zij trouwde met Bui(j)s, Klaas.

Kind van Tetje Pieters en Klaas:

1 Buis, Jacob, geboren in 1783 in Nibbixwoud. Landman in Hoog- en Laag Zwaagdijk. Hij trouwde, 34 of 35 jaar oud, op zondag 18 januari 1818 in Wervershoof met Ligthart, Trijntje. Zij is geboren in Lutjebroek, dochter van Ligthart, Teunis Dirksz en Dieuwertje Jans.

Migratie der nazaten VEUL

Eind 18e eeuw - de onrustige tijd – vertrokken de eerste nazaten VEUL voor goed uit Schellinkhout, om er nooit weer terug te keren. Kregen zij, als Katholieke minderheid, geen kansen? Of was er gewoon geen werk meer te vinden voor eerzame hardwerkende boerenknechten? In elk geval vestigden enkele broers en zusters zich in het fruittelers gebied ‘De Bangert’ – een buurtschap tussen Andijk en ’t later overwegend Katholieke Wervershoof. Mogelijk was het de jonge Pieter Pietersze Veul, op z’n 25e al weduwnaar, die als eerste de grote stap nam.

De Bangert in ’t kort

De Bangert was een gehucht of buurtschap ten westen van de woonkern van Andijk, gelegen in een bocht der voormalige Zuiderzee aan de Drechterlandse Noorderzeedijk. Vier uur gaans – te voet – ten Noorden van Hoorn, tweeënhalf uur gaans ten Noord-Westen van Enkhuizen en anderhalf uur gaans ten Oosten van Medemblik, aldus van der AA. De Bangert is ontstaan ten tijde dat het dorp Andijk nog geen echte vaste kern had. Het behoorde tot een aantal buurtschappen dat ontstaan was uit tuindershuisjes. De meeste buurtschappen zijn of verdwenen of opgegaan in het huidige dorp Andijk. De Bangert was lange tijd de grootste van de kleine kernen. Later zou ook De Bangert een eigen parochiekerk krijgen opgedragen aan ‘Maria Middelares van alle Genaden’.

De Bangert is de West-Friese benaming voor boomgaarden. Bangert is een benaming die vaker voorkomt in het Westfriese gebied, zoals enkele kilometers verder tussen Blokker en Westwoud / Oudijk. De fruitteelt in het gebied begon rond 1600, hoewel de veeteelt hoofdmiddel van ’t bestaan was. In 1811 telde Andijk 1160 inwoners, bijna allen Nederlands Hervormd. Er stonden toen ruim 200 huizen, waarvan 60 boerenplaatsen met ruim 100 hectare grasland en 100 hectare bouwland. Er was op het Buurtje een school en er kwam een raadhuis.

Bij keizerlijk decreet van 21 oktober 1811, dat met ingang van 1 januari 1812 alle gemeenten met minder dan 500 inwoners deed opgaan in andere gemeenten, werd Andijk, dat toen 1162 inwoners telde, ten koste van Lutjebroek, Grootebroek en Bovenkarspel en onder toevoeging van het te kleine Wervershoof (447 inwoners) tot een zelfstandige gemeente verheven. Deze beslissing werd na de Franse tijd gehandhaafd.

Na 1850 werd geleidelijk overgeschakeld van veeteelt op akkerbouw en zaad-bouw en rond de eeuwwisseling is Andijk een tuinbouwdorp geworden. Het inwonertal was toen uitgegroeid tot ruim 2500.

De percelen waren ongeveer twintig meter breed en omgeven door sloten. In die tuinen stonden hoogstam fruitboomgaarden. Zoals: appel-, peer- en kersenbomen met daaronder bessenstruiken zogenaamde ‘aalbezie-plantagies'. Tijdens de ‘pluk tijd’ werden de kinderen thuis gehouden van school, om te helpen. Alle hoogstambomen werden in de loop van de 1950 gerooid, met als voornaamste reden dat het te gevaarlijk werk was om er uit te plukken en ze te hoog waren om het fruit goed te kunnen bespuiten, zoals toen gebruikelijk was geworden.

De Bangert werd in de loop van 19e en 20e eeuw kleiner door ontvolking door armoede en inname van grond door de gemeente Wervershoof. Toch overleefde de kern dat alles en heeft het tegenwoordig nog steeds een duidelijke betekenis van een eigen kernbuurt. Begin 20e eeuw ontstond er langs de dijk een vrijwel aangesloten lintbebouwing vanaf de grens met Enkhuizen in het oosten tot aan die met Wervershoof in het westen over een lengte van circa 7,5 km. Samen met de Andijk en Kerkbuurt werd De Bangert per 1 januari 2011 onderdeel van de gemeente Medemblik.

Volgens de Volkstelling van 1947 waren er nog 97 naamdragers VEUL. In 2007 waren dit er 174, aldus het Meertens Instituut. Met nog altijd bijna honderd familieleden in de Kop van Noord-Holland. In de nieuw gevormde gemeente Drechterland woonden er toen minder dan vijf... Het telefoonboek van Nederland spreekt Anno 2011 van 57 personen, inclusief bedrijfsnummers.


III-d Pieter Pietersze Veul is geboren in Schellinkhout, zoon van Veul, Pieter Jacobsz (zie II-f) en Trijntje Jacobs. Hij is gedoopt op woensdag 21 mei 1749 in Westerblokker. Vader als Pieter JACOBSZ Veul, moeder als Trijn Jacobz. Doopgetuige Anna Jacobs. Hij is overleden, 50 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 19 november 1799 in Wervershoof. Impost op begraven 19-11-1799 Pro Deo. In 1791 ook genaamd Pieter Visser.
Beroep: landman, visser
Hij (1) trouwde vóór 1773 met Marij Jans. Zij is geboren in Venhuizen, overleden vóór 1776. 
Hij (2) trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 13 januari 1776 in Medemblik met Brigitta [Bregje, Breggie] Jacobs Hoogzaad, 20 jaar oud, nadat zij op vrijdag 5 januari 1776 in Medemblik in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 28 januari 1776 in Wervershoof [bron: DTB Wervershoof RK]. Zij is een dochter van Jacob Crelisse alias Jacob Cornelisz (Hoogzaad) en Geertje Claas. Zij is gedoopt op maandag 7 juli 1755 in Heerhugowaard [bron: DTB Heerhugowaard, Inv.nr.1]. Dopeling Brigitta, vader als Jacob Crelisse, moeder als Geertje Klaas, wonende te Scharwou. Zij is overleden op maandag 9 januari 1837 om 09:00 in Langedijk, Wervershoof, 81 jaar oud [bron: BS Wervershoof Akte nr. 3]. als Bregtje Hoogzaad, 83 jaar oud (sic) des voormiddags ten 9 ure te Langedijk, weduwe van Pieter Veul. Aangifte door Jacob Veul, zoon 46 jaar, bouwman van beroep en Cornelis Korting 30 jaar, schoolonderwijzer en goede vriend der overledene. Ook genaamd Bregje Japiks.

Den 13 Januari 1776 te Medemblik; Pieter Veul Weduwnaar en Bregje Jacobs Jongedogter, beijde van Wervershoof.

Pieter Pieterse Veul, weduwnaar van Werfershoeve, trouwt voor de RK kerk op 28-01-1776 met Bregtje Jacobs Jongedogter van Werfershoeve*.

* Vermoedelijk woonde Bregje bij haar tante Trijntje Cornelis Hoogzaad in Wervershoof. Deze is ook doopgetuige bij haar zoontje Jacobus in 1783.

Kind van Pieter Pietersze en Marij:

1 Veul, Trijntje Pietersdr. Zij is gedoopt op zaterdag 13 november 1773 in Venhuizen [bron: Jaap Hoek]. Zij is overleden op maandag 19 augustus 1833 in Zwaag, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 augustus 1833 [bron: BS Zwaag, Akte nr.16]. als Trijntje Veul volgens overl.akte geboorteplaats Hoog en Laag Zwaagdijk, oud 60 jaar! echtgenote van Jacob Komen. Géén ouders vermeld. Zij trouwde, 27 jaar oud, op zondag 8 februari 1801 in Wervershoof [bron: DTB Wervershoof RK] met Komen, Jacob Jansz, 24 jaar oud, nadat zij op zaterdag 10 januari 1801 in Wervershoof in ondertrouw zijn gegaan [bron: Impost op trouwen]. Impost op trouwen10-01-1801; Jacob Jans Koomen jm van Hoog en Laag Zwaagdijk met Tijntje Pieters Veul jd van Hem. Afkondiging 27-01-1801 Wervershoof; Kerkelijk huwelijk 08-02-1801; Jacob Jans Koomen jm van Onderdijk met Tijntje Pieters Veul jd van Zwaagdijk. Hij is gedoopt op vrijdag 16 februari 1776 in Hoog en laag Zwaagdijk. Bouwman. Hij is overleden op zondag 26 februari 1854 in Zwaag, 78 jaar oud.

Kinderen van Pieter Pietersze en Breggie Jacobs:
 

1 Geertje Veul, geboren in De Bangerd. Zij is gedoopt op zaterdag 21 februari 1778 in Wervershoof, RK Statie. Doopgetuige Magdaleentje Japiks / Jacobs.
2 Marijtje [Maria] Veul, geboren in De Bangerd.
Volgt IV-g.
3 Petrus Pietersze Veul
, geboren in De Bangerd.
Volgt IV-h.
4 Jacob Veul
, geboren in De Bangerd. Hij is gedoopt op zondag 9 november 1783 in Wervershoof, RK Statie. Doopgetuige Trijntje Krelis Hoogzaad. Hij is overleden op zaterdag 28 mei 1785 in Wervershoof, 1 jaar oud.
5 Catharina [Trijntje] Pietersdr Veul, geboren in Hem.
Volgt IV-i.
6 Magdalena Pieters Veul
, geboren in Andijk.
Volgt IV-j.
7 Jacobus Veul
, geboren in De Bangerd.
Volgt IV-k.
8 Cornelisje [Cornelia, Krelisje] Veul
, geboren in De Bangerd.
Volgt IV-l.
9 Teetje Veul,
geboren in De Bangerd.
Volgt IV-m.
10 Dieuwertje Veul,
geboren in De Bangerd. Volgt IV-n.

Pieter en Bregje kregen tussen 21 februari 1778 en 23 september 1795 tien kinderen, zeven dochters en drie zoons, acht van hen geboren in de buurtschap ‘De Bangert'.
Het gezin kerkte in de Rooms Katholieke statie te Wervershoof. Alwaar ook de kinderen gedoopt werden. Eén zoontje overleed, slechts 1 jaar oud. Hij werd op zaterdag 28 mei 1785 in Wervershoof begraven, kosten 3 gulden.
Bij de doop van dochter Krelisje op op zondag 2 oktober 1791, werd vader Pieter genoteerd als zijnde Vissers. Wellicht verdiende hij toen de kost als visserman. Pieter zelf werd Pro deo [gratis] begraven op dinsdag 19 november 1799 te Wervershoof.

IV-g Veul, Marijtje [Maria] is geboren in De Bangerd, dochter van Veul, Pieter Pietersze (zie III-d) en Hoogzaad, Brigitta [Breggie] Jacobs. Zij is gedoopt op woensdag 5 april 1780 in Wervershoof, RK Statie. Doopgetuige Neeltje Creelissen Schoof. Zij is overleden op woensdag 3 juli 1833 in Medemblik, 53 jaar oud [bron: BS Medemblik, Akte nr.36]. Vader als Pieter Veul, moeder als Bregje Hoofdzaad.
Beroep: koopvrouw
Zij (1) trouwde, 34 jaar oud, op zondag 6 november 1814 in Zwaag [bron: BS Zwaag Aktenr.8] met Arets, Johannes Wilhelmus [Willem], 41 of 42 jaar oud. Hij is geboren in 1772 in Birgden, departement de Roër, zoon van Arets, Johannes Leonardi en Jansen, Maria Elisabeth. Hij is overleden vóór 1821, ten hoogste 49 jaar oud. Hij begon eerder een relatie met Spekman, Cathrina (ovl. vóór 1814).
Beroep: koopman
Zij (2) trouwde, 41 jaar oud, op zondag 11 november 1821 in Opmeer [bron: BS Opmeer Akte nr.4] met Veneka, Pieter, 40 jaar oud. weduwnaar van Maartje Overtoom. Hij is geboren op donderdag 20 september 1781 in Monnickendam, zoon van Veneka, Cornelis en van Dassen, Stijntje. Hij is overleden op vrijdag 25 juli 1856 in Helder, wonende Medemblik, 74 jaar oud [bron: BS Medemblik, Akte nr.80]. Notitie bij overlijden: geboorteplaats Medemblik?
Beroep: broodbakker

Kind van Marijtje [Maria] en Johannes Wilhelmus [Willem]:

1 Arits, Johannes Leonard, geboren in 1818. Hij is overleden op zondag 23 januari 1853 in Medemblik, 34 of 35 jaar oud [bron: BS Medemblik, Akte nr.83]. Ziekenoppasser majoor bij de marine. Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, op vrijdag 15 december 1843 in Den Helder [bron: BS Den Helder Inv.nr.358.33 Aktenr.62] met Veneca, Teunisje, 25 of 26 jaar oud. Zij is geboren in 1817, dochter van Veneca, Pieter en Overtoom, Marta.

IV-h Veul, Petrus Pietersze is geboren in De Bangerd, zoon van Veul, Pieter Pietersze (zie III-e) en Hoogzaad, Brigitta [Bregje / Breggie] Jacobs. Hij is gedoopt op 30-12-1781 in Wervershoof, RK Statie. Doopgetuige Dieuwertje Pieterse Veul uit Wester-Blokkert. Hij is overleden op 02-06-1846 in Wognum, 64 jaar oud [bron: BS Wognum, Akte nr.8]. 
Beroep: arbeider, landman
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 15-11-1807 in Zwaag [bron: DTB Zwaag, RK Trouwboek] met Mulder, Antje Klaas, 28 of 29 jaar oud. Zij is geboren in 1778 in Wognum, dochter van Mulder, Klaas en Bakker, Elisabeth. Zij is overleden op 24-05-1838 in Wognum, 59 of 60 jaar oud. 
 

Kinderen van Veul, Petrus Pietersze en Mulder, Antje Klaas:

1 Veul, Bregje, gedoopt op 17-03-1810 in Zwaag. Volgt V-g.
2 Veul, Klaas, geboren in 02-1812 in Wognum. Volgt V-h.
3 Veul, Lijsbeth, geboren in 01-1814 in Wognum. Zij is overleden op 04-01-1815 in Wognum, 0 of 1 jaar oud. 
4 Veul, Trijntje, geboren in 09-1814 in Wognum. Zij is overleden op 30-12-1814 in Wognum, 3 maanden oud. 
5 Veul, Elisabeth, geboren in 1817 in Hoorn. Volgt V-i.
6 Veul, Pieter, geboren op 23-05-1818 in Hoorn. Volgt V-j.

V-g Veul, Bregje, dochter van Veul, Petrus Pietersze (zie IV-h) en Mulder, Antje Klaas. Zij is gedoopt op 17-03-1810 in Zwaag. Doopgetuige Geertje Veul. Zij is overleden op 26-03-1892 in Beemster, 82 jaar oud. Zij trouwde, 26 jaar oud, op 20-11-1836 in Beemster met De Lange, Pieter, 45 jaar oud. Hij is een zoon van De Lange, Pieter Jacobsz en van Zanten, Eefje Cornelis. Hij is gedoopt op 26-04-1791 in Purmerend. Hij is overleden op 05-12-1881 in Beemster, 90 jaar oud.
Beroep: veehouder, landman 

Kinderen van Veul, Bregje en De Lange, Pieter:

1 De Lange, Catharina, geboren in 1838 in Beemster. Zij trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 12-05-1867 in Graft [bron: BS Graft, Akte nr.5] met arbeider Cornelis Heijnis, 23 of 24 jaar oud. Cornelis is geboren in 1843 in Graft, zoon van Louwris Heijnis en Anna Nuijens.
2 De Lange, Antje, geboren in 1839 in Beemster. Zij trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 10-11-1869 in Beemster [bron: BS Beemster Akte nr. 27] met arbeider Dirk de Jong, 25 of 26 jaar oud. Dirk is geboren in 1843 in Zuid- en Noord-Schermer, zoon van Klaas de Jong en Grietje Min.
3 De Lange, Cornelis, geboren in 1844 in Beemster. Boerenbedrijf. Hij trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 11-02-1874 in Beemster [bron: BS Beemster Akte nr. 5] met Catharina Dekker, 28 of 29 jaar oud. Catharina is geboren in 1845 in Beemster, dochter van Poulus Dekker en Johanna Droog. 
4 De Lange, Klaas, geboren in 1847 in Beemster. Veehouder. Hij trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 25-04-1874 in Schermerhorn [bron: BS Schermerhorn, Akte nr.5] met Aagje de Boer, 25 of 26 jaar oud. Kasteleines. Aagje is geboren in 1848 in Opmeer, dochter van Arien de Boer en Trijntje Komen. 
5 De Lange, Geertruida, geboren in 1849. Zij trouwde, 18 of 19 jaar oud, op 22-09-1868 in Beemster [bron: BS Beemster Akte nr. 34] met timmerman Willem Oud, 21 of 22 jaar oud. Willem is geboren in 1846, zoon van Klaas Oud en Aaltje Oudejans.

 

V-h Veul, Klaas is geboren in 02-1812 in Wognum, zoon van Veul, Petrus Pietersze (zie IV-h) en Mulder, Antje Klaas. Hij is overleden op 24-03-1860 in Wognum, 48 jaar oud.
Beroep: arbeider
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 10-01-1841 in Wognum [bron: BS Wognum Inv.nr.358.145 Aktenr.1] met Adriana [Ariaantje] Amelse, 20 of 21 jaar oud. Adriana is geboren in 01-1820 in Blokker, dochter van Amelse, Willem en Tool, Sijbreg. Adriana is overleden op 08-10-1875 in Wognum, 55 jaar oud. 
 

Kinderen van Veul, Klaas en Adriana:

1 Veul, Pieter, geboren in 1842 in Wognum. Hij is overleden op 26-09-1845 in Wognum, 2 of 3 jaar oud.
2 Veul, Willem, geboren in 1843 in Wognum. Hij is overleden op 23-02-1860 in Wognum, 16 of 17 jaar oud. 
3 Veul, Jacob, geboren in 1844 in Wognum. Volgt VI-f.
4 Veul, Antje, geboren in 1845 in Wognum. Volgt VI-g.
5 Veul, Petrus [Pieter], geboren in 1848 in Wognum. Volgt VI-h.
6 Veul, Sijbregtje, geboren in 1848 in Wognum. Volgt VI-i.
7 Veul, Cornelis, geboren in 1851 in Wognum. Hij is overleden op 22-01-1852 in Wognum, 0 of 1 jaar oud. 
8 Veul, Aafje, geboren in 1852 in Wognum. Zij is overleden op 05-02-1864 in Wognum, 11 of 12 jaar oud. 
9 Veul, Trijntje, geboren in 04-1854 in Wognum. Zij is overleden op 05-08-1854 in Wognum, 4 maanden oud. 
10 Veul, Cornelis, geboren in 06-1855 in Wognum. Hij is overleden op 04-04-1856 in Wognum, 10 maanden oud. 
11 Veul, Johannes, geboren in 02-1857 in Wognum. Hij is overleden op 10-07-1857 in Wognum, 5 maanden oud. 
12 Veul, Johannes, geboren in 05-1858 in Wognum. Hij is overleden op 18-09-1858 in Wognum, 4 maanden oud.  

VI-f Veul, Jacob is geboren in 1844 in Wognum, zoon van Veul, Klaas (zie V-h) en Adriana [Ariaantje] Amelse. Hij is overleden op 21-03-1914 in Nibbixwoud, 69 of 70 jaar oud.
Hij trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 04-02-1875 in Wognum [bron: BS Wognum, Akte nr.1] met Geertje Weel, 27 of 28 jaar oud. Geertje is geboren in 1847 in Wognum, dochter van Gerrit Weel en Sijbregtje Kuilboer.

Kinderen van Veul, Jacob en Geertje:
1 Veul, Adriana, geboren in 1876 in Wognum. Zij is overleden op 17-02-1946 in Nibbixwoud, 69 of 70 jaar oud.
2 Veul, Nicolaas, geboren in 1878 in Wognum. Volgt VII-a.
3 Veul, Sijbregt, geboren in 03-1879 in Wognum. Zij is overleden op 08-05-1879 in Wognum, 2 maanden oud.
4 Veul, Sijbregtje, geboren in 07-1880 in Wognum. Zij is overleden op 27-08-1880 in Wognum, 1 maand oud.
5 Veul, Sijbregt, geboren in 1883 in Wognum. Zij is overleden op 09-04-1944 in Hoorn, 60 of 61 jaar oud.
6 Veul, Gerrit, geboren in 02-1884 in Wognum. Hij is overleden op 29-05-1884 in Wognum, 3 maanden oud.
 
VII-a Veul, Nicolaas is geboren in 1878 in Wognum, zoon van Veul, Jacob (zie VI-f) en Geertje Weel. Hij is overleden.
Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 23-04-1903 in Grootebroek [bron: BS Grootebroek Akte nr. 8] met Dinge Rood, 29 of 30 jaar oud. Dinge is geboren in 1873 in Grootebroek, dochter van Jan Rood en Jacoba Peerdeman.
 

VI-g Veul, Antje is geboren in 1845 in Wognum, dochter van Veul, Klaas (zie V-h) en Adriana [Ariaantje] Amelse. Zij is overleden op 27-03-1888 in Obdam, 42 of 43 jaar oud. Zij trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 13-05-1875 in Obdam [bron: BS Obdam, Akte nr.8] met Teunis Leek, 29 of 30 jaar oud. Teunis is geboren in 1845, zoon van Jacob Leek en Neeltje Ursem.
Beroep: timmermansknecht

 

VI-h Veul, Petrus [Pieter] is geboren in 1848 in Wognum, zoon van Veul, Klaas (zie V-h) en Adriana [Ariaantje] Amelse.
Beroep: aannemer, stratenmaker
Hij (1) trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 27-04-1880 in Nibbixwoud [bron: BS Nibbixwoud, Akte nr.9] met Elisabeth [Betje] Annes, 26 of 27 jaar oud. Elisabeth is geboren in 1853, dochter van Jacob Annes en Immetje Smit. Elisabeth is overleden vóór 1888, ten hoogste 35 jaar oud. 
(2) trouwde, 39 of 40 jaar oud, op 02-11-1888 in Bergen, NH [bron: BS Bergen, Akte nr.11] met Geesje [Gesina] Louwe, 18 of 19 jaar oud. Geesje is geboren in 1869 in Bergen, NH, dochter van Arie Louwe en Aagje Kieft.  

Kinderen van Veul, Petrus [Pieter] en Elisabeth:

1 Veul, Nicolaas, geboren in 1881 in Wognum. Volgt VII-a.
2 Veul, Elisabeth Adriana, geboren in 1888 in Bergen, NH. Volgt VII-b. 

Kinderen van Veul, Petrus [Pieter] en Geesje:

3 Veul, Agatha, geboren in 1889 in Bergen, NH. Volgt VII-c.
4 Veul, Anna, geboren in 1892 in Alkmaar. Volgt VII-d.
5 Veul, Adriana, geboren op 29-01-1894 in Alkmaar. Volgt VII-e.
6 Veul, Geertruida, geboren in 1898 in Alkmaar. Volgt VII-f.

 

VII-a Veul, Nicolaas is geboren in 1881 in Wognum, zoon van Veul, Petrus [Pieter] (zie VI-h) en Elisabeth [Betje] Annes. 
Beroep: zandvormer
Hij trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 22-03-1911 in Schoten [bron: BS Schoten, Akte nr.8] met Antje Slot, 29 of 30 jaar oud. bij huwelijk erkenning twee kinderen. Antje is geboren in 1881 in Schagen, dochter van Dominicus Slot en Neeltje Jongejan. 
 

VII-b Veul, Elisabeth Adriana is geboren in 1888 in Bergen, NH, dochter van Veul, Petrus [Pieter] (zie VI-h) en Elisabeth [Betje] Annes. Zij trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 24-08-1910 in Sijbekarspel [bron: BS Sijbekarspel, Akte nr.7] met Pieter Willem Kalkman, 25 of 26 jaar oud. Pieter is geboren in 1884 in Assendelft, zoon van Pieter Willem Kalkman en Maartje Happe.
B
eroep: spoorwegbeambte


 
VII-c Veul, Agatha
is geboren in 1889 in Bergen, NH, dochter van Veul, Petrus [Pieter] (zie VI-h) en Geesje [Gesina] Louwe. Zij trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 15-04-1912 in Alkmaar [bron: BS Alkmaar Akte nr. 62] met Jan Vreeker, 21 of 22 jaar oud. Jan is geboren in 1890 in Heiloo, zoon van Jan Vreeker en Antje Lans. 
Beroep: schilder

 

VII-d Veul, Anna is geboren in 1892 in Alkmaar, dochter van Veul, Petrus [Pieter] (zie VI-h) en Geesje [Gesina] Louwe. Zij trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 05-05-1920 in Alkmaar [bron: BS Alkmaar Akte nr.77] met Gerardus Franciscus Sonnevelt, 30 of 31 jaar oud. Gerardus is geboren in 1889 in Alkmaar, zoon van Gerardus Franciscus Sonnevelt en Geertruida Maria Steenhoven.
Beroep: werkman 

 

VII-e Veul, Adriana is geboren op 29-01-1894 in Alkmaar, dochter van Veul, Petrus [Pieter] (zie VI-h) en Geesje [Gesina] Louwe. Zij trouwde, 28 jaar oud, op 10-08-1922 in Amsterdam [bron: BS Amsterdam, R.8F, folio 8v] met Jan Hendrik Vening, 25 of 26 jaar oud. Jan is geboren in 1896 in Amsterdam, zoon van Laurens Vening en Wilhelmina Boskemper.
Beroep: brievenbesteller


 
VII-f Veul, Geertruida is geboren in 1898 in Alkmaar, dochter van Veul, Petrus [Pieter] (zie VI-h) en Geesje [Gesina] Louwe. Zij trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 28-04-1921 in Alkmaar [bron: BS Alkmaar Akte nr.73] met Cornelis Jonker, 27 of 28 jaar oud. Cornelis is geboren in 1893 in Ursem, zoon van Jan Jonker en Diewertje Ooms. 
Beroep: schilder 

 

VI-i Veul, Sijbregtje is geboren in 1848 in Wognum, dochter van Veul, Klaas (zie V-h) en Adriana [Ariaantje] Amelse. Zij trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 16-04-1874 in Sijbekarspel [bron: BS Sijbekarspel, Akte nr.6] met Teunis Machtel, 23 of 24 jaar oud. Teunis is geboren in 1850 in Sijbekarspel, zoon van Jan Machtel en Stijntje Huisman.
Beroep: metselaar

 

V-i Veul, Elisabeth is geboren in 1817 in Hoorn, dochter van Veul, Petrus Pietersze (zie IV-h) en Mulder, Antje Klaas.
Zij trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 15-05-1842 in Wognum [bron: BS Wognum Inv.nr.358.145 Aktenr.9] met Veken, Klaas, 25 of 26 jaar oud. Hij is geboren in 1816 in Nibbixwoud, zoon van Veken, Pieter en Vlierlaag, Maartje Gerrits. 
Beroep: dienstknecht 

Kinderen van Veul, Elisabeth en Veken, Klaas:

1 Antje Veeken, geboren in 1843 in Zwaag. Zij trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 27-04-1865 in Blokker [bron: BS Blokker Akte nr. 13] met Jan Buis, 23 of 24 jaar oud. Jan is geboren in 1841 in Blokker, zoon van Dirk Buis en Catharina Dudink.
2 Cornelis Veeken, geboren in 1847 in Zwaag. Dagloner. Hij trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 12-05-1870 in Blokker [bron: BS Blokker Akte nr.7] met Johanna Nuijens, 21 of 22 jaar oud. Johanna is geboren in 1848 in Blokker, dochter van Petrus Nuijens en Catharina Nuland. 
3 Klaas Veeken, geboren in 1850 in Zwaag. Landbouwer. Hij trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 24-04-1873 in Blokker [bron: BS Blokker Akte nr. 8] met Aaltje Poland, 22 of 23 jaar oud. Aaltje is geboren in 1850 in Hoogwoud, dochter van Louweris Poland en Eva Blokker. 
4 Maartje Veken, geboren in 1852 in Zwaag. Zij is overleden op 04-04-1924 in Arnhem, 71 of 72 jaar oud. Maartje trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 12-01-1877 in Hoorn [bron: BS Hoorn, Akte nr.1] met schipper Gerardus Hoff, 23 of 24 jaar oud. Gerardus is geboren in 1853 in Hoorn, zoon van Gerrit Hoff en Cornelia Bimmerman.
5 Pieter Veken, geboren in 1855 in Zwaag. Landbouwer. Hij trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 29-04-1881 in Hoorn [bron: BS Hoorn, Akte nr.21] met Aaltje Volkers, 25 of 26 jaar oud. Aaltje is geboren in 1855 in Hoogwoud, dochter van Klaas Volkers en Elisabeth Blokker.

 

V-j Veul, Pieter is geboren op 23-05-1818 in Hoorn, zoon van Veul, Petrus Pietersze (zie IV-h) en Mulder, Antje Klaas. Hij trouwde, 52 jaar oud, op 07-01-1871 in Schijndel met Netten, Margaretha, 51 jaar oud. Zij is geboren op 17-04-1819 in Erp, dochter van Netten, Wouter en Pennings, Geertruij.

IV-i Veul, Catharina [Trijntje] Pietersdr, dochter van Pieter Pietersze Veul (zie III-e) en Brigitta [Bregje / Breggie] Jacobs Hoogzaad. Zij is gedoopt op zaterdag 10 september 1785 in Wervershoof, RK Statie. Bij de doop van dit kind was de volgende getuige aanwezig: [Hoogzaad], Catharina Jacobs [Trijntje] (geb. 1757) [tante moederszijde].  Catharina, vader als Pieter Pieterse Veul, moeder als Bregje Japik Hoogzaad. Doopgetuige Trijntje Japiks van Oosterblokker. Zij is overleden op dinsdag 5 april 1853 in Grootebroek, 67 jaar oud. Zij trouwde, ten hoogste 27 jaar oud, vóór 1812 met Pieter Sijmonsz Hokkeling, ten hoogste 41 jaar oud. [bron: IJf de Jong]. Pieter is een zoon van Sijmon Pieterse Hokkeling en Aafje Gerrits. Hij is gedoopt op dinsdag 17 september 1771 in Lutjebroek. Pieter is overleden op woensdag 14 juni 1837 in Grootebroek, 65 jaar oud. Pieter trouwde vóór 1812 met Aafje Freeks Fit.

Kinderen van Catharina [Trijntje] en Pieter:
1 Bregje Hokkeling, geboren op dinsdag 1 september 1812 in Grootebroek. Bregje is overleden op woensdag 2 december 1840 in Grootebroek, 28 jaar oud. Zij trouwde, 21 jaar oud, op zondag 19 januari 1834 in Grootebroek met Cornelis Duijn, ongeveer 21 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1813 in Grootebroek, zoon van Jan Duijn en Antje Cornelis Koning.
2 Aafje Hokkeling, geboren op zaterdag 31 augustus 1816 in Grootebroek. Aafje is overleden op donderdag 1 december 1853 in Grootebroek, 37 jaar oud. Zij trouwde, 31 jaar oud, op zondag 14 mei 1848 in Grootebroek met Cornelis Schouten, ongeveer 28 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1820, zoon van Krijn Schouten en Maartje Bleeker.  IV-j Veul, Magdalena Pieters is geboren in Andijk, dochter van Veul, Pieter Pietersze (zie III-e) en Hoogzaad, Brigitta [Bregje / Breggie] Jacobs. Zij is gedoopt op 30-11-1787 in Wervershoof, RK Statie. Doopgetuige Trijntje Pieters Veul.
Zij trouwde, 27 jaar oud, op 09-04-1815 in Grootebroek [bron: BS Grootebroek Aktenr. 8] met Tak, Jan Cornelissen, 26 jaar oud. Jan is weduwnaar van Trijntje Pieters Kreuk . Hij is geboren op 29-12-1788 in Hoogkarspel, zoon van Beers, Neeltje.
 
 

Kinderen van Magdalena en Jan:

1 Tak, Trijntje, geboren in 1820 in Grootebroek. Zij trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 13-02-1846 in Andijk [bron: BS Andijk, Akte nr.3] met dienstknecht Koster, Pieter, 28 of 29 jaar oud. Hij is geboren in 1817, zoon van Koster, Gerrit en Warnaar, Neeltje.
2 Tak, Pieter, geboren in 1822 in Grootebroek. Arbeider.Hij (1) trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 26-04-1846 in Grootebroek [bron: BS Grootebroek, Akte nr.5] met Laan, Grietje, 23 of 24 jaar oud. Zij is geboren in 1822 in Venhuizen, dochter van Laan, Pieter Jansz en Dijl, Neeltje Jacobs. Zij is overleden vóór 1852, ten hoogste 30 jaar oud. (2) trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 15-01-1852 in Grootebroek [bron: BS Grootebroek, Akte nr.4] met Heijtman, Elisabeth, 26 of 27 jaar oud. Zij is geboren in 1825 in Venhuizen, dochter van Heijtman, Johan Hendrik en Klok, Antje. Zij is overleden vóór 1858, ten hoogste 33 jaar oud. (3) trouwde, 35 of 36 jaar oud, op 15-04-1858 in Grootebroek [bron: BS Grootebroek, Akte nr.13] met Sijm, Jantje, 27 of 28 jaar oud. Zij is geboren in 1830 in Lutjebroek, dochter van Sijm, Jan Jansz en Baars, Aafje. Zij is overleden vóór 1859, ten hoogste 29 jaar oud. (4) trouwde, 36 of 37 jaar oud, op 06-01-1859 in Venhuizen [bron: BS Venhuizen, Akte nr.1] met Bosman, Stijntje, 27 of 28 jaar oud. Zij is geboren in 1831 in Venhuizen, dochter van Bosman, Hendrik en Braakman, Trijntje.

 IV-k Veul, Jacobus [Jacob]
is geboren in De Bangerd, zoon van Veul, Pieter Pietersze (zie III-e) en Hoogzaad, Brigitta [Bregje / Breggie] Jacobs. Hij is gedoopt op 03-03-1790 in Wervershoof, RK Statie. Bij de doop van dit kind was de volgende getuige aanwezig: Aefje Pietersdr Veul (geb. 1751) [zie III-f] [tante vaderszijde]. Jacobus, van WH. Doopgetuige Aafje Pieters Veul van Wognum. Hij is overleden op donderdag 12 maart 1868 in Wervershoof, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 maart 1868. Jacob Veul 78 jaar oud, bouwman, des namiddags ten 9 ure, in het huis staande alhier, No.143. Aangifte door Pieter Lakeman 46 jaar, smid te Westwoud en behuwd zoon der overledene en Jan Mol 41 jaar, arbeider en bekende.
Beroep: bouwman, landbouwer
Hij trouwde, 33 jaar oud, op 20-06-1823 in Wervershoof met Sparmakering, Antoinetta [Toontje], 26 jaar oud. Getrouwd om 11 uur in de morgen in het bijzijn van zijn moeder en haar vader, Heel en vroedmeester te Wervershoof en getuigen Jan en Pieter Schoenmaker, veehouder wonende te Hoge en Lage Zwaagdijk en Jacob Knook, bouwman wonende te Andijk en Wijbrand Smit, veearts wonende te Wervershoof. Allen goede vrienden. 
Zij is gedoopt op vrijdag 17 februari 1797 in Hoorn, RK Slijksteeg. Vader als Joannes Wilhelmus Sparmakering, moeder als Aaltje Hem. Doopgetuigen Ignatius en Anna Maria Sparmakering. Zij is overleden op dinsdag 5 december 1871 in Wervershoof, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 december 1871. Antonetta Sparmakering 74 jaar oud, des voormiddags ten 10 ure, in het huis staande alhier, No.143. Aangifte door Willem de Boer 51 jaar, tapper alhier en behuwd zoon der overledene en Cornelis Korting 64 jaar en bekende. 
Ook genaamd Antonia Sparremaker, Antonette Sparremakering. 

Kinderen van Jacobus en Antoinetta:

1 Veul, Frans, geboren op vrijdag 25 juni 1824 in Wervershoof. Volgt V-s.
2 Veul, Brechtje, geboren op vrijdag 11 augustus 1826 in Wervershoof. Volgt V-t.
3 Veul, Aaltje, geboren op zaterdag 19 april 1828 in Wervershoof. Volgt V-u.
4 Veul, Lena, geboren op donderdag 8 april 1830 in Wervershoof. Volgt V-v.
5 Veul, Catharina, geboren op zondag 22 januari 1832 om 15:00 in Wervershoof. aangifte door vader als bouwman en Simon Koedoder, landman en Cornelis Korting 25 jaar, schoolonderwijzer allen mede alhier. Zij is overleden op zondag 12 april 1835 in Wervershoof, 3 jaar oud.
6 Veul, Marijtje, geboren op woensdag 17 juli 1833 in Wervershoof. aangifte door vader, bouwman en Jan Hoffer 38 jaar, veldwachter en Klaas Koopman 26 jaar, landman, mede alhier. Zij is overleden op zaterdag 16 april 1836 in Wervershoof, 2 jaar oud.
7 Veul, Geertje, geboren op zaterdag 17 januari 1835 in Wervershoof. tweeling met Cornelia. Zij is overleden op zaterdag 17 januari 1835 in Wervershoof, geen dag oud.
8 Veul, Cornelia, geboren op zaterdag 17 januari 1835 om 11:00 in Wervershoof. tweeling met Geertje; aangifte door vader, bouwman en Arien Koopman 35 jaar, landman en Klaas Koopman 28 jaar, landman, mede alhier. Zij is overleden op zondag 18 januari 1835 in Wervershoof, 1 dag oud.
9 Veul, Catharina, geboren op donderdag 26 april 1838 in Wervershoof. Volgt V-w.

 

V-s Veul, Frans is geboren op 25-06-1824 in Wervershoof, zoon van Veul, Jacobus (zie IV-k) en Sparmakering, Antoinetta.vader  als Jacob Veul bouwman, getuigen bij aangifte zijn Pieter Mooij 50 jaar, veehouder en Dirk Bot, 50 jaar, timmerman. Hij is overleden op maandag 18 april 1864 in Zwaag, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 april 1864. Frans Veul ruim 39 jaar kastelein van beroep des voormiddags ten vijf ure, in het huis staande te Zwaag, Oosteind No.43. Zoon van Jacob Veul landman van beroep en Toontje Sparremaker wonende te Wervershoof. Aangifte door IJsbrand van der Laan 46 jaar, timmerman te Westwoud en aanbehuwde broer en Jan Zwaag, veldwachter. 
Beroep: bouwman, kastelein en bakker
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 14-05-1847 in Wervershoof [bron: BS Wervershoof 134 akte nr. 2] met Neefjes, Maartje (Maria), 19 jaar oud. Getrouwd in bijzijn van zijn beide ouders en haar vader en getuigen Dirk Schoutsen, tapper, Jan Pfeiffer, veldwachter. Beide goede vrienden van de bruidegom en wonende alhier. Cornelis Neefjes, landman wonende te Hoog en Laag Zwaagdijk en Klaas Neefjes, broodbakker wonende alhier. Beide broeders van de bruid. Zij is geboren op 11-12-1827 om 11:00 in Nibbixwoud, dochter van Neefjes, Petrus [Pieter] en Vriend, Trijntje Pieters. Geboren aan de Zwaagdijk onder Hauwert op No.51. Zij is overleden op zaterdag 30 oktober 1869 in Zwaag, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 november 1869. Maartje Neefjes ruim 41 jaar oud, overleden des namiddags ten 7 ure, in het huis staande te Zwaag, Oosteind No.43. (Zij stierf in de kraam, een dag eerder was Maartje bevallen van een doodgeboren dochtertje, haar vijftiende kind). Aangifte door echtgenoot Gerardus Hendricus Oostermeijer 33 jaar, broodbakker en Gerrit Veeken 46 jaar, arbeider en bekende. Zij trouwde later op 27-04-1865 in Zwaag met Oostermeijer, Gerardus Hendricus [Hendrik] (1836-1877), broodbakker. 
Beroep: kasteleines

Kinderen van Frans en Maartje:

1 Veul, Pieter, geboren op woensdag 15 december 1847 in Zwaag. Volgt VI-o.
2 Veul, Trijntje [Catharina], geboren op woensdag 4 december 1850 in Wervershoof. Volgt VI-p.
3 Veul, Jan, geboren in 1851 in Zwaag. Volgt VI-q.
4 Veul, Cornelis, geboren op zondag 9 januari 1853 in Zwaag. Volgt VI-r.
5 Veul, Jacob, geboren op woensdag 19 april 1854 in Zwaag. Volgt VI-s.
6 Veul, Sijtje [Lucia], geboren op donderdag 7 juni 1855 in Zwaag. Volgt VI-t.
7 Veul, Klaas, geboren op zaterdag 2 augustus 1856 om 07:00 in Zwaag. in het huis staande te Zwaag, Oosteinde No.42. Aangifte door de vader en Jan Otten 35 jaar, bakkersknecht en Cornelis Hooijboer 45 jaar, schoenmaker te Zwaag. Hij is overleden op zaterdag 16 augustus 1856 in Zwaag, 14 dagen oud.
8 Veul, Toontje, geboren op vrijdag 2 oktober 1857 in Zwaag. Volgt VI-u.
9 Veul, Nicolaas, geboren op donderdag 9 december 1858 om 00:30 in Zwaag. in het huis staande Oosteind No.42. aangifte door de vader en Jan Voerman 36 jaar, bouwman en Cornelis Hooijboer 28 jaar, schoenmaker, allen te Zwaag. Hij is overleden op zondag 3 september 1876 in Zwaag, 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 september 1876 [bron: BS Berkhout Akte nr.47].
10 Veul, Frans, geboren op vrijdag 13 april 1860 in Zwaag. Volgt VI-v.
11 Veul, Dirk [Theodorus], geboren op vrijdag 6 november 1863 in Zwaag. Volgt VI-w.

 

VI-o Veul, Pieter is geboren op 15-12-1847 in Zwaag, zoon van Veul, Frans [Franciscus Xaverius] (zie V-s) en Neefjes, Maartje (Maria). Hij is overleden op 19-10-1879 in Oude Niedorp, 31 jaar oud.
Beroep: broodbakker
Hij (1) trouwde, 24 jaar oud, op 28-10-1872 in Zwaag met Buisman, Aafje, 21 jaar oud. Zij is geboren op 03-07-1851 in Hoogwoud, dochter van Buisman, Hendrikus en Boots, Trijntje. Zij is overleden op 31-12-1875 in Oude Niedorp, 24 jaar oud. 
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 06-10-1877 in Oude Niedorp met Stam, Antje, 21 jaar oud. Zij is geboren op 15-10-1855 in Oude Niedorp, dochter van Stam, Simon en Dekker, Aaltje. Zij is overleden op 09-01-1888 in Oude Niedorp, 32 jaar oud.  

Kind van Veul, Pieter en Buisman, Aafje:

1 Veul, Franciscus Xaverius [Frans], geboren op 18-11-1874 in Oude Niedorp. Volgt VII-g.

VII-g Veul, Franciscus Xaverius [Frans] is geboren op 18-11-1874 in Oude Niedorp, zoon van Veul, Pieter (zie VI-o) en Buisman, Aafje. Hij is overleden op 06-10-1964 in Schoorl, in Huize St.Jan ter Duin, 89 jaar oud.
Beroep: broodbakker
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 30-07-1898 in Zijpe [bron: Akte nr. 26] met Keizer, Cornelia, 26 jaar oud. Zij is geboren op 03-04-1872 in Zijpe, dochter van Keizer, Cornelis en Bruin, Trijntje. Zij is overleden op 13-02-1942, 69 jaar oud. 
 

Kinderen van Veul, Franciscus Xaverius [Frans] en Keizer, Cornelia:

1 Veul, Cornelia, geboren omstreeks 1902. Volgt VIII-a.
2 Veul, Jacobus, geboren op 06-07-1906 in Zijpe. Volgt VIII-b.
3 Veul, Anna Maria, geboren op 18-04-1908 in Schagerbrug. Volgt VIII-c.

 

VIII-a Veul, Cornelia is geboren omstreeks 1902, dochter van Veul, Franciscus Xaverius [Frans] (zie VII-g) en Keizer, Cornelia. Zij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 30-04-1927 in Callantsoog met Martinus Johannes Huiberts. Martinus is een zoon van Cornelis Huiberts en Jannetje Louwe.
Beroep: landbouwer

 

VIII-b Veul, Jacobus is geboren op 06-07-1906 in Zijpe, zoon van Veul, Franciscus Xaverius [Frans] (zie VII-g) en Keizer, Cornelia. Hij is overleden op 17-01-1983 in Zijpe, 76 jaar oud. Hij trouwde, 30 jaar oud, op 11-05-1937 in Callantsoog met Johanna Maria Kooijman, 29 jaar oud. Johanna is geboren op 08-01-1908 in Zijpe, dochter van Jan Kooijman en Elisabeth Glas. Johanna is overleden op 02-08-1983 in Zijpe, 75 jaar oud.

VIII-c Veul, Anna Maria is geboren op 18-04-1908 in Schagerbrug, dochter van Veul, Franciscus Xaverius [Frans] (zie VII-g) en Keizer, Cornelia. Zij trouwde, 22 jaar oud, op 28-01-1931 in Callantsoog met Petrus Anthonius Groot, 24 jaar oud. Petrus is geboren op 15-07-1906 in Noordwijk, zoon van Petrus Groot en Geertruida Cornelia Romijn.
Beroep: bloembollenkweker en exporteur

VI-p Veul, Trijntje [Catharina] is geboren op woensdag 4 december 1850 in Wervershoof, dochter van Veul, Frans [Franciscus Xaverius] (zie V-s) en Neefjes, Maartje (Maria). Zij is overleden op woensdag 10 maart 1926 in Chicago, V.S., 75 jaar oud [bron: Piet Beemster] als Catharina Beemster, 75 jaar geboren te Holland.
 Beroep: dienstbode
Zij trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 11 januari 1872 in Zwaag met Jacobus Beemster, 24 jaar oud. Trijntje woonde bij haar voogd Gerbrand Bakker landman te Bobeldijk, gemeente Berkhout; toeziend voogd van de bruid was Willem de Boer, kastelein te Wervershoof. Jacobus is geboren op donderdag 6 januari 1848 in Zwaag, zoon van Beemster, Simon en de Boer, Elizabeth. Jacobus is overleden op donderdag 11 januari 1917 in Chicago, V.S., 69 jaar oud.
Beroep: timmerman

Jacob nam als zovele West-Friesen deel aan de verdediging van de Heilige Stoel. Vanuit Zwaag te Brussel 11-2-1867, matr.no. 3701 en daarna als Zouaaf naar Italie.
In 1882 emigreerde het gehele gezin naar Amerika, alwaar zij in Chicago woonden.

    

 

  

Kinderen van Trijntje en Jacobus:

1 Maria Beemster, geboren op zaterdag 9 augustus 1873 in Zwaag. Maria is overleden op donderdag 17 augustus 1876 in Zwaag, 3 jaar oud.
2 Simon Beemster, geboren op zondag 19 september 1875 in Zwaag. Simon is overleden op zaterdag 29 maart 1913 in Chicago, V.S., 37 jaar oud.
3 Franciscus Beemster, geboren op dinsdag 17 oktober 1876 in Zwaag. Franciscus is overleden op woensdag 10 maart 1926 in Chicago, V.S., 49 jaar oud. Franciscus trouwde, 18 jaar oud, op maandag 29 april 1895 in Chicago, V.S. met Gertrude Howra, 19 of 20 jaar oud. Gertrude is geboren in 1875 in Beuthen, Duitsland.
4 Jacob Beemster, geboren op maandag 18 november 1878 in Zwaag. Jacob is overleden op vrijdag 30 juli 1943 in Chicago, V.S., 64 jaar oud. Jacob trouwde, ten hoogste 36 jaar oud, vóór 1914 in Illinois ?, VS met Cahtarine Apple.
5 Maria Beemster, geboren op donderdag 25 maart 1880 in Zwaag. Maria is overleden op dinsdag 2 januari 1968 in Californië, VS, 87 jaar oud. Maria trouwde, 37 jaar oud, op woensdag 1 augustus 1917 in ?, VS met A. Rothermich, 37 jaar oud. A. is geboren op maandag 17 november 1879 in Josephville, St. Charles County. A. is overleden op woensdag 23 augustus 1967 in Californië, VS, 87 jaar oud.
6 Petrus Beemster, geboren op dinsdag 6 september 1881 in Zwaag. Petrus is overleden in december 1975 in Chicago, V.S., 94 jaar oud.  

VI-q Veul, Jan is geboren in 1851 in Zwaag, zoon van Veul, Frans [Franciscus Xaverius] (zie V-s) en Neefjes, Maartje (Maria). Hij is overleden op 04-10-1912 in Zijpe, 60 of 61 jaar oud [bron: BS Zijpe, Akte nr.39].
Beroep: broodbakker
Hij trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 31-08-1878 in Zijpe [bron: akte nr. 38] met Dekker, Trijntje, 22 of 23 jaar oud. Zij is geboren in 1855 in Zijpe, dochter van Dekker, Jan en de Waard, Grietje. 
 

Kinderen van Veul, Jan en Dekker, Trijntje:

1 Veul, Franciscus Xaverius, geboren in 1879 in Zijpe. Volgt VII-h.
2 Veul, Jan, geboren in 1882 in Zijpe. Hij is overleden op 04-07-1902 in Den Helder, 19 of 20 jaar oud. 
3 Veul, Margaretha Maria, geboren in 1884 in Zijpe. Volgt VII-i.

 

VII-h Veul, Franciscus Xaverius is geboren in 1879 in Zijpe, zoon van Veul, Jan (zie VI-q) en Dekker, Trijntje. Hij is overleden op 02-11-1946 in Zijpe, 66 of 67 jaar oud.
Beroep: koopman
Hij trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 21-05-1908 in Harenkaspel [bron: BS Harenkaspel, Akte nr.8] met Droog, Antje, 26 of 27 jaar oud. Zij is geboren in 1881 in Oude Niedorp, dochter van Droog, Theodorus en Commandeur, Aagje. Zij is overleden op 07-11-1948 in Zijpe, 66 of 67 jaar oud.

 

VII-i Veul, Margaretha Maria is geboren in 1884 in Zijpe, dochter van Veul, Jan (zie VI-q) en Dekker, Trijntje. Zij is overleden op 09-05-1964 in Alkmaar, 79 of 80 jaar oud.
Beroep: winkeljuffrouw
Zij trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 13-10-1915 in Noord-Scharwoude [bron: BS Noord-Scharwoude, Akte nr.8] met Nijman, Gerardus, 33 of 34 jaar oud. Hij is geboren in 1881 in Oudkarspel, zoon van Nijman, Folkert en van der Fluit, Ida. 
Beroep: broodbakker

 

VI-r Veul, Cornelis  is geboren op zondag 9 januari 1853 om 20:30 in Zwaag, zoon van Veul, Frans [Franciscus Xaverius] (zie V-s) en Neefjes, Maartje (Maria). in het huis staande te Zwaag Oosteind No.42. Aangifte door de vader Frans Veul 28 jaar, kastelein en jan Voerman 31 jaar, bouwman en Koenraad van Busker 35 jaar, metselaar allen te Zwaag.
Beroep: timmermanWestermoerdijk, Barsingerhorn, melkslijter in Amsterdam
Hij trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 11-06-1873 in Berkhout NH met Bijwaard, Aaltje, 21 of 22 jaar oud. Zij is geboren in 1851 in Oude Niedorp, dochter van Bijwaard, Jan en Moras, Cornelia. Zij is overleden op 06-08-1935 in Wassenaar, 83 of 84 jaar oud. 
 

Kinderen van Veul, Cornelis en Bijwaard, Aaltje:

1 Veul, Maartje, geboren op 21-03-1875 in Barsingerhorn. Zij is overleden op 09-04-1875 in Barsingerhorn, 19 dagen oud.
2 Veul, Franciscus Saferius, geboren op 09-03-1876 in Barsingerhorn. Volgt VII-j.
3 Veul, Cornelia, geboren in 1880. Volgt VII-k.

 

VII-j Veul, Franciscus Saferius is geboren op 09-03-1876 in Barsingerhorn, zoon van Veul, Cornelis (zie VI-r) en Bijwaard, Aaltje. Hij is overleden op 18-08-1955 in Amsterdam, 79 jaar oud. Hij is begraven op 23-08-1955 in Amsterdam, Nieuwe Oosterbegraafplaats.
Beroep: drogist, winkelier in schoonmaakartikelen in de van Ostadestraat 88
Hij trouwde, 38 jaar oud, op 26-06-1914 in Amsterdam [bron: BS Amsterdam R.5A, folio 10] met
Breet, Maartje, 37 jaar oud. Zij is geboren op 03-09-1876 in Wieringen, dochter van Breet, Hendrik en Mijnts, Mijntje. Zij is overleden op 21-02-1951 in Amsterdam, 74 jaar oud. Zij trouwde voorheen met Zon, Cornelis (geb. 1874).
 

Kinderen van Veul, Franciscus Saferius en Breet, Maartje:

1 (Stief) Zon, Trijntje, geboren op 11-05-1897 in Den Helder, dochter van Zon, Cornelis en Breet, Maartje.
2 (Stief) Zon, Hendrik, geboren op 05-03-1906 in Amsterdam, zoon van Zon, Cornelis en Breet, Maartje. Hij is overleden op 06-05-1968 in Amsterdam, 62 jaar oud.

 

VII-k Veul, Cornelia is geboren in 1880, dochter van Veul, Cornelis (zie VI-r) en Bijwaard, Aaltje. Zij is overleden op 20-03-1936 in Wassenaar, 55 of 56 jaar oud. Zij trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 28-04-1904 in Amsterdam [bron: BS Amsterdam, R.14, folio 24v] met Knijnenburg, Bastiaan, 24 of 25 jaar oud. Hij is geboren in 1879 in Den Haag, zoon van Knijnenburg, Wilhelmus en Maria de Groot. Hij is overleden op 29-06-1942 in Scheveningen, 62 of 63 jaar oud.
Beroep: koopman

 

VI-s Veul, Jacob is geboren op 19-04-1854 in Zwaag, zoon van Veul, Frans [Franciscus Xaverius] (zie V-s) en Neefjes, Maartje (Maria). Jacob is overleden op donderdag 15 juli 1926 in Amsterdam, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 juli 1926 [bron: BS Amsterdam, R.1, folio 22 No.3833]. aangifte door twee aansprekers, Jacob Veul, van beroep bakker, oud 72 jaren, overleden des namiddags ten 2 ure, géén adres vermeld. Weduwnaar van Geertrui Keijzer, zoon van Frans Veul en Maartje Neefjes. Volgens BR, wonende in een logement Dijkstraat 7.
Beroep: boerenknecht, broodbakker, winkelier in comestibelen aan het Corn.Troostplein te Amsterdam
Hij trouwde, 36 jaar oud, op 27-08-1890 in Amsterdam [bron: BS Amsterdam, R.22, folio 10v] met Geertrui Keijzer, 32 jaar oud. Notitie bij het huwelijk van Jacob en Geertrui: erkenning 1 kind. Geertrui is geboren op zondag 22 november 1857 in Amsterdam, dochter van Keijzer, Johannes Everardus en Heiman, Antje. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 24 november 1857. getuigen Wolterus Adrianus Meijboom en Jacobus van Wattingen. Zij is overleden op donderdag 27 oktober 1910 in Amsterdam, 52 jaar oud [oorzaak: TBC]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 oktober 1910 [bron: BS Amsterdam, R.11, folio 26v No.6307]. aangifte door twee beambten, overleden des voormiddags ten 7 ure, zonder beroep, echtgenote van Jacob Veul, dochter van Johannes Everardus Keijzer en Antje Heiman, beiden overleden. Géén adres vermeld.

Kinderen van Jacob en Geertrui: 

1 Veul, Maartje Maria Dorothea is geboren op zaterdag 5 mei 1888 in Amsterdam. Volgt VII-n. 
2 Veul, Alida [Ali, Ammie], geboren op 11-05-1895 in Amsterdam. Volgt VII-m.

Jacob wordt geboren als vijfde kind van de elf, op het Oosteind 401 te Zwaag. Zijn ouders hebben op 't Keern een herberg annex bakkerij. Als Jacob 10 jaar oud is, overlijdt zijn vader. Zijn moeder hertrouwt, met haar broodbakkersknecht. En er volgen nog vier halfbroertjes en zusjes. Z'n moeder overlijdt in de kraam als Jacob 15 is. Z'n zusjes worden o.a. ondergebracht bij familie te Bobeldijk, stiefvader neemt de bakkerij en het café over en Jacob wordt uitbesteed als boerenknecht te Spanbroek.  

In 1884 vertrekt hij als eerste uit dit gezin naar Amsterdam en woont daar in de 1e Boomdwarsstraat 28 en gaat aan het werk als broodbakker. Vanaf december 1887 woonde hij in de Anjeliersstraat 22 (hij als bakker, zij als naaister met 1 kind. In 1890 trouwt hij met Geertruij Keijzer, winkeljuffrouw in visch. Ten tijde van de geboorte van hun tweede dochter wonen ze in de Jacob van Campenstraat 78, vervolgens ruim 4 jaar in de Saenredamstraat 44 / 1 hoog en 46 / huis. Daarna wederom 4 jaar in de Rustenburgerstraat en de Jacob van Campenstraat. Jacob heeft jarenlang een comestibelenzaak [kruidenier met delicatessen] aan het Cornelis Troostplein [foto].

Na het overlijden van Geertruij, raakt Jacob in de versukkeling. Hij woont achtereenvolgens in een achter woning in de Ferdinand Bolstraat, bij z'n oudste dochter Maartje en schoonzoon Gackstätter in Hilversum en bij zijn dochter Ali en schoonzoon Louis. Vanaf 27 september 1920 verblijft hij in een logement aan de Dijkstraat 7, alwaar hij overlijdt.

VII-n Maartje Maria Dorothea
Veul is geboren op zaterdag 5 mei 1888 in Amsterdam, dochter van Jacob Veul (zie VI-s) en Geertrui Keijzer. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 8 mei 1888 [bron: BS Amsterdam, R.5, folio 35v No.5219]. Aangifte door vroedvrouw Francisca Sophia Blok, 57 jaren oud, wonende Brouwersgracht 143, welke heeft verklaard dat in haar bijzijn op 5 dezer des voormiddags ten 7 ure in het huis staande Anjeliersstraat 22 is geboren uit Geertrui Keijzer, zonder beroep Maartje Maria Dorothea Keijzer. Getuige Cornelis Hendrik Blok, ambtenaar 34 jaar, wonende Brouwersgracht 143 en Anth. Lodewijk Dufour, werkman 50 jaar. In de kantlijn: Dit kind is door Jacob Veul en Geertrui Keijzer bij huwelijk, alhier voltrokken, voor het hunne erkend. Volgens Bevolkingsregister geboren (sic) als Geertui Keijzer, bij huwelijk erkend.
Maartje is overleden op zondag 21 februari 1915 in Amsterdam, 26 jaar oud (oorzaak: TBC) [bron: BS Amsterdam, R.3, folio 9].
Zij trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 3 maart 1909 in Amsterdam [bron: BS Amsterdam, R.4a, folio 15v] met
Johannes Gackstätter, 22 jaar oud. Hij is geboren op woensdag 24 maart 1886 in Rotterdam, zoon van Gackstätter [Gackstõtter], Harm en Klatten, Elizabeth. Hij is overleden op 19-04-1968, 82 jaar oud. Johannes trouwde later op 07-12-1916 in Amsterdam [bron: BS Amsterdam, R.6K, folio 29v] met Maria Margaretha de Boer (geb. 1896).
Beroep: elektricien, chauffeur

Kind van Maartje en Johannes:

1 Elisabeth Gackstätter
, geboren op 08-03-1910 in Amsterdam. Elisabeth is overleden op 22-04-1998 in St. Michielsgestel, 88 jaar oud. Elisabeth trouwde, 24 jaar oud, op 25-07-1934 in Hilversum met Paulus Christoffel Sanders, 26 jaar oud. Hij is geboren op 23-08-1907 in Amsterdam, zoon van Frans Hendrik Sanders en Johanna Wilhelmina Hendrika de Kok. Hij is overleden op 28-05-1980, 72 jaar oud.
Beroep: kantoorbediende, inspecteur verzekering

Kinderen van Elisabeth en Paulus:

1 Frans Hendrik Johannes Sanders, geboren op woensdag 9 juni 1937 in Sittard.
2 Elisabeth Sanders, geboren op vrijdag 8 maart 1940 in Amsterdam.
3 Johannes Sanders, geboren op vrijdag 23 februari 1945 in Maastricht.

VII-m Veul, Alida [Ali, Ammie] is geboren op zaterdag 11 mei 1895 in Amsterdam, dochter van Veul, Jacob (zie VI-e) en Keijzer, Geertrui. Zij is overleden op zondag 14 april 1974 in Amsterdam, 78 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam, Zorgvlied aan de Amsteldijk.
Beroep: fotomodel voor handen en voeten
Zij trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 4 februari 1915 in Amsterdam [bron: BS Amsterdam R.3, folio 36v GAA] met Weilers, Louis, 21 jaar oud, nadat zij op dinsdag 19 januari 1915 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: Ondertrouwakte]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 4 februari 1915 in Amsterdam [Hugenoten]. Hij is geboren op zaterdag 11 november 1893 in Amsterdam, zoon van Weilers, Franciscus Nicolaas [Frans] en Donker, Wilhelmina Gerardina. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 november 1893. Hij is Hervormd gedoopt in Amsterdam. Hij is overleden op woensdag 27 april 1983 in Ermelo, 89 jaar oud. Hij is begraven in Amsterdam, Zorgvlied aan de Amsteldijk.
Beroep: horeca ondernemer, DGO

Kinderen van Alida [Ali, Ammie] en Louis:

1 Weilers, Wilhelmina [Mini], geboren op zaterdag 12 augustus 1916 in Arnhem. Zij is overleden op donderdag 10 februari 2005 in Haarlem, 88 jaar oud.
2 Weilers, Louis [Lou], geboren op donderdag 15 november 1917 in Amsterdam. Hij is overleden op zaterdag 12 mei 2001 in Amstelveen, 83 jaar oud.
3 Weilers, Robert [Bob], geboren op maandag 26 september 1921 in Amsterdam. Hij is overleden op dinsdag 16 januari 2007 om 04:30 in Zandvoort, 85 jaar oud.
4 Weilers, Lida, geboren op dinsdag 10 april 1928 in Amsterdam.

VI-t Veul, Sijtje [Lucia] is geboren op 09-06-1855 in Zwaag, dochter van Veul, Frans [Franciscus Xaverius] (zie V-s) en Neefjes, Maartje (Maria). Zij is overleden op 16-10-1932 in Heiloo, 77 jaar oud.
Beroepen: veehoudster, dienstbaar
Zij (1) trouwde, 28 jaar oud, op 28-09-1883 in Egmond Binnen met Ranzijn, Martinus, 40 of 41 jaar oud. Hij is geboren in 1842 in Egmond-Binnen. Hij is overleden vóór 1895, ten hoogste 53 jaar oud.
Beroep: landman
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 22-10-1895 in Egmond-Binnen met Hoedjes, Willem, 31 of 32 jaar oud. Hij is geboren in 1863 in Schoorl.

VI-u Veul, Toontje is geboren op vrijdag 2 oktober 1857 om 20:30 in Zwaag, dochter van Veul, Frans [Franciscus Xaverius] (zie V-s) en Neefjes, Maartje (Maria). in het huis staande te Zwaag, Oosteinde No.42. Aangifte door de vader en Jan Voerman 35 jaar, bouwman en Hendrik van Laan 28 jaar, arbeider te Zwaag. 
Zij trouwde, 23 jaar oud, op 12-11-1880 in Oude Niedorp met van Trienen, Petrus, 24 of 25 jaar oud. Hij is geboren in 1855 in Oude Niedorp, zoon van van Trienen, Garardus en Kuijper, Wilhelmina.
Beroep: schilder

 

VI-v Veul, Frans is geboren op 13-04-1860 in Zwaag, zoon van Veul, Frans [Franciscus Xaverius] (zie V-s) en Neefjes, Maartje (Maria). Hij is overleden op 08-02-1947 in Oosterblokker, 86 jaar oud.
Beroep: smid, grof- en hoefsmid
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 05-05-1886 in Blokker NH met Dijkman, Tekela, 26 of 27 jaar oud. Zij is geboren in 1859 in Blokker.

Kinderen van Veul, Frans en Dijkman, Tekela:

1 Veul, Franciscus Saverius, geboren op 13-02-1890 in Ilpendam. Volgt VII-n.
2 Veul, Hendricus, geboren op 18-10-1892 in Blokker. Volgt VII-o.

VII-n Veul, Franciscus Saverius is geboren op 13-02-1890 in Ilpendam, zoon van Veul, Frans (zie VI-v) en Dijkman, Tekela. Hij is overleden op 12-04-1969 in Blokker, 79 jaar oud [bron: familie advertentie CBG].
Beroep: grof- en hoefsmid
Hij trouwde, 30 jaar oud, op 06-05-1920 in Wognum [bron: BS Wognum Huwelijksakte nr.8] met Anna Vlaming, 23 of 24 jaar oud. Anna is geboren in 1896 in Wognum, dochter van Pieter Vlaming en Elisabeth Bleeker.

                                                 

VII-o Veul, Hendricus is geboren op 18-10-1892 in Blokker, zoon van Veul, Frans (zie VI-v) en Dijkman, Tekela. Hij is overleden op 13-07-1972 in Appingedam, 79 jaar oud. Hij is begraven in Delfzijl.
Beroep: brood- en banketbakker aan de Oudeschans 7 te Delfzijl
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 08-09-1920 in Bedum, Groningen [bron: BS Bedum, Akte nr. 40] met Koëter, Henderika Johanna, 25 jaar oud. Zij is geboren op 04-01-1895 in Bedum, dochter van Koëter, Bernardus en van der Huur, Margeretha. Zij is overleden op 19-10-1964 in Delfzijl, 69 jaar oud.
Beroep: modiste

VI-w Veul, Theodorus [Dirk] is geboren op vrijdag 6 november 1863 om 08:30 in Zwaag, zoon van Veul, Frans [Franciscus Xaverius] (zie V-s) en Neefjes, Maartje (Maria). in het huis staande te Zwaag, Oosteinde No.43. Aangifte door de vader Frans Veul, kastelein en Jan Voerman 41 jaar, bouwman en Cornelis Hooijboer allen te Zwaag. Hij is overleden op maandag 10 november 1902 in Zijpe, 39 jaar oud Hij is overleden op 10-11-1902 in Zijpe, 39 jaar oud. 
Beroep: broodbakker
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 22-05-1891 in Stompwijk met Smits, Antje [Anna Maria], 20 jaar oud. Zij is geboren op 25-05-1870 in Stompwijk, dochter van Smits, Hein en van der Meulen, Wilhelmina. Zij is overleden op 06-10-1900 in Zijpe, 30 jaar oud.

 

Kinderen van Veul, Theodorus [Dirk] en Smits, Antje [Anna Maria]:

1 Veul, Marie Margarethe [Marie], geboren op 07-07-1892 in Zijpe. Volgt VII-p.
2 Veul, Hendricus Wilhelmus [Henk], geboren op 27-04-1894 in Zijpe. Volgt VII-q.
3 Veul, Franciscus Xaverius [Frans], geboren op 11-05-1897 in Zijpe. Volgt VII-r.

VII-p Veul, Marie Margarethe [Marie] is geboren op 07-07-1892 in Zijpe, dochter van Veul, Theodorus [Dirk] (zie VI-w) en Smits, Antje [Anna Maria]. Na het overlijden van haar ouders werd Marie geadopteerd door haar tante Ant Oostermeier [halfzus van haar vader] en haar man Gerrit Grandiek. Zij is overleden op 23-02-1976 in De Goorn, 83 jaar oud. Zij trouwde, 25 jaar oud, op 15-01-1918 in Bovenkarspel met van der Gulik, Dorus, 24 jaar oud. Hij is geboren op 07-01-1894 in Bovenkarspel. Hij is overleden op 08-09-1968 in De Goorn, 74 jaar oud.

VII-q Veul, Hendricus Wilhelmus [Henk] is geboren op 27-04-1894 in Zijpe, zoon van Veul, Theodorus [Dirk] (zie VI-w) en Smits, Antje [Anna Maria]. Hij is overleden op 29-05-1977 in Den Helder, 83 jaar oud.
Beroep: kruidenier te Julianadorp
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 27-02-1922 in Anna Pauwlowna [bron: BS Anna Paulowna Akte nr.3] met Smits, Martina Elisabeth [Martine], 22 jaar oud. Zij is geboren op 10-08-1899 in Anna Pauwlowna. Zij is overleden op 16-03-1978 in Den Helder, 78 jaar oud. 
 

Kinderen van Henk en Martine:

1 Veul, Theodorus Anne [Dirk], geboren op 21-11-1922 in Den Helder. Volgt VIII-n.
2 Veul, Martina Theodora [Tiny], geboren op 20-06-1924 in Den Helder.
3 Veul, Anna Maria [An], geboren op 14-02-1928 in Den Helder.
4 Veul, Wilhelmina Jacoba [Mientje], geboren op 23-06-1932 in Den Helder.
5 Veul, Hendrikus Wilhelmus [Henk], geboren op 20-09-1939 in Den Helder.

VIII-n Veul, Theodorus Anne [Dirk] is geboren op 21-11-1922 in Den Helder, zoon van Veul, Hendricus Wilhelmus [Henk] (zie VII-q) en Smits, Martina Elisabeth [Martine]. Hij is overleden op 08-03-1986 in Den Helder, 63 jaar oud.
Beroep: caféhouder in het centrum van Julianadorp [zie foto]
Hij trouwde in Den Helder met Jacobs, Anna Maria. Zij is geboren in Den Helder.

Kinderen van Veul, Theodorus Anne [Dirk] en Jacobs, Anna Maria:

1 Veul, Anna Maria [Annemarie], geboren op 07-10-1959 in Den Helder.
2 Veul, Martina Elisabeth Helena [Tineke], geboren op 25-10-1960 in Den Helder.
3 Veul, Hendrikus Wilhelmus Antonius [Henk], geboren op 14-06-1964 in Julianadorp, Den Helder.

VII-r Veul, Franciscus Xaverius [Frans] is geboren op 11-05-1897 in Zijpe, zoon van Veul, Theodorus [Dirk] (zie VI-w) en Smits, Antje [Anna Maria]. Hij is overleden op 21-02-1937 in Hoorn, 39 jaar oud.
Beroep: veehouder
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 18-05-1922 in Wervershoof met Koopman, Divera Maria, 24 jaar oud. Zij is geboren op 18-05-1898 in Wervershoof. Zij is overleden op 24-07-1971, 73 jaar oud.

Kinderen van Veul, Franciscus Xaverius [Frans] en Koopman, Divera Maria:

1 Veul, Theodorus Gerardus [Dirk], geboren op 23-04-1923 in Venhuizen. Volgt VIII-o.
2 Veul, levenloos geboren kind, geboren op 22-09-1924 in Hem.
3 Veul, Alida Maria [Alie], geboren op 19-09-1925 in Venhuizen. Volgt VIII-p.
4 Veul, Anna Maria [Annie], geboren op 03-07-1927 in Venhuizen. Volgt VIII-q.
5 Veul, Cornelis Jacobus, geboren in 1929 in Venhuizen. Hij is overleden op 30-04-1930 in Venhuizen, 0 of 1 jaar oud.
6 Veul, Maria Anna [Riet], geboren op 13-09-1930 in Venhuizen. Volgt VIII-r.
7 Veul, Catharina Theresia [Tiny], geboren op 26-09-1933 in Venhuizen. Volgt VIII-s.
8 Veul, Divera Maria [Vera], geboren op 04-05-1935 in Venhuizen. Volgt VIII-t.
9 Veul, Franciscus Xaverius Petrus Jozef [Frans], geboren op 20-03-1937 in Venhuizen. Volgt VIII-u.

VIII-o Veul, Theodorus Gerardus [Dirk] is geboren op 23-04-1923 in Venhuizen, zoon van Veul, Franciscus Xaverius [Frans] (zie VII-r) en Koopman, Divera Maria. Hij is overleden in 1982, 58 of 59 jaar oud.
Beroep: boekhouder
Hij trouwde met Wijntjes, Bep. Zij is geboren op 27-10-1922.

Kinderen van Veul, Theodorus Gerardus [Dirk] en Wijntjes, Bep:

1 Veul, Vera, geboren op 24-09-1948.
2 Veul, Marten, geboren op 03-11-1951.
3 Veul, Ria, geboren op 13-04-1954.
4 Veul, Francis, geboren op 29-07-1956.
5 Veul, Frans, geboren op 03-12-1957.
6 Veul, Dick, geboren op 08-09-1959.

VIII-p Veul, Alida Maria [Alie] is geboren op 19-09-1925 in Venhuizen, dochter van Veul, Franciscus Xaverius [Frans] (zie VII-r) en Koopman, Divera Maria. Zij trouwde, 25 jaar oud, op 02-01-1951 in Venhuizen met Schipper, Johannes Theodorus Maria [Joop], 40 jaar oud. Hij is geboren op 22-09-1910 in Hoogkarspel. Hij is overleden op 09-05-1963 in Alkmaar, 52 jaar oud.
Beroep: slager

VIII-q Veul, Anna Maria [Annie] is geboren op 03-07-1927 in Venhuizen, zoon van Veul, Franciscus Xaverius [Frans] (zie VII-r) en Koopman, Divera Maria. Hij trouwde, 27 jaar oud, op 28-08-1954 in Canada met Laan, Cor, 31 jaar oud. Hij is geboren op 11-05-1923.

VIII-r Veul, Maria Anna [Riet] is geboren op 13-09-1930 in Venhuizen, zoon van Veul, Franciscus Xaverius [Frans] (zie VII-r op) en Koopman, Divera Maria. Zij trouwde met Broersen, Albert. Zij is geboren op 17-07-1923 in Grootebroek.
Beroep: Accountant

VIII-s Veul, Catharina Theresia [Tiny] is geboren op 26-09-1933 in Venhuizen, zoon van Veul, Franciscus Xaverius [Frans] (zie VII-r) en Koopman, Divera Maria.
Beroep: kleuterleidster
Zij trouwde met Kok, Cornelis Adrianus Gerardus. Zij is geboren in Venhuizen.
Beroep: boekhouder

VIII-t Veul, Divera Maria [Vera] is geboren op 04-05-1935 in Venhuizen, dochter van Veul, Franciscus Xaverius [Frans] (zie VII-r) en Koopman, Divera Maria.
Zij trouwde, 23 jaar oud, op 09-10-1958 in Venhuizen met van Wegen, Cor, 30 jaar oud. Hij is geboren op 02-11-1927 in Blokker.

VIII-u Veul, Franciscus Xaverius Petrus Jozef [Frans] is geboren op 20-03-1937 in Venhuizen, zoon van Veul, Franciscus Xaverius [Frans] (zie VII-r) en Koopman, Divera Maria. Hij is overleden op 26-03-1965 in Venhuizen, 28 jaar oud.
Beroep: veehouder te Venhuizen
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 24-02-1962 met Wijnker, Cornelia Johanna Theresia [Corrie], 34 jaar oud. Zij is geboren op 15-03-1927.

  

V-t Veul, Bregtje is geboren op vrijdag 11 augustus 1826 om 21:00 in Wervershoof, dochter van Veul, Jacob (zie IV-k) en Sparmakering, Antoinetta. aangifte door vader en Klaas Kuin 31 jaar, herbergier te Andijk en Jan Tak 37 jaar, bouwman te Grootebroek. 
Beroep: naaister, kasteleines
Zij (1) trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 25-04-1850 in Wervershoof [bron: BS Wervershoof Akte nr. 4] met Bijl, Jacob, 24 of 25 jaar oud. Hij is geboren in 1825, zoon van Bijl, Jacob en Wortel, Dieuwertje. Hij is overleden op dinsdag 6 mei 1856 in Zwaagdijk, 30 of 31 jaar oud. Op 13 april 1856 beviel Bregtje Veul onieuw van een dochter Dieuwertje. De eerste was twee maanden eerder, slechts twee jaar oud gestorven. Waarschijnlijk was 't een zware bevalling waarbij de 42 jarige Genees-, Heel en Verloskundige Willem de Vries aanwezig was. Blijkbaar is vader Jacob Bijl, nog genoemd als kastelein en wonende aldaar op No.99, dan al ziek. Hij stierf drie weken later op 6 mei. De geboorte aangifte werd verricht door deze Heelmeester en Bregtjes broer Frans Veul 31 jaar oud, kastelein en Pieter van Westen 23 jaar, schildersknecht te Zwaag.
Beroep: landman, kastelein te Hoog- en Laag Zwaagdijk No.99 
(2) trouwde, 32 of 33 jaar oud, op 09-02-1860 in Westwoud met de Boer, Willem, 37 of 38 jaar oud. Hij is geboren in 1822 in Westwoud, zoon van de Boer, Jan en Metselaar, Trijntje.
Beroep: boerenknecht te Opmeer, tapper in Wervershoof

 

V-u Veul, Aaltje is geboren in 1828 in Wervershoof, dochter van Veul, Jacobus (zie IV-k) en Sparmakering, Antoinetta. Zij is overleden op 03-06-1863 in Spanbroek, 34 of 35 jaar oud. Zij trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 22-06-1850 in Werfershoof [bron: BS Wervershoof Inventaris nr. 358 134 akte nr. 7] met Windt, Jacob [Jaap], 26 jaar oud. Hij is geboren op 08-03-1824 in Hem, Venhuizen, zoon van Windt, Klaas en Snel, Freekje. Hij is overleden op 10-06-1913 in Nibbixwoud, 89 jaar oud.
Beroep: broodbakker, tuinman

Kinderen van Veul, Aaltje en Windt, Jacob [Jaap]:

1 Windt, Klaas, geboren op 14-11-1853 in Spanbroek. Hij is overleden op 01-03-1862 in Spanbroek, 8 jaar oud.
2 Windt, Anthonia, geboren op 30-06-1856 in Spanbroek. Zij is overleden op 29-09-1857 in Spanbroek, 1 jaar oud.
3 Windt, Jacob, geboren op 04-04-1858 in Spanbroek. Boerenknecht, landbouwer. Hij is overleden op 10-11-1935 in Nibbixwoud, 77 jaar oud.
4 Windt, Anthonia [Toontje], geboren omstreeks 1860 in Spanbroek. Zij is overleden in Blokker.

V-v Veul, Lena is geboren in 1830 in Wervershoof, dochter van Veul, Jacobus (zie IV-k) en Sparmakering, Antoinetta. Zij trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 27-09-1855 in Westwoud [bron: BS Westwoud Akte nr. 13] met Lakeman, Pieter, 32 of 33 jaar oud. Hij is geboren in 1822 in Zwaag, zoon van Lakeman, Cornelis en Rosendaal, Trijntje. Hij is weduwnaar van Bijl, Trijntje (ovl. vóór 1855).
Beroep: grof- en hoefsmid

V-w Veul, Catharina is geboren in 1839 in Wervershoof, dochter van Veul, Jacobus (zie IV-k) en Sparmakering, Antoinetta. Zij trouwde, 34 of 35 jaar oud, op 12-02-1874 in Westwoud [bron: BS Westwoud Akte nr. 2] met Magnée, Andries, 24 of 25 jaar oud. Hij is geboren in 1849 in Maastricht, zoon van Magnée, Carolus en Brans, Elisabeth.
Beroep: hulp-onderwijzer

IV-l Veul, Cornelisje [Cornelia, Krelisje] is geboren in De Bangerd, dochter van Veul, Pieter Pietersze (zie III-e) en Hoogzaad, Brigitta [Bregje / Breggie] Jacobs. Zij is gedoopt op 02-10-1791 in Wervershoof, RK Statie. Doopgetuige Trijntje Pieters Veul. Zij is overleden op 19-05-1853 in Leimuiden, 61 jaar oud [bron: BS Leimuiden, Akte nr.17].
Beroep: tapster
Zij (1) trouwde, 20 jaar oud, op 19-01-1812 in Wognum [bron: Huwelijksakte nr.1] met Raat, Klaas, 23 jaar oud. Hij is geboren op 25-05-1788 in Wognum, zoon van Raat, Claas. Hij is overleden op 01-03-1834 in Wognum, 45 jaar oud.
Beroep: Burgemeester en Secretaris van Wognum en Wadway
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 16-02-1840 in Hoorn [bron: BS Hoorn Inv.nr.59 Aktenr.5] met Bakker, Tijs Corneliszn, 43 of 44 jaar oud. Hij is geboren in 1796 in Bovenkarspel, zoon van Bakker, Cornelis Thijse en Bot, Aefi Gerrits. Hij begon eerder een relatie met Langeberg, Grietje (1802-vóór 1840).
Beroep: landman, herbergier

  

Kinderen van Veul, Cornelisje [Cornelia, Krelisje] en Raat, Klaas:

1 Raat, Neeltje, geboren omstreeks 1813 in Twisk. Vroedvrouw. Zij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 03-01-1839 in Midwoud met Korver, Jacob, 30 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 10-09-1845 (scheiding). Hij is een zoon van Korver, Klaas en Floor, Guurtje. Hij is gedoopt op 18-11-1808. landbouwer, slachter, winkelier en kastelein. Hij is overleden op 01-07-1847 in Leeuwarden, 38 jaar oud.
2 Raat, Pieter, geboren in 1814 in Twisk [Wognum]. chirurgijn, heel- en vroedmeester te Wognum. Hij (1) trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 27-08-1837 in Wognum [bron: BS Wognum Inv.nr.358.145 Aktenr.10] met van Dam, Cornelia Maria, 18 of 19 jaar oud. Hij is geboren in 1818 in Alkmaar, zoon van van Dam, Geerling en Stikkel, Dieuwertje. Hij is overleden vóór 1866, ten hoogste 48 jaar oud. (2) trouwde, 51 of 52 jaar oud, op 22-03-1866 in Haarlemmerliede met Klaij, Neeltje, 50 of 51 jaar oud. Erkenning van 4 kinderen. Hij is geboren in 1815 in Venhuizen. Hij begon eerder een relatie met Schagen, Gerbrand (ovl. vóór 1866).
3 Raat, Jacob, geboren in 1815 in Twisk. Broodbakker.
4 Raat, Cornelia Bregitta, geboren in 1826 in Twisk. Zij trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 28-08-1851 in Midwoud met Viervant, Bartholomeus, 34 of 35 jaar oud. Rijksontvanger. Hij is geboren in 1816, zoon van Viervant, Leendert en Evers, Maria Helena.
5 Raat, Nicolaas [Klaas], geboren in 1829 in Wognum. Militair. Hij trouwde, 35 of 36 jaar oud, op 14-10-1865 in Dinxperlo met Kemperman, Catharina Wilhelmina, 22 of 23 jaar oud. Bij huwelijk wettiging kind. Kinderen geboren in Arnhem en Wageningen. Zij is geboren in 1842 in Doesburg, dochter van Kemperman, Gradus en ten Broek, Hendrina.

IV-m Veul, Teetje is geboren in De Bangerd, dochter van Veul, Pieter Pietersze (zie III-e) en Hoogzaad, Brigitta [Bregje / Breggie] Jacobs. Zij is gedoopt op 11-08-1793 in Wervershoof, RK Statie. Doopgetuige Aafje Veul. Zij is overleden op 01-11-1862 in Wognum, 69 jaar oud [bron: BS Wognum, Akte nr.35]. Zij trouwde, 30 jaar oud, op 27-05-1824 in Wognum [bron: BS Wognum Huwelijksakte nr.7] met Buijs, Theunis Sijmensz, 29 jaar oud. Hij is een zoon van Buis, Simon Roelofsz en Berkhout, Maartje Teunisdr. Hij is gedoopt op 25-02-1795 in Wognum. Hij is overleden op 19-12-1860 in Wognum, 65 jaar oud. Hij is weduwnaar van Berkhout, Trijntje (ovl. vóór 1824), met wie hij trouwde op 25-04-1819 in Wognum.
Beroep: timmerman

Kinderen van Veul, Teetje en Buijs, Theunis Sijmensz:

1 Buis, Pieter, geboren in 1829 in Wognum. Timmerman.
2 Buis, Elisabeth, geboren in 1827 in Wognum. Zij trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 30-05-1851 in Wognum met Kuip, Simon, 31 of 32 jaar oud. Hij is geboren in 1819 in Wognum, zoon van Kuip, Tijmen en de Waard, Trijntje. herbergier

IV-n Veul, Dieuwertje is geboren in De Bangerd, dochter van Veul, Pieter Pietersze (zie III-e) en Hoogzaad, Brigitta [Bregje / Breggie] Jacobs. Zij is gedoopt op 23-09-1795 in Wervershoof, RK Statie. Doopgetuige Neeltje Hoogzaad [zus van moeder]. Zij is overleden op 14-03-1867 in Haarlemmermeer, 71 jaar oud [bron: BS Haarlemmermeer Akte nr.91].
Beroep: dienstmaagd, landbouwster
Zij trouwde, 22 jaar oud, op 07-12-1817 in Wognum [bron: BS Wognum Inv.nr.358.145 Aktenr.7] met Lewis, Jan, 19 of 20 jaar oud. Hij is geboren in 1797 in Wognum, zoon van Lewis, Carel en Poelman, Catharina. Hij is overleden op 25-12-1840 in Wognum, 42 of 43 jaar oud [bron: BS Wognum, Akte nr.17].
Beroep: landbouwer, landman

Kinderen van Dieuwertje en Jan:

1 Lewis, Pieter, geboren in 1817 in Hoorn. Muzikant, bouwman. Hij (1) trouwde, 25 of 26 jaar oud, op donderdag 5 oktober 1843 in Wognum [bron: BS Wognum, Akte nr.11] met de Zeeuw, Aaltje, 24 of 25 jaar oud. Zij is geboren in 1818 in Bovenkarspel, dochter van Rooker, Treijntje Dirks. (2) trouwde, 44 of 45 jaar oud, op donderdag 1 mei 1862 in Wognum [bron: BS Wognum, Akte nr.7] met Wittebol, Pietertje, 44 of 45 jaar oud. weduwe van Cornelis Appel . Zij is geboren in 1817 in Wognum, dochter van Wittebol, Willem en Bakker, Hilletje.
2 Lewis, Carel, geboren in 1819 in Wognum. Timmerman. Hij trouwde, 22 of 23 jaar oud, op zondag 1 mei 1842 in Wognum [bron: BS Wognum, Akte nr.7] met Hol, Trijntje, 20 of 21 jaar oud. Zij is geboren in 1821 in Wognum, dochter van Hol, Pieter en Molenaar, Antje.
3 Lewis, Jacob, geboren in 1821 in Wognum. Landman. Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, op zaterdag 21 maart 1846 in Wognum [bron: BS Wognum, Akte nr.3] met Blokdijk, Jansje, 20 of 21 jaar oud. Zij is geboren in 1825 in Hoogkarspel, dochter van Blokdijk, Jacob en Reek, Adriaantje.
4 Lewis, Catharina, geboren in 1824 in Kwadijk. Zij (1) trouwde, 26 of 27 jaar oud, op zaterdag 3 mei 1851 in Wognum [bron: BS Wognum, Akte nr.9] met Mostert, Jacob, 31 of 32 jaar oud. Hij is geboren in 1819 in Ermelo, zoon van Mostert, Teunis en Jans, Petertje. Landbouwer. Hij is overleden in 1863, 43 of 44 jaar oud. (2) trouwde, 38 of 39 jaar oud, op donderdag 23 juli 1863 in Haarlemmermeer [bron: BS Haarlemmermeer, Akte nr.45] met de Ruiter, Jacob, 42 of 43 jaar oud. Gescheiden van Sophia Riske . Hij is geboren in 1820 in Wijde Wormer, zoon van de Ruiter, Pieter en Kroon, Sijtje.
5 Lewis, Bregje, geboren in 1826 in Wognum. Zij trouwde, 27 of 28 jaar oud, op donderdag 27 april 1854 in Wognum [bron: BS Wognum, Akte nr.6] met Smit, Jan, 25 of 26 jaar oud. weduwnaar van Aafje Joosten . Hij is geboren in 1828 in Wijdenes, zoon van Smit, Pieter en Schouten, Maartje. Arbeider.
6 Lewis, Dieuwertje, geboren in 1828. Zij trouwde, 29 of 30 jaar oud, op vrijdag 21 mei 1858 in Midwoud [bron: BS Midwoud, Akte nr.9] met Brugman, Pieter, 25 of 26 jaar oud. Hij is geboren in 1832, zoon van Brugman, Cornelis en Velt, Grietje. Arbeider.
7 Lewis, Jan, geboren in 1833 in Wognum. Landbouwer. Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, op zondag 28 februari 1858 in Haarlemmermeer [bron: BS Haarlemmermeer, Akte nr.4] met Metz, Antje, 19 of 20 jaar oud. Zij is geboren in 1838 in Assendelft, dochter van Metz, Lambertus Adrianus en van Exter, Aagje.
8 Lewis, Klaas, geboren in 1836 in Wognum. Hij trouwde, 33 of 34 jaar oud, op zondag 8 mei 1870 in Midwoud [bron: BS Midwoud Inv.nr.358.78 Aktenr.4] met Bennemeer, Cornelia, 26 of 27 jaar oud. Zij is geboren in 1843 in Wognum, dochter van Bennemeer, Klaas en Klomp, Geertje.
9 Lewis, Cornelia Maria,  is geboren op dinsdag 26 juni 1838 in Wognum. Zij is overleden op maandag 8 maart 1909 in Great Barrington, Mass. USA, 70 jaar oud (oorzaak: leverkanker, anemie). Zij is begraven op woensdag 10 maart 1909. Zij trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 4 juni 1863 in Haarlemmermeer [bron: BS Haarlemmermeer Inv.nr.48 Aktenr.27] met van Andel, Jacob Giele, 26 jaar oud. Hij is geboren op maandag 3 oktober 1836 in Amsterdam, zoon van van Andel, Jacob Giele en Visser, Treintje. Polderarbeider. Hij is overleden op dinsdag 22 maart 1898 in Haarlemmermeer, 61 jaar oud. 

Kinderen van Cornelia Maria en Jacob Giele:
1 van Andel, Trijntje, geboren op dinsdag 13 december 1864 in Haarlemmermeer. Zij is overleden op maandag 18 juli 1955 in Great Barrington, Mass. USA, 90 jaar oud. Zij trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 2 september 1899 in Albany, New York, USA met Rintje Hemmes, 38 jaar oud. Hij is geboren op vrijdag 8 maart 1861 in Sint Anna Parochie, Fr. Hij is overleden op zaterdag 5 januari 1946 in Northampton, Mass. USA, 84 jaar oud.
2 van Andel, Jannetje, geboren op woensdag 30 januari 1867 in Haarlemmermeer. Zij is overleden op donderdag 18 augustus 1932 in Rochester, New York, USA, 65 jaar oud. Zij trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 7 augustus 1895 in Haarlem met Gijsbert Hilgerman, 26 jaar oud. Gijsbert is geboren op dinsdag 1 september 1868 in Aalsmeer. Gijsbert is overleden op vrijdag 27 mei 1955 in Rochester, New York, USA, 86 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 31 mei 1955.
3 van Andel, Leendert, geboren op vrijdag 19 februari 1875 in Haarlemmermeer. Hij is overleden op dinsdag 30 juli 1968 in Haarlemmermeer, 93 jaar oud. Hij trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 5 mei 1899 in Haarlemmermeer met Jannetje Lodder, 23 jaar oud. Jannetje is geboren op woensdag 9 februari 1876 in Haarlemmermeer. Jannetje is overleden op zondag 15 augustus 1965 in Haarlemmermeer, 89 jaar oud.  

Kleinzoon van Trintje en Rintje:

III-f Veul, Aefje Pietersdr is geboren in Schellinkhout, dochter van Veul, Pieter Jacobsz (zie II-g) en Trijntje Jacobs. Zij is gedoopt op 19-04-1751 in Westerblokker. Vader als Pieter JACOBSZ Veul, moeder als Trijn Jacobz. Doopgetuige Lijsbeth Jans. Schel.
Zij trouwde, 30 jaar oud, op 16-09-1781 in Schellinkhout met Streets, Sijmen Cornelisz. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Wognum. Hij is geboren in Wognum.

Kinderen van Aefje Pietersdr en Sijmen Cornelisz:

1 Streets, Trijntje, gedoopt op zaterdag 22 november 1783 in Wognum. Tapster. Zij is overleden op maandag 22 oktober 1838 in Spanbroek, 54 jaar oud. Zij trouwde, 23 jaar oud, op zondag 1 februari 1807 in Spanbroek met Wever, Klaas Jacobsz, 28 jaar oud. Slachter. Hij is gedoopt op donderdag 16 juli 1778 in Opmeer. Hij is overleden op maandag 18 mei 1835 in Spanbroek, 56 jaar oud.
2 Streets, Dieuwertje, gedoopt op zondag 29 mei 1785 in Wognum. Bakkerin. Zij (1) trouwde met Bakker, Jan. Hij is overleden vóór 1837. (2) trouwde, 50 of 51 jaar oud, op vrijdag 13 januari 1837 in Berkhout NH [bron: BS Berkhout Inv.nr.19 Aktenr.1] met van Diepen, Jacob, 51 of 52 jaar oud. landman. weduwnaar van Antje Braakeboer . Hij is geboren in 1785 in Berkhout NH, zoon van van Diepen, Arien en Grooteboer, Maartje.


Voor deze familiegeschiedenis ben ik schatplichtig aan:

 G. Kazimier - De Geschiedenis van Schellinkhout

Bronnen: Koninklijke Bibliotheek - Historische Kranten, CBG - Familie advertenties, Aardrijkskundig Woordenboek Van der Aa, diverse Oudheidkundige publicaties, Meertens Instituut, West-Fries Genootschap, West-Friese Families, Wikipedia, Met Sprongen door de Andijker Historie - P. Kistemaker Sr.

laatste aanpassingen zijn toegevoegd op 27 december 2012