Generatie 14 ( stamoudouders )

10112. Claas Wiltschut.

10256. Jacob Jacobs, geb. Ugchelen, Gelderland omstr. 1582, Mr. Papiermaker; 1626 op de Grote (Tullekens) Molen te Beekbergen en de Oude Molen (Altena) te Ugchelen; 1640 oprichter van de Nieuwe (Hamer) Molen te Ugchelen; 1648 - 1649 Rentenier, eigenaar van "Vorschen Slodt", † na 6 aug. 1652, tr. Beekbergen omstr. 1607
10257. Jenneke Reijnders alias Reijntgens, geb. Beekbergen vóór 1590, † 19 aug. 1627

Jacob's vader overlijdt als hij nog een klein jongetje is. Zijn moeder hertrouwde met Marten Orges en zo kreeg hij nog twee halfbroers en drie halfzusjes. 

De stiefvader van Jacob, Marten Orges, verkrijgt in 1613 toestemming om Altena te bouwen op de Steenbeek. Jacob pachtte de grond in 1613 voor 30 gulden per jaar.

Hij werkte sinds 1626 ook als Meester Papiermaker op de Grote (Tullekens) Molen te Beekbergen en de Oude Molen [Altena] aan de Steenbeek te Ugchelen. Een andere watertoevoer liep onbenut beneden het rad in deze beek uit en toen in 1640 het Hamermolentje, pal tegenover de Oude molen Altena door Jacob daarop werd aangelegd en de watertoevoer door sprengenaanleg werd verbeterd kreeg ook de Oude Molen de beschikking over nieuwe watervoorraad via de Koppelsprengen. Hij betaalt tussen 1640 en 1646 de waterrechten voor de Oude en Nieuwe molen (Arch. Geld. Rekenkamer, inv.nr. 4102-07).

Op 17-12-1636 transport van het Heerengoed Den Hietcamp in buurtschap Engeland [bij Apeldoorn] aan hem en zijn vrouw. In 1637 erft hij het halve Boenincx Erve.
Vanaf 1648 is hij Rentenier en eigenaar van een morgen grond 9nt Vorschen Slodt" (Hardonk, pag. 140 en 147).
 
 

10264. Jan van Amersfoort, Papiermaker; in 1638 eigenaar en papiermaker van de Ruitersmolen aan de Beekbergsebeek.
 

Jan wordt in 1638 eigenaar en papiermaker van de Ruitersmolen aan de Beekbergsebeek, nu bekend als Tullekensmolenweg 47 te Beekbergen, van Geertje Schut [de moeder van Jacob Jacobs zie nr. 1040], die de molen sinds 1629 in gebruik had. Jan kreeg twee kinderen uit onbekende relatie.


10432. Peter Jansz van Broeckhuijse, geb. Driebergen? omstr. 1590, tr.
10433. Hillichien.

 

10434. Joost Aelbertsz Steck, geb. Rhenen omstr. 1590, tr. 2e Anna Jans; tr. 1e
10435. Grietje Willems Snack, begr. Veenendaal 7 okt. 1634.

 

10438. Daniel Costerus, geb. Utrecht omstr. 1601, † ald. 3 maart 1651, tr. Utrecht omstr. 1626
10439. Gijsberta Roijwinckel, geb. Utrecht omstr. 1605
10568. Jacobus Sibrandi Mancadan, geb. Minnertsga, Friesland omstr. 1602, Burgemeester van Franeker, kunstschilder, † Tjerkgaast, Friesland 4 okt. 1680, begr. Leeuwarden, Oldenhoofsterkerkhof 15 okt. 1680, tr. Stiens, Friesland 8 juni 1634
10569. Elske Mathys Siderius, geb. Leeuwarden 28 sept. 1610, † Siegerswoude, Beetsterzwaag, Fr. 3 dec. 1669, begr. Leeuwarden, Oldenhoofsterkerkhof 15 okt. 1680.  

Jacobus Sibrandi Mancadan was een zeer bemiddeld man, afkomstig uit een redelijk welgestelde familie. Van 1637 tot 1639 was hij burgemeester van Franeker. Zijn inkomsten verkreeg hij vooral uit onroerend goed. Uit het testament blijkt dat Mancadan huizen en land op verschillende plekken in Friesland bezat. Verder had hij belangen in de turfafgravingen bij Bakkeveen. Zijn vermogen stelde hem in staat onbekommerd het beroep van kunstschilder uit te oefenen.

Het gezin woonde na 1640 in het door Jacobus geërfde riante herenhuis aan de De Doelestraat 8 te Leeuwarden in het later bekend geworden "Coulonhuis". Het huis dateerde van omstreeks 1540, in die tijd was de Grote Kerkstraat en de Oldehove het centrum van de stad.

Huisvr. Jacobus Sibrandi Mancadan; begr. z. ookhs siderius, fol.38: overl. te Beetsterzwaag; later herbegr. in Oosterwierum; nog weer later te Leeuwarden Oldehoofsterkerk(hof?) ZERK-OKH/0 (1352)
Grafschrift:
Anno 1680 den 4e october is in den Heere gerust den eersamen konstryken Iacobus Mancadan in leven old burgemeester der steede Franequer oudt 78 iaeren en leit hier begraven [Leeuwarden, Oldenhoofsterkerk(hof)].

 

Jacobus Sibrandi Mancadan wordt in de kunstliteratuur beschouwd als de grootste Friese landschapschilder uit de Gouden eeuw. Hij is met name bekend geworden om zijn vaak heuvelachtige zonovergoten landschappen waarop herders, rotspartijen, vee en aan Italië
herinnerende ruines uit de klassieke oudheid voorkomen. Naast deze italianiserende landschappen schilderde hij ook Scandinavische en Nederlandse landschappen.

Typerend voor zijn landschappen is het ontbreken van een duidelijke horizon en een donkere voorgrond met een doorkijk naar een heldere achtergrond. Hij schilderde vooral in bruine, grijze en gele oker tinten met een enkel accent in rood. Qua compositie en kleurgebruik heeft het werk van Mancadan grote overeenkomsten met een groep schilders die in het begin van de 17de eeuw in en rond Haarlem werkzaam was.

10570. Haijo Johannes Walckens, geb. Groningen, Predikant, pastor, † Franeker 1 aug. 1668, begr. Martinikerk, tr. 2e Franeker 9 okt. 1661 Margareta Tyedes van Dam, geb. Harlingen, dr. van Ds. Tido Daniels en N.N. Onbekende vrouw; tr. 1e Grootegast, Groningen 8 maart 1629
10571. Berentien [Berentijn] Jans(en), geb. Groningen omstr. 1609, † vóór 1661

Registratie 05-02-1629 Groningen, Bruidegom Haijijo Johannes Waelkens, predikant te Grootegast en Doezum, Bruid Berentijn Janszen, deugdzaam, van Groningen. Geproclameerd:
1e maal 8 februari 1629
2e maal tot Doezum 15 februari 1629
3e maal 22 februari 1629

Zijn gerepaliert, mits gebond, attestatie van Groningen zonder infsuringe aldaar voor driemaal gekondigd te zijn van D.Casparo Betha in Grootegast den 8 marty 1629.

Haijo was vlak voor zijn huwelijk benoemd tot predikant in Grootegast en Doesem op 25 december 1628. Hij beschreef zijn benoeming zelf in het GEDENCK Boeck Der kerckelijcke Handelingen in de Gemeinte JESU CHRISTI tot Groote Gast ende Doesum beginnende den 25 Decembris 1628, geschreven ende aengevangen bij D. HAIJO JOHAN WALCKENS
Prediger deser Gemeijnte. En een paar maanden later schreef hij hun beider namen in het kerkboek: Namen der gener, die geduirende den dienst des pastoors Haijo Johan Walckens de Gemiente zijn toegedaen
1. De pastoor Haijo Johan Walckens met attestatie van Groningen
2. Berentien Jans sijn huijsfrouw
Dese zijn aengewonnen in de tijt mijner bedieninge. De aldergenadigste Godt wil verlienen, dat sijn Gemeinte voortaen menige aenwassen in Gelove end in getal, um nae desen leven met Abraham, Isaac en Jacob aen te sitten int´ Coninckrijke Godts. Amen
t´ welck ick van harte wensch, Haijo Johan Walckens, Pastor

Berentien schonk hem tussen 1629 en ca. 1640 zes kinderen, één zoon en vijf dochters, vijf geboren en door vader gedoopt in Grootegast en de zesde vermoedelijk in Noordhorn. Waar Haijo vervolgens predikant werd vanaf 5 september 1638. Later zou hij nog predikant / pastor in Franeker worden.

Na de dood van Berentien hertrouwde hij op zondag 9 oktober 1661 in Franeker [bron: Kees Hoogakker]  met Margareta Tyedes van Dam, nadat zij op dinsdag 20 september 1661 in Franeker in ondertrouw zijn gegaan.
Margareta Tyedes was geboren in Harlingen, als dochter van Ds.Tido Daniels van Dam, laatst te Baflo, zij was weduwe van Ds. Theodorus Elens predikant te Gaastmeer [in 1630] en Heeg [1631-1638].

Hayo werd begraven in de Martinikerk te Franeker; Van ´t Zuider portaal recht over nevens de orgel tot het Norder portaalen tot de 2e pijlaar streckende.

 

De drie in leven gebleven dochters trouwden ieder op hun beurt ook weer een predikant. Zo huwde Gesien [Geeske], geboren in Zuidhorn en gedoopt op donderdag 19 februari 1637 in Grootegast, Groningen [bron: DTB Grootegast Inv.nr. 206, blz. 10], 24 jaar oud, op woensdag 8 februari 1662 in Franeker met Ds. Lambertus Post. En dochter Elzien [Elske / Elsje], geboren op woensdag 9 maart 1633 en gedoopt op donderdag 17 maart 1633 in Grootegast, Groningen [bron: DTB NH Gemeente Grootegast Inv.nr. 124 aktenr.206], trouwde 22 jaar oud, op zondag 28 november 1655 in Franeker met Balthasar Henricuszn Bekker, 21 jaar oud. Hij is geboren op maandag 20 maart 1634 in Metslawier, Friesland, zoon van Ds. Henricus Bekker en Maria van Eijk. Zij is in de kraam van haar derde kind overleden op woensdag 16 april 1664 in Oosterlittens, 31 jaar oud. Grafschrift Kerk Oosterlittens, graf 2161;

Hier ligt het aardig beelt hier rust het jeugdig leeven Van Bekkers brave vrouw o jammer! maar wat noot! haar vader riep se 't huis haar man, die moest haar geven zij leeft daar wee op 't nieuw gekweekt in Abrhams schoot Elske Walkens geboren den 9 martii 1633 gesturven den 16 april 1664

Hare drie kinderen
Hendrik Bekker geboren den 12 july 1659 gesturven 24 august 1659
Beerentjen Bekker geboren den 9 martii gesturven 30 mey 1661
Beerentjen Bekker geboren den 17 april gesturven 3 mey 1662, begraven te Oosterlittens, Friesland.

Deze Balthasar was achtereenvolgens predikant te Franeker, predikant te Loenen a/d Vecht, predikant te Weesp en predikant / Doctor in de Theologie te Amsterdam. Hij was een zeer vooruitstrevend man, die zich in woord en geschrift keerde tegen de heksenvervolging, hetgeen voor hem uiteindelijk leidde tot uitzetting uit het ambt. Hij was bevriend met René Descartes.

 

10572. Willem Thijsen de Neeff, geb. Leiden, zwaardveger, tr. (ondertr. Leiden 5 april) 1619
10573. Margrita [Grietgen / Grietje] Wijnandts, geb. Amsterdam, ged. Amsterdam, Lutherse kerk 28 maart 1599.
 

Notitie bij het huwelijk: Niet gecompareerd. Attestatie overgebracht van Amsterdam en Leiden.
In de tijd van de gilden kwam bij de smedengilden het specialisme zwaardveger voor.

10574. Benno Heddema.

Kinderen uit onbekende relatie:
I. Lutske Bennes, geboren in Sneek. Zij ging in ondertrouw op woensdag 19 juli 1656 in Leeuwarden met Notaris publicus Tiaerd Rinnerts.
II. Claes Bennes, geboren in Sneek. Hij trouwde op dinsdag 8 januari 1658 in Sneek met Griettie Feddesdr Faber, nadat zij op woensdag 12 december 1657 in Sneek in ondertrouw zijn gegaan. Zij is geboren in Sneek.
III. Auckien Bennes, geboren in 1626 in Sneek (zie 5287).

 

11210 Jan Nijhoff. Ook genaamd de Gelsenaar.
Kind uit onbekende relatie:
I. Elsken, geboren in Vorden (zie 5605).

 

11232 Hindrick Anfelink.
Kind uit onbekende relatie:
I. Jan, geboren in Kotten (zie 5616).

 

11248 Marten ten Have, geb. Vragender omstr. 1620, boer in Vragender. Kinderen uit onbekende relatie:
I. Voertjen. Zij trouwde op vrijdag 19 juli 1669 in Ligtenvoorde [bron: DTB Lichtenvoorde NG Trouwboek 1649-1696, RBS 1039.1] met Geert te Bueckhorst [zie 11250:II]. Hij is geboren in Winterswijk.
II. Jan, geboren omstreeks 1644 in Vragender (zie 5624).

Het gehucht Vragener ook wel Vragender genoemd, maakte deel uit van de Kerkelijke gemeente Lichtenvoorde en behoorde tot de Marke van Lichtenvoorde, ook wel Heerlijckheijt Lightenvoorde genoemd. In oude stukken wordt gesproken over het afsteken, dragen of halen van turf uit het Colenburger-of Vragender Veen. In de buurtschap Vragender lagen vroeger o.a. de boerderijen Ten Have ['t Ha(e)ve] en de Haevercamp aan de huidige Winterswijkeseweg [niet meer kunnen vinden in 2008].

Volgens het Verpondingskohier van 1647 lag het Goet 't Haeve' in de Buijrschap Vrageren, bij Lichtenvoorde en behoorde toe aan de Heeren Praest tot Vaerler. Pantholder was toen Assueer van Sweren. Tot het Hof behoorde; 7 mulder Bouwland, 1 schepel tientbaer an t'Clooster toe Vaerel en een halve koewei. Ponts. 3 Rijxdlr., 40 - 12 - 4/44 - 3 -.

Volgens het Verpondingskohier van 1647 lag het Goet 'Hulsevoort' in de Buijrschap Vrageren vlakbij Lichtenvoorde. Henrick ten Have pacht deze boerderij dan van 't Clooster Varel. Van het tientbaere lant de 4' ende van het vrije de 3'gerf, moest hij in natura betalen; Jaerlix 1 vercken of 2 daalders, 2 gansen ende 2 pont vlass.
Bij de boerderij hoorde een Hof en een stuk land met hoeijgewas, zo groot dat het 15 dagh [dagen] kostte om het te maaien [grasmeijens], waarde 12 daalders. Tevens een stuk bouwland waarop vlas en haver verbouwd werd.
Boul. 7 mlr. tientbaer an t'Clooster te Varel, uijterhalf 4 sch.
Van het tientbaere lant de 4' ende van het vrije de 3'gerf.
Jaerlix 1 vercken of 2 dlr. 2 gansen ende 2 pont vlass.
An hoeijgewas 15 dagh grasmeijens doet 12 dlr.
Hof 2 sp. Ponts. 3 Rijxdlr., 64 - 1 - 6/69 - 13 - 11.

Volgens het Verpondingskohier van 1647 lag het Goet 'Dieperinck' in de Buijrschap Vrageren vlakbij Lichtenvoorde. Gerrit ten Haeve is eijgen met sijn voorkindren op de Dieperinck. Een stuk bouwland is tientbaer [gepacht] an t'Clooster te Varel, uitgenomen 3 sch. Groenlant 1/4 en Broeckhagen ongeveer 2 dagh meijens op 6 dlr. Daerneffens noch een hoexken ruijm 1 sch. t'welck ondertusschen wordt geweidet op 1 dlr.
Hof 1 sp., 33 - 16 - 1/36 - 14 - 11.

Apart belast wordt een tientbaer lant de 4' ende van het vrije de 3'gerf.
Bouwland 4 1/2 mlr tientbaer an t'Clooster te Varel, uitgenomen 2 1/2 sch.
Groenlant een hoexken ongeveer 1 sch. Hof 3 sp. Ponts. 4 dlr. min een oort 27 - 4 - 11/29 - 12 - 4.)

 

11250 Harmen te Beuckenhorst [Bueckhorst], geb. Winterswijk, boer op de Boekenhorst Kaete in Winterswijk.

Kinderen uit onbekende relatie:
I. Marie te Beuckenhorst, geboren in Winterswijk, Buijrschap Raetman (zie 5625).
II. Geert te Bueckhorst geboren in Wenterswick. Hij is gedoopt op maandag 4 april 1650 in Winterswijk. Vader als Jan Boekenhorst, doopgetuigen: Jan Tenckinck, Jan Struijdt, Jenneken Cuipers. Trouwt op 19.07.1669 in Lichtenvoorde: Geert te Bueckhorst s.v. Harmen Bueckhorst in het kerspel Wenterswick met Voertjen ten Have d.v. Martin ten Have in Vrageren [zie 11248:I].

Volgens het Verpondingskohier Winterswijk, Buijrschap Raetman [Buurschap Ratum] uit 1647 lag de Boekenhorst Kaete bij Munster to Walien. Het Goet bestond uit Huis met Hof en een halve spint zaailand en drie schepel slim bouwland op de 3e gerve.
Belasting op het huis was 4 daalder 6 - 0 -, 't Hof 1/2 sp. gesaeis 1 - 10 -.
Boulant 3 sch. slim lant op de 3de gerve 6 - 4 - 8.

sch = schepel = 10 liter droge waar (aardappelen, haver etc.)
mdr = malder of mulder = hoeveelheid die in een keer gemalen wordt
dlr = daalder = muntstuk van fl 1,50
spint = een oude maat van 7 liter (bijv. aardappelen, haver)) [bron: Verpondingskohier Winterswijk, Buurschap RATUM - jaar 1647 - Afschrift Kreijnck]

 

11256. Karst Meckincks, boer op de Meckinck in de buurtschap IJzerlo [Buirschap Iserlo], † Aelten vóór 28 mei 1681, tr. 2e Aelten 30 sept. 1666 Geertjen Claesd Entincks, geb. Varsevelt; zij hertr. Aelten 19 juni 1681 Tonis Nellesz te Rule; tr. 1e
11257. Lijsbeth Rouwbroecks, † Aelten vóór 2 sept. 1666.

In het verpondingskohier Aalten van 1647, lezen we dat de have Meckinck, gelegen in de Buirschap Iserlo, eigendom was van de erfgenamen Voorst van Haghen.
Het goed bestaat uit Huis, hof en een of 11 koeweidens. 1 schepel [=10 liter droge waar zoals aardappelen, haver etc.] boulant 12 mulder [ = hoeveelheid die in een keer gemalen wordt], 3de gerve 1 (of 11?) koeweidens, 99 - 19 - 8.
Geeft 6 pont vlass, 6 hoender, 1 vercken of 4 daalder [ = muntstuk van fl 1,50] 7 - 16 -. End pontschatt.) [bron: Verpondingskohier Aalten - Jaar 1647 - Afschrift Kreijnck].

 

11258. Arent Rensinck, geb. Lintelo bij Aelten omstr. 1620, boer ws op de have Rensinck, gelegen in de Buijrschap Lintelo.

Kind uit onbekende relatie:
I. Jantjen Rensincks geboren omstreeks 1650 in Lintelo bij Aelten (zie 5629).

In het verpondingskohier Aalten van 1647, lezen we dat de have Rensinck, gelegen in de Buijrschap Lintelo, gepacht werd door Jan Rensinck voor 10 daalder 15 - 0 - . Het Goet bestond uit een Huis met hof en 6 spinde lijns. bouwland [Boulant] en hooigrond ter grootte van 'drie daghen maeijens'. Men had dus drie dagen nodig om het stuk weiland met de hand zeis te maaien. Tevens stond er een varken ter waarde van 3,5 daalder in het kot en hield men kippen. Op het terrein stonden eikenbomen.

11 mulder, derde gerve 91 - 13 -. Hoeij gront 3 daghen maeijens. Een vercken of 3 1/2 dlr. 5 - 5 -. 6 hoender, pontschatt en Eijcken boomen.
Noch Rensinck, Jan en Willem Rensinck, en Tonnis Luijten.
Huis, hof 6 sp. lijn gesaeis, Boulant 13 mdr., 3de gerve 108 - 6 -.
Hoeij gront 3 dagh maeijens. 1 Vercken of 1 Rijxdlr. 2 - 10 -.
Eijcken holt.) [bron: Verpondingskohier Aalten - Jaar 1647 - Afschrift Kreijnck].

 

11424. Jan Jansz Schavers, † Heeze vóór 15 febr. 1649, tr.
11425. Jenneke, † Heeze 20 febr. 1673.

Blijkens schepenacten van Heeze van 15 Februari 1649, 9 September 1667, 10 December 1668 en 20 Februari 1673 bezat hij landerijen in de buurtschappen Heezerenbosch en Oude Molen.

 

11430. Hans Aert Bacx, tr.
11431. N.N. dochter van Adriaen Geraert Bitters.

Hans en zijn vrouw hadden zeven kinderen, waarvan de juiste volgorde onbekend is. In de akten worden zij meestal met de toenaam Hansen genoemd. Verder wordt gebruikt: Bacx, Aerts en Daems.

Hans werd in Heeze op veel verschillende manieren aangeduid, in het begin van de zeventiende eeuw. Zo werd Hans (een enkele keer Jan genoemd) door het tweede huwelijk van zijn moeder met Adam Daem Keymps en omdat hij later in het huis van deze Adam woonde, Hans Daems genoemd. Zelf gebruikte hij in 1635, toen hij voor Heeze schepen was in de Schepenbank van Heeze, Leende en Zesgehuchten, de namen Hans Aerts en Hans Bax. 'Hans Ardt Bacxs alias Hensken Daems gemeijndelijk genampt'

Uit de huizentelling te Heeze in het jaar 1600 blijkt dat Daem Kijmps een huis bezat aan de Molenstraat in de herdgang Hezerenbosch. In het maatboek van het jaar 1622 staat genoteerd, dat Hansken Daems meer dan tien percelen grond bezat aan de Heezerenbosch. 

 

11456. Hendrick Jansz van Moorsel, kreeg rel.
11457. Willemken Hendriks.

 

11480. Godefricus Bex, tr. Helmond 15 febr. 1624
11481. Adriana Godefri. 

Zij gingen op zaterdag 20 januari 1624 in Helmond in ondertrouw. Getrouwd voor de RK kerk ot: ipso sebastiani .

11484. Luijcas van Gassel.
Kinderen uit onbekende relatie:
I. Adriaen Luijcas (zie 5742).
II. Catharina Luce. Zij trouwde op zondag 8 februari 1632 in Helmond met Simonis, Adrianus, nadat zij op zaterdag 3 januari 1632 in RK Helmond in ondertrouw zijn gegaan.

11486. Costers, Franciscus Judoci [Joosten] Costers, kreeg rel.
11487. Maria.

 

11556. Niclaes Hendrick Jan Claes Voskens, tr. na 1590

 

11557. Engelken Denis Hendrick Wouters alias de Beer.

 

11558. Huijbert Peter Peter Antonis van Beurden, geb. Tilburg, tr. 2e Tilburg, RK parochie ’t Goirke 24 okt. 1634 Adriaentken Jan Aertssen Cauwenbercx; tr. 1e Tilburg, RK St.Dionysius parochie 26 febr. 1604
11559. Mechteld Niclaes Niclaes Jan de Cock, † vóór 1634.

 

11584. Gerit Michiel Jan Huijbert Michiel Jan Huijbert Cauwenberch, tr.
11585. Jenneken Hendrick Huijbert van Reuth.

 

11588. Niclaes Jan Ruijters alias van Wijck, landmeter, tr.
11589. Catharina Jan Jacob sWagemakers.

 

11590. Michiel Goijaert de Vet, tr. vóór 1560
11591. Cornelia Cornelis Jan Zwagemakers, geb. omstr. 1535.

 

11600. Lambrecht Claes Moonen, geb. omstr. 1560, wagenmaker, kerkmeester te Hilvarenbeek 1615-1616, † omstr. 1618, tr.
11601. Margriet Jan Schellekens, geb. omstr. 1557, † omstr. 1625.

Lambrecht was wagenmaker en bewoonde het huis in de Peerdtstraet waarin zijn
broer Willem den Raeijmaecker tot zijn dood (ca 1580) had gewoond en gewerkt. Lambrechts zonen verkochten het in 1627 en 1630 aan de wagenmaker Peter Dielis.
Een akte uit 1685 noemt Lambrecht Niclaes Moonen 'In sijn leven een Rademaecker van sijn ambacht gewoont hebbende op de Canterij ealhier binnen Hilvarenbeeck', in de Papenstraat. Lambrecht en Margriet testeerden in 1614; hun kinderen gingen in 1626 een scheiding van hun nagelaten goederen. Kort nadat hij in 1615-1616 kerkmeester was geweest, is hij gestorven. Margriet overleed in 1624 of 1625. [Bron: Elf generaties Moonen. Namen, data, anekdotes", De Brabantse Leeuw, XIX, XX (1970, 1971), XIX, 47, 48].11602. Jacob Gerrits Beersmans, timmerman bij de watermolen te Baeschot, tr.
11603. Cathalijn Cornelis Roosen van Gestel, geb. omstr. 1553.

 

11604. Adrianus Jacobszn van Trier, tr. Hilvarenbeek 4 juli 1596
11605. Petra Joannes van Dun.

 

11606. Theodorusdr Martinus Bunnen, tr. omstr. 1615
Kind uit onbekende relatie:
I. Elizabeth Theodorusdr Martinus, geboren omstreeks 1615 (zie 5803).

 

11608. Wouter Adriaen Jan Marten [Costers] van Abelen, tr. Helvoirt, RK 3 juli 1610
11609. Jenneken Jan ’de Jongste’ Jan Symons van Helvoirt.

In de deling van de goederen van zijn ouders op 20 januari 1674 krijgen de kinderen van Cornelis en Heiltje een huis te Haaren aan de Slonse. Het zijn Peter en Cornelis, die ook optreden voor hun broer Jan, alsmede genoemde Peter met Marten Wouter van Abelen als momboren van Marten en Maria, nog onmondige kinderen van Cornelis en Heiltje.
Het bezit van hun ouders delen deze kinderen op 16 juni 1704. Hun moeder zal dan ook overleden zijn. Nu treden op: de broers Peter, Wouter, Jan en Maarten, alsmede Willem Schilders, man van Maria, Jan Embert de Groot en genoemde Peter als momboren van Maria, Jan, Aarnout en Joost, onmondige kinderen van Jan Cornelis van de Voort bij Jenneke Hendriks van Diessen. Het huis te Haaren, dan genoemd als gelegen aan het Holleneind, valt toe aan Maarten. [bron: Brabantse Leeuw 1988-1, Jaargang 37-1, blz. 1 - W. de Bakker].11610. Cornelis Willem Joost Schouten, Schout van Helvoirt, kreeg rel.
11611. Truijken Peter van de Voort.

 

11618. Willem Willems, tr.
11619. Jenneken Huijben.

 

11632. Vranck Janssen Vranck Lenaert Verbunt, tr. 2e Tilburg, RK St.Dionysius parochie 24 febr. 1626 Mayken Bernards Janssen Gijsbert Segers; tr. 1e Tilburg, RK St.Dionysius parochie 31 mei 1620
11633. Cornelia [Neeltken] Jan Peeterssen Bayen van Spaendonck.

 

11648. Laureijs Andries Jan Oomen (dezelfde als 5888 in generatie XIII), tr. Oosterhout omstr. 1580
11649. Dingena Peter Jacob Jan Vrancken (dezelfde als 5889 in generatie XIII).

 

11650. Adriaen Adriaen Jan Peters Broeders (dezelfde als 5890 in generatie XIII), tr. Dongen 4 juli 1598
11651. Mayken Lambrecht Loey Zijbrechts (dezelfde als 5891 in generatie XIII).

 

11654. Jacob Hendricks (dezelfde als 5894 in generatie XIII), tr.
11655. Marie Cornelis Jan de Haen (dezelfde als 5895 in generatie XIII).

 

11656. Cornelis Antonis Bartelomeeus Verbunt (dezelfde als 5896 in generatie XIII), tr.
11657. Margriet Gerit Jan Berijs van Oerle (dezelfde als 5897 in generatie XIII).

 

11658. Niclaes Jan Goijaert Sweep (dezelfde als 5898 in generatie XIII), tr. Tilburg 27 febr. 1601
11659. Jenneken Cornelis Jan de Haen (dezelfde als 5899 in generatie XIII).

 

11660. Adriaen Jan Daniel van Heijst (dezelfde als 5900 in generatie XIII), tr.
11661. Catalijn Jan Joos Dijrcken (dezelfde als 5901 in generatie XIII).

 

11664. Michiel Jacobs van den Hout (dezelfde als 5904 in generatie XIII), tr. Tilburg 16 april 1614
11665. Jenneken Adriaens (dezelfde als 5905 in generatie XIII).

 

11666. Willem Hendrik Willem van Spaendonck (dezelfde als 5906 in generatie XIII), tr. 2e Tilburg 1605
11667. Marie Peter Antonis van Buerden (dezelfde als 5907 in generatie XIII).

 

11668. Antonis Adriaen van Gils (dezelfde als 5908 in generatie XIII), tr.
11669. N.N. Jenneken Thomas (dezelfde als 5909 in generatie XIII).

 

11670. Peter Goijaert Peter Smolders (dezelfde als 5910 in generatie XIII), tr.
11671. Marie Wouter Aert Cauwenbergh (dezelfde als 5911 in generatie XIII).

 

11672. Wouter Antonis Cornelis [Valerius] Berijs (dezelfde als 5912 in generatie XIII), tr. Tilburg jan. 1609
11673. Eva Cornelis Gerit Jan Gijben (dezelfde als 5913 in generatie XIII).

 

11674. Hendrick Laureijs Jan Bertholt Spijckers alias Cauwenberch (dezelfde als 5914 in generatie XIII), tr. Tilburg 26 mei 1618
11675. Cornelisken Cornelis Jan Smolders (dezelfde als 5915 in generatie XIII).

 

11776. Andries Jan Adriaen Omenzoon, geb. Oosterhout omstr. 1510, † ald. vóór 4 april 1567, tr. Princenhage, Breda vóór 5 febr. 1545
11777. Anne Laureijs Peter Woutersdr Closkens, geb. Princenhage, Breda omstr. 1515, begr. Oosterhout 18 nov. 1596.

 

11778. Peter Jacob Janszn Vrancken, tr.
11779. Grietken Jacobs Jans.

 

11780. Adriaen Jan Peters Broeders alias Blanckaerts, geb. Dongen omstr. 1515, Schepen in Dongen 1565-1577, † Dongen omstr. 1595, tr. Dongen omstr. 1560
11781. Maria Roelof Hendriks, geb. Dongen omstr. 1540, begr. ald. 30 sept. 1596.

 

11782. Lambrecht Loeij Zijbrechts, geb. omstr. 1570, tr. Dongen 4 juli 1598
11783. Dingen Gijsbrecht Peters.

 

11790. Cornelis Jan Gerit van Heijst alias den Haen, † na 4 maart 1594, tr.
11791. Digna Cornelis Jan Sprengers.

 

11792. Antonis Bartelomeeus Adriaen Verbunt, geb. omstr. 1530, tr.
11793. Jenneken Gijsbert Hendrick Smits.

 

11794. Gerit Jan Berijs van Oerle, burgemeester van Tilburg, tr.
11795. Jenneken Willem van Vessum.

 

11796. Jan Goijaert Sweep

 

11798. Cornelis Jan Gerit van Heijst alias den Haen (dezelfde als 11790), tr.
11799. Digna Cornelis Jan Sprengers (dezelfde als 11791).

 

11802. Jan Joos Dircken, tr.
11803. Maeijke Lodewijck Seebrechts.

 

11812. Hendrick Willem Hendrick van Spaendonck, † vóór 1602, tr.
11813. Magdalena Peter Gerit van Beurden, † vóór 1602.

 

11814. Peter Antonis van Beurden alias van Buerden, geb. Tilburg omstr. 1530, begr. ald. 3 sept. 1615, tr. 1e Jutta Laureijs van Holten (zie 46233); tr. 2e vóór 1561
11815. Judith Niclaes Steven Huijben.

 

11820. Goijaert Peter Gerit Smolders, geb. omstr. 1550, tr.
11821. Mechteld Goijaert Jan Michiel Roelofs, geb. omstr. 1555.

 

11822. Wouter Aert Hendrick Cauwenbergh, tr.
11823. Luijtgaerd [Lucia] Michiel Willem Laureijs Ancems.

 

11824. Anthonis Cornelis Wouter Peter Berijs, tr.
11825. Margriet Wouter Adriaen Mijs.

 

11826. Cornelis Gerit Jan [Curis Ghijben] Gijben, geb. omstr. 1540, begr. Tilburg 14 jan. 1629, tr.
11827. Huijertken Jan Aert Jacobs.

 

11828. Laureijs Jan Laureijs Jan Berthout Spijckers (dezelfde als 6670 in generatie XIII), tr. omstr. 1590
11829. Jenneken Gijsbert Hendrick Cauwenbergh (dezelfde als 6671 in generatie XIII). [Tilburg]

 

11830. Cornelis Jan Antonis Jan Adriaen Smolders, tr. omstr. 1580
11831. Nicolaa Gerit Denis Reijnen.

 

12048. Wouter Canters.

 

12050. Hubertus Roelen, begr. Oosterhout 6 juli 1623.

 

12052. Jan Gijben, † Oosterhout 3 juni 1648.

 

12240. Goosen Aerts de Hoogh.

 

12248. Marten Hendrick Jan Voskens, tr. omstr. 1610
12249. Margriet Sijmon Moonen.

 

12252. Jan Adriaen Cornelis van den Bosch, geb. omstr. 1600, tr. vóór 1630
12253. Claesken Adriaen Goossens van Uden.

 

12288. Herman [Hermen] Haegen, Magister, Raad van de RK bisschop van Utrecht sinds 1508, Castelein van Kuinre sinds 1509, geb. na 1454, eigenerfde [eigenaar] van een boerderij met erf, landerijen ‘den Haegen naest ’t Viccaryenlant van Rechteren’ in de buyrschap Lenthe in het kerspel Dalfsen’, † na 1521.

 

12392. Pieter Fransz van Santen, bouwman, † Leiden 1559, tr.
12393. Dirkje Garbantsdr..

 

12626. Laurens du Berts, tr. Leiden ?
12627. Jannetje Buberts.

 

12640. Jan de Keij, geb. België? omstr. 1545, kreeg rel.

 

12642. Joris Weyns, geb. Waaskerke, België? omstr. 1550, kreeg rel.

 

12764. David de Gast, kreeg rel.
12765. Adriaentgen Lourisdr..

 

12768. Jacques Le Fort, tr.
12769. Cathalijne Maartens.

 

12806. Coendert Meijnsz, geb. Wonende te Bunschoten omstr. 1600.

 

13184. Frans Heynricksz van Overeem, geb. Renswoude, † Woudenberg vóór 1599, tr.
13185. Dirkje Franszen, geb. omstr. 1537, † Woudenberg vóór 1614.

 

13316. Jan Peter Gerrits alias Pieren, † vóór 2 jan. 1609, tr.
13317. Mechteld Peter van Crieckenbeek.

 

13320. Jan Lambert Peijnenborch, geb. Haaren N.B. omstr. 1520, † vóór 1592.

 

13322. Gerrit Jan Verhoeven, kreeg rel.
13323. Maria Adriaan Laureys Loycx Termeer.

 

13324. Anthonis Willem Adriaan Peijnenborch, † vóór 1584, tr.
13325. Willemke.

 

13326. Adriaen Cornelis Jans van den Bosch, geb. omstr. 1550, begr. 9 mei 1612, tr. vóór 1574
13327. Elisabeth Jan Priems, begr. 21 jan. 1629.

 

13336. Niclaes Janssoon de Cock.

 

13338. Peter Aert Peter de Lepper, geb. omstr. 1530, vermeld, † Oisterwijk vóór 1604, tr.
13339. Henrieken Aerts van Broeckhoven, geb. omstr. 1535, † Oisterwijk maart 1618.

 

13340. Jan Laureijs Jan Berthout Spijckers, geb. omstr. 1532, tr. 1e Engelken Lenaert Verschueren, † vóór 1561, dr. van Lenaert Willem Wouter en Hendricksken Gijsbert Beerthen; tr. 2e omstr. 1550
13341. Barbara Gerit Jan Brock, geb. omstr. 1535.

 

13342. Ghijsbert Hendricks Cauwenbergh (dezelfde als 6686 in generatie XIII), tr. omstr. 1545
13343. Adriana Hendrick Niclaes Spaendonck (dezelfde als 6687 in generatie XIII).

 

13372. Hendrick Wouter Adriaens Couwenbergh alias Cauwenbergh, geb. Tilburg omstr. 1480, † ald., tr. 1e Tilburg omstr. 1512 Jenneken Aert Jacob van de Brekel [Brekelmans] (zie 47289); tr. 2e Tilburg omstr. 1520
13373. Geertruid Peter Lambrechts Weijmers.

 

13374. Hendrick Niclaes Hendrick van Spaendonck, geb. Tilburg omstr. 1470, tr. omstr. 1520
13375. Adriana Jan van Boerden alias van Buerden, geb. Tilburg.

 

13658. Pia Cotteman, Goudtresseur op de Elandsgragt, begr. Amsterdam, Fransch of Waals Gereformeerde kerk 12 nov. 1625, tr. vóór 1586
13659. Janne de Lanoy.

 

14352. Adriaen Jan Peters Broeders alias Blanckaerts (dezelfde als 11780), tr. Dongen omstr. 1560
14353. Maria Roelof Hendriks (dezelfde als 11781).

 

14354. Lambrecht Loeij Zijbrechts (dezelfde als 11782), tr. Dongen 4 juli 1598
14355. Dingen Gijsbrecht Peters (dezelfde als 11783).

 

14356. Adriaen Cornelis Speelman, † Oosterhout?.

 

14592. Willem Jacobsz [Bom de jonge], geb. omstr. 1547, bouwman in Segbroek onder Eijkenduynen, Haagambacht.

 

14600. Willem Pietersz [de Oude] [van der Salm], geb. omstr. 1495, begr. 23 april 1553, tr.
14601. Maritgen Jansdr, † vóór 16 juli 1564.

 

14784. Jan Gerrits Hengevelt, kreeg rel.
14785. Lubbe Hendricks.

 

15408. Pancratius van Groenen, geb. omstr. 1500, secretaris / ontvanger van de graaf van Bergh, † 1572, tr.
15409. Zus Fijke van Angermont.

 

15466. Herman Olthoff, geb. omstr. 1617.

 

15808. Pieter Jan Woutersz, geb. Stolwijk omstr. 1550, bouwman; Heilige Geestmeester (1589), vermeld gezworene (1579), † Stolwijk 1618, tr. Stolwijk 1575
15809. Trijntgen Dircksdr Decker, geb. Stolwijk omstr. 1550, † ald. vóór 1618.

 

15810. Dirck Huijghensz kreeg rel.
15811. Grietge Gerrebrantsdr.

 

15852. Jan Pieters [Heuninck], geb. Winterswijk? 1603, tr. (ondertr. Amsterdam 31 okt.) 1626
15853. Duijffen (Duijfje) Jacobsz, ged. Amsterdam, Oude kerk 13 aug. 1600, vermeld 02-09-1718 verkopen de Erven Duijfje Jacobs een Achterhuis en loods en erf in de Zwaansgang, bij de eerste dwarsstraat van de Haarlemmerpoort tussen Haarlemmerdijk en Vinkenstraat.

 

16336. Pieter Pietersz, geb. Zandvoort, Schoemaker, † vóór 20 mei 1604, tr.
16337. Neeltje Pietersdr.

 

16338. Cornelis Cornelisz, lakenkoper in de Kerkstraat te Noortwijck, † Noordwijk vóór 10 dec. 1611.

 

Terug naar Generatie 13

Generatie 15